Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 388

Rīgā 2019. gada 27. augustā (prot. Nr. 36 17. §)
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu
2019. gadam" 41. pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" (turpmāk – programma) īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim (turpmāk – finansējums);

1.2. programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumus.

2. Finansējumu piešķir, lai segtu tādu pasākumu izmaksas, kas saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju izglītojamiem klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

II. Finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtība

3. Finansējuma sadalījums programmas īstenošanai noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Finansējumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

D = S x K, kur

D – finansējuma apmērs programmas īstenošanai attiecīgajam izglītības iestādes dibinātājam (turpmāk – finansējuma saņēmējs);

S – Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītais un apstiprinātais izglītojamo skaits akreditētās vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmās, kas tiek īstenotas klātienē, tai skaitā speciālajās izglītības programmās un profesionālās pamatizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās (turpmāk – izglītības programmas) attiecīgā finansējuma saņēmēja izglītības iestādēs 2018. gada 1. septembrī;

K – 7 euro.

4. Kultūras ministrija, pamatojoties uz savstarpēji noslēgtu finansēšanas līgumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu:

4.1. nodrošina finansējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izpildes jomā, ja finansējuma saņēmējs ir valsts budžeta iestāde;

4.2. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē, ja finansējuma saņēmējs ir cita publiska persona vai tās iestāde, izņemot valsts budžeta iestādes;

4.3. pārskaita finansējumu uz kontu Valsts kasē vai Eiropas Ekonomikas zonā reģistrētā kredītiestādē, ja finansējuma saņēmējs ir privātpersona.

III. Programmas attiecināmās izmaksas un finansējuma izlietošanas nosacījumi

5. Finansējuma saņēmējs nodrošina katram tā dibinātās izglītības iestādes izglītojamam, kas klātienē apgūst izglītības programmas, iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt šo noteikumu 2. punktā minētajam programmas mērķim atbilstošu pasākumu. Attiecībā uz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmas ieslodzījuma vietā, šis punkts attiecināms tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā citu normatīvo aktu prasībām.

6. Finansējuma saņēmēja pienākums ir nodrošināt, ka programmas pasākumi ir saistīti ar mācību un audzināšanas darba saturu vienā vai vairākās mācību satura jomās vai audzināšanas darbā. Programmas pasākumus neorganizē kā ārpusstundu vai interešu izglītības nodarbības.

7. Programmas ietvaros ir šādas attiecināmās izmaksas, kas radušās no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim:

7.1. pasākuma ieejas maksa un izdevumi par biļetēm izglītojamiem un personām, kuras pavada grupu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pavadošo personu skaitu (turpmāk – pavadošās personas);

7.2. maksa par pasākuma norises pakalpojuma nodrošināšanu (tehniskās izmaksas, pakalpojuma sniedzēja personāla atlīdzība, tai skaitā autoratlīdzība, kas saistīta ar pasākuma nodrošināšanu, pakalpojuma sniedzēja transporta izmaksas);

7.3. transporta izdevumi (izdevumi par degvielu un transporta nomu) izglītojamo un pavadošo personu nokļūšanai uz pasākuma norises vietu un atpakaļ.

8. Izdevumi, kas saistīti ar pasākuma satura veidošanu, nav attiecināmi.

9. Finansējuma saņēmējs līdz 2020. gada 22. janvārim iesniedz Kultūras ministrijā pārskatu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem (2. pielikums). Pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai lieto Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati" atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu.

10. Divu nedēļu laikā pēc pārskata iesniegšanas Kultūras ministrija, izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu "ePārskati", pārbauda pārskata atbilstību piešķirtā finansējuma izlietojumam un apstiprina pārskatu, lai laikus nodrošinātu informāciju grāmatvedības ierakstu veikšanai.

11. Par finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām un citiem normatīvajiem aktiem atbild finansējuma saņēmējs.

12. Kultūras ministrija atbilstoši savstarpēji noslēgtā finansēšanas līguma nosacījumiem kontrolē finansējuma izlietojuma atbilstību šo noteikumu prasībām.

13. Ja finansējums nav izlietots vai tas nav izlietots atbilstoši šiem noteikumiem vai savstarpēji noslēgtajam līgumam, Kultūras ministrijai ir tiesības pieprasīt finansējuma saņēmējam attiecīgus izdevumus apliecinošus dokumentus, kā arī pārskaitītā finansējuma vai tā daļas atmaksu mēneša laikā pēc attiecīga pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 388
Valsts budžeta finansējuma sadalījums programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

(Pielikums grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)

Nr. p. k.Izglītības iestādes dibinātāja nosaukumsValsts budžeta finansējuma apmērs (euro)
1.Aglonas bazilikas draudze231
2.Aglonas novada pašvaldība1 813
3.Aizkraukles novada pašvaldība6 776
4.Aizputes novada pašvaldība6 314
5.Akciju sabiedrība "Izglītības Nams"1 330
6.Aknīstes novada pašvaldība1 414
7.Alojas novada pašvaldība3 031
8.Alsungas novada pašvaldība798
9.Alūksnes novada pašvaldība9 779
10.Amatas novada pašvaldība2 807
11.Apes novada pašvaldība2 219
12.Auces novada pašvaldība4 557
13.Ādažu novada pašvaldība10 542
14.Babītes novada pašvaldība7 112
15.Baldones novada pašvaldība4 830
16.Baltinavas novada pašvaldība798
17.Balvu novada pašvaldība9 051
18.Banku augstskola (Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža)336
19.Bauskas novada pašvaldība17 381
20.Beverīnas novada pašvaldība1 491
21.Biedrība "APECEF"1 036
22.Biedrība "Brāļu draudze"119
 22.1 Biedrība "Ikšķiles Brīvā skola"343
23.Biedrība "Kuldīgas mantojums"105
24.Biedrība "LATVIJAS STARPTAUTISKĀ SKOLA"2 527
25.Biedrība "Montessori bērnu māja"154
26.Biedrība "Preiļi izglītotai Latvijai"84
27.Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"2 527
28.Biedrība "PRIVĀTSKOLA "LATREIA""1 246
29.Biedrība "re:login"973
30.Biedrība "Rīgas jaunā skola"490
31.Biedrība "Tautskola 99 Baltie zirgi"77
32.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
33.Biedrība "MāruGuns"245
34.Biedrība "Rīgas Starptautiskā skola"1 596
35.Brocēnu novada pašvaldība4 067
36.Burtnieku novada pašvaldība2 002
37.Carnikavas novada pašvaldība2 765
38.Cesvaines novada pašvaldība2 051
39.Cēsu novada pašvaldība17 290
40.Ciblas novada pašvaldība1 225
41.Dagdas novada pašvaldība4 991
42.Daugavpils novada pašvaldība9 625
43.Daugavpils pilsētas pašvaldība63 084
44.Dobeles novada pašvaldība15 386
45.Dundagas novada pašvaldība2 352
46.Durbes novada pašvaldība1 141
47.Engures novada pašvaldība4 438
48.Ērgļu novada pašvaldība1 715
49.Fonds "Vecāki bērniem"553
50.Garkalnes novada pašvaldība4 487
51.Grobiņas novada pašvaldība6 167
52.Gulbenes novada pašvaldība14 301
53.Habad-Ļubavič draudze259
54.Iecavas novada pašvaldība7 462
55.Ikšķiles novada pašvaldība7 700
56.Ilūkstes novada pašvaldība4 564
57.Inčukalna novada pašvaldība4 802
58.Izglītības un zinātnes ministrija125 531
59.Jaunjelgavas novada pašvaldība2 618
60.Jaunpiebalgas novada pašvaldība1 848
61.Jaunpils novada pašvaldība1 743
62.Jelgavas novada pašvaldība15 582
63.Jelgavas pilsētas pašvaldība50 435
64.Jēkabpils novada pašvaldība2 709
65.Jēkabpils pilsētas pašvaldība18 291
66.Jūrmalas pilsētas pašvaldība30 268
67.Kandavas novada pašvaldība6 496
68.Kārsavas novada pašvaldība2 870
69.Kocēnu novada pašvaldība3 423
70.Kokneses novada pašvaldība4 438
71.Krāslavas novada pašvaldība8 568
72.Krimuldas novada pašvaldība2 982
73.Krustpils novada pašvaldība3 570
74.Kuldīgas novada pašvaldība18 242
75.Kultūras ministrija14 791
76.Ķeguma novada pašvaldība2 765
77.Ķekavas novada pašvaldība15 792
78.Labklājības ministrija (Sociālās integrācijas valsts aģentūra)91
79.Latvijas Jūras akadēmija2 107
80.Latvijas Lauksaimniecības universitāte (sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bulduru Dārzkopības vidusskola")994
81.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
82.Lielvārdes novada pašvaldība8 029
83.Liepājas pilsētas pašvaldība57 274
84.Limbažu novada pašvaldība11 081
85.Līgatnes novada pašvaldība1 120
86.Līvānu novada pašvaldība8 736
87.Lubānas novada pašvaldība1 519
88.Ludzas novada pašvaldība8 400
89.Madonas novada pašvaldība15 932
90.Mazsalacas novada pašvaldība1 750
91.Mālpils novada pašvaldība2 331
92.Mārupes novada pašvaldība18 060
93.Mērsraga novada pašvaldība1 064
94.Naukšēnu novada pašvaldība1 379
95.Neretas novada pašvaldība1 659
96.Nīcas novada pašvaldība1 939
97.Nodibinājums "Nacionālais sporta centrs "Staicele""161
98.Nodibinājums "Rīgas Romas katoļu ģimnāzija"1 421
99.Ogres novada pašvaldība27 748
100.Olaines novada pašvaldība12 103
101.Ozolnieku novada pašvaldība6 797
102.Pārgaujas novada pašvaldība1 988
103.Pāvilostas novada pašvaldība1 456
104.Pļaviņu novada pašvaldība2 891
105.Preiļu novada pašvaldība6 510
106.Priekules novada pašvaldība4 102
107.Priekuļu novada pašvaldība3 990
108.Raunas novada pašvaldība1 470
109.Rēzeknes novada pašvaldība15 043
110.Rēzeknes pilsētas pašvaldība27 251
111.Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija658
112.Riebiņu novada pašvaldība2 359
113.Rīgas pilsētas pašvaldība478 072
114.Rīgas Tehniskā universitāte840
115.Rojas novada pašvaldība2 030
116.Romas katoļu baznīcas Liepājas diecēze1 064
117.Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze1 008
118.Ropažu novada pašvaldība3 619
119.Rucavas novada pašvaldība756
120.Rugāju novada pašvaldība1 631
121.Rundāles novada pašvaldība2 030
122.Rūdolfa Šteinera skolas biedrība140
123.Rūjienas novada pašvaldība3 136
124.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINVEST"784
125.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAISMAS TILTS 97"819
126.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mazulītis Rū"154
127.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mēs pieci"322
128.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĪLESTĪBAS MĀJA"77
129.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAPILIO VIA"196
130.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Patnis"1 477
131.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEDAGOĢISKAIS CENTRS "EKSPERIMENTS""336
132.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pētnieku darbnīca"224
133.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola"322
134.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
135.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
136.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas ģimnāzija Maksima"686
137.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS TEHNISKI-LINGVISTISKĀ KOLEDŽA"315
138.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPLUM"378
139.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TMKA"203
140.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Torņkalna Privātā vidusskola"301
 140.1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNIVERSUM"763
141.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VS Skola"280
142.Salacgrīvas novada pašvaldība3 857
143.Salas novada pašvaldība2 569
144.Salaspils novada pašvaldība13 076
145.Saldus novada pašvaldība16 597
146.Saulkrastu novada pašvaldība4 613
147.Sējas novada pašvaldība1 155
148.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANT"959
149.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
150.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA""1 750
151.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cēsu Jaunā pamatskola"546
152.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Citrum"350
153.(Svītrots ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 601)
154.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Exupery"875
155.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš""525
156.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RTU Inženierzinātņu vidusskola"504
157.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU KRISTĪGĀ SKOLA"2 065
158.Siguldas novada pašvaldība16 870
159.Skrīveru novada pašvaldība2 835
160.Skrundas novada pašvaldība2 758
161.Smiltenes novada pašvaldība9 373
162.Stopiņu novada pašvaldība9 289
163.Strenču novada pašvaldība1 351
164.Talsu novada pašvaldība18 529
165.Tērvetes novada pašvaldība2 100
166.Tieslietu ministrija (Ieslodzījuma vietu pārvalde)105
167.Tukuma novada pašvaldība23 562
168.Vaiņodes novada pašvaldība1 757
169.Valkas novada pašvaldība4 830
170.Valmieras pilsētas pašvaldība27 769
171.Varakļānu novada pašvaldība2 016
172.Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"12 936
173.Vārkavas novada pašvaldība854
174.Vecpiebalgas novada pašvaldība2 009
175.Vecumnieku novada pašvaldība5 558
176.Ventspils novada pašvaldība6 517
177.Ventspils pilsētas pašvaldība27 818
178.Viesītes novada pašvaldība2 310
179.Viļakas novada pašvaldība3 052
180.Viļānu novada pašvaldība3 724
181.Zilupes novada pašvaldība1 918
Kopā1 620 178
Kultūras ministrs N. Puntulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 27. augusta
noteikumiem Nr. 388
Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 27. augusta noteikumiem Nr. 388 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim"Veidlapa Nr. 22_LSS
Pārskats par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2019. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. decembrim

KODI

Pašvaldības nosaukums (novads, pilsēta) 
 
Izglītības iestādes dibinātāja vai izglītības iestādes nosaukums 
Pārskata gads 

(euro)*

KodsKoda nosaukumsNaudas plūsmas izpilde
no gada sākuma
Izpilde pēc uzkrāšanas principa
no gada sākuma
AB12
ATL_SAKAtlikums perioda sākumā  
I.Ieņēmumi  
MERK_DOTSaņemts pārskata periodā (no Kultūras ministrijas)  
II.Izdevumi  
1000Atlīdzība  
 tai skaitā:  
ATRautoratlīdzība (honorārs)  
2000Preces un pakalpojumi  
 tai skaitā:  
BILbiļešu izdevumi, ieejas maksa  
TRAtransporta izdevumi  
TEHpasākuma tehniskās izmaksas  
ATLpasākuma nodrošinātāja personāla atlīdzība  
ATL_BEIAtlikums perioda beigās  

Piezīme. 1. * Norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

Saturiskais pārskats par sasniegtajiem kvantitatīvajiem rādītājiem**

Nr. p. k.Pasā-
kuma nosau-
kums un satu-
riskā pakal-
pojuma nodro-
šinā-
tājs***
Pasā-
kuma norises laiks un vieta
Atbilstība programmas "Latvijas skolas soma" saturiskajām jomām
(atzīmēt ar "1"; viens pasākums var atbilst vairākām jomām)
Norises veids
(atzīmēt ar "1"; vienam pasākumam var atbilst vairāki veidi)
Pasākuma publicitāte (attiecīgajā ailē norādīt publikāciju skaitu)Iesaistīto izglītojamo skaits (attiecīgajā pasākumā attiecīgajā klašu grupā)
  laiksvietaLatvijas valstis-
kuma attīs-
tības un sagla-
bāšanas liecības
Latvijas kultūras vērtī-
bas un laik-
metī-
gās iz-
pausmes
Latvijas daba un kultūr-
ainava
izrādekon-
certs
kinora-
došā darb-
nīca
izstādemuzej-
pedago-
ģijas nodar-
bība
citsinter-
nets
televī-
zija
radiodrukātā presecits1.–4. klase5.–6. klase7.–9. klase10.–12. kla-
se****
 ABCDEFGHIJKLM123456789
                       
                       
KOPĀxx                   
PAVISAM KOPĀxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  
 Izglītojamo skaits
Unikālo apmeklētāju skaits – izglītojamie, kuriem nodrošināta iespēja piedalīties vismaz vienā no programmas "Latvijas skolas soma" pasākumiem 2019./2020. mācību gada 1. semestrī 

Piezīmes.

2. ** Ja vienā dienā vai viena brauciena laikā notikušas vairākas saturiskās norises, piemēram, izstādes un teātra izrādes apmeklējums, katra no tām jānorāda atsevišķā rindā.

3. *** Norāda pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina saturisko pakalpojumu un pasākuma nosaukumu, piemēram, Dailes teātris, izrāde "Sprīdītis", ailē nenorāda biļešu tirdzniecības operatoru.

4. **** Atbilstošais kurss profesionālās izglītības sistēmā.

  Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas un pilnīgas nepieciešamās ziņas, un apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

ŠIS DOKUMENTS IR SAGATAVOTS UN ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS EPĀRSKATOS, IZMANTOJOT EPĀRSKATU AUTENTIFIKĀCIJAS RĪKUS

Kultūras ministrs N. Puntulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 388Pieņemts: 27.08.2019.Stājas spēkā: 30.08.2019.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 29.08.2019. OP numurs: 2019/176.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
309029
{"selected":{"value":"14.12.2019","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.12.2019","iso_value":"2019\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.08.2019","iso_value":"2019\/08\/30","content":"<font class='s-1'>30.08.2019.-13.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.12.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"