Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 582

Rīgā 2019. gada 3. decembrī (prot. Nr. 56 13. §)
Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā, īstenojot valsts atbalsta programmu, piešķir aizdevumu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – aizdevums), aizdevuma apmēru, kā arī atbalstāmās darbības un izmaksu attiecināmības nosacījumus.

2. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība "Altum") aizdevumu piešķir šādiem atbalsta pretendentiem:

2.1. primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājiem;

2.2. zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājiem un apstrādātājiem;

2.3. kooperatīvajām sabiedrībām, kurām piešķirts atbilstības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstību (turpmāk – atbilstīga kooperatīvā sabiedrība);

2.4. ražotāju organizācijām, kas atzītas atbilstoši normatīvajiem aktiem par ražotāju organizāciju atzīšanu un atbalsta piešķiršanu (turpmāk – ražotāju organizācija).

(Grozīts ar MK 05.03.2024. noteikumiem Nr. 157)

3. Aizdevumu faktūrkreditēšanas pakalpojuma izmantošanai piešķir tikai atbilstīgām kooperatīvajām sabiedrībām graudkopības nozarē.

4. Lai nodrošinātu finansējumu šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētā aizdevuma piešķiršanai, sabiedrība "Altum" piesaista valsts aizdevumu kredītlīnijas veidā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību vai piesaista aizdevumu no Eiropas Savienības vai citām starptautiskajām finanšu institūcijām. Valsts aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz 2031. gada 30. jūnijam. Valsts aizdevumam nepiemēro riska likmi.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

5. Pieejamais finansējums valsts atbalsta programmai apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē ir:

5.1. 32 100 000 euro no šo noteikumu 4. punktā minētās kredītlīnijas;

5.2. 5 787 948 euro no sabiedrībai "Altum" pieejamā valsts budžeta finansējuma;

5.3. 1 346 384 euro no Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātā finansējuma;

5.4. 1 410 000 euro no Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam pasākumā "Kredītu fonds" atmaksātā finansējuma;

5.5. 1 500 000 euro no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas perioda pasākumā "Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma" atmaksātā finansējuma.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 639 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.03.2024. noteikumiem Nr. 157; MK 14.05.2024. noteikumiem Nr. 297)

5.1 Šo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. ​​​​​​​un 5.5. apakšpunktā minēto finansējumu un tā atmaksu, kas nepārsniedz šajos apakšpunktos minēto finansējuma apmēru, var izmantot jaunu aizdevumu izsniegšanai, programmas sagaidāmo zaudējumu segšanai un pārvaldības maksai.

(MK 14.05.2024. noteikumu Nr. 297 redakcijā)

6. Primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam, zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājam un apstrādātājam, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai vai ražotāju organizācijai piešķir aizdevumu 7000 līdz 1 000 000 euro apmērā, atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai lauksaimniecības nozarē – ne vairāk kā 2 850 000 euro apmērā.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

7. Aizdevuma termiņš nav ilgāks par diviem gadiem. Faktūrkreditēšanas aizdevuma termiņš nav ilgāks par sešiem mēnešiem.

8. Ja aizņēmējs nespēj nodrošināt aizdevuma līgumā paredzēto saistību izpildi, bet naudas plūsma vai saimniecības attīstības plāns apliecina aizņēmēja spēju atmaksāt aizdevumu nākotnē, sabiedrība "Altum" ir tiesīga restrukturizēt aizdevumu, tostarp atlikt pamatsummas apmaksu, pagarinot aizdevuma termiņu līdz pieciem gadiem, kā arī mainot maksājumu kārtību (apmēru) un struktūru (periodiskumu).

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

9. Aizdevumu primārās lauksaimniecības ražotājam, lai nodrošinātu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu, piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1408/2013).

10. Aizdevumu primāro zvejas un akvakultūras produktu ražotājam, lai nodrošinātu primāro zvejas un akvakultūras produktu ražošanu, piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014).

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

11. Aizdevumu atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai, ražotāju organizācijai un zvejas un akvakultūras produktu apstrādātājam piešķir un restrukturizē saskaņā ar Komisijas 2023. gada 13. decembra Regulu (ES) 2023/2831 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula 2023/2831).

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

12. Lai saņemtu aizdevumu vai to restrukturizētu, atbalsta pretendents sabiedrībā "Altum" iesniedz iesniegumu un informāciju par saņemto de minimis atbalstu kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados vai – ja atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831 – informāciju par saņemto de minimis atbalstu pēdējo trīs gadu periodā, skaitot no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas, atbilstoši normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

13. Aizdevumu nepiešķir un nerestrukturizē:

13.1. atbalsta pretendentam, kam aizdevuma piešķiršanas brīdī saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datubāzes informāciju ir nodokļu parāds, ja vien nodokļu parāda samaksas termiņš nav pagarināts un nodokļu parāda saistības netiek pildītas;

13.2. primārās lauksaimniecības produkcijas ražotājam par darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā;

13.3. primārās zvejniecības vai akvakultūras produkcijas ražotājam par darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā;

13.4. atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai, ražotāju organizācijai un zvejas un akvakultūras produktu apstrādātājam par Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 1. punkta "a" un "c" apakšpunktā minētajām nozarēm, darbībām "b" un "d" apakšpunktā minētajās nozarēs un "e" un "f" apakšpunktā minētajām darbībām; 

13.5. atbalsta pretendentam, kurš ir uzskatāms par lielo uzņēmumu atbilstoši Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu, I pielikumā ietvertajai definīcijai un kura kredītreitings ir zemāks par "B–";

13.6. atbalsta pretendentam, kuram ir ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai pasludināts maksātnespējas process vai kurš atbilst normatīvajos aktos noteiktiem kritērijiem, lai tam pēc kreditora pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru.

(Grozīts ar MK 07.11.2023. noteikumiem Nr. 639; MK 05.03.2024. noteikumiem Nr. 157)

14. Ja atbalsta pretendents vienlaikus darbojas gan Komisijas regulā 2023/2831 noteiktajās atbalstāmajās nozarēs (vienā vai vairākās), gan primāro lauksaimniecības produktu ražošanā saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1408/2013, gan primāro zvejniecības un akvakultūras produktu ražošanā saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nodala nozaru darbības vai izmaksas, kā attiecīgi noteikts Komisijas regulas 2023/2831 1. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktā un Komisijas regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktā.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

15. Ja sabiedrība "Altum" vienam vienotam uzņēmumam paredzētu de minimis atbalstu aizdevumam vai tā restrukturizācijai piešķir saskaņā ar Komisijas regulu 2023/2831, Komisijas regulu Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulu Nr. 717/2014, tas nepārsniedz Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2.a punktā noteikto de minimis atbalsta maksimālo apmēru. Šo noteikumu izpratnē viens vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst Komisijas regulas 2023/2831 2. panta 2. punktā, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

16. Atbalsta pretendentam saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas 2023/2831 3. panta 2. punktā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2.a punktā, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 3. panta 3.a punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam un ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja ar šo kumulāciju netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kas noteikta citā valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā, atbilstoši Komisijas regulas 2023/2831 5. panta 1., 2. un 3. punktam vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktam, vai Komisijas regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktam.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

16.1 Ja atbalsta pretendents saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirto de minimis atbalstu kumulē ar citu de minimis atbalstu vai ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai ar citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, tas sabiedrībā "Altum" kopā ar šo noteikumu 12. punktā minēto iesniegumu iesniedz visu informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu tajā pašā projektā, tostarp par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu, plānoto un piešķirto atbalsta summu un atbalsta intensitāti.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

17. Ja aizņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas 2023/2831, Komisijas regulas Nr. 1408/2013 vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 prasības, tam ir pienākums atmaksāt nelikumīgo de minimis atbalstu sabiedrībai "Altum" kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no valsts atbalsta, saskaņā ar Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļu.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

18. Subsīdijas ekvivalentu atbalsta pretendentam aprēķina, faktiski piemēroto procentu summu atskaitot no procentu summas, kas jāmaksā saskaņā ar Eiropas Komisijas konkrētajam periodam noteikto bāzes likmi (publicēta Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļvietnē) un riska likmi, kuras procentuālais apmērs tiek noteikts atbilstoši sabiedrības "Altum" izsniegtajam aizdevuma saņēmēja reitingam un piedāvātajam nodrošinājumam (pielikums).

19. Sabiedrība "Altum" lēmumu par aizdevuma piešķiršanu pieņem triju nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmuma pieņemšanas datums uzskatāms par de minimis atbalsta piešķiršanas datumu.

20. Sabiedrība "Altum" nodrošina, ka informācija par de minimis atbalstu ir pieejama 10 gadus, skaitot no dienas, kad piešķirts pēdējais atbalsts saskaņā ar šiem noteikumiem, bet atbalsta saņēmējs nodrošina, ka informācija par tam piešķirto de minimis atbalstu ir pieejama 10 gadus pēc tā piešķiršanas datuma.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

21. Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī informē Zemkopības ministriju un savā tīmekļvietnē ievieto informāciju par aizdevuma saņēmējiem un aizdevuma summām.

21.1 Zemkopības ministrija informē Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par  5 787 948 euro novirzīšanu valsts atbalsta programmai par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē. Sabiedrība "Altum" izmanto šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minēto finansējumu, ja no Zemkopības ministrijas saņemta informācija par Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojumu.

(MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

21.2 Aizdevumu izsniedz arī atbalsta pretendenta 2023. gada saistību segšanai, kas radušās par ražošanas procesam nepieciešamo resursu iegādi, izņemot citu aizdevēju izsniegto aizdevumu refinansēšanai.

MK 07.11.2023. noteikumu Nr. 639 redakcijā)

22. Aizdevuma un tā restrukturizācijas līgumus noslēdz attiecīgi līdz Komisijas regulas Nr. 1408/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā, Komisijas regulas 2023/2831 7. panta 3. punktā un 8. pantā vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 157 redakcijā)

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. aprīļa noteikumus Nr. 403 "Kārtība, kādā piešķir valsts atbalstu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 69., 136. nr.; 2011, 107., 152. nr.; 2013, 239. nr.; 2014, 121. nr.; 2015, 32. nr.; 2018, 245. nr.; 2019, 166. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 3. decembra
noteikumiem Nr. 582
Riska likmes

Aizdevuma rezerves bāzes punkti

Nr.

p. k.

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājums

liels

vidējs

mazs

1.

Spēcīga (AAA-A)

60

75

100

2.

Laba (BBB)

75

100

220

3.

Apmierinoša (BB)

100

220

400

4.

Vāja (B)

220

400

650

5.

Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāka)

400

650

1000

Piezīme. Aizņēmējiem, kuriem nav kredītvēstures vai novērtējuma, kas pamatots ar bilanci (piemēram, īpašam nolūkam dibinātiem uzņēmumiem vai jaundibinātiem uzņēmumiem), riska likmi nosaka vismaz 400 bāzes punktu apmērā (atkarībā no pieejamā nodrošinājuma), un riska likme nevar būt zemāka par to, ko piemēro mātes uzņēmumam.
Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 582Pieņemts: 03.12.2019.Stājas spēkā: 06.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 245, 05.12.2019. OP numurs: 2019/245.12
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311153
{"selected":{"value":"17.05.2024","content":"<font class='s-1'>17.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.05.2024","iso_value":"2024\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.03.2024","iso_value":"2024\/03\/09","content":"<font class='s-1'>09.03.2024.-16.05.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.11.2023","iso_value":"2023\/11\/10","content":"<font class='s-1'>10.11.2023.-08.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2019","iso_value":"2019\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2019.-09.11.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.05.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"