Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 20

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 42. §)
Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

31. panta desmito daļu un 37. panta desmito daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) un atvasinātai publiskai personai kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, kā arī kandidātus valdes locekļu amatiem valsts kapitālsabiedrībās un atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome, tai skaitā nosaka:

1.1. nominācijas komisijas izveidošanas kārtību, sastāvu un nominācijas komisijas locekļiem izvirzāmās prasības;

1.2. kārtību, kādā notiek koordinācijas institūcijas sadarbība ar valsts kapitāla daļu turētāju;

1.3. minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi;

1.4. valdes un padomes locekļiem nepieciešamās kompetences un to novērtēšanas kārtību;

1.5. kārtību, kādā dokumentē un publisko informāciju par nominācijas procesa norisi un rezultātiem;

1.6. personāla atlases konsultanta pienākumus un ar to izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtību.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt valdes un padomes locekļa nominēšanas procesa atbilstību korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem un atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasi, kas veicina profesionālas un kompetentas valsts un atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

3. Noteikumi piemērojami valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai valsts kapitāla daļu un atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā, kā arī publiskas personas kapitālsabiedrību un atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgajās kapitālsabiedrībās (turpmāk – kapitālsabiedrība).

4. Noteikumus nepiemēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma:

4.1. 31. panta astotās daļas 1. punktā minētajā gadījumā;

4.2. 31. panta astotās daļas 2. punktā minētajā gadījumā, izņemot šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktu;

4.3. 37. panta astotās daļas 1. punktā minētajā gadījumā;

4.4. 37. panta astotās daļas 2. punktā minētajā gadījumā, izņemot šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.4. apakšpunktu.

5. Nominācijas komisija, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtajā daļā vai 37. panta ceturtajā daļā noteiktās prasības, par kapitālsabiedrības padomes vai valdes locekli izvirza personu ar nevainojamu reputāciju, kuras izglītība, kompetence un darba pieredze atbilst attiecīgajam amatam izvirzītajām prasībām.

II. Nominācijas procesa uzsākšana, kandidātiem nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību apraksta sagatavošana

6. Kapitāla daļu turētājs un kapitālsabiedrības padome nodrošina, ka valdes un padomes locekļu kandidātu atlases un novērtēšanas process tiek uzsākts laikus. Ja nepieciešams nominēt padomes locekļus publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgajā kapitālsabiedrībā, šajos noteikumos minētos kapitāla daļu turētāja pienākumus veic publiskas personas attiecīgās kapitālsabiedrības valde. Ja nepieciešams nominēt valdes locekļus publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgajā kapitālsabiedrībā, šajos noteikumos minētos kapitālsabiedrības padomes pienākumus veic publiskas personas kapitālsabiedrības atkarīgās kapitālsabiedrības padome (ja tāda ir izveidota) vai publiskas personas attiecīgās kapitālsabiedrības valde. Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu nominācijas gadījumā koordinācijas institūcija sadarbībā ar valsts kapitāla daļu turētāju organizē nominācijas procesu un vada nominācijas komisiju.

7. Ja ir nepieciešams kandidāts ievēlēšanai valdes vai padomes locekļa amatā, kapitāla daļu turētājs vai padome pieņem lēmumu uzsākt kandidātu nominācijas procesu, izņemot gadījumu, ja pēc valdes vai padomes locekļu darba rezultātu izvērtējuma kapitāla daļu turētājs vai padome pieņem lēmumu virzīt padomes vai valdes locekli uz nākamo pilnvaru termiņu.

8. Kapitāla daļu turētājs izstrādā padomes un valdes locekļu kandidātiem (ja kapitālsabiedrībā nav izveidota padome), bet padome – valdes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības, ietverot nepieciešamās kompetences un profesionālo pieredzi, kā arī sagatavo informāciju par situāciju kapitālsabiedrībā, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem, informāciju par personāla atlases konsultanta iesaistes apjomu un uzdevumiem un iesniedz to nominācijas komisijai.

9. Pirms padomes locekļu nominācijas komisijas izveidošanas prasības, kas izvirzāmas padomes locekļu kandidātiem, kā arī informāciju par personāla atlases konsultanta iesaistes apjomu un uzdevumiem un potenciālo nominācijas komisijas sastāvu valsts kapitāla daļu turētājs nosūta saskaņošanai koordinācijas institūcijai.

III. Nominācijas komisijas izveidošana, sastāvs un nominācijas komisijas locekļiem izvirzāmās prasības

10. Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un novērtēšanai izveido nominācijas komisiju. Nominācijas komisijā iekļauj kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrību padomes izvirzītos pārstāvjus, koordinācijas institūcijas izvirzīto pārstāvi un neatkarīgos ekspertus ar balsstiesībām. Lai nodrošinātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību, nominācijas komisijā var iekļaut novērotājus ar padomdevēja tiesībām. Kapitāla daļu turētājs un kapitālsabiedrības padome ir tiesīga izveidot pastāvīgu nominācijas komisiju valdes un padomes locekļu kandidātu atlases un novērtēšanas procesa nodrošināšanai.

11. Valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu nominācijas gadījumā kapitāla daļu turētājs izveido nominācijas komisiju, kurā ar balsstiesībām iekļauj valsts kapitāla daļu turētāja izvirzītos pārstāvjus, koordinācijas institūcijas pārstāvi (nominācijas komisijas vadītājs) un neatkarīgos ekspertus ar balsstiesībām. Lai nodrošinātu kandidātu atbilstības novērtēšanas procesa caurskatāmību, nominācijas komisijas sastāvā var iekļaut novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

12. Darbam nominācijas komisijas sastāvā iekļauj personas, kuru zināšanas un profesionālā pieredze ir atbilstoša, lai padziļināti definētu konkrētajā gadījumā kandidātu novērtēšanai nepieciešamos profesionalitātes un kompetenču kritērijus, kā arī tos izmantotu kandidātu zināšanu un kompetenču novērtēšanai.

13. Nominācijas komisijas sastāvā iekļauj personas, kurām ir pieredze vismaz vienā no šādām jomām:

13.1. personāla vadība, atlase un kompetenču novērtēšana;

13.2. kapitālsabiedrību pārvaldība;

13.3. pieredze nozarē, kurā kapitālsabiedrība veic komercdarbību.

14. Par neatkarīgu ekspertu vai novērotāju var būt persona, kura nav pakļauta kapitāla daļu turētāja, koordinācijas institūcijas vai kapitālsabiedrības padomes norādījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Komerclikuma izpratnē un kura padomdevēja funkcijas veic neitrāli un neatkarīgi, ievērojot šo noteikumu 30.1. vai 30.2. apakšpunktā minētos nosacījumus.

IV. Minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi

15. Valdes vai padomes locekļu kandidātiem izvirzāmās minimālās prasības:

15.1. valsts valodas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes vai padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

15.2. augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

15.3. darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes vai padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā;

15.4. nevainojama reputācija;

15.5. citas būtiskas profesionālās iemaņas un zināšanas atbilstoši konkrētās kapitālsabiedrības darbības un valdes vai padomes locekļu atbildības jomai.

16. Valdes vai padomes locekļa kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo, un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju. Izvērtējot valdes vai padomes locekļa kandidāta reputāciju, ņem vērā kapitāla daļu turētāja vai padomes, kā arī nominācijas komisijas rīcībā esošo informāciju, kas ir pieejama novērtējuma veikšanai.

17. Šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto prasību par valsts valodas pārvaldīšanu piemēro tiktāl, ciktāl ārējos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

V. Valdes un padomes locekļiem nepieciešamās kompetences un to novērtēšanas kārtība

18. Kapitāla daļu turētājs vai padome nosaka valdes vai padomes locekļu kandidātiem vismaz četras kompetences, kas ir nepieciešamas amata pildīšanai:

18.1. darbinieku motivēšana un attīstīšana;

18.2. pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;

18.3. komandas vadīšana;

18.4. orientācija uz attīstību;

18.5. stratēģiskais redzējums;

18.6. plānošana un organizēšana;

18.7. lēmumu pieņemšana un atbildība;

18.8. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

18.9. pārmaiņu vadīšana;

18.10. citas būtiskas kompetences, kuras izvirza kapitāla daļu turētājs vai padome, tās definējot saistībā ar vakanto amatu.

19. Nominācijas komisija izvirza būtiskākos vērtēšanas kritērijus katrai kompetencei un nosaka iespējamo novērtējumu.

20. Visiem pretendentiem vērtē vienādas kompetences, izmantojot vienādas kompetenču novērtēšanas metodes. Novērtēšanas kritērijos nosaka, kuras divas kompetences (vai vairāk) ir uzskatāmas par būtiskajām kompetencēm konkrētajam amatam.

21. Kandidātu kompetences novērtē intervijas veidā vai izmantojot citu – atbilstošāku – kompetenču novērtēšanas metodi. To var veikt personāla atlases konsultants vai nominācijas komisija. Personāla atlases konsultants sagatavo kompetenču novērtēšanas rezultātus un iesniedz nominācijas komisijai.

22. Nominācijas komisija, ņemot vērā arī personāla atlases konsultanta iesniegtos kompetenču novērtēšanas rezultātus, novērtē katra kandidāta kompetences ar atbilstošu vērtējumu, norādot to kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapā.

VI. Valdes un padomes locekļu kandidātu novērtēšanas kārtība

23. Nominācijas komisija izstrādā un apstiprina nolikumu, kurā ietver nominācijas procesa organizatoriskos jautājumus, definē kandidātu vērtēšanas kritērijus, reputācijas izvērtēšanas un kandidātu novērtēšanas kārtību.

24. Par šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3. un 15.5. apakšpunktā un 18. punktā minēto kritēriju detalizētu definēšanu, pamatojoties uz kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības padomes sagatavotu valdes vai padomes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, ir atbildīga nominācijas komisija.

25. Nominācijas komisija, definējot kritērijus un novērtējot kandidāta atbilstību tiem, attiecībā uz valdes locekļu amata kandidātiem ievēro šo noteikumu 1. pielikumā minētās prasības, bet attiecībā uz padomes locekļu amata kandidātiem – šo noteikumu 2. pielikumā minētās prasības.

26. Atbilstoši kandidātam definētajiem kritērijiem nominācijas komisija izvēlas un nolikumā iekļauj metodes, kuras vispilnīgāk atklāj kandidāta atbilstību definētajiem kritērijiem, un nosaka informācijas apjomu un dokumentus, kas kandidātiem jāiesniedz. Pēc kritēriju definēšanas un pārbaužu metožu izvēles nominācijas komisija pieņem lēmumu, cik kārtās tiks veikta kandidātu atlase, kādas profesionālās prasmes, kompetences un informācija katrā no kārtām tiks izvērtēta, kāds būs katra kritērija punktu skaits un vērtējums.

27. Sagatavojot vērtēšanas kritērijus un vērtējot kandidātus kapitālsabiedrību padomes locekļa amatam, padomes sastāvā ir jābūt vismaz pa vienam speciālistam ar profesionālo pieredzi un zināšanām katrā jomā, kas nepieciešama padomes funkciju īstenošanai. Speciālists var būt kompetents vienā vai vairākās jomās, bet kopā kapitālsabiedrības padomes locekļiem jāpārzina šādas jomas:

27.1. finanšu jautājumi un audits;

27.2. risku vadība un iekšējās kontroles sistēma;

27.3. stratēģijas izstrāde un īstenošana;

27.4. izpratne un zināšanas par jomu, kurā kapitālsabiedrība darbojas;

27.5. korporatīvā pārvaldība;

27.6. uzņēmumu un komandas vadība;

27.7. iesaistīto pušu vadība.

28. Lai nepamatoti nesašaurinātu potenciālo kandidātu loku, nominācijas komisija nodrošina definēto un sludinājumā par vakantajiem amatiem iekļauto prasību samērīgumu.

29. Pēc nominācijas komisijas nolikuma, tai skaitā kandidāta vērtēšanas kritēriju, apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs vai padome izsludina publisku kandidātu pieteikšanās procedūru uz vakanto valdes vai padomes locekļa amatu, nominācijas komisijas apstiprināto sludinājumu uz vakantajiem amatiem publicējot Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē, kapitāla daļu turētāja, kapitālsabiedrības tīmekļvietnē un – valsts kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu atlases gadījumos – koordinācijas institūcijas tīmekļvietnē. Sludinājumu var publicēt arī citās tīmekļvietnēs, ja par to lēmusi nominācijas komisija.

30. Pirms uzsākta kandidātu atbilstības novērtēšana:

30.1. nominācijas komisijas loceklis paraksta apliecinājumu (3. pielikums). Ja nominācijas komisijas loceklis konstatē, ka nevar nodrošināt apliecinājumā noteikto prasību izpildi attiecībā uz kādu no kandidātiem, tad to norāda apliecinājumā un atstata sevi no attiecīgā kandidāta vērtēšanas;

30.2. nominācijas procesā iesaistītās personas (novērotāji, nominācijas komisijas sekretārs un nominācijas komisijā pieaicinātie) paraksta apliecinājumu (4. pielikums).

31. Nominācijas komisija apkopo kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus katrā kārtā un aizpilda kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapu. Katra kandidāta vidējo vērtējumu aprēķina, balstoties uz attiecīgajā nominācijas kārtā piedalījušos nominācijas komisijas locekļu vērtējumu. Kandidāta novērtējumu veido notikušo kārtu vidējo novērtējumu summa (5. pielikums).

32. Nominācijas komisija lēmumus pieņem, pamatojoties uz kandidātu vērtējumu atbilstoši definētajiem kandidātu novērtēšanas kritērijiem katrā kārtā.

33. Kandidātu novērtējumu katrā kārtā nominācijas komisija veic klātienē nominācijas komisijas sēdē.

34. Ja nominācijas komisijas rīcībā ir informācija, kas varētu liecināt, ka kandidāta reputācija nav nevainojama, nominācijas komisijai ir pienākums izvērtēt to un pieņemt lēmumu par kandidāta virzīšanu turpmākajam vērtēšanas procesam. Kandidātu var izslēgt no turpmākā vērtēšanas procesa tikai ar vienbalsīgu visu nominācijas komisijas locekļu lēmumu.

35. Informāciju kandidāta reputācijas novērtēšanai nominācijas komisija iegūst, intervējot konkrēto kandidātu un izmantojot publiski pieejamos informācijas avotus.

36. Nominācijas komisija izvirza kandidātu valdes vai padomes locekļa amatam. Vienam amatam var tikt izvirzīti vairāki kandidāti prioritārā secībā, ja par to vienojas nominācijas komisija. Ja neviens kandidāts atbilstoši nominācijas komisijas vērtējumam neatbilst amatam izvirzītajām prasībām, nominācijas komisija pieņem lēmumu par kandidātu novērtēšanas procesa pārtraukšanu un par to informē kapitāla daļu turētāju vai kapitālsabiedrības padomi.

37. Kapitāla daļu turētājam vai kapitālsabiedrības padomei ir tiesības noraidīt izvirzīto kandidātu. Nominācijas komisijas locekļus informē par noraidīšanas iemesliem.

VII. Kārtība, kādā dokumentē un publisko informāciju par nominācijas norisi un rezultātiem

38. Nominācijas komisija nodrošina kandidātu atlases un novērtēšanas procesa dokumentēšanu. Pēc nominācijas procesa pabeigšanas ar to saistīto dokumentāciju nodod glabāšanā kapitāla daļu turētājam, padomei vai koordinācijas institūcijai valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu nominācijas gadījumā. Kapitāla daļu turētājs, kapitālsabiedrības padome, koordinācijas institūcija un nominācijas komisija nodrošina, ka kandidātu atlases un novērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiek nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiek veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā.

39. Lai informētu sabiedrību par kandidātu atlases un kandidātu atbilstības novērtēšanas procesu un rezultātiem, koordinācijas institūcija (valsts kapitālsabiedrību padomes locekļu nominācijas gadījumā), kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome:

39.1. vienlaikus ar šo noteikumu 29. punktā minētās publiskās pieteikšanās procedūras izsludināšanu publicē institūcijas tīmekļvietnē amata sludinājumu, nominācijas komisijas sastāvu un, ja nepieciešams, citu papildu informāciju;

39.2. triju darbdienu laikā pēc nominācijas komisijas lēmuma saņemšanas par izvirzītajiem kandidātiem institūcijas vai kapitālsabiedrības tīmekļvietnē publicē nominācijas komisijas sagatavoto informāciju par kandidātu novērtēšanas procesu (kandidātu novērtēšanas kritērijiem un izmantotajām kandidātu novērtēšanas metodēm, novērtēto kandidātu skaitu), kā arī citas ziņas, kuru norādīšanu kapitāla daļu turētājs vai padome uzskata par nepieciešamu.

40. Ja saskaņā ar šo noteikumu 37. punktu kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome ir noraidījusi nominācijas komisijas izvirzīto kandidātu, tā triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas publicē kapitāla daļu turētāja vai kapitālsabiedrības tīmekļvietnē attiecīgu paziņojumu par nominācijas komisijas priekšlikuma noraidīšanu.

VIII. Personāla atlases konsultanta pienākumi un ar to izpildi saistīto izdevumu segšanas kārtība

41. Personāla atlases konsultants nominācijas procesā veic vismaz vienu no šādiem uzdevumiem:

41.1. uzrunāt potenciālos kandidātus pieteikumu iesniegšanai;

41.2. organizēt intervijas, lai pārliecinātos par kandidātu svešvalodu prasmi, darba pieredzi un profesionālajām zināšanām;

41.3. izmantojot intervijas vai citu – atbilstošāku – kompetenču novērtēšanas metodi, novērtēt kandidātu kompetences;

41.4. izvērtēt kandidātu piemērotību, izmantojot testus un citus personāla atlasē lietojamus rīkus;

41.5. iegūt atsauksmes par kandidātu.

42. Personāla atlases konsultants var pildīt arī citus ar nominācijas procesu saistītus pienākumus, ja tas par šo pienākumu izpildi vienojas ar kapitāla daļu turētāju vai padomi.

43. Vienošanos ar personāla atlases konsultantu par personāla atlases pienākumu izpildi slēdz un ar to izpildi saistītos izdevumus sedz kapitālsabiedrība, kurai tiek nodrošināts valdes vai padomes locekļu kandidātu nominācijas process.

IX. Noslēguma jautājums
Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Prasības valdes locekļu amata kandidātiem
I. Minimālās prasības valodu prasmei, izglītībai un darba pieredzei
1. Valodu prasme
Noteikumu 15.1. apakšpunkts – valsts valodas un vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas (svešvalodas) zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda vismaz vēl vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu (kapitāla daļu turētāja vai padomes noteiktu svešvalodu) valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
2. Izglītība
Noteikumu 15.2. apakšpunkts – izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
Augstākā izglītībaAkadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. Jomu (nozari) nosaka kapitāla daļu turētājs vai padome
3. Darba pieredze
Noteikumu 15.3. apakšpunkts – darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
Līdzšinējā darba pieredzeDarba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

3.1. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā. Izņēmuma gadījumā to var samazināt līdz divu gadu pieredzei, ja valdes locekļu atlase tiek veikta kapitālsabiedrībā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maza kapitālsabiedrība;

3.2. vismaz triju gadu pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. Izņēmuma gadījumā to var samazināt līdz divu gadu pieredzei, ja valdes locekļu atlase tiek veikta kapitālsabiedrībā, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir maza kapitālsabiedrība

II. Nepieciešamās kompetences un to novērtēšana
Noteikumu 18. punkts – kapitāla daļu turētājs vai padome nosaka valdes locekļu kandidātiem kompetences, kas ir nepieciešamas amata pildīšanai.

Nominācijas komisija nosaka katras kompetences īpatsvaru un ietekmi uz kopējo vērtējumu, t. i., maksimālo punktu skaitu

1. Darbinieku motivēšana un attīstīšanaDarbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

1.1. veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai kapitālsabiedrībā;

1.2. būtiski ir noskaidrot un analizēt darbinieku noskaņojumu un motivācijas līmeni, lai visoptimālāk izmantotu personāla resursus;

1.3. iedvesmo un attīsta darbiniekus kapitālsabiedrībā;

1.4. veicina talantīgu darbinieku izaugsmi kapitālsabiedrībā;

1.5. mērķtiecīgi izmanto atgriezenisko saiti, lai veicinātu darbinieku attīstību

2. Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšanaSpēja veidot un uzturēt ar cilvēkiem pozitīvas attiecības vai kontaktus (savā iestādē un ārpus tās), kas palīdz vai nākotnē varētu palīdzēt ar darbu saistīto mērķu sasniegšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

2.1. identificē jomas, kurās veidot stratēģiskās attiecības;

2.2. sazinās ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai identificētu un īstenotu ilgtermiņa sadarbību;

2.3. veido ārēju ekspertu komandas, lai risinātu kapitālsabiedrībai stratēģiski nozīmīgus, būtiskus jautājumus;

2.4. kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai veido sadarbības tīklus, lai rastu risinājumus atšķirīgu viedokļu situācijās

3. Komandas vadīšanaVēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

3.1. uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu;

3.2. risina iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu sasniegšanu;

3.3. iedvesmo citus kopīgam darbam, aktīvi iesaistoties;

3.4. uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem – gan pozitīviem, gan negatīviem

4. Orientācija uz attīstībuApzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

4.1. definē izaicinošus personiskos mērķus, balstoties uz kapitālsabiedrības attīstības mērķiem;

4.2. izmanto pārmaiņas kā iespēju attīstīt vai iegūt jaunas prasmes un zināšanas;

4.3. seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un īstenotu jaunu kompetenču, prasmju un zināšanu ieguvi;

4.4. iegūst papildu zināšanas ne tikai savas darbības jomā, bet arī citās jomās, lai sasniegtu labākus darbības rezultātus

5. Stratēģiskais redzējumsSpēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

5.1. spēj noteikt skaidrus, izaicinošus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

5.2. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

5.3. spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām;

5.4. spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas

6. Plānošana un organizēšanaPrasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

6.1. plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas;

6.2. ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli;

6.3. efektīvi izmanto resursus;

6.4. jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas kapitālsabiedrības darba rezultātiem

7. Lēmumu pieņemšana un atbildībaSpēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

7.1. spēj pieņemt lēmumus īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus;

7.2. spēj uzņemties iniciatīvu;

7.3. pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem;

7.4. aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

7.5. piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

7.6. ja lēmums tiek atlikts, pamato savu rīcību, norādot ieguvumus;

7.7. iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem;

7.8. ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus

8. Orientācija uz rezultātu sasniegšanuVēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami, un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

8.1. izvirza izaicinošus mērķus sev un citiem;

8.2. izmēģina jaunas pieejas un metodiski strādā, lai sasniegtu mērķus;

8.3. nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus un ieguvumus, uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus rezultātus;

8.4. nosaka personiskus mērķus, seko saviem standartiem, kas var būt augstāki par formāli noteiktajiem;

8.5. analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu efektivitāti

9. Pārmaiņu vadīšanaEfektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana
Novērtēšanas kritēriji:

9.1.  veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas;

9.2. izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi;

9.3. personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi

10. Citas būtiskas kompetencesIzvirza kapitāla daļu turētājs vai padome, tās definējot saistībā ar vakanto amatu
Finanšu ministrs J. Reirs
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Prasības padomes locekļu amata kandidātiem
I. Minimālās prasības valodu prasmei, izglītībai un darba pieredzei
1. Valodu prasmes
Noteikumu 15.1. apakšpunkts – valsts valodas un vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas (svešvalodas) zināšanas padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda vismaz vēl vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu (kapitāla daļu turētāja noteikto svešvalodu) padomes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā
2. Izglītība
Noteikumu 15.2. apakšpunkts – izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
Augstākā izglītībaAkadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā. Jomu nosaka kapitāla daļu turētājs vai padome
3. Pieredze
Noteikumu 15.3. apakšpunkts – darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu padomes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā
Līdzšinējā darba pieredze3.1. Profesionālā pieredze un zināšanas vismaz vienā no šo noteikumu 27. punktā minētajām jomām;

3.2. Darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

3.2.1. vismaz triju gadu pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vēlams, biržā kotētā vai starptautiskā uzņēmumā;

3.2.2. vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības institūcijā, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu;

3.2.3. vismaz piecu gadu pieredze vadošā akadēmiskā personāla amatā (profesors, asociētais profesors, docents, vadošais pētnieks), kas ietver arī pētniecību un zinātniskās publikācijas uzņēmuma darbības jomā.

Jomu nosaka kapitāla daļu turētājs

II. Nepieciešamās kompetences un to novērtēšana
Noteikumu 18. punkts – kapitāla daļu turētājs nosaka padomes locekļu kandidātiem kompetences, kas ir nepieciešamas amata pildīšanai.

Nominācijas komisija nosaka katras kompetences īpatsvaru un ietekmi uz kopējo vērtējumu, t. i., maksimālo punktu skaitu

1. Darbinieku motivēšana un attīstīšanaDarbinieku attīstības veicināšana, nodrošinot atbalstošu vidi darbinieku motivācijas stiprināšanai, snieguma pilnveidošanai un profesionālās izaugsmes veicināšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

1.1. veido ilgtermiņa attīstības plānus cilvēkresursu attīstībai kapitālsabiedrībā;

1.2. būtiski ir noskaidrot un analizēt darbinieku noskaņojumu un motivācijas līmeni, lai visoptimālāk izmantotu personāla resursus;

1.3. iedvesmo un attīsta darbiniekus kapitālsabiedrībā;

1.4. veicina talantīgu darbinieku izaugsmi kapitālsabiedrībā;

1.5. mērķtiecīgi izmanto atgriezenisko saiti, lai veicinātu darbinieku attīstību

2. Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšanaSpēja veidot un uzturēt pozitīvas attiecības vai kontaktus ar cilvēkiem (savā iestādē un ārpus tās), kas palīdz vai nākotnē varētu palīdzēt ar darbu saistīto mērķu sasniegšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

2.1. identificē jomas, kurās veidot stratēģiskās attiecības;

2.2. sazinās ar dažādām iesaistītajām pusēm, lai identificētu un īstenotu ilgtermiņa sadarbību;

2.3. veido ārēju ekspertu komandas, lai risinātu kapitālsabiedrībai stratēģiski nozīmīgus, būtiskus jautājumus;

2.4. kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai veido sadarbības tīklus, lai rastu risinājumus atšķirīgu viedokļu situācijās

3. Komandas vadīšanaVēlme un spēja uzņemties līdera lomu, organizēt komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu. Spēja veidot pozitīvas attiecības starp komandas dalībniekiem, rūpēties par komandu un motivēt to kopīgo mērķu sasniegšanai
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

3.1. uzņemas līdera lomu un efektīvi organizē komandas darbu, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu;

3.2. risina iekšējos konfliktus komandā, lai tie nekavētu rezultātu sasniegšanu;

3.3. iedvesmo citus kopīgam darbam, aktīvi iesaistoties;

3.4. uzņemas atbildību par komandas darba rezultātiem – gan pozitīviem, gan negatīviem

4. Orientācija uz attīstībuApzināti analizē savas personības stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu personīgo un kapitālsabiedrības sniegumu
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

4.1. definē izaicinošus personiskos mērķus, balstoties uz kapitālsabiedrības attīstības mērķiem;

4.2. izmanto pārmaiņas kā iespēju attīstīt vai iegūt jaunas prasmes un zināšanas;

4.3. seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un īstenotu jaunu kompetenču, prasmju un zināšanu ieguvi;

4.4. iegūst papildu zināšanas ne tikai savas darbības jomā, bet arī citās, lai sasniegtu labākus darbības rezultātus

5. Stratēģiskais redzējumsSpēja definēt un pārvērst darbībā kapitālsabiedrības attīstības stratēģisko vīziju
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

5.1. spēj noteikt skaidrus, izaicinošus vidēja termiņa un ilgtermiņa kapitālsabiedrības darbības mērķus;

5.2. spēj analizēt kapitālsabiedrības darbību gan nozares, gan valsts attīstības kontekstā (piemīt ilgtermiņa redzējums);

5.3. spēj ātri pielāgoties jaunām situācijām un ir atvērts pārmaiņām;

5.4. spēj plānot stratēģijas ieviešanu un tās vadību kapitālsabiedrībā, identificē šķēršļus un iespējas

6. Plānošana un organizēšanaPrasme noteikt prioritātes, plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu īsā un ilgstošā laikposmā, nodrošinot efektīvu laika un resursu izmantošanu
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

6.1. plānojot dažādus uzdevumus, ņem vērā darbinieku noslogotību, resursu pieejamību, iespējamās izmaiņas;

6.2. ātri reaģē uz izmaiņām. Spēj kontrolēt vairākus procesus paralēli.

6.3. efektīvi izmanto resursus;

6.4. jūtas atbildīgs ne tikai par personīgajiem, bet arī par visas kapitālsabiedrības darba rezultātiem

7. Lēmumu pieņemšana un atbildībaSpēja pieņemt lēmumus, izvērtējot informāciju un uzņemoties atbildību par tiem
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

7.1. spēj pieņemt lēmumus īsā laikā un situācijās, ja ir pieejama ierobežota apjoma informācija, arī nepopulārus;

7.2. spēj uzņemties iniciatīvu;

7.3. pilnībā atbild par savā kompetencē esošajiem procesiem un rezultātiem;

7.4. aizstāv savu un komandas viedokli un lēmumus;

7.5 piedāvā vairākus problēmas risinājuma variantus, sagatavo pamatotu lēmumu un prognozē iespējamās sekas;

7.6. ja lēmums tiek atlikts, pamato savu rīcību, norādot ieguvumus;

7.7. iesaista padotos lēmumu pieņemšanā, apzinās atbildību par saviem un padoto lēmumiem;

7.8. ir atvērts alternatīviem risinājumiem un uzklausa dažādus viedokļus

8. Orientācija uz rezultātu sasniegšanuVēlme veikt uzdevumus arvien labāk, izvirzīt mērķus, kas nav viegli sasniedzami, un mērķtiecīgi strādāt, lai tos sasniegtu. Spēja saskatīt, novērtēt un radīt jaunas iespējas organizācijas attīstībai un tās īstenot
Novērtēšanas kritēriji (izvēlas būtiskākos, vismaz divus):

8.1. izvirza izaicinošus mērķus sev un citiem;

8.2. izmēģina jaunas pieejas un metodiski strādā, lai sasniegtu mērķus;

8.3. nosakot mērķus, izvērtē nepieciešamos ieguldījumus un ieguvumus, uzņemas saprātīgu risku, lai sasniegtu labākus rezultātus;

8.4. nosaka personiskus mērķus, seko saviem standartiem, kas var būt augstāki par formāli noteiktajiem;

8.5. analizē darba rezultātus, uzlabo darba metodes, lai paaugstinātu efektivitāti

9. Pārmaiņu vadīšanaEfektīvu un kvalitatīvu pārmaiņu un kapitālsabiedrības pārveides procesa mērķtiecīga vadīšana
Novērtēšanas kritēriji:

9.1. veido vidi, kas veicina un iedrošina pārmaiņas un inovācijas;

9.2. izceļ un skaidro iestādē veiksmīgu pārmaiņu vai inovāciju pieredzi;

9.3. personiski sniedz skaidru vīziju par pārmaiņu ietekmi

10. Citas būtiskas kompetencesIzvirza kapitāla daļu turētājs, tās definējot saistībā ar vakanto amatu
Finanšu ministrs J. Reirs
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Nominācijas komisijas locekļa apliecinājums

Ar __________________ 20____. gada ____________ rīkojumu Nr. ____ izveidotās nominācijas komisijas uzdevums ir organizēt kandidātu atlasi, sagatavojot rekomendācijas par atbilstošākajiem kandidātiem, kas izvirzāmi ___________________________ locekļa amatam apstiprināšanai _______________________________________ akcionāru/dalībnieku sapulcē.

Dalībai nominācijas procesā saņemti pieteikumi no šādiem kandidātiem:

 

(vārds, uzvārds)

 

(vārds, uzvārds)

Ņemot vērā interešu konflikta novēršanas un fizisko personu datu aizsardzības prasības, es, nominācijas komisijas loceklis(-e) _______________________________________, apliecinu, ka:

1) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu jebkādā veidā ieinteresēts(-a) minēto kandidātu izvēlē;

2) nepārstāvu neviena minētā kandidāta intereses, neesmu neviena minētā kandidāta pašreizējais vai bijušais tiešais vadītājs vai tiešais padotais (pēdējos 24 mēnešus), izņemot esošos valdes vai padomes locekļus šajā kapitālsabiedrībā;

3) neesmu minēto kandidātu radinieks(-ce) līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais(-ā) vai svainis(-e) līdz pirmajai svainības pakāpei vai persona, ar kuru viņam(-ai) ir kopīga saimniecība;

4) lēmumu pieņemšana vai piedalīšanās lēmumu pieņemšanā neietekmē manas, manu radinieku līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātā(-ās) vai svaiņa(-nes) līdz pirmajai svainības pakāpei vai personas, ar kuru ir kopīga saimniecība, vai darījuma partneru personiskās vai mantiskās intereses;

5) kandidātu vērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiks nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā;

6) esmu brīdināts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu šajā apliecinājumā, kā arī par nominācijas komisijas darbā iegūtās informācijas izpaušanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts(-a) pie disciplināratbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

Atstatu sevi no šāda(-u) kandidāta(-u) vērtēšanas:

 

(vārds, uzvārds)

 

(vārds, uzvārds)

   

(datums)

 

(paraksts)

Finanšu ministrs J. Reirs
4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Nominācijas procesā iesaistīto personu apliecinājums

Ar __________________ 20____. gada ____________ rīkojumu Nr. ____ izveidotās nominācijas komisijas uzdevums ir organizēt kandidātu atlasi, sagatavojot rekomendācijas par atbilstošākajiem kandidātiem, kas izvirzāmi __________________________ locekļa amatam apstiprināšanai _______________________________________ akcionāru/dalībnieku sapulcē.

Dalībai nominācijas procesā saņemti pieteikumi no šādiem kandidātiem:

 

(vārds, uzvārds)

 

(vārds, uzvārds)

Ņemot vērā interešu konflikta novēršanas un fizisko personu datu aizsardzības prasības, es, nominācijas procesā iesaistītā persona _______________________________________, apliecinu, ka:

1) nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu jebkādā veidā ieinteresēts(-a) minēto kandidātu izvēlē;

2) nepārstāvu neviena minētā kandidāta intereses, neesmu neviena minētā kandidāta pašreizējais vai bijušais tiešais vadītājs vai tiešais padotais (pēdējos 24 mēnešus);

3) neesmu minēto kandidātu radinieks(-ce) līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais(-ā) vai svainis(-e) līdz pirmajai svainības pakāpei vai persona, ar kuru viņam(-ai) ir kopīga saimniecība;

4) kandidātu vērtēšanas procesā iegūtā informācija par pretendentiem netiks nodota vai izpausta trešajām personām, kā arī netiks veiktas citas darbības, kas būtu pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu fiziskās personas datu aizsardzības jomā;

5) esmu brīdināts(-a), ka par nepatiesu ziņu sniegšanu šajā apliecinājumā, kā arī par nominācijas komisijas darbā iegūtās informācijas izpaušanu un citiem šīs informācijas aizsardzības pasākumu pārkāpumiem tikšu saukts(-a) pie disciplināratbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

Neizteikšu viedokli šāda(-u) kandidāta(-u) vērtēšanas procesā:

 

(vārds, uzvārds)

 

(vārds, uzvārds)

   

(datums)

 

(paraksts)

Finanšu ministrs J. Reirs
5. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 20
Kandidātu atbilstības vērtēšanas veidlapas paraugs

Prasība

Kritērijs

Iespējamais maksimālais punktu skaits kritērijā
(obligāts)1

Vērtēšanas

kārta

Kandidāta vārds, uzvārds

Kandidātam piešķirtie punkti

Kandidāta atbilstība (atbilst/
neatbilst)

1. Valodu prasme21.1.     
1.2.     
2. Izglītība22.1.     
2.2.     
3. Darba pieredze23.1.     
3.2.     
4. Kompetences4.1.     
4.2.     
4.3.     
4.4.     
5. Citas būtiskas prasības5.1.     
5.2.     

Kandidāta summārais novērtējums3

  
   
Nominācijas komisijas loceklis

 

 

 

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

    
  

(datums)

 
Piezīmes.

1. Maksimālo punktu skaitu nosaka atsevišķi katram kritērijam un katram amatam. Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts, ja novērtējums ir "izcili", zemākais punktu skaits –, ja kompetence tiek novērtēta "neapmierinoši". Visu kritēriju maksimālā punktu kopsumma ir vienāda ar 100.

2. Konstatē personas izglītības atbilstību Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" 15.1., 15.2. un 15.3. apakšpunktā minētajām prasībām. Ja kandidāta izglītība, valodu prasme, darba pieredze neatbilst minētajām prasībām, kandidāts tiek noraidīts. Var tikt vērtēta obligāto prasību pārsniegšana, piemēram, otras augstākās izglītības esība amatam būtiskā jomā, valodas zināšanas, kas pārsniedz minimālās prasības, darba pieredze, kas pārsniedz minimālās prasības un ir būtiska, lai pildītu valdes vai padomes locekļa pienākumus.

3. Aprēķina, summējot visus vērtējumus atbilstoši katrai kārtai. Nominācijas komisijas loceklis atbilstoši savam vērtējumam piešķir punktus katram kandidātam par katru kritēriju, kurā paredzēta vērtēšana.

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 20Pieņemts: 07.01.2020.Stājas spēkā: 25.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 24.01.2020. OP numurs: 2020/17.2
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
312171
25.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)