Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 541

Rīgā 2019. gada 19. novembrī (prot. Nr. 54 37. §)
Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35.2 panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) reģistrācijai, reģistrācijas anulēšanai un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes bloķēšanai;

1.2. tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitāti un tajā norādāmo informāciju;

1.3. pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzības kārtību;

1.4. kārtību, kādā pakalpojuma sniedzējs sniedz informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, un šīs informācijas apjomu.

II. Pakalpojuma sniedzēja reģistrācija

2. Lai reģistrētos valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) uzturētajā Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē, pakalpojuma sniedzējs iesniedz Autotransporta direkcijā šādus dokumentus:

2.1. iesniegumu. Tajā norāda pakalpojuma sniedzēja nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru, elektroniskā pasta adresi, tīmekļvietnes adresi vai mobilās lietotnes nosaukumu, kā arī vietu, kur tiks apstrādāti un glabāti dati par Latvijas teritorijā pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē piedāvātajiem, pārvadātāja atteiktajiem un veiktajiem pasažieru komercpārvadājumiem, autovadītājiem un autotransporta līdzekļiem;

2.2. ja pakalpojuma sniedzējs nav tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieks, – dokumentu, kas apliecina tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes īpašnieka pārstāvības tiesības;

2.3. ja pakalpojuma sniedzējs ir citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants, – ārvalsts komercdarbību reģistrējošas institūcijas izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.4. šo noteikumu III nodaļā minētās tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitātes un norādāmās informācijas aprakstu.

3. Autotransporta direkcija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Valsts ieņēmumu dienestā pārbauda pakalpojuma sniedzēja atbilstību Autopārvadājumu likuma 35.2 panta pirmajā daļā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

4. Ja pakalpojuma sniedzējs atbilst šo noteikumu 3. punktā minētajām reģistrācijas prasībām, Autotransporta direkcija pieņem lēmumu reģistrēt pakalpojuma sniedzēju, informāciju par pieņemto lēmumu rakstveidā nosūta pakalpojuma sniedzējam un Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē norāda šādu informāciju:

4.1. pakalpojuma sniedzēja nosaukums;

4.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā;

4.3. juridiskā adrese;

4.4. tīmekļvietnes adrese vai mobilās lietotnes nosaukums;

4.5. pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas datums Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē.

5. Ja pakalpojuma sniedzējs neatbilst šo noteikumu 3. punktā minētajām reģistrācijas prasībām, kā arī ja tīmekļvietni vai mobilo lietotni ir reģistrējis vai tās īpašnieks ir cits Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē reģistrēts pakalpojuma sniedzējs, Autotransporta direkcija pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju un informāciju par pieņemto lēmumu rakstveidā nosūta pakalpojuma sniedzējam.

6. Ja ir izmaiņas šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajā informācijā, pakalpojuma sniedzējs piecu darbdienu laikā iesniedz attiecīgu iesniegumu Autotransporta direkcijā. Ja par izmaiņām nav iespējams pārliecināties publiskos reģistros, minētajam iesniegumam pievieno izmaiņas apliecinošu dokumentu kopijas.

III. Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes funkcionalitāte un norādāmā informācija

7. Pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnei vai mobilajai lietotnei jāatbilst Autopārvadājumu likuma 35.2 panta pirmās daļas 5. punktā un ceturtajā daļā noteiktajām prasībām un jānodrošina šāda funkcionalitāte:

7.1. iespēja pārvadātājam reģistrēt autovadītāju un autotransporta līdzekli tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē;

7.2. iespēja pasažierim pirms pakalpojuma pieprasījuma izvēlēties samaksas veidu par pārvadājuma pakalpojumu:

7.2.1. tiešsaistē pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē;

7.2.2. skaidrā vai bezskaidrā naudā pēc brauciena, pamatojoties uz taksometra skaitītāja rādījumu;

7.3. iespēja autovadītājam norādīt pasažierim komercpārvadājuma pakalpojuma atteikuma iemeslu atbilstoši pakalpojuma lietošanas noteikumiem;

7.4. iespēja autovadītājam nolasīt tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē informāciju par visiem iepriekšējo triju mēnešu laikā veiktajiem komercpārvadājumu pakalpojumiem;

7.5. iespēja pārvadātājam piekļūt datiem par visiem pārvadātāja autovadītāju pieņemtajiem, atteiktajiem un veiktajiem pārvadājumiem par vismaz pēdējiem pieciem gadiem.

8. Pakalpojuma sniedzējs tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē norāda informāciju, kas nodrošina pakalpojuma saņēmējam iespēju iegūt informāciju par pārvadājuma pakalpojumu (piedāvājumu, pieprasījumu un apstiprināšanu), tostarp informāciju par:

8.1. iespēju izvēlēties samaksas veidu par pārvadājumu;

8.2. pārvadātāju (nosaukums un reģistrācijas numurs komercreģistrā) un autovadītāju, kas veic pārvadājuma pakalpojumu (vārds, uzvārds un reģistrācijas numurs taksometru vadītāju reģistrā);

8.3. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numuru;

8.4. tarifu nolīgšanai, tarifu vienam kilometram un tarifu vienai minūtei, papildu pakalpojumiem un to maksu saprotamā un labi redzamā veidā;

8.5. iespējamo kopējo braukšanas maksu par pārvadājuma pakalpojumu, ja pieprasījuma brīdī ir zināms maršruta sākums un galamērķis;

8.6. maršruta sākumu un galamērķi;

8.7. pasažieru un bagāžas pārvadāšanas kārtību;

8.8. piedāvāto autotransporta līdzekli, kas piemērots personām ar kustību traucējumiem;

8.9. pārvadājuma pakalpojuma uzsākšanas un pabeigšanas laiku;

8.10. pārvadājuma pakalpojuma maksājuma apstrādes veidu un apmaksas apstiprinājumu, beidzot pārvadājuma pakalpojuma sniegšanu;

8.11. kontaktinformāciju patērētāju sūdzību iesniegšanai un informāciju par patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanu.

IV. Valsts ieņēmumu dienestam sniedzamā informācija

9. (Zaudējis spēku ar 30.06.2021.; sk. 22. punktu)

10. Pakalpojuma sniedzējs pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma 10 darbdienu laikā nodrošina nodokļu administrācijas pilnvarotajiem pārstāvjiem piekļuvi elektroniskā veidā apstrādātajai vai glabātajai informācijai par pārvadātājiem sniegtajiem tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojumiem Latvijā un šo pārvadātāju sniegtajiem pārvadājuma pakalpojumiem Latvijas teritorijā, kā arī iespēju nodokļu administrācijai kontroles pasākumu veikšanai nolasīt no attiecīgā datu nesēja nepieciešamos datus par minētajiem pakalpojumiem. Ja dati ir aizsargāti, izmantojot paroles, šifrēšanu, kriptēšanu vai citus loģiskās aizsardzības līdzekļus, pakalpojuma sniedzējs elektroniskā veidā iesniedz nodokļu administrācijai informāciju, kas nepieciešama piekļuvei un datu izmantošanai (piemēram, šifrēšanas atslēgu).

11. Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties pēc komercpārvadājuma beigām nosūta Valsts ieņēmumu dienestam šādu informāciju:

11.1. pārvadātāja reģistrācijas numurs komercreģistrā;

11.2. autovadītāja personas kods vai Valsts ieņēmumu dienesta piešķirts nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, ja autovadītājam nav Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes piešķirtā personas koda;

11.3. autotransporta līdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

11.4. pārvadājuma pakalpojuma sākuma datums un laiks;

11.5. pārvadājuma pakalpojuma beigu datums un laiks;

11.6. nobraukto kilometru skaits;

11.7. braukšanas maksa;

11.8. pakalpojuma sniedzēja aprēķinātā atlīdzība (komisija);

11.9. norēķinu veids.

(MK 18.05.2021. noteikumu Nr. 313 redakcijā)

12. Pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 11. punktā minēto informāciju nosūta Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē publicētajai datu struktūrai un formātam.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 313)

V. Pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība

13. Autotransporta direkcija reizi gadā vai pēc Autopārvadājumu likumā noteikto autopārvadājumu jomu kontrolējošo institūciju vai citu kontrolējošo institūciju pieprasījuma pārbauda pakalpojuma sniedzēja un tā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes atbilstību Autopārvadājumu likumā un šajos noteikumos minētajām prasībām.

14. Lai pārliecinātos par pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes atbilstību šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām, Autotransporta direkcija ir tiesīga pieprasīt un saņemt informāciju no pakalpojuma sniedzēja, kā arī īstenot uzraudzības darbības, tostarp veikt uzraudzības braucienus, izmantojot pakalpojuma sniedzēja organizēto pārvadājuma pakalpojumu. Par uzraudzības darbību rezultātiem Autotransporta direkcija sastāda pārbaudes aktu.

15. Ja Autotransporta direkcija konstatē, ka pakalpojuma sniedzējs vai tā tīmekļvietne vai mobilā lietotne neatbilst Autopārvadājumu likumā vai šajos noteikumos noteiktajām prasībām, Autotransporta direkcija pakalpojuma sniedzējam nosūta rakstisku aicinājumu noteiktā termiņā novērst neatbilstības.

VI. Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas anulēšana un tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes bloķēšana

16. Pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju anulē, ja:

16.1. pakalpojuma sniedzējs Autotransporta direkcijā iesniedzis iesniegumu par reģistrācijas anulēšanu;

16.2. pakalpojuma sniedzējs Autotransporta direkcijas rakstiskajā aicinājumā noteiktajā termiņā nav novērsis šo noteikumu 15. punktā minētās neatbilstības.

17. Ja Autotransporta direkcija pieņem lēmumu anulēt pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju, tā atbilstoši aktualizē Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē iekļauto informāciju un publicē Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē informāciju par reģistrācijas anulēšanu, kā arī rakstveidā nosūta pakalpojuma sniedzējam informāciju par pieņemto lēmumu. Informāciju par pieņemto lēmumu nosūta arī uz taksometru vadītāju reģistrā reģistrēto autovadītāju elektroniskā pasta adresēm. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

18. Autopārvadājumu likumā noteiktajā gadījumā Autotransporta direkcija pieņem lēmumu bloķēt tīmekļvietni vai mobilo lietotni Latvijas teritorijā un nosūta minēto lēmumu elektronisko sakaru komersantiem izpildei.

19. Elektronisko sakaru komersanti piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18. punktā minētā lēmuma saņemšanas ierobežo (bloķē) piekļuvi Autopārvadātāju informatīvajā datu bāzē nereģistrētai tīmekļvietnei vai mobilajai lietotnei.

20. Ja saņemts Autotransporta direkcijas lēmums par ierobežošanas (bloķēšanas) atcelšanu, elektronisko sakaru komersants piecu darbdienu laikā atjauno piekļuvi attiecīgajai tīmekļvietnei vai mobilajai lietotnei.

VII. Noslēguma jautājumi

21. Šo noteikumu 9. punkts attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja pienākumu reizi mēnesī sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par komercpārvadājumiem stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

22. Šo noteikumu 9. punkts zaudē spēku 2021. gada 30. jūnijā.

23. Šo noteikumu 11. un 12. punkts attiecībā uz pakalpojuma sniedzēja pienākumu sniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par komercpārvadājumiem stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

24. Valsts ieņēmumu dienests līdz 2020. gada 1. janvārim publicē šo noteikumu 12. punktā minēto datu struktūru un formātu.

(Grozīts ar MK 18.05.2021. noteikumiem Nr. 313)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par tīmekļvietņu vai mobilo lietotņu pakalpojuma sniedzējiem pasažieru komercpārvadājumos .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 541Pieņemts: 19.11.2019.Stājas spēkā: 22.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 235, 21.11.2019. OP numurs: 2019/235.27
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310793
{"selected":{"value":"30.06.2021","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2021","iso_value":"2021\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.11.2019","iso_value":"2019\/11\/22","content":"<font class='s-1'>22.11.2019.-20.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.06.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"