Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 21

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 43. §)
Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, un prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējai drošības pārbaudei un auditācijas pierakstiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
110. panta trešo daļu, 112. panta ceturto daļu
un 113. panta otro daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības personai, kas var veikt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējo drošības pārbaudi;

1.2. kārtību, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē;

1.3. prasības elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu veidošanai, uzglabāšanai un izsniegšanai.

II. Prasības personai, kas var veikt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējo drošības pārbaudi

2. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējo drošības pārbaudi veic juridiskā persona, kas ir reģistrēta Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, kura apstrādā pārbaudes laikā iegūto informāciju vienīgi Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu teritorijā un kuras šajā pārbaudes veikšanā iesaistītie darbinieki atbilst šādām prasībām:

2.1. tie ir Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi vai Latvijas Republikas nepilsoņi;

2.2. tiem ir augstākā izglītība inženierzinātnēs, vadības zinībās, dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās;

2.3. tiem ir starptautiski atzīts kvalifikācijas dokuments:

2.3.1. informācijas sistēmu auditora sertifikāts vai informācijas sistēmu drošības auditora sertifikāts;

2.3.2. informācijas sistēmu drošības pārvaldības sertifikāts;

2.3.3. ielaušanās un ievainojamības testēšanas profesionāļa sertifikāts.

3. Juridiskā persona var veikt ārējo drošības pārbaudi, ja visi šo noteikumu 2.3. apakšpunktā norādītie kvalifikācijas dokumenti ir kādam (vienam vai vairākiem) no pārbaudes veikšanā iesaistītajiem darbiniekiem.

III. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu sniegšana iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē

4. Vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē publicē vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes programmatūras saskarnes tehnisko specifikāciju. Galvenais būvdarbu veicējs, ievērojot saskarnes tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības, iesniedz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē konkrētajā reģistrētajā būvlaukumā, kurā norādītas visas attiecīgās būvniecības lietas. Izmaiņas vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes programmatūras saskarnes tehniskajā specifikācijā publicē ne vēlāk kā divus mēnešus pirms to stāšanās spēkā.

(MK 11.06.2024. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

5. Galvenais būvdarbu veicējs vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē iesniedz datus, bet apakšuzņēmējs – informāciju, izmantojot būvniecības informācijas sistēmā šim mērķim izveidotu elektronisko pakalpojumu.

6. Galvenais būvdarbu veicējs piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas būvniecības informācijas sistēmā reģistrē būvlaukumu vai papildina būvlaukumu, pievienojot tam būvniecības lietu, un norāda šādu informāciju:

6.1. būvatļaujas, apliecinājuma kartes, paskaidrojuma raksta numurs un būvniecības informācijas sistēmas piešķirtais būvniecības lietas numurs vai nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);

6.2. būvdarbu uzsākšanas datums;

6.3. galvenā būvdarbu veicēja vienotais reģistrācijas numurs;

6.4. būvniecības ierosinātājs;

6.5. būvniecības ierosinātāja vienotais reģistrācijas numurs vai personas kods (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziska persona), vai cits identifikācijas numurs (ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstī reģistrēta juridiska persona);

6.6. ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma datums;

6.7. ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa;

6.8. būvlaukumā izmantotās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas nosaukums;

6.9. būvlaukumā izmantotās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārzinis.

(MK 11.06.2024. noteikumu Nr. 343 redakcijā)

7. Galvenais būvdarbu veicējs datus un šo noteikumu 22. punktā minētās elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopas kontrolsummu par attiecīgo kalendāra dienu iesniedz iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē, izmantojot datu apmaiņas sertifikātu. Pēc elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu un auditācijas pierakstu kopas kontrolsummas saņemšanas vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze nosūta par to paziņojumu galvenajam būvdarbu veicējam uz tā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu.

8. Vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē datus nodod atbilstoši šādai datu formai:

8.1. par būvlaukumā nodarbinātu personu:

8.1.1. vārds;

8.1.2. uzvārds;

8.1.3. personas kods;

8.1.4. dzimšanas datums, mēnesis un gads (ja personai nav personas koda);

8.1.5. vīzas numurs (ja būvlaukumā nodarbinātai personai tā ir izsniegta);

8.1.6. uzturēšanās atļaujas numurs (ja būvlaukumā nodarbinātai personai tā ir izsniegta);

8.1.7. amats;

8.1.8. darba devēja nosaukums;

8.1.9. darba devēja vienotais reģistrācijas numurs;

8.1.10. darba devēja vārds (ja darba devējs ir fiziskā persona);

8.1.11. darba devēja uzvārds (ja darba devējs ir fiziskā persona);

8.1.12. darba devēja personas kods (ja darba devējs ir fiziskā persona);

8.1.13. darba devēja identifikācijas numurs (ja darba devējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);

8.1.14. būvatļaujas numurs;

8.1.15. apliecinājuma kartes numurs;

8.1.16. paskaidrojuma raksta numurs;

8.1.17. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);

8.1.18. laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā;

8.1.19. laiks, kad persona atstājusi būvlaukumu;

8.1.20. summārais laiks;

8.1.21. laiks, kad persona ieradusies būvlaukumā (pēc papildus sniegtās informācijas);

8.1.22. laiks, kad persona atstājusi būvlaukumu (pēc papildus sniegtās informācijas);

8.1.23. summārais laiks (pēc papildus sniegtās informācijas);

8.1.24. pazīme par datu manuālu ierakstu;

8.1.25. pamatojums, kāpēc dati, kas reģistrēti elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā, nesakrīt ar personas faktiski būvlaukumā pavadīto laiku;

8.2. par galvenā būvdarbu veicēja noslēgto būvdarbu līgumu ar būvniecības ierosinātāju:

8.2.1. būvatļaujas numurs;

8.2.2. apliecinājuma kartes numurs;

8.2.3. paskaidrojuma raksta numurs;

8.2.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);

8.2.5. būvniecības ierosinātāja nosaukums;

8.2.6. būvniecības ierosinātāja vienotais reģistrācijas numurs;

8.2.7. būvniecības ierosinātāja vārds (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziskā persona);

8.2.8. būvniecības ierosinātāja uzvārds (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziskā persona);

8.2.9. būvniecības ierosinātāja personas kods (ja būvniecības ierosinātājs ir fiziskā persona);

8.2.10. būvniecības ierosinātāja identifikācijas numurs (ja būvniecības ierosinātājs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);

8.2.11. līguma datums;

8.2.12. līguma summa;

8.2.13. jaunā līguma summa (ja ar grozījumiem tiek mainīta līguma summa);

8.2.14. iepriekšējā mēnesī samaksātā līguma summa vai tās daļa;

8.3. par galvenā būvdarbu veicēja būvdarbu līgumiem, kas noslēgti ar apakšuzņēmējiem:

8.3.1. būvatļaujas numurs;

8.3.2. apliecinājuma kartes numurs;

8.3.3. paskaidrojuma raksta numurs;

8.3.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);

8.3.5. apakšuzņēmēja nosaukums;

8.3.6. apakšuzņēmēja vienotais reģistrācijas numurs;

8.3.7. apakšuzņēmēja vārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.3.8. apakšuzņēmēja uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.3.9. apakšuzņēmēja personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.3.10. apakšuzņēmēja identifikācijas numurs (ja apakšuzņēmējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);

8.3.11. līguma datums;

8.3.12. līguma summa;

8.3.13. jaunā līguma summa (ja līguma summa ir grozīta);

8.3.14. iepriekšējā mēnesī samaksātā līguma summa vai tās daļa;

8.4. par apakšuzņēmēja būvdarbu līgumiem, kas noslēgti ar saviem apakšuzņēmējiem:

8.4.1. būvatļaujas numurs;

8.4.2. apliecinājuma kartes numurs;

8.4.3. paskaidrojuma raksta numurs;

8.4.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējums (ja būvatļauja, apliecinājuma karte vai paskaidrojuma raksts nav izsniegts);

8.4.5. apakšuzņēmēja nosaukums;

8.4.6. apakšuzņēmēja vienotais reģistrācijas numurs;

8.4.7. apakšuzņēmēja vārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.4.8. apakšuzņēmēja uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.4.9. apakšuzņēmēja personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziskā persona);

8.4.10. apakšuzņēmēja identifikācijas numurs (ja apakšuzņēmējs ir ārvalstī reģistrēta juridiskā persona);

8.4.11. līguma datums;

8.4.12. līguma summa;

8.4.13. jaunā līguma summa (ja līguma summa ir grozīta);

8.4.14. iepriekšējā mēnesī samaksātā līguma summa vai tās daļa;

8.5. par būvdarbu uzsākšanas datumu;

8.6. par būvdarbu pabeigšanas datumu;

8.7. par būvlaukumā izmantoto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu:

8.7.1. elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas nosaukums;

8.7.2. elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārzinis.

(Grozīts ar MK 11.06.2024. noteikumiem Nr. 343)

9. Triju darbdienu laikā pēc elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu saņemšanas vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāze salīdzina:

9.1. elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā iekļautos būvlaukumā nodarbināto personu (izņemot ārvalstniekus, kam nav Latvijas Republikā piešķirta personas koda) darba laika reģistrācijas un uzskaites datu laukus – vārdu, uzvārdu, personas kodu – ar Iedzīvotāju reģistra datiem;

9.2. elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā iekļauto darba devēja datu lauku:

9.2.1. darba devēja vienoto reģistrācijas numuru – ar Uzņēmumu reģistra datiem (izņemot ārvalstī reģistrēto juridisko personu);

9.2.2. darba devēja vārdu un uzvārdu, ja darba devējs ir fiziskā persona, – ar Iedzīvotāju reģistra datiem (izņemot ārvalstniekus).

10. Šo noteikumu 9. punktā minēto datu salīdzināšanā būvlaukumā nodarbinātās personas un darba devēja – fiziskās personas – galvenais identifikators ir personas kods, bet darba devēja galvenais identifikators – vienotais reģistrācijas numurs.

11. Ja pēc šo noteikumu 9. punktā minētās datu salīdzināšanas galvenā būvdarbu veicēja iesniegtie elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati atbilst Iedzīvotāju reģistra un Uzņēmumu reģistra datiem, vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāze nosūta par to paziņojumu galvenajam būvdarbu veicējam uz tā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu.

12. Ja pēc šo noteikumu 9. punktā minētās datu salīdzināšanas galvenā būvdarbu veicēja iesniegtie elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati neatbilst Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra datiem, vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāze tos nepieņem un par konstatētajām neatbilstībām šo noteikumu 9. punktā noteiktajā termiņā nosūta paziņojumu galvenajam būvdarbu veicējam uz tā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu.

13. Galvenais būvdarbu veicējs 10 darbdienu laikā no šo noteikumu 12. punktā norādītā paziņojuma saņemšanas precizē datus. Precizētos datus iesniedz, salīdzina un paziņojumu nosūta šo noteikumu 5., 7., 9., 10. un 11. punktā minētajā kārtībā.

14. Ja 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 12. punktā norādītā paziņojuma nosūtīšanas galvenais būvdarbu veicējs nav iesniedzis tādus elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datus, kas pilnībā atbilst Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra datiem, vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāze nosūta paziņojumu galvenajam būvdarbu veicējam uz tā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu par datu pieņemšanu un konstatētajām kļūdām.

15. Galvenais būvdarbu veicējs šo noteikumu 5. un 7. punktā minētajā kārtībā:

15.1. iesniedz datus par būvdarbu pabeigšanu piecu darbdienu laikā pēc būvdarbu beigām;

15.2. iesniedz datus par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas vai elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas nosaukuma vai elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārziņa maiņu piecu darbdienu laikā pēc tam, kad datu reģistrācijai būvlaukumā uzsākta jaunas elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas lietošana, vai pēc elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas nosaukuma vai elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārziņa maiņas;

15.3. ja mainās ar būvniecības ierosinātāju noslēgtā būvdarbu līguma summa, iesniedz datus par līguma jauno summu piecu darbdienu laikā pēc līguma grozījumu stāšanās spēkā;

15.4. iesniedz datus par visiem ar saviem apakšuzņēmējiem iepriekšējā mēnesī noslēgtajiem būvdarbu līgumiem, kā arī par jauno līguma summu, ja tā mainās, un par līguma grozījumu datumu.

(Grozīts ar MK 11.06.2024. noteikumiem Nr. 343)

16. Galvenais būvdarbu veicējs precizētos datus vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē iesniedz, ievērojot likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu glabāšanas termiņu. Galvenā būvdarbu veicēja precizētos elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datus iesniedz, salīdzina un paziņojumu nosūta šo noteikumu 5., 7., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajā kārtībā.

17. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrētos laikus, kad persona ieradusies būvlaukumā un atstājusi to, kā arī summāro laiku reģistrē ar stundu un minūšu precizitāti.

IV. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu veidošana, uzglabāšana un izsniegšana

18. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma saglabā auditācijas pierakstos visas darbības, kas veiktas ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajiem elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrējamiem un uzkrājamiem datiem.

19. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas veiktās darbības auditācijas pierakstos saglabā tiešsaistes operācijām, kā arī saprātīgā termiņā tām operācijām, kuras tehnisku iemeslu dēļ veiktas, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmai atrodoties autonomā režīmā.

20. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstus veido, uzglabā un izsniedz specializēta datorsistēma ar vienotā sistēmā saslēgtām ierīcēm un iekārtām, kas nodrošina darba laika uzskaites reģistrēšanu un apstrādi ar tajā esošo programmatūru un datiem un uzkrātās informācijas saglabāšanu un uzkrāšanu tās datubāzes energoneatkarīgajā atmiņā auditācijas pierakstos. Tehniskajā dokumentācijā apraksta izmantotās auditācijas pierakstu datubāzes vai datnes struktūru un tiesību matricu. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā tiesības izpildīt kādu darbību ar sistēmu nosaka elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā definētās lomas, kurām piesaistītas veicamās darbības. Lomu izveidi vai izdzēšanu, tiesību piešķiršanu vai tiesību mainīšanu, kā arī objektu (programmu datņu un katalogu) tiesību izveidi vai maiņu veido auditācijas pierakstos atsevišķā datubāzes tabulā vai no datubāzes izdalītā datnē. Darbības apraksta kā saskarnes elementu kopu. Saskarnes elementu kopa atbilst loģiskam biznesa solim, un katra aktivitāte sastāv no vienas vai vairākām darbībām, kuras izpildāmas, izmantojot saskarnes elementus, katra veiktā darbība saglabājama auditācijas pierakstos.

21. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu datubāzes tabulas vai no datubāzes izdalītas datnes papildina katru reizi, kad elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā tiek izveidots jauns ieraksts. Lai nodrošinātu datu integritāti, katram jaunam ierakstam tiek aprēķināta ieraksta kontrolsumma, izmantojot risinājumu, kas nodrošina auditācijas pierakstu datu integritāti, aizsardzību pret neatļautu tīšu vai netīšu datu maiņu, grozīšanu, bojāšanu, iznīcināšanu, pasliktināšanu, aizklāšanu vai nepatiesas informācijas ievadīšanu. Ieraksta kontrolsummas aprēķina algoritms ir pārbaudāms un atkārtojams.

22. Galvenais būvdarbu veicējs vienu reizi diennaktī aprēķina kontrolsummu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopai par attiecīgo kalendāra dienu un vienu reizi diennaktī nodod to vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. Pierakstu kopas kontrolsummu aprēķina no auditācijas pierakstu informācijas kopuma, iekļaujot tajā iepriekšējās kalendāra dienas aprēķināto kontrolsummu. Pierakstu kopas kontrolsummu aprēķina algoritms ir pārbaudāms un atkārtojams.

23. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā veikto darbību reģistrāciju nav iespējams deaktivizēt ar elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas vai citu elektronisko komponentu palīdzību.

24. Ja elektroniskās darba laika uzskaites sistēma ir saslēgta tīklā ar citām lietotāju identificēšanas iekārtām (tajā skaitā programmas vai iekārtas bez lietotāja saskarnēm), tad elektroniskās darba laika uzskaites sistēma nodrošina lokālās iekārtās reģistrētās lietotāju identifikācijas informācijas sinhronizāciju ar centrālo elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas serveri, audita pierakstos papildus norādot lietotāju identificēšanai izmantotās lokālās iekārtas identifikācijas parametrus.

25. Ja elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu datne ir izdalīta no datubāzes kā atsevišķa datne, tad auditācijas pierakstus veido par katru saimniecisko dienu atsevišķi. Datni slēdz ne vēlāk kā konkrētās dienas pulksten 00:00. Datnes nosaukumu veido atbilstoši datnes izveidošanas datuma astoņiem cipariem (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi – mēnesi, pēdējie divi – dienu).

26. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārzinis veic elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas lomu sadalījumu un nosaka katras lomas tiesības, kā arī nodrošina katras lomas aizsargsistēmu ar drošu paroli, kas nepieļauj patvaļīgu (bez attiecīgas atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības) iejaukšanos programmatūrā, vai citu identifikācijas veidu (piemēram, magnētiskās kartes, viedkartes).

27. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā veikto darbību audita pieraksts sastāv no šo noteikumu pielikumā norādītās informācijas.

28. Ja nejauši vai tīši tiek mēģināts dzēst vai modificēt auditācijas pierakstus, tad elektroniskās darba laika uzskaites sistēma izvada kļūdas paziņojumu "Šāda darbība nav atļauta" un papildus auditācijas pierakstos saglabā informāciju par konkrēto lietotāju (tajā skaitā programmām vai iekārtām bez lietotāja saskarnes) un laiku, kad tika mēģināts dzēst vai modificēt auditācijas pierakstus.

29. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma auditācijas pierakstos saglabā veiksmīgas un neveiksmīgas autentifikācijas gadījumus, kad bez elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārziņa atļaujas vai izmantojot citai personai piešķirtas tiesības notikusi piekļuve elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datiem vai auditācijas pierakstiem. Ja neveiksmīgas autentifikācijas gadījumā nav zināma ierīces vai iekārtas IP adrese, tad laukā "Iekārtas vai ierīces IP adrese vai adrešu kopa, no kuras strādājis lietotājs (tajā skaitā programmas vai iekārtas bez lietotāja saskarnes)" norāda datora vārdu (HOSTNAME), bet darba stacijas fizisko (MAC) adresi ieraksta kļūdas ziņojuma tekstā. Veiksmīgus autentifikācijas gadījumus var saglabāt ārpus auditācijas pierakstu datubāzes tabulas vai datubāzes datnes un neiekļaut šo noteikumu pielikumā norādītajā tabulā.

30. Galvenais būvdarbu veicējs pēc kontroles institūcijas amatpersonas pieprasījuma nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu informācijas saglabāšanu ārējā datnē paplašināmā iezīmēšanas valodā XML (eXtensible Markup Language) vai komatatdalīto vērtību CSV (comma-separated values) formātā par noteiktu laika periodu, izmantojot UNICODE kodējumu UTF-8.

31. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstus veido un saglabā CSV formātā, ievērojot šādus nosacījumus:

31.1. informāciju glabā datnēs, katram pārskata periodam veidojot savu datni;

31.2. datus datnē kārto rindās;

31.3. rindas beigās norāda Amerikas informācijas apmaiņas standartkoda ASCII (American Standard Code for Information Interchange) kodējuma tabulas 10.(LF) vai 13. un 10.(LF CR) kontroles kodu;

31.4. katra rinda ir viens ieraksts;

31.5. katrs ieraksts satur vairākus datu laukus, kurus atdala ar komatu (ASCII tabulas 44. kods);

31.6. ja datu lauks satur pēdiņas (ASCII tabulas 34. kods), tās aizstāj ar dubultajām pēdiņām (divreiz ASCII tabulas 34. kods);

31.7. ja datu lauka informācija satur komatu (ASCII tabulas 44. kods), visu šī lauka saturu iekļauj pēdiņās (ASCII tabulas 34. kods);

31.8. katra datu lauka baita vērtība nedrīkst atrasties ārpus ASCII tabulas 32. un 255. koda diapazona;

31.9. katra ieraksta nulles pozīcija satur ieraksta identifikācijas numuru, kuram nākamajos laukos seko datu lauki atbilstoši tabulas ailē "Id. Nr./Ieraksta pozīcija" norādītajai pozīcijai.

32. Galvenajam būvdarbu veicējam aizliegts:

32.1. dzēst elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu atmiņas saturu. Ja nepārvaramas varas vai remonta dēļ energoneatkarīgās atmiņas saturs tiek mainīts, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas pārzinis sastāda aktu trijos eksemplāros. Pirmais eksemplārs paliek pārzinim, otro izsniedz galvenajam būvdarbu veicējam, bet trešo 10 dienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam;

32.2. nodrošināt pieejamu elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datorprogrammu vai elektroniskās komponentes, ar kurām var mainīt, labot, dzēst, atcelt vai citādā veidā izmainīt jebkādu datu nesējā glabātu ierakstu, lai radītu iespēju koriģēt auditācijas pierakstus.

33. Ja elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu atmiņas datu nesējs ir pilns vai bojāts, elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas aizsardzības risinājums izvada brīdinošu informāciju, ka ieraksts auditācijas pierakstos atmiņā nav izdevies vai ir bojāts tā saturs, vai nav iespējams veikt tālāku ierakstīšanu datu nesējā.

34. Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma konstruktīvi un programmatiski ir aizsargāta ar aizsardzības risinājumu pret satura dzēšanu vai pārrakstīšanu. Informācijas saglabāšanai un nolasīšanai piekļuve elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu atmiņai ir tikai no elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas programmas.

V. Noslēguma jautājumi

35. Šo noteikumu 2. un 3. punktā minētās prasības par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ārējo drošības pārbaudi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

36. Šo noteikumu 21. un 22. punktā minētā prasība par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopas kontrolsummas aprēķināšanu stājas spēkā 2020. gada 1. martā.

37. Šo noteikumu 22. punktā minētā prasība par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas auditācijas pierakstu kopas kontrolsummas nodošanu vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.

38. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 7. janvāra
noteikumiem Nr. 21
Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā veikto darbību audita pieraksts
Nr.
p.k.
Ailes nosaukumsLauka tipsApraksts
1.EDLUS datnes ieraksta kārtas numurs

positiveInteger

Obligāts, ja auditācijas pieraksti ir izdalīti no datubāzes kā atsevišķa datne

Ieraksta kārtas numurs
2.Ieraksta datums/laiks

dateTime

Obligāts

Veiktās darbības notikuma datums un laiks
3.Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

String(11)

Obligāts

NMR kods
4.Nodokļu maksātājs (identifikācijas dati)

String(50)

Obligāts

Nodokļu maksātāja nosaukums
5.IP adrese

String 15

Obligāts

Iekārtas vai ierīces IP adrese vai adrešu kopa, no kuras strādājis lietotājs (tajā skaitā par programmām vai iekārtām bez lietotāja saskarnes)
6.Būvlaukums, lietotāja pakalpojuma sniegšanas adrese, būvlaukuma nosaukums

String(500) –

Obligāts, ja tiek izmantots

Būvlaukums, ar kuru saistībā notikums noticis
7.Darbības veids

String(256)

Obligāts

Veiktās darbības veida nosaukums
8.Statuss

String(1)

Obligāts

Sistēmas pieslēguma statuss, kad iestājies notikums:

P – tiešsaistes pieslēgumā,

A – autonomā režīmā

9.Datnes nosaukumu veido pēc iepriekšējās EDLUS datnes saglabāšanas/slēgšanas, datuma no astoņiem cipariem (pirmie četri cipari norāda gadu, nākamie divi – mēnesi, pēdējie divi – dienu)

nonNegativeInteger

Obligāts, ja auditācijas pieraksti ir izdalīti no datubāzes kā atsevišķa datne

Datnes nosaukums
10.Datnes izveides datums un laiks

dateTime

Obligāts, ja auditācijas pieraksti ir izdalīti no datubāzes kā atsevišķa datne

Datums
11.Dokumenta kontrolsumma

hexBinary(64)

Obligāts, ja tiek izmantots

Aprēķina kontrolsummu
12.Iepriekšējā dokumenta kontrolsumma

hexBinary(64)

Obligāts, ja tiek izmantots

Aprēķina kontrolsummu
13.Darbības kods

String(25)

Obligāts, ja tiek izmantots

Konkrētās veiktās darbības kods
14.Darbības nosaukums

String(50)

Obligāts

Konkrētās darbības nosaukums
15.Darbības apraksts

String(256)

Obligāts

Konkrētās darbības apraksts
16.Būvlaukuma nosaukums

String(256)

Obligāts, ja tiek izmantots

Tā pakārtotā būvlaukuma nosaukums, ar kuru saistībā notikums noticis
17.Būvlaukuma lietas ID

Hexbinary(25)

Obligāts, ja tiek izmantots

Tā būvlaukuma unikālais identifikators, ar kuru saistībā notikums noticis
18.ID

Hexbinary(25)

Obligāts, ja tiek izmantots

Unikāls identifikators
19.Auditēšanas ieraksta ID

positiveInteger

Obligāts, ja tiek izmantots

Auditēšanas ieraksta unikālais identifikators
20.Nedefinēta darbība

String(100)

Obligāts, ja tiek izmantots

Papildu informācija par veikto darbību, kas nav uzskaitīta atsevišķajos datu laukos
Ekonomikas ministrs R. Nemiro
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami iekļaušanai vienotajā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 21Pieņemts: 07.01.2020.Stājas spēkā: 01.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 12, 17.01.2020. OP numurs: 2020/12.8
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
312007
{"selected":{"value":"01.07.2024","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2024","iso_value":"2024\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2020","iso_value":"2020\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2020.-30.06.2024.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"