Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 12. jūlija saistošos noteikumus "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 90

Rīgā 2019. gada 18. decembrī (prot. Nr. 71, 72. §)
Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25.panta pirmo un piekto daļu un Ministru kabineta 2005. gada
15. novembra noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās" 27., 30., 31. un 31.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstus bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (turpmāk – bārenis) pēc pilngadības sasniegšanas, pabalstu aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

2. Rīgas pilsētas pašvaldība bārenim piešķir:

2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

2.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

2.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim – sekmīgam mācību iestādes audzēknim;

2.4. dzīvokļa pabalstu.

3. Iesniegumu konkrētā pabalsta saņemšanai bārenis iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā vai Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībā "Jauniešu atbalsta centrs".

(Grozīts ar Rīgas domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

4. Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par konkrētā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

5. Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to uz bāreņa norādīto norēķinu kontu. Dzīvokļa pabalstu izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai pārvaldniekam un/vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam, bet, ja tas nav iespējams, šo pabalstu pārskaita uz bāreņa norādīto norēķinu kontu.

6. Vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai apmērs ir 218 euro. Personām ar invaliditāti kopš bērnības šī pabalsta apmērs ir 327 euro.

(Rīgas domes 10.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

7. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir 820,05 euro.

(Grozīts ar Rīgas domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

8. Pabalsta ikmēneša izdevumiem bārenim – sekmīgam mācību iestādes audzēknim apmērs ir 109 euro mēnesī. Personām ar invaliditāti kopš bērnības šī pabalsta apmērs ir 163 euro mēnesī.

(Rīgas domes 10.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 23 redakcijā)

9. (Svītrots ar Rīgas domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

10. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, bārenis papildus 3. punktā minētajam iesniegumam iesniedz:

10.1. dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, kopiju (uzrādot oriģinālu), bet grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji – līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu kopiju (uzrādot oriģinālu);

10.2. iepriekšējā vai kārtējā mēneša izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus;

10.3. ja tiek grozīts vai izbeigts 10.1. apakšpunktā minētais līgums, bārenis Rīgas Sociālajā dienestā iesniedz līguma grozījumu kopiju (uzrādot oriģinālu) vai jauna līguma kopiju (uzrādot oriģinālu).

11. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts, ņemot vērā 10. punktā minētos dokumentus, bet nepārsniedzot saistošo noteikumu pielikumā noteiktos ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus.

12. Bāreņa pienākums ir vienoties ar sociālo darbinieku par līdzdarbības pasākumiem savu sociālo problēmu risināšanai. Ja bārenis piešķirto dzīvokļa pabalstu nav izmantojis atbilstoši paredzētajam mērķim, Rīgas Sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārtrauc pabalsta izmaksu līdz vienošanās par līdzdarbību noteikto pasākumu izpildei.

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2015. gada 16. janvāra saistošos noteikumus Nr. 131 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 15).

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
Pielikums
Rīgas domes 2019. gada 18. decembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 90
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi

(Pielikums grozīts ar Rīgas domes 10.03.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 23)

Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvi:

1. Par dzīvojamās telpas īri vai apsaimniekošanas izdevumiem, vai līgumā par sociālā pakalpojuma saņemšanu norādīto un par apkuri – ne vairāk kā par dzīvojamās telpas kopējās platības 32 m2. Pabalstu aprēķina par visu platību, ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī.

2. Par dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtā īres līguma vai apsaimniekošanas līguma, ja tāds ir noslēgts, nosacījumiem, bet grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma saņēmēji – saskaņā ar līguma par sociālā pakalpojuma saņemšanu nosacījumiem vai komunālo maksājumu kvītī norādīto summu mēnesī (nepārsniedzot 1.punktā norādītos normatīvus), bet ne vairāk kā:

2.1. mājoklim ar kopējo platību līdz 32 m2 – 8 euro par 1 m2;

2.2. mājoklim ar kopējo platību virs 32 m2 līdz 45 m2 – 7 euro par 1 m2;

2.3. mājoklim ar kopējo platību virs 45 m2 – 5 euro par 1 m2.

3. Par gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. dzīvoklī ar gāzes plīti – 6 m3 izmaksas mēnesī;

3.2. dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto gāzi – papildus 3.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī.

4. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā:

4.1. 100 kWh izmaksas mēnesī;

4.2. 150 kWh izmaksas mēnesī, ja dzīvoklī ir elektriskā plīts;

4.3. 50 kWh izmaksas mēnesī papildus 4.1. vai 4.2. apakšpunktā noteiktajam dzīvoklī, kurā karstā ūdens sagatavošanai izmanto elektroenerģiju.

5. Par auksto ūdeni un karsto ūdeni – atbilstoši īres vai apsaimniekošanas izdevumu vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītāji, izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī, no kurām ne vairāk kā 3 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī.

6. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

6.1. ar cieto kurināmo (malka, ogles, briketes, granulas u.c.) – atbilstoši izdevumus apliecinošā dokumentā norādītai summai, bet ne vairāk kā 6 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 kalendārajā gadā. Dzīvokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša izdevumos;

6.2. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 mēnesī papildus 3. punktā noteiktajam;

6.3. ar elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 0,95 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 sešus mēnešus gadā (apkures sezonā) papildus 4.punktā noteiktajam.

7. Par citiem pakalpojumiem:

7.1. atbilstoši īres, apsaimniekošanas izdevumu, grupu mājas (dzīvokļa), pansijas vai īslaicīgas uzturēšanās mītnes pakalpojuma vai maksājumu par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, kvītī norādītajai summai mēnesī par citiem ar dzīvojamās mājas obligāti veicamajām apsaimniekošanas darbībām saistītajiem izdevumiem (t.sk. atkritumu apsaimniekošana; daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana; zemes nomas maksa u.c.);

7.2. par viena ūdens skaitītāja uzstādīšanu vai pārbaudi – līdz 15 euro, bet ne vairāk kā norādīts izdevumus apliecinošā dokumentā;

7.3. par gāzes balonu (ar tilpumu ne vairāk kā 50 litri) – iegādes izmaksas summa reizi sešos mēnešos;

7.4. par telekomunikāciju un interneta lietošanu – līdz 20 euro mēnesī, bet ne vairāk kā norādīts pakalpojumu sniedzēja rēķinā.

Rīgas domes priekšsēdētājs O. Burovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 90Pieņemts: 18.12.2019.Stājas spēkā: 22.01.2020.Zaudē spēku: 29.07.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 14, 21.01.2020. OP numurs: 2020/14.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
312057
{"selected":{"value":"08.04.2021","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-28.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2021","iso_value":"2021\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2021.-28.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.01.2020","iso_value":"2020\/01\/22","content":"<font class='s-1'>22.01.2020.-07.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"