Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Rēzeknē 2020. gada 16. janvārī (prot. Nr. 80, 7. p.)
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma
6. pantu, 13. panta 6. daļu un 26. panta 3. daļu,
2012. gada 24. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 281
"Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
un tās centrālās datu bāzes noteikumi"
69. un 79. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk – Noteikumi) nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – Topogrāfiskā informācija) iesniegšanas, pieņemšanas un pārbaudes kārtību, kā arī nosaka maksu par Topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, reģistrāciju, izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība).

2. Noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kas Pašvaldības administratīvajā teritorijā veic:

2.1. visa veida būvju, inženierkomunikāciju projektēšanu un būvniecību;

2.2. ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas vai zemes ierīcības darbus.

3. Pašvaldības Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturētājs ir Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde (turpmāk – Būvvalde), kas Pašvaldības administratīvajā teritorijā veic Topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un uzkrāšanu, kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu.

4. Noteikumos lietotie termini

Topogrāfiskās informācijas datu bāze – ģeotelpiskā informācijas sastāvā strukturēts, pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datu bāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.

Datu bāzes uzturēšana – sistemātiska datu reģistrācija, datu bāzes elektroniska uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana datu bāzes lietotājiem.

Topogrāfiskās informācijas pārbaude – topogrāfiskās informācijas atbilstības pārbaude normatīvo aktu prasībām, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

II. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana, reģistrācija un izsniegšana

5. Mērnieks vai komersants topogrāfisko informāciju mērogā 1:500 iesniedz pārbaudei, skaņošanai un reģistrācijai Topogrāfiskās informācijas datubāzē digitālā (DGN) un (DWG) datņu formātā.

6. Topogrāfiskās informācijas pārbaudei Būvvalde pieņem tikai ģeodēziskajos darbos sertificētas personas (turpmāk – Mērnieks) izstrādāto topogrāfisko informāciju, kas sagatavota digitālā formā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

7. Pirms topogrāfiskā plāna iesniegšanas pārbaudei un reģistrēšanai Topogrāfiskās informācijas datu bāzē to saskaņo ar inženierkomunikāciju turētājiem:

7.1. A/S "Rēzeknes Siltumtīkli";

7.2. SIA "Rēzeknes Ūdens";

7.3. A/S "Sadales tīkls";

7.4. A/S "Gaso";

7.5. SIA "Latvijas Propāna gāze";

7.6. SIA "Tet";

7.7. SIA "Microlines";

7.8. SIA "Baltcom";

7.9. VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs";

7.10. VAS "Latvijas Dzelzceļš";

7.11. Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības pārvaldi;

7.12. Rēzeknes pilsētas domes informācijas tehnoloģiju nodaļu;

u.c. inženierkomunikāciju turētājiem.

8. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās topogrāfiskās informācijas reģistrēšanu Topogrāfiskās informācijas datubāzē, Mērnieks iesniedz Būvvaldei adresētu iesniegumu (Pielikums Nr. 1), kam pievieno topogrāfisko informāciju digitālā formātā un nosūta uz e-pasta adresi topo@rezekne.lv vai buvvalde@rezekne.lv, noslēdz Maksas pakalpojumu līgumu (Pielikums Nr. 3) vai Maksas pakalpojumu līgumu uz noteiktu laiku (Pielikums Nr. 4).

9. Lai saņemtu datus no Pašvaldības Topogrāfiskās informācijas datubāzes, Mērnieks vai komersants iesniedz Būvvaldei adresētu iesniegumu (Pielikums Nr. 1) un nosūta uz e-pasta adresi topo@rezekne.lv vai buvvalde@rezekne.lv, noslēdz Maksas pakalpojumu līgumu (Pielikums Nr. 3) vai Maksas pakalpojumu līgums uz noteiktu laiku (Pielikums Nr. 4).

10. Pārbaudot iesniegtās topogrāfiskās informācijas atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Būvvalde 5 (piecu) darba dienu laikā no topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas:

10.1. saskaņo to un reģistrē Pašvaldības Topogrāfiskās informācijas datu bāzē vai

10.2. sniedz pamatotu atteikumu to saskaņot un reģistrēt, norādot uz pieļautajām kļūdām un neatbilstībām, un elektroniski nosūta atteikumu Mērniekam labojumu veikšanai.

11. Šo saistošo noteikumu 10.2. apakšpunktā minētajā gadījumā Mērniekam ir pienākums novērst kļūdas un neatbilstības un laboto topogrāfisko informāciju iesniegt atkārtotai pārbaudei Būvvaldē, kas pēc atkārtotas pārbaudes veikšanas pieņem vienu no 10. punkta apakšpunktos norādītajiem lēmumiem.

III. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes avoti un izmantošana

12. Topogrāfiskās informācijas datu bāzes avoti ir:

12.1. digitālās datu planšetes ar Topogrāfisko informāciju;

12.2. vietējie ģeodēzisko tīklu punkti;

12.3. ielu sarkanās līnijas.

13. Topogrāfiskās informācijas datu bāzē uzkrātos datus izmanto:

13.1. Pašvaldība tai noteikto uzdevumu izpildei;

13.2. Pašvaldības struktūrvienības un Pašvaldības kapitālsabiedrības tām noteikto funkciju un uzdevumu izpildei;

13.3. mērniecības darbu izpildītāji, izpildot konkrētu pasūtījumu administratīvās teritorijas topogrāfiskajai uzmērīšanai;

13.4. projektēšanas komercsabiedrības un komersanti, kas nodarbojas ar būvniecību saistīto projektu izstrādi;

13.5. citas fiziskas un juridiskas personas, kas iesniegumā pamato datu bāzē esošās informācijas izmantošanas nepieciešamību.

IV. Apmaksas kārtība

14. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, reģistrācija, un izsniegšana ir maksas pakalpojums. Maksa par Topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, un izsniegšanu ir noteikta saskaņā ar "Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādis Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Pielikums Nr. 2).

15. Samaksu par Topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju un izsniegšanu Mērnieks vai komersants veic, pamatojoties uz Pašvaldības izsniegto rēķinu, tajā norādītajā termiņā un kārtībā. Būvvalde topogrāfiskās informācijas pārbaudi, reģistrāciju, un izsniegšanu veic pēc pakalpojuma apmaksas saņemšanas.

16. Maksu Noteikumu 14.1. un 14.2. apakšpunktā minētājiem subjektiem to funkciju un uzdevumu izpildei, nepiemēro.

V. Noslēguma jautājums

17. Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku 2010. gada 23. jūlija Saistošie noteikumi Nr. 10 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu, uzturēšanas kārtību Rēzeknes pilsētā" un 2013. gada 25. oktobra "Rēzeknes pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumu cenrādis".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Pielikums Nr. 1
Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas
un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Rēzeknes pilsētas domes Būvvaldei

Atbrīvošanas alejā 93, Rēzeknē, LV-4601

  
 juridiskās personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds
  
 juridiskās personas reģistrācijas Nr.
  
 adrese/ e-pasts
  
 kontakttālruņa numurs

IESNIEGUMS

Lūdzu izsniegt augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju mērniecības / projektēšanas darbu veikšanai (vajadzīgo pasvītrot) Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

 
 
 
Datu planšetes           ○ 
 / planšetes Nr. /
 

Ielu sarkanās līnijas   ○

Lūdzu pārbaudīt, saskaņot un reģistrēt Topogrāfiskās informācijas datu bāzē

 
 
 
/ objekta nosaukums un adrese /

Objektā paredzamie darbi (vajadzīgo atzīmēt):

• Topogrāfiskais plāns (ha) 
• Izpildmērījuma plāns (m) 
• Izpildmērījuma plāns (ha) 
• Citi 
 
   
datums paraksts

Datu pārzinis ir Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku "Būvvaldes lietu administrēšana un Būvvaldes maksas pakalpojumu sniegšana" saskaņā ar 2013. gada 25. oktobra Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr. 240.

Papildus informāciju par personas datu apstrādi var iegūt Rēzeknes pilsētas domes tīmekļa vietnes www.rezekne.lv sadaļā Pašvaldība / Normatīvie akti / Privātuma politika, iepazīstoties ar Rēzeknes pilsētas domes iekšējiem noteikumiem "Personas datu apstrādes un aizsardzības privātuma politika" vai klātienē Rēzeknes pilsētas domes un tās iestāžu klientu apkalpošanas vietās.

Pielikums Nr. 2
Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas
un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādis Rēzeknes pilsētas pašvaldībā
Nr.Pakalpojuma veidsCena bez PVN* (EUR)
1.Topogrāfiskās informācijas izsniegšana (ielu sarkanās līnijas, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas planšetes, vietējā ģeodēziskā tīkla punkti) (objekts)5
2.Topogrāfiskā plāna pieņemšana, pārbaude, saskaņošana, reģistrācija datu bāzē (ha) 
 Līdz 0,3 ha (ieskaitot)15
 Virs 0,3 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)20
 Virs 1,0 ha līdz 3,0 ha (ieskaitot)25
 Virs 3,0 ha līdz 5,0 ha (ieskaitot)35
 Virs 5,0 ha: papildus par katru nākamo ha5
(bet ne vairāk kā 50 EUR par visu apjomu)
3.Inženierkomunikāciju izpildmērījuma plāna pieņemšana, pārbaude, saskaņošana, reģistrācija datu bāzē (m) 
 Līdz 100 m (ieskaitot)10
 Virs 100 m līdz 1000 m (ieskaitot)25
 Virs 1000 m līdz 5000 m (ieskaitot)35
 Virs 5000 m: papildus par katriem nākamajiem 1000 m5
(bet ne vairāk kā 60 EUR par visu apjomu)
4.Būves novietnes, izpildmērījuma plāna pieņemšana, pārbaude, saskaņošana, reģistrācija datu bāzē (ha) 
 Līdz 0,01 ha (ieskaitot)10
 Virs 0,01 ha līdz 0,05 ha (ieskaitot)15
 Virs 0,05 ha līdz 0,1 ha (ieskaitot)20
 Virs 0,1 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)25
 Virs 1,0 ha līdz 3,0 ha (ieskaitot)45
 Virs 3,0 ha un vairāk60

* PVN piemēro saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normatīvajiem aktiem.

Pielikums Nr. 3
Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas
un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Maksas pakalpojuma Līgums Nr._________

Rēzeknē,20____.gada __________________

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, turpmāk tekstā Dome, tās __________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes nolikumu, no vienas puses, un ____________________________________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: __________________, turpmāk tekstā Sabiedrība, tās __________________ personā, kas darbojas uz __________________ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas – Puses, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada __________________ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" un apstiprināto Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādi, noslēdz sekojošu līgumu:

1. Dome, pamatojoties uz Sabiedrības __________________ iesniegumu un saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada __________________ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā", objektam _________ izsniedz datu planšetes _________, ielu sarkanās līnijas un veic topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu un ienešanu datu bāzē, kas ir maksas pakalpojums.

2. Dome saskaņā ar apstiprināto Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādi izraksta Sabiedrībai rēķinu. Līguma kopējā summa EUR _________. Nauda tiek pārskaitīta Domes norādītajā bankas kontā, kas minēts izrakstītajā rēķinā.

3. Sabiedrība par saņemto pakalpojumu norēķinās saskaņā ar domes izrakstīto rēķinu rēķinā noteiktajā termiņā.

4. Līgums tiek noslēgts, pirms Sabiedrībai tiek sniegts maksas pakalpojums.

5. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz pušu saistību izpildei pilnā apjomā.

6. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp Pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad strīds risināms Latvijas Republikas tiesā.

7. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas – katrai Pusei viens eksemplārs. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

8. Pušu rekvizīti un paraksti.

Dome

Rēzeknes pilsētas dome

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Reģ. Nr. 90000025465

Banka______________________________________

Bankas konts______________________________

_____________________________________________

   /paraksts/       /amats, vārds, uzvārds/

Sabiedrība

_____________________________________________

Adrese_____________________________________

Reģ. Nr. ____________________________________

Banka______________________________________

Bankas konts______________________________

_____________________________________________

   /paraksts/       /amats, vārds, uzvārds/

Pielikums Nr. 4
Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1
"Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas
un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Maksas pakalpojumu līgums uz noteiktu laiku Nr._________

Rēzeknē,20____.gada __________________

Rēzeknes pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000025465, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, turpmāk tekstā Dome, tās __________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes nolikumu, no vienas puses, un ____________________________________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: __________________, turpmāk tekstā Sabiedrība, tās __________________ personā, kas darbojas uz __________________ pamata, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas Puses, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada __________________ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" un apstiprināto Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādi, noslēdz sekojošu līgumu:

1. Dome, pamatojoties uz Sabiedrības __________________ iesniegumu un saskaņā ar Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada __________________ saistošajiem noteikumiem Nr.____ "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" izsniedz datu planšetes, ielu sarkanās līnijas un veic topogrāfiskās informācijas, pārbaudi, saskaņošanu un ienešanu datu bāzē, kas ir maksas pakalpojums.

2. Dome pēc sniegtā maksas pakalpojuma saskaņā ar apstiprināto Topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas maksas pakalpojumu cenrādi izraksta Sabiedrībai rēķinu reizi mēnesī – līdz nākamā mēneša 10. datumam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem. Nauda tiek pārskaitīta Domes norādītajā bankas kontā, kas minēts izrakstītajā rēķinā.

3. Sabiedrība par saņemto pakalpojumu norēķinās saskaņā ar Domes izrakstīto rēķinu rēķinā noteiktajā termiņā.

4. Gadījumā, ja Sabiedrība nav norēķinājusies ar Domi rēķinā noteiktajā termiņā, Sabiedrība maksā Domei soda naudu 0,01 % apmērā no neapmaksātās summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

5. Līgums tiek noslēgts, pirms Sabiedrībai tiek sniegti maksas pakalpojumi.

6. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz __________________ .

7. Visi strīdi, kas līguma izpildes gaitā izcēlušies starp pusēm, izskatāmi pārrunu ceļā. Ja izlīgums netiek panākts, tad strīds risināms Latvijas Republikas tiesā.

8. Šis līgums ir sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 1 (vienas) lapas – katrai Pusei viens eksemplārs. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti.

Dome

Rēzeknes pilsētas dome

Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne

Reģ. Nr. 90000025465

Banka______________________________________

Bankas konts______________________________

_____________________________________________

   /paraksts/       /amats, vārds, uzvārds/

Sabiedrība

_____________________________________________

Adrese_____________________________________

Reģ. Nr. ____________________________________

Banka______________________________________

Bankas konts______________________________

_____________________________________________

   /paraksts/       /amats, vārds, uzvārds/

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 16.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" nosaka augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas iesniegšanas, pieņemšanas, pārbaudes un uzturēšanas kārtību, kā arī topogrāfiskās informācijas izsniegšanu un maksas veikšanas kārtību Rēzeknes pilsētas pašvaldībā.
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsSaskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. pantu, 13. panta sesto, septīto un astoto daļu un 26. panta trešo daļu pašvaldība, lai nodrošinātu savu funkciju un uzdevumu izpildi, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, par savu administratīvo teritoriju izveido un uztur augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi, kā arī nodrošina datubāzes sadarbības spēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības administratīvajā teritorijāSaistošie noteikumi būs obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā veic:

inženierkomunikāciju vai būvju projektēšanu un būvniecību;

ģeodēziskos, topogrāfiskos, kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbus.

5. Informācija par administratīvajām procedūrāmSaistošo noteikumu izpildi nodrošina Rēzeknes pilsētas domes Būvvalde.

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Rēzeknes pilsētas domes sēdē.

Saistošie noteikumi tika nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Pēc atzinuma saņemšanas to teksts ir mainīts, svītrojot punktu, kuram ministrija nepiekrita.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav veiktas.

Saistošo noteikumu projekts tiks publicēts Rēzeknes pilsētas portālā www.rezekne.lv.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzes uzturēšanas un maksas pakalpojumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 16.01.2020.Stājas spēkā: 22.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2020. OP numurs: 2020/14.7
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312059
22.01.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)