Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 71

Rīgā 2020. gada 4. februārī (prot. Nr. 5 21. §)
Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu
2020. gadam" 31. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) budžeta programmai 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" paredzēto apropriāciju izmanto valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla (turpmāk – vienotie klientu apkalpošanas centri) izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2020. gadā.

2. Lai ieviestu vienas pieturas aģentūras principu pakalpojumu sniegšanā, ministrija veic pašvaldību atlasi valsts budžeta dotācijas piešķiršanai.

3. Lai nodrošinātu pašvaldību pieteikumu izvērtēšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei, kā arī šo noteikumu 13. punktā minēto līdzekļu atlikuma efektīvu izmantošanu, ministrija izveido attiecīgu komisiju, kas sagatavo priekšlikumus vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram. Komisijas sastāvā iekļauj ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Reģionālo attīstības centru apvienības un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.

4. Ministrija centralizēti organizē vienoto klientu apkalpošanas centru atpazīstamības pasākumus, nodrošina mācības, tai skaitā mācību satura izstrādi, un sabiedriskās domas pētījuma veikšanu, šim mērķim paredzot finansējumu 10 000 euro apmērā no budžeta programmai 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" piešķirtās valsts budžeta dotācijas.

II. Pieteikuma iesniegšana valsts budžeta dotācijas saņemšanai

5. Lai saņemtu valsts budžeta dotāciju, pašvaldība ministrijā iesniedz:

5.1. pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2020. gadā vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam);

5.2. pašvaldības domes lēmumu par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi pašvaldībā;

5.3. pašvaldības īpašumā vai ilgtermiņa nomā esoša infrastruktūras objekta telpu plānus vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei vai pielāgošanai, projektēšanai un būvdarbu veikšanai;

5.4. vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un uzturēšanas izmaksu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu (atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam).

6. Vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un aprīkošanas (izņemot uzturēšanas izmaksas) attiecināmās izmaksas ir šādas:

6.1. specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (uzbrauktuvju izbūve, durvju platuma izveide atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām ratiņkrēslā un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un citi pasākumi);

6.2. klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu;

6.3. darbavietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu un elektronisko ierīci, kas dod iespēju norēķināties ar maksājumu kartēm (obligāta POS termināļa iegāde un uzstādīšana);

6.4. videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās;

6.5. rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai;

6.6. autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti;

6.7. viena publiskas pieejas datora iegāde un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā;

6.8. informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde;

6.9. telefoniski sniegto konsultāciju integrācija vienotajā klientu apkalpošanas centra pakalpojumu vadības sistēmā, izmantojot interneta tīklu.

7. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildinformāciju no pašvaldības, kura atbilstoši šo noteikumu 5. punktam iesniegusi dokumentus valsts budžeta dotācijas saņemšanai, un noteikt papildinformācijas iesniegšanas termiņu.

8. Izvērtējot valsts budžeta dotācijas piešķiršanu, komisija ņem vērā:

8.1. plānotā vienotā klientu apkalpošanas centra attālumu līdz tuvākajam reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centram. Prioritāri atbalstāmi ir vienotie klientu apkalpošanas centri vietās, kuras ģeogrāfiski izvietotas tālāk no reģionālās vai nacionālās nozīmes centriem;

8.2. pašvaldības pieteikumā valsts budžeta dotācijas saņemšanai norādīto gatavību ieguldīt līdzekļus atbilstības nodrošināšanai.

9. Komisija 15 darbdienu laikā pēc pašvaldību pieteikumu saņemšanas apkopo un izvērtē pieteikumus un tiem pievienotos dokumentus un iesniedz ministrijā komisijas apstiprinātu protokolu.

III. Valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtība

10. Valsts budžeta dotāciju jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes un reģionālās nozīmes attīstības centros, kā arī esošo vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes un reģionālās nozīmes attīstības centros pašvaldībai piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 2. punktam.

11. Lai nodrošinātu vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanu, valsts budžeta dotāciju Ventspils pilsētas domei piešķir atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktam. Valsts budžeta dotācija izlietojama saskaņā ar ministrijas un Ventspils pilsētas domes noslēgto līgumu.

12. Ministrija 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā pārskaita valsts budžeta dotācijas transfertu noteiktam mērķim atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 1., 2. un 3. punktam uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē.

13. Ja, izlietojot valsts budžeta dotāciju, izveidojas līdzekļu atlikums, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram ir tiesības to novirzīt jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei novadu nozīmes attīstības centros, kā arī pakalpojumu vadības sistēmas pilnveidošanai, tajā skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai vienoto klientu apkalpošanas centru tīklā.

14. Lai piešķirtu dotāciju saskaņā ar šo noteikumu 13. punktu, ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9. punktā minētā protokola saņemšanas izvērtē pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību šiem noteikumiem un izdod rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu nozīmes attīstības centros vai pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt valsts budžeta dotāciju.

15. Rīkojumā par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu ministrija norāda:

15.1. valsts budžeta dotācijas saņēmēju;

15.2. valsts budžeta dotācijas izlietošanas mērķi un infrastruktūras objektu, kurā paredzēts ieguldīt valsts budžeta dotāciju;

15.3. vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei paredzētās vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmēru;

15.4. vienotā klientu apkalpošanas centra darbības nodrošināšanai paredzētās valsts budžeta dotācijas apmēru;

15.5. valsts budžeta dotācijas izlietošanas termiņu.

16. Ministrija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14. punktā minētā rīkojuma izdošanas nosūta to attiecīgajai pašvaldībai, pārskaita valsts budžeta dotāciju uz pašvaldības norēķinu kontu Valsts kasē, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līguma noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu vienotajos klientu apkalpošanas centros.

17. Vienreizējās valsts budžeta dotācijas apmērs var segt līdz 70 % no kopējām vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas izmaksām, bet:

17.1. ne vairāk kā 10 000 euro novadu nozīmes attīstības centrā;

17.2. ne vairāk kā 50 000 euro reģionālās nozīmes attīstības centrā;

17.3. ne vairāk kā 100 000 euro nacionālās nozīmes attīstības centrā.

18. Pašvaldības līdzfinansējums vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei novadu, reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centrā nav mazāks par 30 % no kopējām izmaksām, un pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem sedz ne mazāk par 50 % no vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām.

19. Valsts budžeta dotāciju vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbināto atlīdzības fonda nodrošināšanai piešķir šādā apmērā:

19.1. pašvaldībām, kurās ir līdz 10 000 iedzīvotāju, – 500 euro mēnesī;

19.2. pašvaldībām, kurās ir no 10 001 līdz 20 000 iedzīvotāju, – 700 euro mēnesī;

19.3. pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju, – 1000 euro mēnesī.

20. Atlīdzību vienotajā klientu apkalpošanas centrā nodarbinātajiem piešķir, nepārsniedzot šo noteikumu 19. punktā minēto apmēru, neatkarīgi no iesaistīto darbinieku skaita.

21. Valsts budžeta dotāciju vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanai piešķir 15 % apmērā no valsts budžeta dotācijas nodarbināto atlīdzības fondam.

22. Vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas attiecināmās izmaksas ir šādas:

22.1. kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma;

22.2. personāla telpu noma un īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana);

22.3. sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas.

23. Ministrija, apkopojot pašvaldību pieteikumus par jaunu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi, uzturēšanu un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros, sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu šajos vienotajos klientu apkalpošanas centros.

24. Ministru kabinets, izvērtējot ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu, pieņem lēmumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei reģionālās un nacionālās nozīmes attīstības centros.

25. Pēc tam kad Ministru kabinets pieņēmis šo noteikumu 24. punktā minēto lēmumu, ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līgumu noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un attiecīgo pašvaldību par publisko pakalpojumu sniegšanu.

26.  15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu stāšanās spēkā ministrija Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā organizē sadarbības līgumu noslēgšanu starp valsts pārvaldes iestādēm un šo noteikumu 2. pielikuma 1. un 3. punktā minētajām attiecīgajām pašvaldībām par publisko pakalpojumu sniegšanu vienotajos klientu apkalpošanas centros, tajā skaitā par vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanas nodrošināšanu.

27. Sadarbības līgumos neparedz iespējamā līguma strīda izšķiršanu tiesas ceļā.

IV. Valsts budžeta dotācijas izlietošanas uzraudzība

28. Piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietošanu uzrauga ministrija atbilstoši ministrijas iekšējiem normatīvajiem aktiem.

29. Pašvaldība ir atbildīga par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sadarbības līguma nosacījumiem un par grāmatvedības uzskaiti izdevumiem, kas saistīti ar vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi un uzturēšanu.

30. Pašvaldība līdz 2021. gada 10. janvārim par 2020. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei sagatavo šādus pārskatus:

30.1. pārskatu par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei (3. pielikums);

30.2. pārskatu par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai (4. pielikums).

31. Ventspils pilsētas dome līdz 2021. gada 10. janvārim sagatavo pārskatu par piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai (4. pielikums) par 2020. gadā piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu.

32. Šo noteikumu 30. un 31. punktā minēto pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk – ePārskati) atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumus.

33. Ministrija 20 darbdienu laikā pēc pārskatu iesniegšanas ePārskatos, bet ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. janvārim pārbauda pārskatu atbilstību piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumam un apstiprina pārskatus, lai nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu savlaicīgai veikšanai. Ministrija izlases kārtībā uz vietas pārbauda pašvaldībām piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu.

34. Ministrija transferta maksājumu avansā atzīst izdevumos, bet pašvaldības saņemto transferta maksājumu avansā atzīst ieņēmumos (pēc ministrijas apstiprinājuma saņemšanas ePārskatos par attaisnotajiem izdevumiem) atbilstoši šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minētajai informācijai.

35. Ministrija veiktos uzturēšanas izdevumus apstiprina atbilstoši uzkrāšanas principam, bet pamatkapitāla veidošanas izdevumus – atbilstoši naudas plūsmai.

36. Valsts budžeta dotāciju, kas nav izlietota vai nav izlietota atbilstoši paredzētajam mērķim, pašvaldība atmaksā ministrijai 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 3. un 4. pielikumā minēto pārskatu apstiprināšanas ePārskatos.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 71
Pieteikums valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei
1. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēju
 
Pašvaldība 
Adrese 
Reģistrācijas numurs 
Konta numurs Valsts kasē 
Tālrunis 
E-pasts 
  
2. Informācija par valsts budžeta dotācijas saņēmēja kontaktpersonu
 
Vārds 
Uzvārds 
Amats 
Tālrunis 
E-pasts 
  
3. Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidošanas vieta un laiks
 
Adrese 
Izveides termiņš 
Plānotais atvēršanas datums 
  
4. Publiskais finansējums
 

Valsts budžeta dotācija (euro)

Pašvaldības līdzfinansējums (euro)

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

izveide

uzturēšana

atlīdzība

kopā

        
        
5. Informācija par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra plānotajiem izdevumiem (euro)*
 

Nr.
p. k.

Izmaksu pozīcija

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldības līdzfinansējums

5.1.Izveidošanas vai pielāgošanas un aprīkošanas (vienreizējās) attiecināmās izmaksas:  
5.1.1.specifiski vides un informācijas pieejamības nodrošināšanas pasākumi, ievērojot vajadzības, kādas ir personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem (uzbrauktuvju izbūve, durvju platuma izveide atbilstoši vajadzībām, kādas ir personām ratiņkrēslā un personām ar bērnu ratiņiem, ēkas kāpņu pirmā un pēdējā pakāpiena, grīdas līmeņa maiņas, stikla sienu, virsmu un citu bīstamo vietu marķēšana spilgtā krāsā, labi saskatāmu, viegli salasāmu, sataustāmu, izgaismotu apzīmējumu, vizuālās informācijas, piktogrammu, norāžu un audiosignālu izvietošana telpās un/vai citi pasākumi)  
5.1.2.klientu apkalpošanas vietu izveide vai pielāgošana, ievērojot vienotu stilu  
5.1.3.darba vietu aprīkošana ar datorpieslēgumu, internetu, telefoniju un POS termināli norēķinu veikšanai uz vietas ar maksājumu karti  
5.1.4.videonovērošanas ierīkošana klientu apkalpošanas telpās  
5.1.5.rindu vadības iekārtas iepirkšana un uzturēšana klientu plūsmas koordinēšanai  
5.1.6.autostāvvietas ierīkošana, paredzot visus nepieciešamos nosacījumus, lai to varētu izmantot personas ar invaliditāti  
5.1.7.viena publiskas pieejas datora iegāde un brīvpieejas interneta ierīkošana klientu uzgaidāmajā telpā  
5.1.8.informācijas centra ierīkošana ievadinformācijas un konsultācijas sniegšanai, kā arī klientu apkalpošanai nepieciešamo multifunkcionālo iekārtu iegāde  
5.2.Uzturēšanas (kārtējās) attiecināmās izmaksas:  
5.2.1.kancelejas preces, biroja piederumi un biroja aprīkojuma noma  
5.2.2.personāla telpu noma un īre, komunālie maksājumi un telpu uzturēšanas izmaksas (tai skaitā iestādes koplietošanas telpu un koplietošanas resursu izmantošanas izmaksu proporcionāla segšana)  
5.2.3.sakaru, interneta un informācijas tehnoloģiju uzturēšanas izmaksas un pasta pakalpojumu izmaksas  
5.3.Atlīdzība nodarbinātajiem  

Kopā

  
   
6. Apliecinājums
 
Apliecinu, ka pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem finanšu vai kapitālieguldījumu veidā segs ne mazāk kā 30 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveides izmaksām un ne mazāk kā 50 % no valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšanas izmaksām.
 
7. Pielikumi
 
1.Pašvaldības domes lēmums par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi

uz ____ lp.

2.Telpu plāns valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei

uz ____ lp.

   
8. Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona
 
   

(vārds, uzvārds, amats)

 

(paraksts)

  

(datums)

 
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 71
Valsts budžeta dotācijas apmērs 2020. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei

1. Valsts budžeta dotācijas apmērs valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei reģionālās nozīmes attīstības centros

Nr.
p. k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Ludzas novads

52415

2.

Līvānu novads

52415

 

Kopā

104830

2. Valsts budžeta dotācijas apmērs valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei novadu un reģionālās nozīmes attīstības centros

Nr. 
p. k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Aglonas novads

6900

2.

Aizkraukles novads

6900

3.

Aizputes novads

6900

4.

Aknīstes novads

6900

5.

Alojas novads

6900

6.

Alsungas novads

6900

7.

Alūksnes novads

9660

8.

Amatas novads

6900

9.

Apes novads

6900

10.

Auces novads

6900

11.

Ādažu novads

9660

12.

Baldones novads

6900

13.

Baltinavas novads

6900

14.

Balvu novads

9660

15.

Bauskas novads

13800

16.

Beverīnas novads

6900

17.

Brocēnu novads

6900

18.

Carnikavas novads

6900

19.

Cesvaines novads

6900

20.

Cēsu novads

9660

21.

Ciblas novads

6900

22.

Dagdas novads

6900

23.

Daugavpils novads

13800

24.

Dundagas novads

6900

25.

Engures novads

6900

26.

Ērgļu novads

6900

27.

Grobiņas novads

6900

28.

Gulbenes novads

13800

29.

Iecavas novads

6900

30.

Ikšķiles novads

9660

31.

Ilūkstes novads

6900

32.

Inčukalna novads

6900

33.

Jaunjelgavas novads

6900

34.

Jaunpiebalgas novads

6900

35.

Jaunpils novads

6900

36.

Jelgavas novads

13800

37.

Jēkabpils novads

6900

38.

Kandavas novads

6900

39.

Kārsavas novads

6900

40.

Kocēnu novads

6900

41.

Kokneses novads

6900

42.

Krimuldas novads

6900

43.

Ķeguma novads

6900

44.

Ķekavas novads

13800

45.

Lielvārdes novads

9660

46.

Lubānas novads

6900

47.

Mazsalacas novads 

6900

48.

Mālpils novads

6900

49.

Mārupes novads

13800

50.

Mērsraga novads

6900

51.

Naukšēnu novads

6900

52.

Neretas novads

6900

53.

Nīcas novads

6900

54.

Olaines novads

13800

55.

Ozolnieku novads

9660

56.

Pārgaujas novads

6900

57.

Pāvilostas novads

6900

58.

Pļaviņu novads

6900

59.

Priekules novads

6900

60.

Priekuļu novads

6900

61.

Raunas novads

6900

62.

Rēzeknes novads

13800

63.

Riebiņu novads

6900

64.

Rojas novads

6900

65.

Ropažu novads

6900

66.

Rucavas novads

6900

67.

Rugāju novads

6900

68.

Rundāles novads

6900

69.

Rūjienas novads

6900

70.

Salacgrīvas novads

6900

71.

Salas novads

6900

72.

Salaspils novads

13800

73.

Saulkrastu novads

6900

74.

Sējas novads

6900

75.

Skrīveru novads

6900

76.

Skrundas novads

6900

77.

Smiltenes novads

9660

78.

Stopiņu novads

9660

79.

Strenču novads

6900

80.

Tērvetes novads

6900

81.

Tukuma novads

13800

82.

Vaiņodes novads

6900

83.

Valkas novads

6900

84.

Varakļānu novads

6900

85.

Vecpiebalgas novads 

6900

86.

Vecumnieku novads

6900

87.

Viesītes novads

6900

88.

Viļakas novads

6900

89.

Viļānu novads

6900

90.

Zilupes novads

6900

 

Kopā

714840

3. Valsts budžeta dotācijas apmērs vienoto klientu apkalpošanas centru darbībai nepieciešamo pakalpojumu vadības sistēmas uzturēšanas nodrošināšanai

Nr. 
p. k.

Pašvaldība

Valsts budžeta dotācijas apmērs (euro)

1.

Ventspils pilsētas dome

65000

 

Kopā

65000

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 71
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 71 "Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. 21_KAC_IZV

Pārskats par
piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2020. gadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei

Pašvaldības nosaukums

KODI

 
Pārskata gads 
 

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

 

 

II

IZDEVUMI (2000 + 5000)    

2000

Preces un pakalpojumi    

2200

Pakalpojumi    

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par siltumenerģiju    

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Dažādi pakalpojumi    

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces    

5000

Pamatkapitāla veidošana 

x

 

x

5100

Nemateriālie ieguldījumi 

x

 

x

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības 

x

 

x

5200

Pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi un bioloģiskie aktīvi 

x

 

x

5230

Pārējie pamatlīdzekļi 

x

 

x

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika 

x

 

x

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi 

x

 

x

5240

Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu izveidošana un nepabeigtā būvniecība 

x

 

x

5250

Kapitālais remonts un rekonstrukcija 

x

 

x

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
 

Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot neizlietoto valsts budžeta dotāciju ministrijai, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu 7245, bet saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu 19560.

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  
Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 4. februāra
noteikumiem Nr. 71
Datu apkopošanas pamatojums – Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra.noteikumi Nr. 71 "Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei"

Veidlapa Nr. 21_KAC_UZT

Pārskats par
piešķirtās valsts budžeta dotācijas izlietojumu 2020. gadā valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru uzturēšanai

Pašvaldības nosaukums

KODI

 
Iestādes nosaukums 
Pārskata gads 
 
     

(euro)

Kods

Koda nosaukums

Valsts budžeta dotācija

Pašvaldību līdzfinansējums

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

naudas plūsmas izpilde

izpilde pēc uzkrāšanas principa

A

B

1

2

3

4

I

Ieņēmumi    

18.6.2.0

Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti  

x

x

PAŠ_FIN

Pašvaldības finansējums

x

x

  

II

IZDEVUMI (1000 + 2000)    

1000

Atlīdzība    

1100

Atalgojums    

1110

Mēnešalga    

1119

Pārējo darbinieku mēnešalga (darba alga)    

1140

Piemaksas, prēmijas un naudas balvas    

1147

Piemaksa par papildu darbu    

1148

Prēmijas un naudas balvas    

1200

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas    

1210

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

1220

Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi    

1221

Darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas    

1227

Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanai    

2000

Preces un pakalpojumi    

2100

Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni    

2200

Pakalpojumi    

2210

Izdevumi par sakaru pakalpojumiem    

2220

Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem    

2221

Izdevumi par siltumenerģiju    

2222

Izdevumi par ūdensapgādi un kanalizāciju    

2223

Izdevumi par elektroenerģiju    

2230

Dažādi pakalpojumi    

2231

Izdevumi iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2233

Izdevumi par transporta pakalpojumiem    

2236

Maksājumu pakalpojumi un komisijas    

2240

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)    

2241

Ēku, būvju un telpu būvdarbi    

2243

Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, tehniskā apkalpošana    

2244

Nekustamā īpašuma uzturēšana    

2250

Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi    

2270

Pārējie pakalpojumi (aizpilda Ventspils pilsētas dome)    

2300

Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000    

2310

Izdevumi par dažādām precēm un inventāru    

2311

Biroja preces    

2312

Inventārs    

2314

Izdevumi par precēm iestādes sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai    

2320

Kurināmais un enerģētiskie materiāli    

2322

Degviela    

2329

Pārējie enerģētiskie materiāli    

2350

Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces    

5000

Pamatkapitāla veidošana    

5120

Licences, koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības    

5238

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika    

5239

Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi    

ATL_BEI

Atlikums perioda beigās 

x

 

x

      
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.
 

Paškontrole pašvaldības līdzfinansējumam:

Rādītāji

Naudas plūsmas izpilde

 
Valsts budžeta dotācija  
Pašvaldības līdzfinansējums  

Informācijai:

Pašvaldība, atmaksājot neizlietoto valsts budžeta dotāciju ministrijai, maksājuma rīkojumā norāda izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodu 7245, bet saņēmēja pusē – ieņēmumu klasifikācijas kodu 19560.

Valsts budžeta dotācijas saņēmēja atbildīgā amatpersona 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

  
Pārskata sagatavotājs 
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izmanto 2020. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību vienoto klientu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 71Pieņemts: 04.02.2020.Stājas spēkā: 07.02.2020.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 06.02.2020. OP numurs: 2020/26.10
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
312403
07.02.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)