Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2019/23

Carnikavā 2019. gada 21. augustā
Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā
APSTIPRINĀTI
ar Carnikavas novada domes
2019. gada 21. augusta lēmumu
(prot. Nr. 12, 10. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 5. punktu un 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību:

1.1. kādā tiek piešķirts finansiālais atbalsts kultūras pasākumu organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;

1.2. kādā tiek sniegtas atskaites par finansiālā atbalsta izlietojumu.

2. Finansiālais atbalsts tiek nodrošināts ar mērķi sekmēt augsta mākslinieciskā līmeņa pasākumu nodrošinājumu novadā, centienus uz izcilību un kultūras popularizēšanu Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

II. Finansiālais atbalsts pasākumu organizēšanai

3. Tiesības pretendēt uz finansiālo atbalstu pasākumu organizēšanai ir Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem, kuri organizē kultūras pasākumus (turpmāk – Pasākumi) Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

4. Pašvaldības finansiālā atbalsta apmērs Pasākuma organizēšanai ir līdz EUR 1000,00 vienam Pasākumam, ievērojot Noteikumu 5. punktā minēto.

5. Finansiālā atbalsta apmērs tiek noteikts atbilstoši sekojošiem kritērijiem un iegūtajiem punktiem. Maksimālais punktu skaits – 40:

Kritērijs Punkti
1. Pasākuma mērķauditorijaBērni un jaunieši10
 Seniori, ģimenes8
 Jaukta vecuma5
2. Piedāvātā pasākuma programmaIzklaidējoša10
Informatīvi izglītojoša5
3. Pasākuma veidsBezmaksas10
 Maksas5
4. Prognozētā auditorijaVirs 50010
 Līdz 5005

6. Finansiālā atbalsta apmērs (atkarībā no iegūto punktu skaita):

30–40 punktilīdz 1000,00 EUR
10–30 punktilīdz 800,00 EUR
5–10 punktilīdz 500,00 EUR

7. Lai saņemtu finansiālo atbalstu Pasākuma organizēšanai, Pasākuma organizators iesniedz Klientu apkalpošanas centrā pieteikumu (1. pielikums) ar pasākuma ideju, norisi, tāmi un lietderības pamatojumu vismaz 1 (vienu) mēnesi pirms Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas (turpmāk – IKSS Komiteja) kārtējās komitejas sēdes.

8. Finansiālais atbalsts netiek piešķirts, ja līdz Noteikumu 7. punktā minētajai IKSS komitejas sēdei Pasākums jau ir noticis.

III. Finansiālā atbalsta piešķiršana

9. Iesniegumi un pieteikumi finansiālā atbalsta saņemšanai tiek izskatīti IKSS Komitejas sēdē un tai sekojošā kārtējā Carnikavas novada domes (turpmāk – Dome) sēdē.

10. IKSS Komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildu informāciju, uz kuru Pasākuma organizatoram atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Ja tas netiek izdarīts, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai Domē.

11. Lēmumus piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu Noteikumos paredzētajā kārtībā pieņem Dome.

12. Finansiālā atbalsta gadījumā pārskaitījums tiek veikts pēc atbilstoša rēķina iesniegšanas pašvaldībā. Ja rēķins netiek saņemts viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas, Domes lēmums par finansējuma piešķiršanu zaudē spēku.

IV. Finansiālā atbalsta saņēmēja pienākumi un tiesības

13. Finansiālā atbalsta saņēmējam ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasākuma iesniegt elektroniskā formā KAC atskaiti par finansējuma izlietojumu (2. pielikums), īsu aprakstu par Pasākuma norisi un fotogrāfijas.

14. Gadījumā, ja plānotais pasākums nav noticis vai Pasākuma organizators Noteikumu 13. punktā minētajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Noteikumu 13. punktā minētos dokumentus, vai arī piešķirtais finansiālais atbalsts nav izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, piešķirtais finansiālais atbalsts viena mēneša laikā no iesniegumā norādītā pasākuma dienas jāieskaita atpakaļ pašvaldības bankas kontā.

V. Noslēguma jautājums

15. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Domes saistošie noteikumi "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā", kas apstiprināti ar Carnikavas novada domes 23.03.2016. lēmumu (protokols Nr. 6, 22. §).

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
Carnikavā 2019. gada 21. augustā
1. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. SN/2019/23 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
CARNIKAVAS NOVADA DOMEI
AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
  
 Iesniedzēja vārds un uzvārds vai juridiskas personas nosaukums
  
 Personas kods vai Reģ.Nr. LR Uzņēmumu reģistrā
  
 Tālruņa numurs un e-pasta adrese
  
 (iesniedzēja pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds, personas kods)
  
 Korespondences adrese
  

PIETEIKUMS
pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai
KULTŪRAS PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAI

Lūdzu piešķirt finansiālo atbalstu kultūras pasākuma organizēšanai Carnikavas novada administratīvajā teritorijā:

Pasākuma nosaukums:
 
Pasākuma norises vieta 
Pasākuma organizēšanas laiks:
 
Plānotais dalībnieku skaits:  

Pieprasītais kopējais finansējuma apmērs (EUR):

 ( EUR, ___ centi)
  summa vārdiem 
Norādīt, kādiem izdevumiem un kādā apmērā nepieciešams finansējums (EUR):
 • apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām)______
 • reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai_____
 • apskaņošanas nodrošināšanai______
 • apsardzes pakalpojumiem______
 • mediķu pakalpojumiem______
 • pasākuma apdrošināšanai______
 • reklāmai_______
 • citiem ar pasākuma organizēšanu saistītiem izdevumiem (norādīt kādiem)
  
  

Pasākuma scenārijs/norise (jāpievieno kā pielikums)

 

Kopējā pasākuma izdevumu tāme – jāpievieno kā pielikums iesniegumam.

Iepriekš piešķirtais pašvaldības finansiālais atbalsts pasākuma organizēšanai (iepriekšējā gadā):

DatumsApmērs (EUR)MērķisAtskaites iesniegšanas datums
    
    
    
Bankas konts, kurā lūdzu(am) pārskaitīt piešķirto finansiālo atbalstu:
 

Piekrītu iesniegumā norādīto personas datu apstrādei Carnikavas novada domē saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma nosacījumiem:

     
vārds, uzvārds amata nosaukums paraksts
Datums  

 

 

2. pielikums
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem
Nr. SN/2019/23 " Par kultūras
finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
FINANŠU ATSKAITE
par Carnikavas novada domes piešķirtiem finanšu līdzekļiem

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM
EUR________– apmērā

 
pasākuma nosaukums
 
(pasākuma norises datums un vieta)

Finanšu līdzekļi ir izlietoti šādi:

Nr. p.k.Attaisnojuma dokumentaMaksājuma saņēmējsSumma
EUR
Par ko maksātsEEK
(čeki)
datumsnosaukums un numurs
1.      
2.      
3.      
Pavisam kopā EUR   
   (summa vārdiem)
Atskaiti iesniedza   
 (paraksts)(vārds, uzvārds)

Apstiprinu, ka no Carnikavas novada domes saņemtie līdzekļi izlietoti tikai paredzētajiem mērķiem, atbilstoši tāmei un šai atskaitei.

   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

 

Paskaidrojuma raksts
Carnikavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. SN/2019/23 "Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums:

– likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punkts noteic pašvaldību autonomo funkciju rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.);

– likuma "Par pašvaldībām" 12. pants paredz, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Spēkā esošie Carnikavas novada domes 2016. gada 23. marta saistošie noteikumi Nr. SN/2016/7 "Par kultūras un mākslas finansiālo atbalstu Carnikavas novadā" paredz finansiālo atbalstu dalībai konkursos, festivālos u.tml., naudas balvas par sasniegumiem kultūras jomā, kā arī kultūras pasākumu atbalstu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2018. gada 5. aprīļa atzinumā Nr. 1-18/3032, 2018. gada 13. augusta atzinumā Nr. 1-18/7093 un 2018. gada 5. oktobra atzinumā Nr. 1-18/8590 ir uzdevusi izvērtēt saistošos noteikumus, norādījusi, ka pašvaldība Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmā daļas un likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 18. panta kontekstā nav tiesīga piešķirt finanšu līdzekļus privātpersonām un tā, veicot likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punktā minēto funkciju, var finansēt vienīgi kultūras pasākumus.

2. Īss projekta satura izklāsts2.1. domes pilnvarojums izstrādāt noteikumus izriet no likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešās daļas, kas paredz, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi;

2.2. noteikumu izdošanas mērķis ir veicināt kultūras pasākumu rīkošanu un novada iedzīvotāju iesaistīšanos šāda veida pasākumos.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu3.1. noteikumu izpildei ir finansiāla ietekme uz pašvaldības kārtējā gada budžetu tā sadaļā "Sporta un mākslas finansiālais atbalsts" noteiktajā apmērā;

3.2. noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras piedalās vai vēlas organizēt sporta pasākumus novadā.

4.2. noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas, jo to ieviešanai novada administratīvajā teritorijā vienlaikus tiek plānota labvēlīga ietekme gan uz iedzīvotāju veselīga dzīvesveida, gan sporta attīstības veicināšanu;

4.3. noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās vienlīdzīgas iespējas saņemt pašvaldības finansiālo atbalstu sporta aktivitāšu realizācijai, veicinās veselīgu dzīvesveidu un paaugstinās novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. institūcijas, kurās privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir:

– dome kā institūcija, kas pieņem lēmumu par noteikumu izdošanu;

– Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komiteja – kā institūcija, kas nodrošina privātpersonas pieteikuma izskatīšanu un jautājuma sagatavošanu lēmuma pieņemšanai domes sēdē, izvērtējot privātpersonas tiesības saņemt pieprasīto finansiālo atbalstu un sniedzot pamatojumu konkrēta atbalsta apmēra noteikšanai, kā arī savas kompetences ietvaros ir tiesīga kontrolēt noteikumu piemērošanu.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem – novada iedzīvotājiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, priekšlikumus paredzēts iekļaut noteikumos;

6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv;

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts tos izvērtēt pēc to saņemšanas.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Mieriņa
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Carnikavas novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: SN/2019/23Pieņemts: 21.08.2019.Stājas spēkā: 01.10.2019.Zaudē spēku: 01.03.2022.Publicēts: Carnikavas novada vēstis, 304, 30.09.2019.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
309731
01.10.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)