Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.83

Rīgā 2019.gada 25.septembrī (prot. Nr.64, 41.§)
Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 3.punktu un
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas
" 8., 16.1punktu
(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 110 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – nodeva) likmi, nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, sniedz informāciju par uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.

2. Nodeva, kas iekasēta par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, tiek izmantota tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu, kā arī Rīgas pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai, Rīgas kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības veicināšanai, kvalitatīvu un liela mēroga starptautisku profesionālu kultūras un sporta pasākumu norises Rīgā veicināšanai.

3. Nodevas maksātāji ir personas, kuras Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu.

4. Nodevu administrē un samaksas kontroli nodrošina Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde). Saistošo noteikumu izpildi kontrolē arī Rīgas pašvaldības policija.

(Grozīts ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

5. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

5.1. portāls – Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļvietnē www.eriga.lv;

5.2. tūristu mītnes kods – unikāls kods, ko Pārvalde, nodevas maksātājam reģistrējoties portālā, piešķir katrai nodevas maksātāja tūristu mītnei un kas nodevas maksātāja un Pārvaldes saziņā aizvieto tūristu mītnes nosaukumu un adresi;

5.3. tūristu uzskaites reģistrs – nodevas maksātāja tūristu mītnē apmetušos atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietverta vismaz šāda informācija:

– ierašanās datums;

– aizbraukšanas datums;

– pamatojums atbrīvojumam no nodevas (ja piemērojams).

(Grozīts ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

II. Nodevas likme, atbrīvojumi no nodevas

6. Nodevas likme par vienu tūristu mītnē uzņemto atpūtnieku vai tūristu diennaktī ir 1 euro, bet ne vairāk kā 10 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku.

7. Ar nodevu netiek aplikta bērnu līdz 12 gadu vecumam uzņemšana.

III. Nodevas maksāšanas un informācijas sniegšanas kārtība

8. Personai, kura Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnē uzsāk uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, ir pienākums 10 dienu laikā no darbības uzsākšanas par to paziņot Pārvaldei, portālā elektroniski aizpildot šo saistošo noteikumu 1.pielikumā pievienoto paziņojuma formu.

9. Personai, kura Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnē pārtrauc uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, ir pienākums 10 dienu laikā no darbības pārtraukšanas par to paziņot Pārvaldei, portālā elektroniski aizpildot šo saistošo noteikumu 2.pielikumā pievienoto paziņojuma formu.

10. Nodevu ieskaita Rīgas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

11. Nodevas maksātājs līdz katra kalendārā mēneša 20.datumam portālā elektroniski sagatavo un iesniedz Pārvaldei atskaiti par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu, aizpildot šo saistošo noteikumu 3.pielikumā pievienoto atskaites formu.

12. Nodevas maksātājs katru ceturksni – ne vēlāk kā 30.aprīlī, 30.jūlijā, 30.oktobrī un 30.janvārī – iemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu, maksājuma mērķa sadaļā norādot tūristu mītnes kodu.

13. Ja nodevas maksātājs uzņem atpūtniekus un tūristus vairākās tūristu mītnēs, 8.punktā minētais paziņojums un 11.punktā minētā atskaite jāiesniedz par katru tūristu mītni atsevišķi.

14. Saziņa ar nodevas maksātāju notiek atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likumam. Reģistros nereģistrētas personas pienākums nodevas maksātāja paziņojumā par atpūtnieku un tūristu uzņemšanas uzsākšanu (1.pielikums) vai atpūtnieku un tūristu nodevas maksātāja reģistrēšanās paziņojumā (4.pielikums) norādīt elektroniskā pasta adresi saziņai, kā arī nekavējoties paziņot Pārvaldei par izmaiņām tajā.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 110 redakcijā)

15. Lai sniegtu skaidru priekšstatu par darījumu, ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā nodevas maksātājs attaisnojuma dokumentos atsevišķi norāda nodevas apmēru.

16. Nodevas maksātājs nodrošina, ka katrā nodevas maksātāja tūristu mītnē ir pieejams atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietvertā informācija atbilst Pārvaldei iesniegtajā atskaitē par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu norādītajai informācijai.

17. Tūristu mītnes pārstāvim pēc Pārvaldes vai Rīgas pašvaldības policijas pieprasījuma ir jāuzrāda atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs un attaisnojuma dokumenti.

18. Nodevas maksātājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību.

IV. Noteikumu izpildes kontrole

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

19. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

20. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

21. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

22. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

23. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

24. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 110)

V. Noslēguma jautājumi

25. Persona, kura šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā tūristu mītnē uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas reģistrējas portālā kā nodevas maksātājs, elektroniski aizpildot šo saistošo noteikumu 4.pielikumā pievienoto paziņojuma formu.

26. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

(Rīgas domes 22.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 90 redakcijā)

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
1. pielikums
Rīgas domes 2019.gada 25.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.83
PAZIŅOJUMS
PAR ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU UZŅEMŠANAS UZSĀKŠANU
Juridiskām personām
Juridiskās personas nosaukums 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
  
Elektroniskā pasta adrese 
 
Fiziskām personām
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
Fiziskās personas personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
  
Elektroniskā pasta adrese 

* Jānorāda konkrētajai tūristu mītnei izmantotās ēkas kadastra apzīmējums (vai apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās blakus esošās ēkās), bet, ja ēkas galvenais lietošanas veids nav viesnīcu ēka un tūristu mītnei tiek izmantota tikai daļa no ēkas, jānorāda telpu grupu kadastra apzīmējumi, savukārt, ja telpu grupas nav uzmērītas kadastrā, tad jānorāda ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantojamā platība.

Paziņojam, ka sākot ar ____.____._________. (datums, mēnesis, gads) iepriekš norādītajā tūristu mītnē uzsākam uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu.

Paziņojuma aizpildītāja vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 
Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
2. pielikums
Rīgas domes 2019.gada 25.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.83
PAZIŅOJUMS
PAR ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU UZŅEMŠANAS PĀRTRAUKŠANU
Juridiskām personām
Juridiskās personas nosaukums 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
  
Tūristu mītnes kods 
 
Fiziskām personām
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
Fiziskās personas personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
  
Tūristu mītnes kods 

* Jānorāda konkrētajai tūristu mītnei izmantotās ēkas kadastra apzīmējums (vai apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās blakus esošās ēkās), bet, ja ēkas galvenais lietošanas veids nav viesnīcu ēka un tūristu mītnei tiek izmantota tikai daļa no ēkas, jānorāda telpu grupu kadastra apzīmējumi, savukārt, ja telpu grupas nav uzmērītas kadastrā, tad jānorāda ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantojamā platība.

Paziņojam, ka sākot ar ____.____._________. (datums, mēnesis, gads) iepriekš norādītajā tūristu mītnē pārtraucam uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu.

Paziņojuma aizpildītāja vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 
Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
3. pielikums
Rīgas domes 2019.gada 25.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.83
Juridiskām personām
Juridiskās personas nosaukums 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
Tūristu mītnes kods 
 
Fiziskām personām
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
Fiziskās personas personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
Tūristu mītnes kods 

* Jānorāda konkrētajai tūristu mītnei izmantotās ēkas kadastra apzīmējums (vai apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās blakus esošās ēkās), bet, ja ēkas galvenais lietošanas veids nav viesnīcu ēka un tūristu mītnei tiek izmantota tikai daļa no ēkas, jānorāda telpu grupu kadastra apzīmējumi, savukārt, ja telpu grupas nav uzmērītas kadastrā, tad jānorāda ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantojamā platība.

ATSKAITE
Par pašvaldības budžetā iemaksājamo pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā

Atskaites periods
Mēnesis 
Gads 
 
Kopējais pieejamais gultasvietu skaits (gab.) 
 
Uzņemto atpūtnieku un tūristu skaits**Ar nodevu
apliekamo
uzņemto atpūtnieku un tūristu skaits**
Ar nodevu
neapliekamo
uzņemto atpūtnieku un tūristu skaits **
Aprēķinātā nodeva
(EUR)
    

** Sastāv no visu uzņemto personu tūristu mītnē pavadīto diennakšu skaita summas pārskata periodā (mēnesī).

Atskaites sagatavotāja vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 

Atskaite jāiesniedz elektroniski tīmekļvietnē www.eriga.lv par iepriekšējo kalendāro mēnesi līdz nākamā kalendārā mēneša 20.datumam.

Maksājumi jāveic par katru iepriekšējo ceturksni ne vēlāk kā 30.aprīlī, 30.jūlijā, 30.oktobrī un 30.janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
4. pielikums
Rīgas domes 2019.gada 25.septembra
saistošajiem noteikumiem Nr.83
ATPŪTNIEKU UN TŪRISTU NODEVAS MAKSĀTĀJA REĢISTRĒŠANĀS
PAZIŅOJUMS
Juridiskām personām
Juridiskās personas nosaukums 
Juridiskās personas reģistrācijas numurs 
Juridiskā adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
Elektroniskā pasta adrese 
 
Fiziskām personām
Fiziskās personas vārds, uzvārds 
Fiziskās personas personas kods 
Deklarētā dzīvesvietas adrese 
Tūristu mītnes nosaukums 
Tūristu mītnes adrese 
Tūristu mītnes kadastra apzīmējums* 
  
  
  
  
Elektroniskā pasta adrese 
 
Paziņojuma aizpildītāja vārds, uzvārds 
Tālruņa numurs 

* Jānorāda konkrētajai tūristu mītnei izmantotās ēkas kadastra apzīmējums (vai apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās blakus esošās ēkās), bet, ja ēkas galvenais lietošanas veids nav viesnīcu ēka un tūristu mītnei tiek izmantota tikai daļa no ēkas, jānorāda telpu grupu kadastra apzīmējumi, savukārt, ja telpu grupas nav uzmērītas kadastrā, tad jānorāda ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantojamā platība.

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā Statuss:
Vēl nav spēkā
vēl nav spēkā
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 83Pieņemts: 25.09.2019.Stājas spēkā: 01.01.2023.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 259, 30.12.2019. OP numurs: 2019/259.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
311698
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"}]}
01.01.2023
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)