Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 406

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 33. §)
Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām, un tās pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību
I. Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka informācijas apjomu, kuru Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjekts (turpmāk – likuma subjekts) var saņemt no Valsts ieņēmumu dienesta politiski nozīmīgu personu datubāzes (turpmāk – datubāze) par Latvijas Republikas politiski nozīmīgu personu (izņemot starptautiskas organizācijas vadītāju (direktoru, direktora vietnieku) un valdes locekli vai personu, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu) (turpmāk – politiski nozīmīga persona), tās laulāto, vecākiem, bērniem, brāļiem vai māsām (turpmāk – politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis), kā arī šādas informācijas pieprasīšanas, izsniegšanas un glabāšanas kārtību.

2. Likuma subjekts pieprasa un saņem informāciju par politiski nozīmīgu personu vai politiski nozīmīgas personu ģimenes locekli:

2.1. Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē;

2.2. izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūru un ievērojot Extensible Markup Language (turpmāk – XML) shēmas struktūru:

2.2.1. tiešsaistes režīmā, izmantojot tīmekļa pakalpes (turpmāk – tīmekļa pakalpju risinājums);

2.2.2. izmantojot datu izplatīšanas tīklu.

II. Informācijas apjoms, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtība

3. Likuma subjekts, kas pieprasa informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, saņem šādu informāciju:

3.1. personas vārdu, uzvārdu, personas kodu;

3.2. informāciju par amatu, kuru persona ieņem vai ieņēma 24 mēnešu laikā pirms pieprasījuma izpildes brīža, un amata ieņemšanas laika periodu;

3.3. radniecības pakāpi, ja persona ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis un ir pilngadīgs Latvijas Republikas rezidents.

4. Lai saņemtu informāciju par politiski nozīmīgu personu un politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli šo noteikumu 2.2.1. apakšpunktā norādītajā veidā, likuma subjekts nosūta pieprasījumu, ievērojot šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto XML shēmas struktūru, kurā noteikta pieprasījumā norādāmās informācijas struktūra par fizisko personu – pilngadīgu Latvijas Republikas rezidentu – un likuma subjektam sniedzamās informācijas struktūra pēc pieprasījuma izpildes. Ja fiziskā persona ir nepilngadīgs Latvijas Republikas rezidents, lai noskaidrotu tās atbilstību politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa statusam, sistēmas lietotājs pieprasa informāciju par nepilngadīgā Latvijas Republikas rezidenta likumisko pārstāvi.

5. Lai saņemtu informāciju šo noteikumu 2.2. apakšpunktā noteiktajā veidā, likuma subjekts Valsts ieņēmumu dienestam nosūta pieprasījumu piekļuvei tīmekļa pakalpju risinājumam un valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanālam, norādot šādu informāciju:

5.1. likuma subjekta reģistrācijas numuru;

5.2. likuma subjekta juridisko adresi;

5.3. likuma subjekta atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru;

5.4. likuma subjekta autentifikācijas veidu (sertifikāta autentifikācija vai lietotājvārds, parole);

5.5. intertīkla protokola adresi, no kuras likuma subjekts pieprasīs un saņems informāciju par politiski nozīmīgām personām vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļiem.

6. Valsts ieņēmumu dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas nosūta Valsts reģionālās attīstības aģentūrai elektroniski parakstītu tiesību pieprasījumu par likuma subjekta kā datubāzes lietotāja pieslēgšanu tīmekļa pakalpju risinājumam.

7. Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumiem informē likuma subjektu un Valsts ieņēmumu dienestu par likuma subjekta pieslēgšanu tīmekļa pakalpju risinājumam un nodrošina datu izplatīšanas tīkla testa vidi.

8. Kad likuma subjekts, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras nodrošināto datu izplatīšanas tīkla testa vidi, ir pārliecinājies par iespēju izgūt un ievietot datus datu izplatīšanas tīklā, tas nosūta pieslēgšanās pieprasījumu Valsts ieņēmumu dienesta datu izplatīšanas tīkla kanāliem, par ko dienests saņem automātisku paziņojumu.

9. Valsts ieņēmumu dienests piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 8. punktā minētā automātiskā paziņojuma saņemšanas informē likuma subjektu par pieslēgšanās pieprasījuma apstiprināšanu, nosūtot uz šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi apstiprinājumu un datumu, ar kuru tiks uzsākta datu apmaiņa.

10. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minēto XML shēmas struktūru publicē valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā.

11. Valsts ieņēmumu dienests izmaiņas šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētajā XML shēmas struktūrā veic atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumu Nr. 374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi" 38. punktam.

12. Lai automātiski aktualizētu likuma subjekta rīcībā esošo informāciju par politiski nozīmīgu personu un politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļiem, likuma subjektam, kas saņem attiecīgo informāciju šo noteikumu 2.2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, Valsts ieņēmumu dienests reizi ceturksnī līdz ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam ievieto informāciju valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīklā par likuma subjekta – kredītiestādes vai maksājumu pakalpojumu sniedzēja – klientiem (fiziskām personām – pilngadīgiem Latvijas Republikas rezidentiem, kas ir pieprasījuma noguldījumu, maksājumu vai ieguldījumu kontu turētājas, pilnvarotās personas vai patiesās labuma guvējas), par kuriem likuma subjekts – kredītiestāde vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs – sniedza ziņas kontu reģistram līdz ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam.

13. Citus jautājumus saistībā ar valsts informācijas sistēmu savietotāja infrastruktūras izmantošanu informācijas pieprasīšanai un saņemšanai likuma subjekts risina atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumiem.

14. Lai pieprasītu un saņemtu informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, likuma subjekts ievēro šo noteikumu 15., 16., 17., 18. un 19. punktā minēto kārtību. Valsts ieņēmumu dienests informācijas pieprasīšanas un saņemšanas nodrošināšanai ievēro šo noteikumu 20., 21., 22., 23. un 24. punktā minēto kārtību.

15. Fizisko personu datu apstrādes normatīvo aktu prasību ievērošana, tai skaitā informācijas pieprasījumu un saņemtās informācijas apstrādes faktu automātiska auditācijas pierakstu veidošana un to uzglabāšana vismaz 24 mēnešus un, ja nepieciešams, sniegšana pēc pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienestam, notiek atbilstoši datubāzes lietotāja iekšējās kontroles sistēmai.

16. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms izmaiņu spēkā stāšanās likuma subjekts informē Valsts ieņēmumu dienestu par izmaiņām šo noteikumu 5. punktā minētajā informācijā.

17. Likuma subjekts, kurš pieprasa un saņem informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, nodrošina, ka:

17.1. informāciju pieprasa un saņem tikai likuma subjekta informācijas sistēmā autorizēta atbildīgā persona, kurai likuma subjekts ir piešķīris tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem, izmantojot likuma subjekta informācijas sistēmu;

17.2. likuma subjekta informācijas sistēmā autorizētā atbildīgā persona informāciju pieprasa tā, lai Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgajām amatpersonām būtu iespējams identificēt konkrēto atbildīgo personu.

18. Likuma subjekts nekavējoties informē Valsts ieņēmumu dienestu par nesankcionētu piekļuvi vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi likuma subjekta informācijas sistēmai, lai pieprasītu un saņemtu informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, par piekļuves informācijas pazaudēšanu vai izpaušanu vai tādu iespējamību, kā arī konstatētiem drošības incidentiem, kas radušies likuma subjektam un apdraud informācijas konfidencialitāti, integritāti vai pieejamību. Attiecīgo informāciju nosūta uz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskā pasta adresi.

19. Likuma subjekts neveic darbības, kas ir vērstas uz datubāzes, tai skaitā tīmekļa pakalpju risinājuma, drošības apiešanu, nepamatotu pārslodzi vai bojāšanu.

20. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina iespēju pieprasīt un saņemt informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem nepārtrauktā režīmā (izņemot plānotus un neplānotus datubāzes, tai skaitā tīmekļa pakalpju risinājuma, darbības pārtraukumus) ar nosacījumu, ka tiek ievēroti datubāzes, tai skaitā tīmekļa pakalpju risinājuma, izmantošanas nosacījumi (nav pārkāptas drošības prasības, nav veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai vai citi līdzīgi sistēmas drošības incidenti).

21. Par plānotiem pārtraukumiem Valsts ieņēmumu dienests informē likuma subjektu ne vēlāk kā divas darbdienas iepriekš, nosūtot paziņojumu uz šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi.

22. Ja valsts informācijas sistēmu savietotājs, tai skaitā datu izplatīšanas tīkls, nav pieejams, Valsts ieņēmumu dienests nodrošina iespēju pieprasīt un saņemt informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā vienas darbdienas laikā pēc valsts informācijas sistēmu savietotāja pieejamības atjaunošanas.

23. Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc sniegt informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, ja likuma subjekts pārkāpis datubāzes, tai skaitā tīmekļa pakalpju risinājuma, izmantošanas nosacījumus (pārkāptas drošības prasības, veiktas ļaunprātīgas darbības pieejamības un veiktspējas samazināšanai, piekļuves informācija nonākusi trešo personu rīcībā vai konstatēti citi sistēmas drošības incidenti).

24. Ja samazinās datubāzes, tai skaitā tīmekļa pakalpju risinājuma, pieejamība, Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs uz laiku, kas nepieciešams pieejamības atjaunošanai iepriekšējā līmenī, apturēt informācijas sniegšanu par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem šo noteikumu 2.2. apakšpunktā norādītajā veidā, par to trīs darbdienas iepriekš nosūtot paziņojumu likuma subjektam uz šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto elektroniskā pasta adresi.

III. Informācijas un auditācijas pierakstu glabāšanas kārtība

25. Likuma subjekts elektroniskā formā saņemto informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem glabā atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 37. pantam.

26. Valsts ieņēmumu dienests auditācijas pierakstus par pieprasīto un saņemto informāciju par politiski nozīmīgām personām un politiski nozīmīgu personu ģimenes locekļiem glabā vismaz 18 mēnešus.

IV. Noslēguma jautājums

27. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. novembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par informācijas apjomu, ko sniedz Valsts ieņēmumu dienests par politiski nozīmīgām personām, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 406Pieņemts: 27.08.2019.Stājas spēkā: 01.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 13.09.2019. OP numurs: 2019/187.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
309344
01.11.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"