Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 15

Rīgā 2020. gada 4. februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 6 2. p.)
Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma
36. panta devīto daļu un 51. panta pirmās daļas 1. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) izstrādāti, lai Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) iegūtu informāciju, kuru tai nepieciešams sniegt saskaņā ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes (tālāk tekstā – EAAPI) Uzraudzības padomes 26.04.2018. lēmumu "Par EAAPI regulāras informācijas pieprasījumiem nacionālajām kompetentajām iestādēm saistībā ar aroda pensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju ziņošanas prasībām" (Decision of the Board of Supervisors on EIOPA's regular information requests towards NCAs regarding provision of occupational pensions information) (tālāk tekstā – EAAPI lēmums), un nosaka minētās informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību. Ar EAAPI lēmumu var iepazīties EAAPI mājaslapā.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijā licencētiem privātajiem pensiju fondiem (tālāk tekstā – pensiju fondi), kuri noslēguši kolektīvās dalības līgumus ar darba devējiem par šo darba devēju darbinieku dalību noteiktā pensiju plānā.

II. Informācijas sagatavošanas vispārīgās prasības

3. Lai izpildītu EAAPI lēmumā noteikto prasību – sniegt informāciju par aroda pensijas kapitāla uzkrāšanu –, atklātais pensiju fonds katra pārskata gada beigās nosaka kopējo pensiju plānu aktīvu apmēru, kas ir kolektīvās dalības līgumos minēto pensiju plānu dalībnieku labā veikto iemaksu un uzkrātā papildpensijas kapitāla ieguldījums (tālāk tekstā – kolektīvās dalības līgumu daļa).

4. Slēgtais pensiju fonds visu tā reģistrēto pensiju plānu darbību attiecina uz kolektīvās dalības līgumu daļu, t.sk. aktīviem, saistībām, iemaksām, ienākumiem, izdevumiem un uzkrāto papildpensijas kapitālu, neizdalot atsevišķi noslēgtos individuālās dalības līgumus.

5. Pensiju fonds sagatavo pārskatus un sniedz informāciju reizi gadā (ikgadējais pārskats) un reizi ceturksnī (ceturkšņa pārskats), ja kolektīvās dalības līgumu daļas apmērs visu pensiju plānu kopējos aktīvos pārskata gada beigās pārsniedz 100 miljonus euro.

6. Pensiju fonds sagatavo pārskatus un sniedz informāciju reizi gadā (ikgadējais pārskats), ja kolektīvās dalības līgumu daļas apmērs visu pensiju plānu kopējos aktīvos pārskata gada beigās nepārsniedz 100 miljonus euro, bet pārsniedz 25 miljonus euro un kolektīvās dalības līgumos minēto pensiju plāna dalībnieku skaits ir lielāks par 100.

7. Pensiju fonds, kurš neatbilst šo noteikumu 5. un 6. punktā minētajām prasībām, sagatavo saīsinātu pārskatu un sniedz informāciju reizi gadā (ikgadējais saīsinātais pārskats).

8. Ja kolektīvās dalības līgumu daļa pārskata perioda beigās pārsniedz šo noteikumu 5. un 6. punktā minētos sliekšņus vai kļūst mazāka par tiem, pensiju fonds sāk piemērot attiecīgo jauno pārskatu sagatavošanas un informācijas sniegšanas kārtību pēc tam, kad šīs izmaiņas ir bijušas spēkā trīs nākamos gadus pēc kārtas.

9. Atklātais pensiju fonds, sagatavojot šo noteikumu 5. vai 6. punktā minētos pārskatus, sniedz informāciju par visu pensiju plānu darbību un visiem dalībniekiem.

10. Atklātais pensiju fonds, sagatavojot šo noteikumu 7. punktā minēto pārskatu, sniedz informāciju par to visu pensiju plānu darbības daļu un tiem dalībniekiem, kas saistīti ar kolektīvās dalības līgumu daļu, pēc iespējas nodalot to no kopējās darbības un piemērojot proporciju tām bilances informācijas pozīcijām, kuras nav iespējams nodalīt.

11. Pārskatus sagatavo, ievērojot šādas prasības:

11.1. izmanto pārskatu veidnes un to numerāciju atbilstoši EAAPI publiskotajam pensiju fondu pārskatu paraugam (Annotated templates for the Pensions Funds), kas attiecas uz pensiju fonda individuālajiem datiem, neaizpildot Eiropas Centrālās bankas noteiktos papildinājumus;

11.2. aizpildot pārskatu veidnes, ņem vērā EAAPI noteiktās datu ziņošanas prasības (Data Point Model and XBRL), izstrādātās tehniskās instrukcijas (Technical instructions for EIOPA and ECB Pension Funds reporting using the XBRL taxonomy), kas pieejamas EAAPI mājaslapā (https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Data-Point-Model-and-XBRL.aspx), un attiecīgo kodu norādīšanas noteikumus, piemēram, valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi", valūtas kodu – saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi", ISIN kodu – saskaņā ar starptautisko standartu ISO 6166 "ISIN kodi", datumu – saskaņā ar starptautisko standartu ISO 8601 "Datuma un laika pieraksts";

11.3. pārskatos lietojamā naudas vienība ir euro;

11.4. datu veidu "vesels skaitlis" (integer) norāda kā skaitli bez decimāldaļām, datu veidu "procenti" – kā skaitli ar vismaz četrām zīmēm aiz komata, datu veidu "naudas vienība" (monetary) – kā veselu skaitli, izņemot pārskatu "Aktīvu saraksts" (PF.06.02.24), kurā to norāda kā skaitli ar vismaz divām zīmēm aiz komata.

12. Pārskatos norādāmās uzskaites vērtības novērtē saskaņā ar Privāto pensiju fondu likumā noteiktajām prasībām gada pārskatu sagatavošanai.

(FKTK 31.03.2020. noteikumu Nr. 36 redakcijā)

III. Informācijas sagatavošana

13. Ņemot vērā kolektīvās dalības līgumu daļas apmēru, pensiju fonds sagatavo ikgadējo un ceturkšņa pārskatu, ikgadējo pārskatu vai ikgadējo saīsināto pārskatu.

14. Ikgadējo pārskatu (PF.01.02.24) veido šādi pārskati:

14.1. Pamata informācija (PF.01.02.24);

14.2. Bilances informācija (PF.02.01.24);

14.3. Aktīvu saraksts (PF.06.02.24);

14.4. Kopējo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja (PF.06.03.24);

14.5. Ienākumi no ieguldījumiem (PF.09.02.24);

14.6. Izmaiņas tehniskajās rezervēs (PF.29.05.24);

14.7. Dati par dalībniekiem (PF.50.01.24);

14.8. Iemaksas, izmaksas un pārvedumi (PF.51.01.24);

14.9. Izdevumi (PF.05.03.24);

14.10. Pārrobežu darbība (PF.04.03.24).

15. Ikgadējo saīsināto pārskatu (PF.01.01.28) veido šādi pārskati:

15.1. Pamata informācija (PF.01.02.25);

15.2. Bilances informācija (PF.02.01.28);

15.3. Dati par dalībniekiem (PF.50.01.28);

15.4. Iemaksas un izmaksas (PF.51.01.28).

16. Ceturkšņa pārskatu (PF.01.01.25) veido šādi pārskati:

16.1. Pamata informācija (PF.01.02.25);

16.2. Bilances informācija (PF.02.01.24);

16.3. Aktīvu saraksts (PF.06.02.24).

17. Sagatavojot pārskatu "Aktīvu saraksts" (PF.06.02.24):

17.1. atklātais pensiju fonds, kura kolektīvās dalības līgumu daļa nav nošķirama no pārējiem pensiju plānu aktīviem, pozīcijā C0030 norāda skaitli "4" (cannot be allocated to occupational or personal pension portfolio) visās rindās;

17.2. pozīcijā C0230 norāda papildu identifikācijas kodu (Complementary Identification Code (CIC)), aktīvu klasifikācijai izmanto 02.12.2015. Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2450, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK, V pielikumā norādītos un VI pielikumā definētos klasifikācijas kodus, kuri pieejami EAAPI mājaslapā – https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-14-052-Annex_IV_V_-_CIC_table.xls.

18. Sagatavojot pārskatu "Kopējo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja" (PF.06.03.24), tajā nenorāda informāciju par tiem ieguldījumu fondiem Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma izpratnē, par kuriem sniegta informācija pārskatā "Aktīvu saraksts" (PF.06.02.24). Pārskatā norāda informāciju par ieguldījumiem pārējos kopējo ieguldījumu uzņēmumos (fondos), ja šādu ieguldījumu uzskaites vērtība pārsniedz 10 procentus no pensiju plānu kopējās aktīvu vērtības. Pārskatā sniegtajai informācijai jāaptver vismaz 90 procenti no kopējā ieguldījumu apmēra pārējos fondos, bet par pārējo daļu, kas nepārsniedz 10 procentus, pozīcijā C0030 norāda identifikācijas kodu "4" un valsts kodu "AA".

IV. Pārskatu iesniegšana

19. Ceturkšņa pārskata informāciju par stāvokli katra ceturkšņa pēdējā datumā pensiju fonds sagatavo un iesniedz Komisijai līdz 25. februārim, 25. maijam, 25. augustam un 25. novembrim.

20. Ikgadējā pārskata un saīsinātā ikgadējā pārskata informāciju par stāvokli katra gada pēdējā datumā pensiju fonds sagatavo un iesniedz Komisijai līdz nākamā gada 20. aprīlim.

21. Pārskatus iesniedz atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā saskaņā ar EAAPI sagatavoto taksonomiju, ar kuru var iepazīties EAAPI mājaslapā, vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

22. Ja Komisija konstatē, ka pārskats ir sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata iesniedzējam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

V. Noslēguma jautājumi

23. Informāciju saskaņā ar šiem noteikumiem pensiju fonds sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu par stāvokli 31.12.2019.

24. Pārskatu "Aktīvu saraksts" (PF. 06.02.24) un "Kopējo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja" (PF.06.03.24) pensiju fonds sagatavo un iesniedz, sākot ar pārskatu par stāvokli 31.03.2020.

25. Ikgadējā pārskata un saīsinātā ikgadējā pārskata informāciju par stāvokli katra turpmāk minētā gada pēdējā datumā pensiju fonds sagatavo un iesniedz Komisijai šādā laikposmā:

25.1. par 2019. gadu līdz 05.07.2020.;

25.2. par 2020. gadu līdz 20.06.2021.;

25.3. par 2021. gadu līdz 05.06.2022.;

25.4. par 2022. gadu līdz 20.05.2023.;

25.5. par 2023. gadu līdz 05.05.2024.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Privāto pensiju fondu informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 15Pieņemts: 04.02.2020.Stājas spēkā: 08.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 27, 07.02.2020. OP numurs: 2020/27.7
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312433
{"selected":{"value":"08.04.2020","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2020","iso_value":"2020\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2020","iso_value":"2020\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2020.-07.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)