Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.87

Rīgā 2019.gada 29.novembrī (prot. Nr.70, 2.§)
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā
Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumi), sadzīvē radušos bīstamo un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības teritorijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu atkritumu dalītu savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinātu atkritumu rašanās samazināšanu, dabas resursu efektīvu izmantošanu, atkārtoti lietojamu materiālu atgriešanu apritē un apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu;

1.2. pašvaldības teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai un uzglabāšanai;

1.4. atbildību par šo saistošo noteikumu neievērošanu;

1.5. kārtību, kādā veicami maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. atkritumu apsaimniekošanas zona – pašvaldības teritorijas daļa, kurā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus nodrošina Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18. panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā izvēlēts atkritumu apsaimniekotājs;

2.2. mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi – atkritumi, kas rodas mājsaimniecības remonta un būvniecības darbos;

2.3. sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – mājsaimniecībā radušies bīstamie atkritumi, kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības, kas padara tos bīstamus;

2.4. konteiners vieglajam iepakojumam – konteiners, kurā drīkst ievietot tīru, sausu un bez pārtikas atliekām plastmasas, papīru un metālus saturošus atkritumus;

2.5. konteiners stiklam – konteiners, kurā drīkst ievietot izskalotas un tīras pudeles un burkas;

2.6. klients – atkritumu radītājs vai valdītājs, kurš ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;

2.7. liela izmēra atkritumi – tādi sadzīvē radušies atkritumi, kurus to izmēra dēļ nav iespējams ievietot klienta lietošanā nodotajā atkritumu konteinerā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)

3. Saistošo noteikumu mērķis ir:

3.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs – izpildi;

3.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, kā arī trešo personu mantu;

3.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas darbību prioritāro secību, tajā skaitā novērst atkritumu rašanās cēloņus, samazināt radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un bīstamību, sekmēt atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pienācīgi sagatavotu atkritumu atkārtotu izmantošanu, atkritumu pārstrādi, atkritumu reģenerāciju citos veidos, piemēram, iegūstot enerģiju, kā arī atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai netiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

4. Pašvaldības teritorijā savāktie nešķirotie atkritumi tiek nogādāti atkritumu šķirošanas rūpnīcā, kas atrodas atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā. Pēc atkritumu sagatavošanas apglabāšanai atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai, pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai, tiek nodoti apglabāšanai atkritumu poligonā "Getliņi". Apglabāšanai tiek nodoti arī tādi atkritumi, kas nav piemēroti sagatavošanai apglabāšanai, vai to veikt nav iespējams tehnisku iemeslu dēļ.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

5. Pašvaldības teritorijā ir četras atkritumu apsaimniekošanas zonas (pielikums) (atbilstoši Rīgas domes 1998. gada 3. februāra lēmuma Nr. 5536 "Par Rīgas ielu alfabētiskā saraksta apstiprināšanu" pielikumam "Rīgas ielu alfabētiskajā sarakstā minēto ielu sadalījums atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajām teritorijām"):

5.1. Rīgas Centra rajona un Rīgas Latgales priekšpilsētas administratīvā teritorija;

5.2. Rīgas Vidzemes priekšpilsētas un Rīgas Ziemeļu rajona administratīvā teritorija;

5.3. Rīgas Kurzemes rajona administratīvā teritorija;

5.4. Rīgas Zemgales priekšpilsētas administratīvā teritorija.

(Rīgas domes 31.03.2021. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

6. Atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs vienu reizi ceturksnī iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentam normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedzama informācija par savākto, reģenerācijai nodoto, atkritumu poligonā nodoto un atkritumu poligonā apglabāto sadzīves atkritumu masu, noteikto informāciju par atkritumu poligonā "Getliņi" ievesto atkritumu daudzumu.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

7. Atkritumu savākšana pašvaldības teritorijā tiek veikta, izmantojot šādu atkritumu savākšanas infrastruktūru:

7.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumus;

7.2. atkritumu dalītās savākšanas punktus;

7.3. nešķiroto atkritumu konteineru novietnes vai pazemes (iebūvējamo) konteineru laukumus;

7.4. priekšapmaksas atkritumu maisus teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšana.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

8. Atkritumu savākšanas veidu un atkritumu savākšanā izmantojamo infrastruktūru nosaka līgumā, ko atkritumu apsaimniekotājs slēdz ar nekustamā īpašuma lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu. Nekustamā īpašuma lietotājs, valdītājs, īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona slēdz līgumu par nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru nešķiroto atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

8.1. individuālajām dzīvojamām mājām – vienu reizi astoņās nedēļās, pieņemot, ka izvesto nešķiroto atkritumu daudzums mēnesī ir 120 litri neatkarīgi no atkritumu savākšanas veida (konteineri vai priekšapmaksas maisi);

8.2. daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – vienu reizi nedēļā;

8.3. nedzīvojamām ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība (biroji, skolas, stacijas un citas tamlīdzīgas ēkas) – vienu reizi četrās nedēļās;

8.4. saimnieciskās darbības veicējam, kura darbība ir saistīta ar pārtikas preču tirdzniecību, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai kas nodarbojas ar pārtikas produkcijas ražošanu vai apstrādi un kurš noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņā ar saistošo noteikumu 35.punktu – vienu reizi četrās nedēļās.

(Grozīts ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125; 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

8.1 Dalītos sadzīves atkritumus izved pēc atsevišķa grafika, kas var atšķirties no nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas grafika. Stikla, plastmasas, papīra, metāla un bioloģiskos atkritumus izved ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Nepieciešamības gadījumā atkritumu radītājs vai valdītājs piesaka dalīto sadzīves atkritumu papildu izvešanu vai atsaka/pārceļ dalīto sadzīves atkritumu izvešanu, piesakot šīs izmaiņas atkritumu apsaimniekotājam.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

9. Nekustamā īpašuma lietotājs, valdītājs, īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona nepieciešamības gadījumā ierosina izmaiņas saistošo noteikumu 8.punktā minētajā līgumā, palielinot atkritumu izvešanas biežumu, vai pieprasa papildu konteinerus, lai pie atkritumu konteineriem neveidotos atkritumu kaudzes.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

10. Ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona informē par to atkritumu apsaimniekotāju, un nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota persona saistošo noteikumu 8.punktā minētā līguma ietvaros vienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku, bet ne retāk kā 8.1.apakšpunktā noteikto atkritumu izvešanas biežumu visas nekustamā īpašuma sezonālās lietošanas laikā no 1. maija līdz 30. septembrim.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

11. Atkritumu apsaimniekotājs samazina saistošo noteikumu 8.2.–8.4. apakšpunktā noteikto nešķiroto sadzīves atkritumu izvešanas no nekustamā īpašuma biežumu, nosakot divreiz mazāku atkritumu izvešanas biežumu attiecībā pret 8.2.–8.4. apakšpunktā norādīto, ja klients iesaistās dalītās atkritumu savākšanas sistēmā, nodrošinot, ka īpašumā radītie atkritumi (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīrs, metāla un stikla iepakojums) saskaņā ar saistošo noteikumu prasībām tiek savākti dalīti.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

12. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

13. Pašvaldība:

13.1. tīmeklī vai klātienē pašvaldības organizētajos pasākumos noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu (iedzīvotāju, namu apsaimniekotāju, nevalstisko organizāciju u.c.) viedokļus par aktuāliem ar atkritumu apsaimniekošanu saistītiem jautājumiem un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm;

13.2. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē;

13.3. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju un atkritumu poligonu "Getliņi", informē atkritumu radītājus par izmaiņām un aktualitātēm atkritumu apsaimniekošanā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

II. PARIS funkcijas

14. PARIS ir pašvaldības atkritumu radītāju un valdītāju informatīvā sistēma, kuru uztur Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departaments.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

15. PARIS tiek reģistrēti visi pašvaldības teritorijā esošie klienti.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

16. PARIS satur informāciju par:

16.1. pašvaldības teritorijā esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem;

16.2. klientiem;

16.3. personām, kuras veic nekustamo īpašumu teritoriju apsaimniekošanu, kopšanu;

16.4. šķiroto atkritumu savākšanas laukumiem un atkritumu dalītās savākšanas punktiem, to novietojumu (tajā skaitā to globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) datiem);

16.5. atkritumu konteineru novietnēs uzstādītajiem atkritumu konteineriem, to piederību, skaitu, tipu, lielumu un atkritumu veidu, kādam tie paredzēti;

16.6. atkritumu konteineru iztukšošanas biežumu, tajos savākto atkritumu veidu, apjomu;

16.7. specializētajiem transportlīdzekļiem, to piederību, tehniskajiem datiem (kravnesība, atbilstības sertifikāts u.c.), kustības maršrutiem.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

III. Atkritumu radītāju un valdītāju tiesības un pienākumi

17. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

17.1. iekļauties pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, kad dzīvokļa īpašuma īpašnieks ir noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī atkritumu apsaimniekošanu;

17.2. piedalīties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanā, ievērojot normatīvos aktus par atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā šos saistošos noteikumus;

17.3. nešķirotos atkritumus ievietot tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti vietā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;

17.4. iesaistīties dalītās atkritumu savākšanas sistēmā un ievietot iepriekš sašķirotus atkritumus tiem paredzētajos konteineros, kas izvietoti vietā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai, vai sašķirotos atkritumus ievietot tam paredzētajos konteineros, kuri atrodas atkritumu dalītās vākšanas punktos un šķiroto atkritumu savākšanas laukumos;

17.5. pēc atkritumu ievietošanas tam paredzētajos atkritumu konteineros aizvērt atkritumu konteineru vākus.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

18. Maksājumi par atkritumu apsaimniekošanu veicami kārtībā, kāda noteikta līgumā par atkritumu apsaimniekošanu, kuru klients noslēdzis ar atkritumu apsaimniekotāju. Klients, veicot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.

19. Sezonāla rakstura lietošanas nekustamā īpašuma, vasarnīcas vai dārza mājas, tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas, īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu. Līgumā tiek noteikta atkritumu izvešanas kārtība, kā arī iespējams izvēlēties atbilstošu konteineru tilpumu, vai teritorijās, kurās nav iespējama atkritumu savākšanas konteineru uzstādīšana, priekšapmaksas atkritumu maisus.

20. Liela izmēra atkritumi, mājsaimniecībā radītie būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas veidus, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu un pašvaldību saskaņotā vietā, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.

21. Saistošo noteikumu 20.punkta nosacījumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, nosakot līgumā, kas noslēgts ar dzīvokļa īpašuma īpašnieku, kārtību saistošo noteikumu 20.punktā minēto atkritumu savākšanai, saskaņo to ar atkritumu apsaimniekotāju.

22. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic saimniecisko darbību, īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu par kārtību, kādā tiks veikta atkritumu savākšana un maksājumu veikšana par atkritumu apsaimniekošanu, vai saimnieciskās darbības veicējs patstāvīgi slēdz līgumu par tā darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā. Gadījumā, ja saimnieciskā darbība tiek veikta dzīvokļa īpašumā, šī punkta noteikumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi.

23. Asie priekšmeti atkritumu konteineros ir jāievieto tā, lai pēc iespējas samazinātu ietekmi uz iedzīvotāju veselību, kā arī netiktu bojātas atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtas. Atkritumi konteinerā jāievieto tā, lai būtu iespējams aizvērt konteinera vāku. Ja atkritumu konteiners ir pārpildīts par vairāk nekā 15 % no atkritumu konteinera tilpuma vai pie atkritumu konteinera ir novietoti papildu atkritumi, atkritumu apsaimniekotājs nosaka papildu atkritumu apjomu, fotografē un savāc tos, piemērojot maksu par papildus savākto atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

24. Klients, saskaņojot atkritumu konteinera tehniskos datus (veidu, tilpumu, krāsu u.c.) ar atkritumu apsaimniekotāju, ir tiesīgs iegādāties atkritumu konteineru savā īpašumā, lai nodrošinātu atkritumu savākšanu individuālā dzīvojamā mājā.

IV. Nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pienākumi

25. Nekustamā īpašuma (tajā skaitā daudzdzīvokļu nama ar atkritumu stāvvadiem) lietotājam, valdītājam, īpašniekam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai papildus šajos saistošajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem ir noteikti šādi pienākumi:

25.1. vienoties ar nekustamajā īpašumā esošajiem atkritumu radītājiem par kārtību, kādā veicami norēķini par atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumiem;

25.2. pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta pieprasījuma rakstveidā sniegt ziņas par iedzīvotāju, kuriem ir tiesisks pamats dzīvot attiecīgajā nekustamajā īpašumā, skaitu, citām personām, kā arī komersantiem, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, dalīti vāktiem atkritumu veidiem, kā arī informēt par vietu, kur novietoti viņu nekustamajos īpašumos radītajiem atkritumiem paredzētie atkritumu konteineri;

25.3. nodrošināt un uzturēt kārtībā atkritumu konteineru novietnes, raugoties, lai tās ir pieejamas nekustamā īpašuma iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājam, kā arī informēt un brīdināt atkritumu radītājus, ka atkritumi tiek ievietoti tikai atkritumu konteineru novietnēs uzstādītajos atkritumu konteineros;

25.4. ja nav iespējams nodrošināt brīvu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem, dienās, kad tiek veikta atkritumu savākšana, atkritumu konteineri no atkritumu konteineru novietošanas vietām jāpārvieto specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā, kur netiek traucēta gājēju un transportlīdzekļu satiksme, kā arī jānodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu novietoti atpakaļ to pastāvīgajās atrašanās vietās, vai arī jāvienojas ar atkritumu apsaimniekotāju par citu kārtību, lai nodrošinātu specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineriem. Gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajiem atkritumu konteineriem blakus esošo nekustamo īpašumu lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu dēļ, ir jāvienojas par to, kā tiks nodrošināta piekļūšana, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju;

25.5. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125);

25.6. atkritumu uzglabāšanai pie nekustamā īpašuma izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētos konteinerus un sekot līdzi konteineru, īpaši dalīti vākto atkritumu konteineru, piepildes laikam, un attiecīgi pielāgot izvešanas biežumu;

25.6.1 izvietot konteinerus vieglajam iepakojumam pie mājām, kurās ir vairāk nekā pieci dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti atkritumu konteineri;

25.6.2 izvietot konteinerus stiklam pie mājām, kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļi un pie kurām jau ir izvietoti atkritumu konteineri;

25.7. ja nekustamā īpašuma teritorijā atkritumu konteineru novietošana nav iespējama, par atkritumu konteineru novietošanu vienoties ar blakus esošā nekustamā īpašuma lietotāju, valdītāju, īpašnieku, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu, informējot par to atkritumu apsaimniekotāju un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu. Šādos gadījumos abu nekustamo īpašumu lietotājiem, valdītājiem, īpašniekiem, apsaimniekotājiem vai pilnvarotām personām jānoslēdz savstarpēja vienošanās par to, kā tiks veikta katrā īpašumā radīto atkritumu savākšana un apsaimniekošana (konteineru lietošana, norēķini u.c.). Gadījumos, kad vienošanās nav iespējama (piemēram, vecpilsētā), nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam, apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai jāvēršas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentā ar lūgumu rast risinājumu;

25.8. būt atbildīgam par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanas, atkritumu dalītās vākšanas organizēšanu, informējot un brīdinot atkritumu radītājus par pieejamo pakalpojumu, kā arī regulāri (ne retāk kā divas reizes gadā) informējot iedzīvotājus par to, kā pareizi veicama atkritumu dalīta vākšana un apsaimniekošana;

25.9. nodrošināt liela izmēra atkritumu un mājsaimniecībā radušos būvniecības atkritumu izvešanu, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi un informējot mājas iedzīvotājus par izvešanas kārtību, un nepieļaujot to uzkrāšanos tam neparedzētās vietās, tajā skaitā pie atkritumu konteineriem. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, klients atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika tādā veidā, kā to noteicis atkritumu apsaimniekotājs. Šī punkta nosacījumi piemērojami tiktāl, ciktāl līguma, kas noslēgts starp dzīvokļa īpašuma īpašnieku un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju, noteikumi neparedz citādi;

25.10. bioloģiskos atkritumus fiziskām personām atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai paredzētajām telpām) gadījumā, ja tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā;

25.10.1 bioloģiski noārdāmu dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietu atļauts ierīkot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošā zemesgabala īpašnieka saskaņojums, ievērojot, ka:

25.10.11. ir saņemta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku piekrišana;

25.10.12. kompostēšana nerada traucējumus trešajām personām un neapdraud vidi;

25.10.13. kompostēšanai atļauts izmantot tikai rūpnieciski ražotas vai tām pielīdzināmas kastes ar noslēgtām necaurredzamām malām un vāku, vēlams neizmantot spilgtus toņus;

25.10.14. uz komposta kastes tiek norādīts par kompostēšanas vietas uzturēšanu atbildīgās personas kontakttālrunis;

25.11. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu attiecīgajā atkritumu apsaimniekošanas zonā, par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;

25.12. dzīvokļu īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu un patstāvīgi norēķinās ar atkritumu apsaimniekotāju, veicot tiešos maksājumus atkritumu apsaimniekotājam vai pilnvarojot kādu citu personu veikt maksājumus;

25.13. garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības un dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu īpašnieki, kas nav garāžu vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, ir atbildīgi par līguma slēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu;

25.14. saskaņojot ar pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju, klients radīto atkritumu uzkrāšanai par saviem līdzekļiem var uzstādīt un izmantot pazemes (iebūvējamos) atkritumu konteinerus, ja attiecīgajā zemesgabalā tos ir iespējams novietot;

25.15. tirdzniecības vietas (veikali, tirgus, tirdzniecības centri) ar platību virs 500 m2 un tirdzniecības vietai piegulošas autostāvvietas (sākot no vismaz 10 vietām, izņemot ielu malu stāvvietas), automazgātavas īpašnieks, apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona izveido atkritumu dalītās savākšanas punktu, nodrošinot vismaz vieglā (plastmasas, papīra un metāla) iepakojuma un stikla atkritumu dalītu savākšanu. Degvielas uzpildes stacijas, kurās uz vietas ir operatori, īpašnieks, apsaimniekotājs vai tā pilnvarota persona nodrošina vieglā iepakojuma atkritumu dalītu vākšanu;

25.16. izvietot bioloģisko atkritumu konteinerus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām:

25.16.1. kurās ir vairāk nekā 10 dzīvokļi;

25.16.2. kurās atrodas atkritumu radītāji, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem, ja šie atkritumu radītāji to pieprasa.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn; 25.16. apakšpunkts stājas spēkā 01.03.2024., sk. 40.2 punktu)

25.1 Bioloģisko atkritumu konteineru var neizvietot, ja pie ēkas fiziski nav vietas šādam konteineram.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

25.2 Šo saistošo noteikumu 25.punktā minētajā gadījumā nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs, lietotājs, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona informē Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu par atteikumu no bioloģisko atkritumu konteinera, rakstot iesniegumu ar pamatojumu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta oficiālo elektronisko adresi.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

V. Publisko pasākumu organizētāju un publisko teritoriju apsaimniekotāju tiesības un pienākumi

26. Publisko pasākumu organizētājam ir pienākums nodrošināt:

26.1. atkritumu konteinerus pietiekamā daudzumā, rūpējoties, lai tie tiktu savlaicīgi iztukšoti un nebūtu pārpildīti;

26.2. pasākuma dalībniekiem iespēju šķirot pasākuma laikā radušos atkritumus, šim nolūkam pasūtot attiecīgus atkritumu konteinerus atkritumu apsaimniekotājam;

26.3. attiecīgās teritorijas sakopšanu, nepieciešamības gadījumā slēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par publiskā pasākuma laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

27. Pašvaldības publisko teritoriju apsaimniekotāji, kas saņēmuši normatīvajos aktos noteiktās atļaujas atkritumu pārvadājumu veikšanai, ir tiesīgi pašvaldības publisko teritoriju apsaimniekošanas un uzturēšanas darbu rezultātā savāktos atkritumus nogādāt atkritumu poligona "Getliņi" teritorijā, izmantojot savus resursus un līdzekļus.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

28. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums atkritumu apsaimniekošanu veikt tā, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un ar pašvaldību, kā arī ar klientiem noslēgto līgumu prasības un attiecīgajos publiskās un privātās partnerības vai iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā ietvertās prasības.

29. Atkritumu apsaimniekotājs atkritumu apsaimniekošanai izmanto šim nolūkam paredzētos specializētos transportlīdzekļus, kuri aprīkoti ar:

29.1. globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) ierīcēm, kas pašvaldībai nodrošina datu pieejamību tiešsaistes režīmā;

29.2. ierīcēm datu nolasīšanai no identificēto konteineru integrētajām radiofrekvenču identifikācijas (RFID) mikroshēmām.

30. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:

30.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par atkritumu apsaimniekošanu, piemērojot pašvaldības apstiprināto maksu par atkritumu apsaimniekošanu un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu par atkritumu apglabāšanu;

30.2. pēc publisko pasākumu organizētāju lūguma slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, paredzot atbilstošu pakalpojuma apmaksas kārtību;

30.3. nodrošināt saskaņā ar noslēgto līgumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, lietotāju, apsaimniekotāju vai pilnvaroto personu regulāru atkritumu (nešķiroto un dalīti savākto atkritumu, arī liela izmēra atkritumu, mājsaimniecībā radīto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu) savākšanu no klientiem. Atkritumu izvešanu aizliegts veikt laikā no plkst. 23.00–5.00, izņemot gadījumus, kad tehnisku apsvērumu vai avārijas apstākļu dēļ nav iespējams atkritumu savākšanu veikt citā laikā;

30.4. atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošināt klientus ar to vajadzībām atbilstoša tilpuma marķētiem atkritumu konteineriem nepieciešamā daudzumā, kā arī nodrošināt atkritumu konteineru identificēšanu  (reģistrēts atkritumu konteiners, kas ir aprīkots ar RFID mikroshēmu konteinera atpazīšanai un kura dizains (forma) ir saskaņots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamentu);

30.5. nodrošināt klientiem, kuri saskaņā ar saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktu ir tiesīgi atkritumu savākšanai izmantot priekšapmaksas atkritumu maisus, iespēju iegādāties atbilstoša tilpuma marķētus atkritumu priekšapmaksas maisus;

30.6. saskaņot atkritumu konteineru novietošanas vietu ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju, apsaimniekotāju vai pilnvarotu personu;

30.7. bez papildu maksas nodrošināt atkritumu konteineru labošanu un nomaiņu, ja bojājums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ vai ja nav iespējams identificēt atkritumu bojājuma izdarīšanā vainojamo personu;

30.8. pēc nekustamā īpašuma īpašnieka, valdītāja, lietotāja, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas pieteikuma ne retāk kā divas reizes gadā nodrošināt atkritumu konteineru iekšpuses mazgāšanu ar dezinficējošu šķīdumu;

30.9. sadarbībā ar pašvaldību, organizējot sabiedrības izglītošanas un vides apziņas veidošanas pasākumus, veicināt atkritumu radītāju un valdītāju iesaistīšanos atkritumu dalītā vākšanā un nodrošināt atkritumu dalītu savākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto prasību, kas attiecas uz atkritumu dalīto savākšanu, izpildi;

30.10. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju un valdītāju iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem;

30.11. nodrošināt pēc atkritumu konteineru iztukšošanas aizvērt vāku, novietot atpakaļ atkritumu konteinerus novietošanas vietā un atkritumu konteineru novietošanas vietu sakopšanu pēc atkritumu savākšanas, ja atkritumi ir ievietoti tikai atkritumu konteineru novietošanas vietās novietotajos atkritumu konteineros un piesārņojums radies atkritumu apsaimniekotāja vainas dēļ;

30.12. sniegt pašvaldībai informāciju, kas nepieciešama tās funkciju izpildei, atbilstoši normatīvo aktu un noslēgtā līguma prasībām;

30.13. organizēt sabiedrības izglītošanas un vides apziņas veidošanas pasākumus līgumā, kas noslēgts ar pašvaldību, noteiktajā apmērā un kārtībā;

30.14. veikt citus normatīvajos aktos un noslēgtajā līgumā noteiktos pienākumus;

30.15. reaģēt uz nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka, apsaimniekotāja vai pilnvarotās personas ziņojumu par nepieciešamību izvest atkritumus ārpus ierastā grafika (kurš sastādīts, pamatojoties uz noslēgto līgumu par atkritumu apsaimniekošanu):

30.15.1. par sadzīves nešķiroto, bioloģisko un dalīti vākto atkritumu izvešanu – reģistrēt pieteikumu un, ja pieteikums saņemts darba dienā līdz plkst. 12.00, izvest atkritumus nākamajā darba dienā, bet, ja pieteikums saņemts darba dienā pēc plkst. 12.00, – nākamo divu darba dienu laikā;

30.15.2. par liela izmēra atkritumu un būvniecības atkritumu izvešanu – reģistrēt pieteikumu un, ja pieteikums saņemts darba dienā līdz plkst. 12.00, izvest atkritumus nākamo divu darba dienu laikā, bet, ja pieteikums saņemts darba dienā pēc 12.00, – nākamo trīs darba dienu laikā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

31. Atkritumu apsaimniekotājam ir tiesības atteikties savākt atkritumu konteineru novietošanas vietās esošos atkritumus, par to informējot klientu un normatīvajos aktos par administratīvo atbildību noteiktās personas, kuras ir tiesīgas uzsākt administratīvo pārkāpumu procesu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu:

31.1. ja atkritumu apsaimniekotājs konstatē, ka vairāk nekā 3 reizes kalendāra mēnesī atkritumi tiek novietoti ārpus atkritumu konteineriem vai pārsniedz konteineru tilpumu, atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma lietotājam, valdītājam, īpašniekam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai jāvienojas par turpmāk savācamo atkritumu apjoma palielināšanu (papildu konteineru uzstādīšana vai izmaiņu veikšana konteineru iztukšošanas grafikā);

31.2. ja konteinerā ievietoti atkritumi, kas neatbilst uz attiecīgā konteinera norādītajam atkritumu veidam, atkritumu apsaimniekotājam un nekustamā īpašuma lietotājam, valdītājam, īpašniekam, apsaimniekotājam vai pilnvarotai personai jāvienojas par papildu maksas noteikšanu konteineru iztukšošanai, kuras apmēru nosaka atkritumu apsaimniekotājs atkarībā no atkritumu veida, kā arī jāveic izglītojošās aktivitātes par atkritumu šķirošanu konkrētā nekustamā īpašuma iedzīvotājiem sadarbībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju;

31.3. ja nav nodrošināta piekļuve atkritumu konteineriem atbilstoši saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām;

31.4. ja ceļa seguma stāvokļa vai transporta satiksmes ierobežojumu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nevar piekļūt atkritumu konteineriem. Šādā gadījumā atkritumu konteineri tiek iztukšoti tuvākajā iespējamā laikā, par to iepriekš vienojoties ar klientu;

31.5. ja netiek veikta konteineru vietu uzturēšana (pieļauta atkritumu uzkrāšanās, kas veicina dažādu grauzēju rašanos) vai netiek veikta deratizācija, kad ir uzradušies grauzēji.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

VII. Aizliegumi atkritumu apsaimniekošanā pašvaldības teritorijā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

32. Atkritumu radītājiem pašvaldības teritorijā ir aizliegts:

32.1. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125);

32.2. jebkādā veidā dedzināt atkritumus;

32.3. novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteiners netraucē transportlīdzekļu vai gājēju satiksmi, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

32.4. ievietot atkritumu konteineros un atkritumu priekšapmaksas maisos degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, riepas, šķidrus, infekcijas slimības izraisošus, liela izmēra, būvniecības un būvju nojaukšanas, ražošanas, parku un dārzu atkritumus, ielu smiltis, kā arī bīstamos atkritumus (tajā skaitā sadzīves elektrotehniku) vai videi kaitīgās preces;

32.5. ievietot atkritumus konteineros un atkritumu priekšapmaksas maisos, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem vai kas ir citu personu īpašumā;

32.6. pārpildīt, cieši sablīvēt, iesaldēt atkritumus atkritumu konteineros. Atkritumu apsaimniekotājs par šādu atkritumu apsaimniekošanu var piemērot papildu maksu;

32.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;

32.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;

32.9. veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros un atkritumu priekšapmaksas maisos;

32.10. veikt jebkādas citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu;

32.11. vieglam iepakojumam un stiklam paredzētos konteineros atkritumus ievietot maisos.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

VIII. Prasības atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

33. Atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši noslēgtajam līgumam par atkritumu apsaimniekošanu ar pašvaldību nodrošina atkritumu radītājiem vai valdītājiem iespēju iesaistīties atkritumu dalītās savākšanas sistēmā un izmantot šim nolūkam paredzētos atkritumu dalītās savākšanas punktus, laukumus, citus individuālajām dzīvojamām mājam piemeklētus risinājumus (piemēram, atkritumu dalītās vākšanas konteineri vai priekšapmaksas atkritumu maisi) vai bioloģisko atkritumu savākšanas sistēmu, kuru izveidojis atkritumu apsaimniekotājs, iesaistīties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās vai izmantot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

34. Atkritumu dalītā vākšana veicama atbilstoši prasībām, ko noteicis atkritumu apsaimniekotājs.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)

35. Atkritumu radītājiem, kas darbojas kādā no pārtikas piegādes ķēdes posmiem – primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi, ir pienākums dalīti vākt bioloģiskos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot normatīvajos aktos un atkritumu apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu. Bioloģisko atkritumu uzkrāšana veicama tādā veidā, kas nodrošina attiecīgā konteinera nepieejamību trešajām personām, kā arī grauzējiem, putniem un kaitēkļiem.

(Rīgas domes 06.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

36. Saskaņojot ar pašvaldību jauna atkritumu dalītās vākšanas veida ieviešanu un attiecīgo atkritumu konteineru krāsojumu vai apzīmējumu, atkritumu apsaimniekotājs vienu mēnesi iepriekš informē atkritumu radītājus vai valdītājus, ievietojot attiecīgo informāciju savā tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

36.1 Pašvaldības teritorijā tekstilmateriālu šķirošanas konteinerus drīkst izvietot tikai atkritumu apsaimniekotāji, ar kuriem pašvaldībai ir noslēgts līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

IX. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanai

37. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:

37.1. atdala sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces no citu veidu atkritumiem;

37.2. uzglabā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

37.3. nogādā sadzīvē radušos bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces speciāli aprīkotās sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču savākšanas vietās vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumos vai slēdz līgumu par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu ar personu, kura ir saņēmusi attiecīgu atļauju veikt bīstamo atkritumu un videi kaitīgo preču apsaimniekošanu;

37.4. sedz sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas atbilstoši šo saistošo noteikumu 18.punktā noteiktajam.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

X. Noslēguma jautājumi

38. (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 125)

39. (Svītrots ar Rīgas domes 06.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)

40. Šo saistošo noteikumu 33., 34. un 35.punktā ietvertais noteikums attiecībā uz pienākumu nodrošināt bioloģisko atkritumu dalītu savākšanu stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-24-256-sn)

40.1 Šo saistošo noteikumu 25.15. apakšpunkts stājas spēkā 2022. gada 1. jūlijā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)

40.2 Šo saistošo noteikumu 25.16. apakšpunkts stājas spēkā 2024. gada 1. martā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 24.01.2024. saistošo noteikumu Nr. RD-24-256-sn redakcijā)

41. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošos noteikumus Nr.90 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, Nr.250).

42. Atcelt Rīgas domes 2019.gada 30.oktobra saistošos noteikumus Nr.84 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā".

Rīgas domes priekšsēdētājs O.Burovs
Pielikums
Rīgas domes 2019. gada 29. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 87
(Rīgas domes 2022. gada 2. marta
saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)
Pašvaldības teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonu karte

(Pielikums Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 02.03.2022. saistošo noteikumu Nr. 125 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 87Pieņemts: 29.11.2019.Stājas spēkā: 04.12.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 243, 03.12.2019. OP numurs: 2019/243.5
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
311068
{"selected":{"value":"01.03.2024","content":"<font class='s-1'>01.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2024","iso_value":"2024\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"23.02.2024","iso_value":"2024\/02\/23","content":"<font class='s-1'>23.02.2024.-29.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-22.02.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.03.2022","iso_value":"2022\/03\/08","content":"<font class='s-1'>08.03.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.04.2021","iso_value":"2021\/04\/21","content":"<font class='s-1'>21.04.2021.-07.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2020","iso_value":"2020\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2020.-20.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2019","iso_value":"2019\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2019.-12.03.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2024
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"