Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts zaudēs spēku 2022. gada 19. janvārī.

Skatīt Rēzeknes pilsētas domes 2022. gada 13. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā".
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 5

Rēzeknē 2020. gada 13. februārī (prot. Nr. 83, 2. p.)
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta
otro daļu, 35. panta otro, trešo, ceturto un piekto daļu, likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu
un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra
noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni
" 3. punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. nosacījumus trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai;

1.2. Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmēru, personu loku, kurām ir tiesības saņemt sociālās palīdzības pabalstus un to piešķiršanas kārtību;

1.3. klienta pienākumus un atbildību;

1.4. lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimene – vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas, kuras saista laulība, radniecība vai citas personiskas attiecības un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un mājokli;

2.2. darbspējīgā persona – persona darbspējīgā vecumā, izņemot personu, kurai ir noteikta invaliditāte, un personu vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura iegūst izglītību klātienē pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē.

3. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam nosaka un sociālās palīdzības pabalstus piešķir Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk – Pārvalde) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pārvalde izvērtē atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenei (personai), ja tās dzīvesvieta deklarēta un tā faktiski dzīvo Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

2. Nosacījumi trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai

5. Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimenes pilnvarotā persona vēršas Pārvaldē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuru parakstījušas ģimenes pilngadīgās personas, tādējādi dodot Pārvaldei atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un pilnvarojot vienu iesniedzēju veikt nepieciešamās darbības ģimenes materiālās situācijas novērtēšanai.

6. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam nosaka atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajai kārtībai, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, izņemot nosacījumu ienākumu līmenim.

7. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, ja vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim (personai) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz:

7.1. ģimenei, kurā ir darbspējīgās personas, vai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai – 242 euro;

7.2. ģimenei, kurā nav darbaspējīgo personu – 310 euro;

7.3. atsevišķi dzīvojošai persona, kura nav darbspējīga – 330 euro;

8. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeņa atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam papildus normatīvajā aktā par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, noteiktajam, par ienākumiem un īpašumu netiek uzskatīts:

8.1. kustamā manta – mehāniskais transportlīdzeklis:

8.1.1. viens traktors, kas ir vecāks par desmit gadiem un ģimenes īpašumā ir ilgāk kā 24 mēnešus;

8.1.2. viens mopēds katram ģimenes loceklim;

8.2. kustamā manta:

8.2.1. viena airu laiva;

8.2.2. viena vieglā automobiļa piekabe;

8.3. daļas (pajas) lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā, mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrībā, dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrībā, dārzkopības kooperatīvā sabiedrībā;

8.4. Rēzeknes pilsētas pašvaldības pabalsti un Rēzeknes pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, ja tas nepieciešams personas pamatvajadzību apmierināšanai attiecībā uz dzīvesvietu.

9. Pārvaldei ir tiesības apsekot ģimeni (personu) dzīvesvietā iepriekš nebrīdinot.

10. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka:

10.1. uz trim mēnešiem – ja ģimenē ir darbspējīga persona vai persona, kurai ir noteikta trešās invaliditātes grupa;

10.2. uz sešiem mēnešiem – ja ģimenē nav darbspējīgas personas vai personas, kurai ir noteikta trešās invaliditātes grupa.

11. Pārvalde pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, ja tās ienākumi pārsniedz šo noteikumu 7. punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav ievēroti citi šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos, kas nosaka kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, minētie nosacījumi.

12. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Pārvalde izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas sagatavota ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības izziņai par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, vārdus "trūcīga" (attiecīgā locījumā) aizstājot ar vārdiem "maznodrošināta" (attiecīgā locījumā).

3. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

13. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:

13.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai;

13.2. ēdināšanas pabalsts izglītojamajam;

13.3. ēdināšanas pabalsts trūcīgai ģimenei (personai);

13.4. dzīvokļa pabalsts:

13.4.1. siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai;

13.4.2. cietā kurināmā iegādei,

13.4.3. daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai;

13.4.4. aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai.

13.5. pabalsts krīzes situācijā.

4. Sociālo pabalstu piešķiršanas kārtība

14. Šo saistošo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā minēto pabalstus tiesības ir saņemt trūcīgai ģimenei (personai).

15. Šo saistošo noteikumu 13.2., 13.4.1. un 13.4.2. apakšpunktā minēto pabalstus tiesības ir saņemt trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai).

16. Šo saistošo noteikumu 13.4.3. un 13.4.4. apakšpunktā minēto sociālo pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), kuras vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 242 euro.

17. Šo saistošo noteikumu 13.5. apakšpunktā minēto sociālo pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei (personai) neizvērtējot ienākumus.

18. Lai saņemtu sociālo pabalstu atsevišķi dzīvojoša persona vai ģimenes pilnvarotā persona vēršas Pārvaldē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

18.1. iesniegumu, izņemot, ja ģimene (persona) vēlas saņemt 13.3. punktā noteikto pabalstu;

18.2. citus dokumentus, ja informācija nav pieejama pašvaldības un valsts datu reģistros un tā ir nepieciešama lēmuma pieņemšanai.

4.1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

19. Pabalsts tiek piešķirts, ievērojot normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību.

20. Garantētā minimālā ienākumu līmenis ir:

20.1. bērnam – 100 euro mēnesī;

20.2. daudzbērnu ģimenes bērnam – 128 euro mēnesī;

20.3. personai, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, personai ar invaliditāti – 128 euro mēnesī.

21. Pārvalde par kārtējo mēnesi piešķirto pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja norēķinu kontā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam.

4.2. Ēdināšanas pabalsts izglītojamam

22. Ēdināšanas pabalstu ēdināšanas nodrošināšanai izglītojamajam piešķir ģimenei (personai), kura audzina bērnu:

22.1. skolēnu, kurš mācās no 5. klases līdz 9. klasei vispārizglītojošajā skolā, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts;

22.2. audzēkni, kurš apgūst pirmskolas izglītības programmu Rēzeknes pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

23. Pabalsta apmērs:

23.1. skolēnam – ēdināšanas pakalpojuma (pusdienu) 100 % apmaksa;

23.2. audzēknim – ēdināšanas pakalpojuma 100 % apmaksa.

24. Ēdināšanas pabalstu piešķir ar nākamo mēnesi pēc iesnieguma saņemšanas uz trīs vai sešiem kalendāriem mēnešiem, ņemot vērā trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa ilgumu.

25. Ēdināšanas pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam, pamatojoties uz pakalpojumu sniedzēja iesniegto rēķinu par apmaksu un sarakstiem par bērnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu un Pārvaldes un pakalpojuma sniedzēja savstarpējiem norēķiniem.

4.3. Ēdināšanas pabalsts trūcīgai ģimenei (personai)

26. Ēdināšanas pabalstu trūcīgai ģimenei (personai) piešķir natūrā:

26.1. kā pusdienas (zupa un maize) – visa gada garumā darba dienās;

26.2. kā pusdienas (otrais ēdiens, karsts dzēriens, smalkmaizīte) – Lieldienu periodā un Ziemassvētku periodā.

27. Ēdināšanas pabalsta saņemšanas laiku un vietu nosaka Pārvaldes vadītājs ar rīkojumu. Par ēdināšanas pabalsta saņemšanas vietu un laiku paziņo, ievietojot informāciju Rēzeknes pilsētas domes mājas lapā internetā www.rezekne.lv.

28. Lai saņemtu ēdināšanas pabalstu trūcīgai ģimenei (personai) jāuzrāda pakalpojuma sniedzējam izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

4.4. Dzīvokļa pabalsts

29. Dzīvokļa pabalstu ģimenei (personai) piešķir vienu reizi gadā (no kārtējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim) par īpašumu, kurā ģimene (visi ģimenes locekļi) vai persona dzīvo.

30. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, tā pieprasītājs

30.1. iesniedz:

30.1.1. dokumenta, kas apliecina lietošanas tiesības kopiju (uzrādot oriģinālu);

30.1.2. izdevumus par pakalpojumiem apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) (siltumenerģijas, apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēja aktuālo rēķinu, čeku vai stingrās uzskaites kvīti par cietā kurināmā iegādi uz pabalsta pieprasītāja vārda vai rēķinu no pakalpojuma sniedzēja).

30.2. noslēdz ar Pārvaldi vienošanos par līdzdarbību, ja objektīvu apstākļu dēļ nevar iegādāties cieto kurināmo un veikt samaksu par to, bet ir vienojies ar pakalpojuma sniedzēju par cietā kurināmā iegādi, ko apliecina pakalpojuma sniedzēja sagatavots rēķins.

31. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai un daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai nav tiesību saņemt, ja ģimenei (personai) ir pārmaksa par minētajiem pakalpojumiem.

32. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dzīvojamās telpas lietošanā vai īpašumā esošai daļai.

33. Dzīvokļa pabalsta siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai apmērs:

33.1. trūcīgām ģimenēm (personām):

33.1.1. ģimenei vai personai bez bērniem 328 euro;

33.1.2. ģimenei ar bērniem 400 euro;

33.1.3. daudzbērnu ģimenei ar trim un vairāk bērniem 450 euro.

33.2. Maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ja personai vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir:

33.2.1. līdz 200 euro mēnesī, ir 250 euro;

33.2.2. no 201 euro mēnesī, ir 224 euro.

33.3. Maznodrošinātai ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti apmērs, ja uz vienu ģimenes locekli vidējie ienākumi par pēdējiem trim mēnešiem ir:

33.3.1. līdz 200 euro mēnesī, ir 200 euro;

33.3.2. no 201 euro mēnesī, ir 185 euro.

33.4. Maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ir:

33.4.1. ģimenei vai personai bez bērniem 240 euro;

33.4.2. ģimenei ar bērniem 300 euro.

34. Dzīvokļa pabalsta cietā kurināmā iegādei apmērs:

34.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 150 euro;

34.2. maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam pensionāram vai personai ar invaliditāti, ir 150 euro;

34.3. maznodrošinātai ģimenei, kura sastāv no pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti, ir 100 euro;

34.4. maznodrošinātai ģimenei, kurā ir darbspējīgas personas, vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai ir 100 euro.

35. Dzīvokļa pabalsta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai apmērs:

35.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 185 euro;

35.2. maznodrošinātai ģimenei ir 100 euro.

36. Dzīvokļa pabalsta aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai apmērs:

36.1. trūcīgām ģimenēm (personām) ir 40 euro;

36.2. maznodrošinātai ģimenei (personai) ir 20 euro.

37. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas pakalpojumu apmaksai, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu un aukstā ūdens un kanalizācijas izdevumu segšanai izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam. Dzīvokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei pārskaitīta uz klienta vai pakalpojuma sniedzēja kontu vai izmaksā klientam skaidrā naudā.

4.5. Pabalsts krīzes situācijā

38. Pārvalde, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, var piešķirt personai (ģimenei) vienreizēju pabalstu krīzes situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

39. Par stihisku nelaimi šo noteikumu izpratnē uzskatāms ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c. Par iepriekš neparedzamiem apstākļiem uzskatāmi tādi apstākļi vai notikumi, kurus persona iepriekš nevarēja paredzēt un novērst.

40. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā līdz 1000 euro apmērā ir tiesības piešķirt Pārvaldei. Vienreizējo pabalstu krīzes situācijā, kura apmērs pārsniedz 1000 euro, piešķir ar Rēzeknes pilsētas domes lēmumu.

41. Pabalsta apmērs:

41.1. stihiskas nelaimes (katastrofas) un citas nelaimes gadījumā pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā radītā zaudējuma sekas;

41.2. citos no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 100 euro, nepārsniedzot faktiskos izdevumus.

42. Lai saņemtu pabalstu persona iesniegumā norāda nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz krīzes situāciju raksturojošus dokumentus (čekus, kvītis, kurās norādīts personas kods).

43. Pabalstu piešķir, ja pabalsta pieprasītāja iesniegums saņemts triju mēnešu laikā, skaitot no mēneša, kurā radusies krīzes situācija. Ja ģimene (persona) objektīvu iemeslu dēļ triju mēnešu laikā nav varējusi vērsties pēc palīdzības, persona iesniedz sociālajā dienestā dokumentu, kas to apliecina.

44. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidrā naudā ar pārskaitījumu pabalsta saņēmēja vai pakalpojuma sniedzēja kontā.

6. Klientu pienākumi un atbildība

45. Pārvaldes sociālā darba speciālists nosaka klienta līdzdarbības pienākumus un par šo pienākumu veikšanu noslēdz vienošanos.

46. Papildus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. pantā noteiktajam, klientam ir šādi pienākumi:

46.1. sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģimenes locekļiem;

46.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un/vai pabalsta saņemšanu un apmēru;

46.3. vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pasākumiem savu sociālo problēmu risināšanai un mazināšanai, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi;

46.4. iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos, noslēdzot līgumu;

46.5. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma iesniegt Pārvaldē pierādījumus par darba meklēšanas aktivitātēm;

46.6. pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma, ierasties Pārvaldē, lai novērtētu līdzdarbības pienākumu izpildi.

47. Ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai piešķirto pabalstu nav izmantojis atbilstoši paredzētajam mērķim, Pārvalde normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu un pēc nepieciešamības atceļ piešķirto trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

7. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

48. Lēmums par materiālā pabalsta piešķiršanu, pārtraukšanu vai atteikšanos piešķirt pabalstu tiek pieņemts viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts klienta iesniegums.

49. Pārvaldes lēmumu un faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

50. Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par apstrīdēto aktu vai faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

8. Noslēguma jautājums

51. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

51.1. Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr. 252; 2014, Nr. 253; 2015, Nr. 33; 2015, Nr. 242; 2017, Nr. 255; 2018, Nr. 28; 2019, Nr. 9; 2019, Nr. 35);

51.2. Rēzeknes pilsētas domes 2014. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 255; 2015, Nr. 33; 2015, Nr. 242; 2016, Nr. 251; 2017, Nr. 255; 2019, Nr. 4),

51.3. Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, Nr. 255; 2019, Nr. 16).

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 13.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas raksturojumsRēzeknes pilsētas pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, lēmumu apstrīdēšanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus, nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2013. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 70 "Par sociālo palīdzību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 70).

Labvēlīgākus (papildus) nosacījumus ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanai par trūcīgu, nekā to paredz Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" (turpmāk – MK noteikumi Nr. 299) nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2017. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 26 "Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā".

Ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona, tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis Rēzeknes pilsētas pašvaldībā nosaka Rēzeknes pilsētas domes 2014. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 58).

2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtībaSaistošie noteikumi Nr. 70 cita starpā nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsta veidus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, audžuģimenei, aizbildnim, adoptētājam un viesģimenei minēto bērnu aprūpē (4.7.–4.9. apakšpunkts, IX–XI nodaļa). Minētie atbalsta veidi tiks iekļauti jaunos saistošajos noteikumos, tādējādi izslēdzot tos no saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem, kurus piešķir, izvērtējot materiālo situāciju.

Maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršana kārtība, kas noteikta saistošajos noteikumos Nr. 58 ir vienāda ar trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanas kārtību, izņemot nosacījumus ienākumu līmenim. Ņemot vērā minēto nav nepieciešams saistošajos noteikumos dublēt normatīvo aktu, kas nosaka trūcīgas ģimenes (personas) statusu, bet saistošajos noteikumos ietvert norādi par to piemērošanu.

Izvērtējot Rēzeknes pašvaldības iedzīvotāju vajadzības, ir nepieciešams grozīt pabalstu apmērus.

Ņemot vērā apjomīgos grozījumus – ir nepieciešams izstrādāt jaunus saistošos noteikumus.

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsSaistošo noteikumu regulējums atbilst šobrīd spēkā esošajam regulējumam, izņemot:

1) Ģimenei, kurā ir darbspējīgās personas, vai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ienākumu līmenis statusa piešķiršanai tiek paaugstināts no 240 euro uz 242 euro.

Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi" 4. punkts nosaka kritērijus ģimenei (personai), kurai ir tiesības saņemt pārtikas un materiālās palīdzības preces. Viens no kritērijiem ir ienākumu līmenis, kurš nedrīkst pārsniegt 242 euro.

Rēzeknes pilsētas pašvaldībā ģimenei, kurā ir darbspējīgās personas, vai atsevišķi dzīvojošai darbspējīgai personai, ja tās ienākumu līmenis ir robežās no 240 euro līdz 242 euro tiek liegtas iespējas saņemt palīdzību minētas darbības programmas ietvaros. Turpmāk šādām personām būs tiesības saņemt palīdzību.

Salīdzinot sociālo situāciju ģimenēs, kurās nav darbspējīgu personu, ar atsevišķi dzīvojošas, nedarbspējīgas personas, sociālo situāciju, secināms, ka atsevišķi dzīvojošas personas atrodas salīdzinoši sliktākā situācijā. Personai nav pieejams atbalsts, kāds tas ir ģimenes ietvaros. Līdz ar to maznodrošinātā statusa noteikšanai tiek izdalīta kategorija atsevišķi dzīvojošai persona, kura nav darbspējīga, un noteikts ienākumu līmenis – 330 euro (līdz šim tas bija vienāds kā ģimenei – 310 euro).

Klientu skaits paliks līdzšinējā līmenī.

2) Izvērtējot cietā kurināmā iegādes izdevumus, dzīvokļa pabalsts cietā kurināmā iegādei tiek paaugstināts atsevišķām saņēmēju kategorijām no 129 euro – uz 150 euro, no 80 uz 100 euro.

3) Izvērtējot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumus un to izmaiņas, dzīvokļa pabalsta daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai tiek paaugstināts no 120 euro uz 185 euro, no 70 euro uz 100 euro.

4) Pabalsta krīzes situācijā apmērs, kuru pilnvarota piešķirt Pārvalde, tiek paaugstināts līdz 1000 euro.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetuDzīvokļa pabalsta cietā kurināmā iegādei 2020. gadā ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 6574 euro apmērā, pavisam pabalsta cietā kurināmā iegādei izmaksas nodrošināšanai būs nepieciešami 70 590 euro.

Dzīvokļa pabalsta piešķiršanai daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izdevumu segšanai 2020. gadā ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 32 219 euro apmērā, pavisam pabalsta izmaksas nodrošināšanai būs nepieciešami 96 419 euro.

Pabalsta krīzes situācijā izmaksai 2020. gadā ir nepieciešami papildus finanšu līdzekļi – 3000 euro apmērā.

5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNeietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrāmNeietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavotiLikuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otrā daļa, 35. panta otrā, trešā, ceturtā un piektā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sestā daļa un 25. panta pirmā daļa, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumu Nr. 913 "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni" 3. punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektuKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 5Pieņemts: 13.02.2020.Stājas spēkā: 19.02.2020.Zaudē spēku: 19.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 18.02.2020. OP numurs: 2020/34.5
Saistītie dokumenti
  • Zaudēs spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312612
19.02.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)