Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 42

Rīgā 2020. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 19. §)
Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības iestāžu amatpersonas un darbinieki
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
13. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts drošības iestādes izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā (turpmāk – nelaimes gadījums), kas notikuši ar valsts drošības iestāžu amatpersonām un darbiniekiem (turpmāk – nodarbinātais).

1.1 Nelaimes gadījums šo noteikumu izpratnē ir darba vietā vienas darbdienas vai maiņas laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura nodarbinātajam radušies veselības traucējumi vai pastāv veselības traucējumu iestāšanās varbūtība (inficēšanās risks), vai iestājusies iesaistītā nodarbinātā nāve. Saslimšana ar infekcijas slimību uzskatāma par nelaimes gadījumu darbā tikai tad, ja šāda saslimšana ir saistīta ar konkrēti identificējamu ārkārtēju notikumu darba veikšanas laikā un šis notikums ir tiešā cēloņsakarībā ar nodarbinātā saslimšanu.

(MK 04.06.2020. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem izmeklē un uzskaita visus nelaimes gadījumus, kuros valsts drošības iestādē nodarbinātie cietuši dienesta laikā vai veicot darba pienākumus valsts drošības iestādē.

II. Nelaimes gadījumu izmeklēšana un uzskaite

3. Nelaimes gadījumu izmeklē ar valsts drošības iestādes vadītāja rīkojumu apstiprināta nelaimes gadījumu izmeklēšanas komisija (turpmāk – izmeklēšanas komisija), kura pēc nelaimes gadījuma izmeklēšanas sastāda aktu par nelaimes gadījumu (1. pielikums) (turpmāk – akts).

4. Līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas sākumam notikuma vietu saglabā neskartu, ja tas neapdraud citu cilvēku dzīvību, veselību vai vidi, neizraisa avāriju, ugunsgrēku un netraucē dienesta norisi vai darba procesu.

5. Ja nav iespējams notikuma vietu saglabāt neskartu, valsts drošības iestāde uzreiz pēc nelaimes gadījuma nodrošina nelaimes gadījuma vietā esošās situācijas dokumentāru fiksēšanu, raksturojot nelaimes gadījuma vietu (piemēram, notikuma vietas shematisks attēlojums, fotogrāfija, detalizēts apraksts), norādot dokumenta izstrādes datumu un laiku, kā arī ietverot dokumenta izstrādātāja vārdu, uzvārdu un parakstu.

6. Valsts drošības iestādē nodarbinātais, kurš cietis nelaimes gadījumā, iesniedz attiecīgajai valsts drošības iestādei ārstniecības iestādes medicīniskās dokumentācijas izrakstu par nelaimes gadījumā gūtā veselības bojājuma ārstēšanu.

7. Pēc nelaimes gadījuma konstatēšanas un šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu saņemšanas valsts drošības iestāde, kur dienesta laikā vai veicot darba pienākumus cietis nodarbinātais, pieprasa ārstniecības iestādei, ar kuru valsts drošības iestāde noslēgusi vienošanos, izziņu par nodarbinātā veselības bojājumu smaguma pakāpi. Pieprasījumam pievieno šo noteikumu 6. punktā minētos dokumentus.

8. Ārstniecības iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas izsniedz izziņu valsts drošības iestādei par nodarbinātā veselības bojājumu smaguma pakāpi. Veselības bojājumu smaguma pakāpi norāda saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālo garantiju jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

9. Izmeklēšanas komisija nelaimes gadījuma izmeklēšanu uzsāk nekavējoties pēc nelaimes gadījuma konstatēšanas vai pēc informācijas saņemšanas par nelaimes gadījumu, aktu sastāda 30 darbdienu laikā. Ja nelaimes gadījumā cietuši vairāki nodarbinātie, aktu sastāda par katru cietušo vai bojāgājušo nodarbināto. Ja paredzētajā laikā nav iespējams saņemt nepieciešamos dokumentus, valsts drošības iestādes vadītājam ir tiesības pagarināt nelaimes gadījuma izmeklēšanas termiņu par 10 darbdienām.

10. Izmeklēšanas komisija aktā norāda, vai izmeklētais nelaimes gadījums ir vai nav darba vides faktoru rezultāts, un pamato šo secinājumu.

11. Ja izmeklē nelaimes gadījumu, kurā ir konstatēts inficēšanās risks, bet nav iestājusies tūlītēja darbnespēja, nepiemēro šo noteikumu 4., 5., 7. un 8. punktu.

12. Ja valsts drošības iestāde saņem informāciju par to, ka pret nodarbināto, kurš nelaimes gadījumā cietis, izdarot noziedzīgu nodarījumu, kriminālprocess par attiecīgā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ir izbeigts kriminālprocesu nepieļaujošu apstākļu dēļ vai tiesa pasludinājusi attaisnojošu spriedumu, pēc kriminālprocesa izbeigšanas vai attaisnojošā sprieduma spēkā stāšanās akta sastādītāji vai citi pilnvaroti nodarbinātie (ja iepriekšējā akta sastādītāji nevar sastādīt jaunu aktu) sastāda jaunu aktu.

13. Ja kāds no nodarbinātajiem, kas izmeklē nelaimes gadījumu, nepiekrīt akta saturam, aktā izdara atzīmi par šī nodarbinātā piedalīšanos izmeklēšanā ar norādi, ka minētais nodarbinātais sastādītajam aktam nepiekrīt un līdz nelaimes gadījuma izmeklēšanas beigām un akta parakstīšanas brīdim aktam pievieno nodarbinātā rakstiski noformētu viedokli, kurā ir paskaidroti šādas nostājas iemesli.

14. Nelaimes gadījumus, par kuriem sastādīts akts, valsts drošības iestāde uzskaita nelaimes gadījumu uzskaites žurnālā (2. pielikums).

III. Papildu prasības nelaimes gadījuma izmeklēšanai, ja iestājusies nodarbinātā nāve

15. Ja cietušais nodarbinātais miris nelaimes gadījuma izraisītajā darbnespējas periodā, izmeklēšanas laiku skaita no nodarbinātā nāves dienas, ja iepriekš nav veikta izmeklēšana saistībā ar nodarbinātajam konstatētiem smagiem veselības traucējumiem.

16. Ja nodarbinātais miris dienesta laikā vai veicot darba pienākumus valsts drošības iestādē, valsts drošības iestāde pieprasa no dzimtsarakstu nodaļas izziņu par nodarbinātā nāves cēloni.

17. Pēc tam kad saņemta dzimtsarakstu nodaļas izziņa par nodarbinātā nāves cēloni, valsts drošības iestāde nosūta ārstniecības iestādei, ar kuru valsts drošības iestāde noslēgusi vienošanos, pieprasījumu izvērtēt nelaimes gadījumā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi, ja šī saistība nav skaidra, un pievieno nelaimes gadījuma izmeklēšanas materiālus, kas raksturo nelaimes gadījuma apstākļus.

18. Ārstniecības iestāde izvērtē nelaimes gadījumā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem un darba vides riska faktoru ietekmi, pamatojoties uz valsts drošības iestādes iesniegtajiem nelaimes gadījuma izmeklēšanas materiāliem, un sniedz atzinumu.

IV. Ārvalstīs notikuša nelaimes gadījuma izmeklēšana

19. Izmeklējot nelaimes gadījumu, kas noticis ārvalstī, ievēro šādas prasības:

19.1. nelaimes gadījuma izmeklēšanu uzsāk nekavējoties pēc nelaimes gadījuma konstatēšanas vai pēc informācijas saņemšanas par nelaimes gadījumu. Aktu sastāda 30 darbdienu laikā, ievērojot cietušā nodarbinātā iesniegtos dokumentus un materiālus, kā arī citu valsts drošības iestāžu rīcībā esošo informāciju, kas saistīta ar notikušo nelaimes gadījumu. Ja paredzētajā laikā nav iespējams saņemt nepieciešamos dokumentus, valsts drošības iestādes vadītājam ir tiesības pagarināt nelaimes gadījuma izmeklēšanas termiņu par 10 darbdienām;

19.2. aktam pievieno visus šo noteikumu 19.1. apakšpunktā norādītos dokumentus, materiālus un informāciju.

20. Nodarbinātais, kurš cietis nelaimes gadījumā ārvalstī, iesniedz valsts drošības iestādei visus tā rīcībā esošos dokumentus un materiālus, kas apliecina nelaimes gadījuma faktu, kā arī ārstniecības iestādes izsniegtu dokumentu par nelaimes gadījumā gūtajiem veselības traucējumiem. Ārvalsts publiskos dokumentus iesniedz atbilstoši Dokumentu legalizācijas likumā noteiktajām prasībām.

V. Noslēguma jautājums

21. Nelaimes gadījumus, kuru izmeklēšana uzsākta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, izmeklē atbilstoši regulējumam, kas bija spēkā līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 42
Akts Nr.____
par nelaimes gadījumu darbā
  cietušais nodarbinātais gājis bojā
veselības traucējumi ir smagi
veselības traucējumi nav smagi  
inficēšanās risks 
ārvalstī noticis nelaimes gadījums

1. Nelaimes gadījums noticis 20____.gada __._______ plkst._____, ____ stundas pirms/pēc darba laika sākuma  

 

(adrese, kur noticis nelaimes gadījums)

 
2. Cietušais 

,

 

(vārds, uzvārds, personas kods)

dzīvo 
 

(dzīvesvietas adrese)

Cietušā nodarbinātā amats, kuru pildot noticis nelaimes gadījums,

 

Darba stāžs šajā amatā __ gadi.

3. Instruktāža un apmācība darba aizsardzībā par darbu, kuru pildot noticis nelaimes gadījums,

ir veikta

nav veikta

4. Nelaimes gadījuma apstākļu apraksts, traumēšanas faktori, nelaimes gadījuma cēloņi

 
 
 
 

5. Nelaimes gadījums ir noticis (vajadzīgo atzīmēt ar X):

5.1.aizsargājot citu personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības vai valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem
5.2.pārvietojoties specializētā transportlīdzeklī ar ieslēgtām bākugunīm
5.3.tieši nodrošinot personu aizturēšanu
5.4.piedaloties institūcijas vadītāja noteiktajā speciālajā apmācībā, treniņnodarbībās vai sporta pasākumos, kas ir tieši saistīti ar iestādes pamatfunkciju veikšanu
5.5.pārbaudot normatīvo aktu prasību izpildi, konstatējot, izmeklējot un novēršot pārkāpumus
5.6.veicot amata (dienesta, darba) pienākumus ārvalstī
5.7.veicot dienesta pienākumus, kas saistīti ar izlūkošanu, pretizlūkošanu, operatīvās darbības pasākumiem un valsts noslēpuma aizsardzību
5.8.citos apstākļos
   
6. Papildu ziņas 
 
 

Nelaimes gadījums tika izmeklēts

no _____.gada ___._________ līdz ____.gada ___.__________

7. Nelaimes gadījuma izmeklēšanā konstatēts, ka nelaimes gadījums

ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts

nav darba vides faktoru iedarbības rezultāts

 
 
 
 

Akts sastādīts 20____.gada ____. _____________.

Izmeklēšanu veica:

      
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

      
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

      
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Pievienoto izmeklēšanas materiālu saraksts (vajadzīgo atzīmēt ar X):

dokuments, kas ir pamatojums nelaimes gadījuma izmeklēšanai un konkrētu nodarbināto iesaistīšanai nelaimes gadījuma izmeklēšanā
izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi
nelaimes gadījumā cietušā, liecinieku un atbildīgo nodarbināto paskaidrojums (pasvītrot atbilstošo)
dokuments, kas raksturo notikuma vietu (norādīt, kāds) 
iesaistītā nodarbinātā viedoklis
citi dokumenti, kas raksturo nelaimes gadījumu (norādīt, kādi) 
 
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 21. janvāra
noteikumiem Nr. 42
Darbā notikušo nelaimes gadījumu uzskaites žurnāls

Nr.

p. k.

Datums

Cietusī amatpersona vai darbinieks

Īss nelaimes gadījuma un tā cēloņu apraksts

kad noticis nelaimes gadījums

kad sastādīts akts par nelaimes gadījumu, akta numurs

vārds, uzvārds

personas kods

amats

1

2

3

4

5

6

7

 

 

      
Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus darbā, kuros cietušas valsts drošības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 42Pieņemts: 21.01.2020.Stājas spēkā: 24.01.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
312123
{"selected":{"value":"06.06.2020","content":"<font class='s-1'>06.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.06.2020","iso_value":"2020\/06\/06","content":"<font class='s-1'>06.06.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2020","iso_value":"2020\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2020.-05.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.06.2020
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"