Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 607

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 31. §)
Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
51. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. veicami pasažieru vai kravas pašpārvadājumi;

1.2. izsniedz un anulē pasažieru vai kravas pašpārvadājumu sertifikātu;

1.3. atsaka pasažieru vai kravas pašpārvadājumu sertifikāta izsniegšanu;

1.4. publisko informāciju par spēkā esošajiem sertifikātiem.

2. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) autotransporta līdzeklim izsniedz un anulē pašpārvadājumu sertifikātu (turpmāk – sertifikāts):

2.1. iekšzemes pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusu;

2.2. iekšzemes kravas pašpārvadājumiem ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas;

2.3. starptautiskajiem kravas pašpārvadājumiem ar kravas autotransporta līdzekli, kura kopējā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabes, pārsniedz sešas tonnas;

2.4. starptautiskajiem pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurus veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006, un Eiropas Komisijas 2014. gada 9. aprīļa Regulu (ES) Nr. 361/2014, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/2009 attiecībā uz dokumentiem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2121/98.

3. Sertifikāts nav nepieciešams, ja autotransporta līdzeklim, ar ko tiek veikts pašpārvadājums, ir spēkā esoša licences kartīte vai Eiropas Kopienas atļaujas kopija, kuru saņēmis pašpārvadājuma veicējs attiecīgā veida pārvadājumu veikšanai.

II. Pašpārvadājumu veikšanas kārtība

4. Autotransporta līdzekļa vadītājam, veicot pašpārvadājumu, papildus dokumentiem, kas noteikti normatīvajos aktos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi, atbilstoši pašpārvadājuma veidam ir klāt un pēc attiecīgo kontroles dienestu amatpersonu pieprasījuma autotransporta līdzekļa vadītājs uzrāda:

4.1. sertifikātu, veicot šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunktā minētos pašpārvadājumus;

4.2. autotransporta līdzekļa vadītāja darba līgumu vai tā izrakstu, ja autotransporta līdzekli nevada pašpārvadājuma veicējs;

4.3. dokumentu, kas apliecina pašpārvadājuma veicēja tiesisko pamatu izmantot autotransporta līdzekli, un, ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekli nomā, – autotransporta līdzekļa nomas līgumu vai tā izrakstu, kurā norādīts autotransporta līdzekļa iznomātāja un nomnieka nosaukums (fiziskām personām – vārds, uzvārds un personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts), nomas līguma noslēgšanas datums un derīguma termiņš, kā arī informācija par autotransporta līdzekli (marka, modelis, izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numurs un identifikācijas (šasijas) numurs). Minētais līgums vai tā izraksts nav nepieciešams, ja pašpārvadājuma veicējs autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādīts kā turētājs;

4.4. dokumentus, kurā norādīts, ka krava ir pašpārvadājums;

4.5. ja šo noteikumu 2.1. vai 2.4. apakšpunktā minētā pašpārvadājuma veicējs ir valsts vai pašvaldības institūcija, – valsts vai pašvaldības institūcijas vadītāja rīkojumu vai tā apliecinātu kopiju, kurā norādīts brauciena mērķis, kas saistīts ar valsts vai pašvaldības institūcijas funkciju veikšanu, plānotais brauciena maršruts, pasažieru saraksts vai norāde, kādas personas var atrasties autotransporta līdzeklī un kādi dokumenti to apliecina.

5. Veicot pašpārvadājumus, pašpārvadājuma veicējs:

5.1. ievēro normatīvo aktu prasības par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi;

5.2. papildus šajos noteikumos noteiktajām prasībām ievēro starptautiskajos nolīgumos par autopārvadājumiem un ceļu satiksmi minētās prasības, ja tas veic šo noteikumu 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minētos pašpārvadājumus.

6. Par sertifikāta izmantošanu ir atbildīgs pašpārvadājuma veicējs, kuram izsniegts sertifikāts. Šo noteikumu 2.3. un 2.4. apakšpunktā minēto pašpārvadājumu sertifikātu nedrīkst nodot lietošanā trešajai personai.

III. Sertifikāta izsniegšanas kārtība

7. Lai saņemtu sertifikātu, pašpārvadājuma veicējs Autotransporta direkcijā iesniedz:

7.1. rakstveida iesniegumu, kurā norāda pašpārvadājuma veicēju (fiziskām personām – vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts, un deklarētās dzīvesvietas adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), elektroniskā pasta adresi paziņošanai, informāciju par iesnieguma iesniedzēju (vārds, uzvārds, personas kods un amats), Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauta autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numuru un autotransporta līdzekļa reģistrācijas apliecības numuru, kā arī vēlamo sertifikāta derīguma termiņu;

7.2. apliecinātu autotransporta līdzekļa nomas līguma kopiju un apliecinājumu, ka šo noteikumu 16. punktā minētajā kārtībā tiks sniegta informācija par izmaiņām nomas līgumā, ja pašpārvadājuma veicējs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs.

8. Sertifikāta saņemšanai pašpārvadājuma veicējs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

9. Lai lemtu par sertifikāta izsniegšanu, Autotransporta direkcija:

9.1. reģistrā pārbauda autotransporta līdzekļa reģistrācijas datus un pārliecinās par autotransporta līdzekļa atbilstību dalībai ceļu satiksmē;

9.2. pārliecinās par pašpārvadājuma veicēja atbilstību Autopārvadājumu likuma 1. panta 27. punktā noteiktajām prasībām;

9.3. pārbauda šo noteikumu 7.2. apakšpunktā minēto dokumentu atbilstību, ja pašpārvadājuma veicējs nav autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs.

10. Pēc iesniegto dokumentu un atbilstības izvērtēšanas saskaņā ar šo noteikumu 9. punktu Autotransporta direkcija pašpārvadājumu veicējam:

10.1. ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz šo noteikumu 2.1. vai 2.2. apakšpunktā minēto sertifikātu;

10.2. ne vēlāk kā 14 darbdienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz šo noteikumu 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minēto sertifikātu un tā divas kopijas. Vienu sertifikāta kopiju glabā pašpārvadājuma veicējs, otru – Autotransporta direkcija.

11. Ja pašpārvadājuma veicējs šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minēto sertifikātu ir izvēlējies saņemt pa pastu, Autotransporta direkcija, nosūtot sertifikātu, tam pievieno izdruku no valsts informācijas sistēmas "Autopārvadātāju informatīvā datubāze". Izdruka ir derīga bez paraksta un satur informāciju par nosūtāmo dokumentāciju.

12. Šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētais sertifikāts stājas spēkā ar dienu, kad informācija par sertifikātu tiek publicēta Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē.

13. Sertifikāta darbības termiņš nomātam autotransporta līdzeklim nevar pārsniegt nomas līguma termiņu.

14. Šo noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. apakšpunktā minētajā sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

14.1. pašpārvadājuma veids (saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu);

14.2. sertifikāta numurs;

14.3. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā informācija par pašpārvadājuma veicēju;

14.4. sertifikāta izdošanas datums;

14.5. datums, līdz kuram sertifikāts derīgs;

14.6. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

15. Ja konstatēta neatbilstība kādai no šo noteikumu 7. vai 9. punktā minētajām prasībām, Autotransporta direkcija atsaka izsniegt sertifikātu, paziņojot par to uz pašpārvadājumu veicēja iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

16. Ja mainās sertifikātā norādītā informācija, pašpārvadājuma veicējs 15 dienu laikā sertifikāta nomaiņai iesniedz šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minēto iesniegumu un to dokumentu kopijas, kuri apstiprina mainīto informāciju (izņemot dokumentus, kuros ietvertie dati ir iekļauti valsts reģistros). Autotransporta direkcija šo noteikumu 9. punktā minētajā kārtībā izvērtē iesniegto informāciju un šo noteikumu 10. un 11. punktā noteiktajā kārtībā izsniedz aktualizētu sertifikātu, nemainot tā darbības termiņu, vai atsaka izmaiņu veikšanu šo noteikumu 15. punktā minētajos gadījumos un kārtībā.

17. Ja šo noteikumu 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minētais sertifikāts tiek nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai bojāts, Autotransporta direkcija pēc pašpārvadājuma veicēja rakstiska pieprasījuma izsniedz sertifikāta dublikātu.

IV. Sertifikāta anulēšana

18. Sertifikātu var anulēt, ja:

18.1. pašpārvadājuma veicējs sniedzis nepatiesas ziņas;

18.2. pašpārvadājuma veicējs, pamatojoties uz izsniegto sertifikātu, veic komercpārvadājumus;

18.3. pašpārvadājuma veicējs sertifikāta darbības laikā atkārtoti pārkāpis šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētos normatīvos aktus;

18.4. pašpārvadājuma veicējs neatbilst šo noteikumu 9. punkta prasībām;

18.5. ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu ir apturēta pašpārvadājuma veicēja saimnieciskā darbība.

19. Lēmumu par sertifikāta anulēšanu pašpārvadājumu veicējam nosūta rakstveidā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Pašpārvadājuma veicējs viena mēneša laikā pēc tam, kad stājies spēkā Autotransporta direkcijas lēmums par sertifikāta anulēšanu, nodod šo noteikumu 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minēto sertifikātu Autotransporta direkcijā.

21. Pašpārvadājuma veicējs var apstrīdēt šo noteikumu 10., 15., 16. un 19. punktā minētos lēmumus Satiksmes ministrijā. Satiksmes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Informācijas publiskošana par spēkā esošajiem sertifikātiem

22. Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē tiek publiskota informācija par visiem spēkā esošajiem sertifikātiem.

23. Par izsniegto sertifikātu publisko šādu informāciju:

23.1. pašpārvadājuma veicēja nosaukums (juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, fiziskām personām – vārds, uzvārds);

23.2. sertifikāta veids (saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu);

23.3. sertifikāta numurs;

23.4. datums, no kura sertifikāts derīgs;

23.5. datums, līdz kuram sertifikāts derīgs;

23.6. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. janvāra Direktīvas 2006/1/EK par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Pasažieru un kravas pašpārvadājumu veikšanas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 607Pieņemts: 10.12.2019.Stājas spēkā: 14.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 13.12.2019. OP numurs: 2019/251.16
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311348
14.12.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"