Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/28

Carnikavā 2019. gada 23. oktobrī
Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes 2019. gada
23. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14, 15. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punktu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017. gada
27. jūnija noteikumu Nr. 371 "Braukšanas maksas
atvieglojumu noteikumi
" 13. un 14. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):

1.1. kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ja pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā vispārējās pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības programmā;

1.2. kompensē braukšanas izdevumus Carnikavas pamatskolas izglītojamiem;

1.3. kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem nokļūšanai uz Latvijas izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās izglītības programmu;

1.4. nodrošina transportu Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo nokļūšanai pašvaldības izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

II. Braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēji un apmērs

2. Izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ir tiesības saņemt sabiedriskā transporta braukšanas izdevumu kompensāciju sekojošā apmērā:

2.1. 100 % apmērā – Carnikavas pamatskolas 1.–9. klašu izglītojamiem, ja tie nokļūšanai uz Carnikavas pamatskolu, izmanto sabiedrisko transportu;

2.2. 100 % apmērā – 1.–9. klašu izglītojamiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt tiem vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā vispārējās pamatskolas izglītības programmā, un izglītojamais nokļūšanai uz citu Latvijas vispārējās izglītības iestādi izmanto sabiedrisko transportu;

2.3. 50 % apmērā – 10.–12. klašu izglītojamiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt tiem vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā vispārējās vidējās izglītības programmā, un izglītojamais nokļūšanai uz citu Latvijas vispārējās vidējās izglītības iestādi izmanto sabiedrisko transportu;

2.4. 100 % apmērā – 1.–9. un 10.–12. klašu izglītojamiem, ja pašvaldība nevar nodrošināt tiem vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā speciālās pamatskolas izglītības programmā vai speciālās vidējās izglītības programmā, un izglītojamais nokļūšanai uz citu Latvijas izglītības iestādi, kurā apgūst speciālās izglītības programmu, izmanto sabiedrisko transportu;

2.5. 50 % apmērā – izglītojamiem (līdz 24 gadu vecumam), kuri nokļūšanai uz Latvijas izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās izglītības programmu, izmanto sabiedrisko transportu, ja izglītības iestāde atrodas ne tālāk kā 50 km rādiusā no Carnikavas administratīvās teritorijas robežas, un vismaz viens no izglītojamā vecākiem (likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

III. Braukšanas biļešu saņemšanas kārtība

3. Par kompensāciju par izglītojamā braukšanas izdevumiem, katra gada septembrī pašvaldībā jāiesniedz pašvaldības Sociālajam dienestam adresēts iesniegums (1. vai 2.pielikums, atkarībā no izglītojamā vecuma). Noteikumu 2.2.–2.5. punktos minētajos gadījumos iesniegumam jāpievieno izglītības iestādes izziņu, kas apliecina izglītojamā mācīšanos attiecīgajā izglītības iestādē.

4. 5 (piecu) darbadienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas Sociālais dienests pieņem lēmumu par braukšanas biļetes iegādi vai atteikumu.

5. Izglītojamais/izglītojamā vecāki/likumiskie pārstāvji, saņemot braukšanas biļeti, parakstās par biļetes saņemšanu.

6. Biļetes nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā tā netiek atjaunota.

7. Ja nokļūšana uz izglītības iestādi nav nepieciešama katru dienu, tad Sociālais dienests to var apmaksāt pēc atsevišķa fakta dokumenta.

8. Kompensāciju var saņemt tikai par tāda sabiedriskā transportlīdzekļa izmantošanu, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.

IV. Pašvaldības transporta nodrošināšanas kārtība

9. Pašvaldība nodrošina transportu Noteikumu 2.1.–2.4. punktos minēto izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, maršrutos, kuros nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

10. Pašvaldība nodrošina transportu Noteikumu 2.4. punktā minēto izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, maršrutos, kuros ir iespējams izmantot sabiedrisko transportu, bet no pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izriet, ka izglītojamais sabiedrisko transportu izmantot nevar.

11. Par nepieciešamību nodrošināt pašvaldības transportu izglītojamo vecāki (likumiskie pārstāvji), līdz katra gada 5. septembrim, pašvaldībā iesniedz pašvaldības Sociālajam dienestam adresētu iesniegumu (3. pielikums). Noteikumu 9. un 10. punktos minētajos gadījumos iesniegumam pievieno izglītības iestādes izziņu, kas apliecina izglītojamā mācīšanos attiecīgajā izglītības iestādē, noteikumu 10. punktā minētajā gadījumā iesniegumam pievieno pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

12. 5 (piecu) darbadienu laikā, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas Sociālais dienests pieņem lēmumu par transporta nodrošināšanu vai atteikumu.

V. Noslēguma jautājumi

13. Sociālā dienesta lēmumus var apstrīdēt Carnikavas novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Carnikavas novada domes 2010. gada 21.jūlija saistošie noteikumi Nr. 2010/18 "Saistošie noteikumi par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem un biļešu saņemšanas kārtību Carnikavas novadā" un Carnikavas novada domes 23.08.2017. lēmums "Par izglītojamo nodrošināšanu ar transportu nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā" (protokols Nr. 17, 36. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
Carnikavā 2019. gada 23. oktobrī
1. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada
23. oktobra lēmuma (prot. Nr. 14, 15. §)
"Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem,
biļešu saņemšanas kārtību un transporta
nodrošinājumu Carnikavas novada izglītojamajiem"

Carnikavas novada pašvaldībai
Stacijas ielā 5, Carnikavā
Carnikavas novadā, LV-2163

   
  Vārds, uzvārds
   
  deklarētās dzīvesvietas adrese
   
  tālruņa numurs

Iesniegums

Lūdzu izsniegt manam dēlam / meitai  
  , p.k.  
braukšanas biļeti autobusam / vilcienam no pieturas   līdz
pieturai   , lai apmeklētu izglītības iestādi

20____./20___. mācību gadā.

• Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.

• Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Carnikavas novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos personas datus.

• Man ir izskaidrots manu personas datu apstrādes mērķis, manas tiesības piekļūt datiem, dzēst datus, labot datus, pieprasīt pārtraukt to apstrādi, u.c., datu subjekta tiesības, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un pieprasīšanas kārtība, saskaņā ar normatīvo aktu "Carnikavas novada pašvaldības personu datu aizsardzības nolikums".

Datums ______. _____. 20_____. Paraksts_____________________
2. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada
23. oktobra lēmuma (prot. Nr. 14, 15. §)
"Saistošie noteikumi par braukšanas maksas
atvieglojumiem, biļešu saņemšanas kārtību un transporta
nodrošinājumu Carnikavas novada izglītojamajiem"

Carnikavas novada pašvaldībai
Stacijas ielā 5, Carnikavā
Carnikavas novadā, LV-2163

   
  Vārds, uzvārds
   
  deklarētās dzīvesvietas adrese
       
  pers kods   tālruņa numurs

Iesniegums

Lūdzu izsniegt man braukšanas biļeti autobusam / vilcienam no pieturas

  līdz pieturai  

lai apmeklētu izglītības iestādi 20____./20___. mācību gadā.

• Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.

• Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Carnikavas novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos personas datus.

• Man ir izskaidrots manu personas datu apstrādes mērķis, manas tiesības piekļūt datiem, dzēst datus, labot datus, pieprasīt pārtraukt to apstrādi, u.c., datu subjekta tiesības, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un pieprasīšanas kārtība, saskaņā ar normatīvo aktu "Carnikavas novada pašvaldības personu datu aizsardzības nolikums".

Datums ______. _____. 20_____. Paraksts_____________________
3. pielikums
Carnikavas novada domes 2019. gada
23. oktobra lēmuma (prot. Nr. 14, 15. §)
"Saistošie noteikumi par braukšanas maksas
atvieglojumiem, biļešu saņemšanas kārtību un
transporta nodrošinājumu Carnikavas novada izglītojamajiem"

Carnikavas novada pašvaldībai
Stacijas ielā 5, Carnikavā
Carnikavas novadā, LV-2163

   
  Vārds, uzvārds
   
  deklarētās dzīvesvietas adrese
   
  tālruņa numurs

Iesniegums

Lūdzu no ____. _____. 20_____. nodrošināt manam dēlam / meitai
  ,
pers.kods   dzīvojoša/šas
     
transportu nokļūšanai uz un no speciālās vispārējas izglītības iestādes
     

20____./20___. mācību gadā.

• Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa.

• Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Carnikavas novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos personas datus.

• Man ir izskaidrots manu personas datu apstrādes mērķis, manas tiesības piekļūt datiem, dzēst datus, labot datus, pieprasīt pārtraukt to apstrādi, u.c., datu subjekta tiesības, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un pieprasīšanas kārtība, saskaņā ar normatīvo aktu "Carnikavas novada pašvaldības personu datu aizsardzības nolikums".

Datums ______. _____. 20_____. Paraksts_____________________
Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/28 "Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem"
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu izstrādi noteica nepieciešamība pieņemt vienotu kārtību, kādā no pašvaldības budžeta tiks kompensēti izdevumi par sabiedriskā transportlīdzekļa reģionālās nozīmes maršrutos izmantošanu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikava novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – izglītojamie).
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Carnikavas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):

1. kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Carnikavas novada administratīvajā teritorijā, ja pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā vispārējās pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības programmā;

2. kompensē braukšanas izdevumus Carnikavas pamatskolas izglītojamiem;

3. kompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem nokļūšanai uz Latvijas izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās izglītības programmu;

4. nodrošina transportu Carnikavas administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo nokļūšanai pašvaldības izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Uz budžetu ietekme ir nebūtiska. Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas un/vai jaunas štata vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pašvaldībā deklarētie vispārējās izglītības izglītojamie.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Carnikavas novada pašvaldības pamatskola, pašvaldības Sociālā un Izglītības nodaļa, pašvaldības Finanšu vadības nodaļa, pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas. Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Carnikavas novada pašvaldības interneta vietnē: www.carnikava.lv.
Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece G. Kozlovska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2019/28Pieņemts: 23.10.2019.Stājas spēkā: 08.01.2020.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 309, 07.01.2020.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
311836
08.01.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)