Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 6. decembra noteikumus Nr. 759 "Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 381

Rīgā 2019. gada 20. augustā (prot. Nr. 35 5. §)
Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Invaliditātes likuma
3.1 panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Invaliditātes informatīvajā sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) iekļaujamos datus, to apjomu;

1.2. informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes noteikumus un kārtību;

1.3. institūciju sadarbības noteikumus.

2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – komisija) kā informācijas sistēmas pārzinis nodrošina normatīvajiem aktiem atbilstošu datu apstrādi un aizsardzību.

3. Attīstot informācijas sistēmu, komisija veic normatīvajos aktos paredzēto datu ievadi un uztur prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzes (turpmāk kopā – ekspertīze) informatīvajam atbalstam nepieciešamo elektronisko vidi:

3.1. datu apstrādei un pieejamībai;

3.2. efektīvai nepieciešamo ziņu apmaiņai starp institūcijām;

3.3. automatizētai statistikas pārskatu sagatavošanai;

3.4. visu ekspertīzes procesā personām izsniedzamo un komisijas arhīvā uzglabājamo dokumentu sagatavošanai un izdrukai no informācijas sistēmas.

4. Informācijas sistēmā iekļauto datu apriti nodrošina ar valsts informācijas sistēmu savietotāja palīdzību vai izmantojot tiešo saskarni ar citām valsts informācijas sistēmām un pašvaldību informācijas sistēmām.

II. Informācijas sistēmā iekļaujamie dati un to apjoms

5. Informācijas sistēmā iekļauj datus par:

5.1. personām (arī to likumiskajiem pārstāvjiem vai pilnvarotajām personām), kuras komisijā iesniegušas iesniegumus ekspertīzes veikšanai;

5.2. personām, kurām veikta ekspertīze;

5.3. ekspertīzes gaitā pieņemtajiem lēmumiem, sagatavotajiem dokumentiem, ekspertīzes procesu.

6. Informācijas sistēmā iekļauj šādus datus par personu:

6.1. personas kods;

6.2. vārds (vārdi);

6.3. uzvārds;

6.4. dzimums;

6.5. dzimšanas datums;

6.6. valstiskā piederība un tās veids;

6.7. personas statuss:

6.7.1. aktīvs;

6.7.2. pasīvs;

6.8. ziņas par personas rīcībspēju;

6.9. deklarētā, reģistrētā vai norādītā dzīvesvietas adrese;

6.10. kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese);

6.11. profesijas nosaukums;

6.12. (svītrots no 01.07.2021. ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268; sk. grozījumu 2. punktu);

6.13. ziņas par personas likumisko pārstāvi vai pilnvaroto personu:

6.13.1. personas kods;

6.13.2. vārds (vārdi);

6.13.3. uzvārds;

6.13.4. adrese saziņai un lēmuma saņemšanai;

6.13.5. kontaktinformācija (tālrunis, elektroniskā pasta adrese);

6.14. lietas numurs arhīvā;

6.15. miršanas datums.

7. Informācijas sistēmā iekļauj šādus datus par komisijā saņemto personas iesniegumu:

7.1. reģistrēšanas datums un numurs;

7.2. iesniedzēja personas kods;

7.3. iesniedzēja vārds (vārdi);

7.4. iesniedzēja uzvārds;

7.5. personai, par kuru iesniedz iesniegumu, esošo veselības traucējumu veids;

7.6. pieprasītais ekspertīzes (prognozējama invaliditāte vai invaliditāte) veids;

7.7. iesniegumam pievienotie dokumenti (izdevējs, datums, īss satura izklāsts) un, ja iesniegums iesniegts elektroniski, šo dokumentu datnes;

7.8. cita informācija, ko iesniegumā sniegusi persona.

8. Par komisijas veikto ekspertīzi uzkrāj šādus datus:

8.1. ekspertīzes sākuma datums;

8.2. ekspertīzes beigu datums;

8.3. pamatdiagnoze un blakusdiagnoze (atbilstoši aktuālajai starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas 10. redakcijai);

8.4. pamatslimības un blakusslimības apraksts;

8.5. funkcionālo traucējumu veids (veidi):

8.5.1. redzes;

8.5.2. dzirdes;

8.5.3. kustību;

8.5.4. psihiski;

8.5.5. pārējie;

8.6. medicīniskajos dokumentos norādītais veselības traucējumu novērtējums;

8.7. personas sniegtā informācija par veselības traucējumiem, argumenti, viedoklis;

8.8. atzinums par veselības traucējumu smaguma pakāpi;

8.9. komisijas ārsta novērtējums par personas funkcionēšanas ierobežojumu;

8.10. personas darba vieta;

8.11. pēdējais nodarbinātības veids;

8.12. darba stundu skaits;

8.13. ziņas par dokumentu, kas saistīts ar invaliditātes cēloņa noteikšanu, – datums un numurs;

8.14. darbnespējas sākuma datums;

8.15. darbnespējas iemesls;

8.16. izvērtētie dokumenti (izdevējs, datums, īss satura izklāsts);

8.17. ģimenes (vispārējās prakses) ārsta vai ārstējošā ārsta sagatavotā individuālā rehabilitācijas plāna datums;

8.18. komisijas ārsta novērtējums par individuālo rehabilitācijas plānu;

8.19. atzīme par individuālā rehabilitācijas plāna apstiprināšanu vai noraidīšanu;

8.20. ziņas par komisijas lēmumu:

8.20.1. datums;

8.20.2. numurs;

8.20.3. teksts;

8.20.4. darbspēju zaudējuma procentuālā novērtējuma skaitliskā vērtība;

8.20.5. noteiktā invaliditāte:

8.20.5.1. bērns ar invaliditāti;

8.20.5.2. I invaliditātes grupa;

8.20.5.3. II invaliditātes grupa;

8.20.5.4. III invaliditātes grupa;

8.20.5.5. invaliditāte nav noteikta;

8.20.6. invaliditātes cēlonis;

8.20.7. invaliditātes vai prognozējamas invaliditātes sākuma un beigu datums;

8.20.8. prognozējama invaliditāte:

8.20.8.1. ir noteikta;

8.20.8.2. nav noteikta.

9. Par komisijas sniegto atzinumu uzkrāj šādus datus:

9.1. numurs;

9.2. reģistrācijas datums;

9.3. medicīnisko indikāciju izvērtēšanas sākuma datums;

9.4. atzinuma sniegšanas datums;

9.5. izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju esību vai neesību:

9.5.1. īpašas kopšanas nepieciešamībai;

9.5.2. vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta piešķiršanai transporta izdevumu kompensēšanai;

9.5.3. darbnespējas lapas pagarināšanai pārejošas darbnespējas periodā, kas turpinās ilgāk par 26 nedēļām, bet ne ilgāk par 52 nedēļām;

9.5.4. (svītrots no 01.07.2021. ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268; sk. grozījumu 2. punktu);

9.5.4.1 pavadoņa pakalpojuma nepieciešamībai;

9.5.5. atvieglojumu un atbrīvojumu piešķiršanai Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā;

9.6. ja ir medicīniskās indikācijas, – laikposms, uz kuru izsniegts šo noteikumu 9.5. apakšpunktā minētais atzinums;

9.7. medicīnisko indikāciju veids.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268; 9.5.4.1 un 9.7. apakšpunkts stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

10. Par invaliditāti apliecinošu dokumentu (turpmāk – apliecība) uzkrāj šādus datus:

10.1. numurs;

10.2. derīguma termiņš;

10.3. izdošanas datums;

10.4. apliecības statuss (aktīvs vai neaktīvs);

10.5. (svītrots no 01.07.2021. ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268; sk. grozījumu 2. punktu).

11. Par informācijas sistēmas lietotājiem uzkrāj šādus datus:

11.1. par iekšējiem (komisijas) lietotājiem:

11.1.1. personas kods vai Veselības inspekcijas piešķirtais ārstniecības personas identifikators;

11.1.2. vārds (vārdi);

11.1.3. uzvārds;

11.1.4. struktūrvienība;

11.1.5. amats;

11.1.6. vai ir valsts amatpersona;

11.1.7. pieejas tiesību lomu saraksts;

11.1.8. pieejas tiesību reģistrēšanas datums;

11.1.9. pieejas tiesību derīguma termiņš;

11.1.10. piešķirtais lietotāja vārds;

11.1.11. ārsta specialitāte;

11.2. par ārējiem lietotājiem:

11.2.1. interneta protokola adrese (turpmāk – IP adrese) un autentifikācijas rekvizīti;

11.2.2. ziņas par lietotāja (kuram atļauta pieeja datiem, izmantojot e-pakalpojumus) darbinieku (personas kods, vārds (vārdi), uzvārds);

11.3. informācijas sistēmas pieejas žurnalēšanas dati (tai skaitā IP adrese, no kuras lietotājs ir pieslēdzies informācijas sistēmai).

III. Informācijas sistēmā iekļauto datu apstrādes kārtība un institūciju sadarbība

12. Informācijas sistēmā iekļaujamos datus:

12.1. iegūst no personas, tās likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas vai citas normatīvajos aktos paredzētās personas vai iestādes – šo noteikumu 6.1., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.13., 8.10., 8.11. un 8.12. apakšpunktā minētos datus;

12.2. izgūst no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (ievadot informācijas sistēmā personas kodu) personas sniegto datu pārbaudei un aktualizācijai – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.13.1., 6.13.2., 6.13.3. un 6.15. apakšpunktā minētos datus.

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268; grozījums 12.1. apakšpunktā par skaitļu un vārdu "6.11., 6.12., 6.13., 8.10., 8.11. un 8.12. apakšpunktā" aizstāšanu  ar skaitļiem un vārdiem "6.11., 6.13., 8.10., 8.11. un 8.12. apakšpunktā" stājas spēkā 01.07.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

13. Informācijas sistēma nodrošina, ka, izmantojot automatizēto tiešsaistes datu pārraides režīmu vai citus līdzekļus, tajā iekļautos datus saņem šādas institūcijas:

13.1. Labklājības ministrija – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.9., 6.15., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.20.1., 8.20.4., 8.20.5., 8.20.6., 8.20.7., 8.20.8., 9.1., 9.4., 9.5., 9.6., 10.1., 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētos datus;

13.2. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – šo noteikumu 6.1., 8.5., 8.13., 8.20.1., 8.20.2., 8.20.4., 8.20.5., 8.20.6., 8.20.7., 9.1., 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3. un 9.6. apakšpunktā minētos datus;

13.3. Valsts darba inspekcija – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 8.3., 8.5., 8.8., 8.10., 8.13., 8.15., 8.20.1., 8.20.2., 8.20.4., 8.20.5. un 8.20.6. apakšpunktā minētos datus;

13.4. Nodarbinātības valsts aģentūra – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5., 8.20.5., 8.20.6. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.5. Sociālās integrācijas valsts aģentūra – šo noteikumu 6.2., 6.3., 8.5. un 8.20.5. apakšpunktā minētos datus;

13.6. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija – šo noteikumu 8.5., 8.20.5., 8.20.6. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.7. Izglītības kvalitātes valsts dienests – šo noteikumu 8.20.5.1., 9.1., 9.5.1. un 9.6. apakšpunktā minētos datus;

13.8. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5.1., 8.5.4., 8.20.5., 9.5.1., 9.5.2., 9.6., 10.1., 10.2., 10.3. un 10.4 apakšpunktā minētos datus;

13.9. biedrība "Latvijas Nedzirdīgo savienība" – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5., 8.20.5., 8.20.7., 10.1., 10.2. un 10.4. apakšpunktā minētos datus;

13.10. biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5., 8.20.5., 8.20.7., 10.1., 10.2. un 10.4. apakšpunktā minētos datus;

13.11. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – šo noteikumu 8.20.5. un 9.5.5. apakšpunktā minētos datus;

13.12. Valsts ieņēmumu dienests – šo noteikumu 6.1., 8.20.2., 8.20.5., 8.20.1. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.13. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.20.5.1., 8.20.5.2. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.14. Iekšlietu ministrijas informācijas centrs – šo noteikumu 8.5., 8.20.5., 8.20.6., 8.20.7., 10.1., 10.2., 10.3. un 10.4. apakšpunktā minētos datus;

13.15. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.20.5., 8.20.7., 10.1., 10.2., 10.3. un 10.4. apakšpunktā minētos datus;

13.16. Nacionālais veselības dienests – šo noteikumu 6.1., 8.3., 8.20.1., 8.20.2., 8.20.5., 8.20.7., 11.1.2., 11.1.3. un 11.1.6. apakšpunktā minētos datus;

13.17. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs – šo noteikumu 8.20.5., 9.5.2., 9.6. un 10.2. apakšpunktā minētos datus;

13.18. Valsts probācijas dienests – šo noteikumu 8.5., 8.20.5. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.19. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5., 8.20.5., 8.20.6. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.20. Uzturlīdzekļu garantiju fonds – šo noteikumu 8.20.5., 8.20.6. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.21. pašvaldības un to izveidotas institūcijas, kuras nodrošina pakalpojumus vai nodokļu un nodevu atlaides personām ar invaliditāti, – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.5., 8.20.1., 8.20.4., 8.20.5., 8.20.6., 8.20.7., 8.20.8., 9.1., 9.4., 9.5.1., 9.5.2., 9.5.3., 9.5.4.1, 9.6. un 9.7. apakšpunktā minētos datus;

13.22. bāriņtiesas – šo noteikumu 8.5., 8.20.5. un 8.20.6. apakšpunktā minētos datus;

13.23. elektroenerģijas sadales sistēmas operators – šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 8.20.5.1., 8.20.5.2. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.24. Izglītības un zinātnes ministrija – šo noteikumu 8.20.5.1., 9.1., 9.5.1. un 9.6. apakšpunktā minētos datus;

13.25. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" – šo noteikumu 9.5.1. un 9.6. apakšpunktā minētos datus;

13.26. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" Aroda un radiācijas medicīnas centrs – šo noteikumu 8.20.5. apakšpunktā minētos datus;

13.27. Nacionālie bruņotie spēki – šo noteikumu 8.20.5., 8.20.6. un 8.20.7. apakšpunktā minētos datus;

13.28. (zaudējis spēku ar 01.01.2022.; sk. 20.punktu).

(Grozīts ar MK 27.04.2021. noteikumiem Nr. 268)

14. Lai saņemtu datus, kā arī elektroniski nodrošinātu šo noteikumu 13. punktā minētajām institūcijām piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajiem datiem, kas tām nepieciešami normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildei, komisija vienojas ar šīm institūcijām par datu apstrādes noteikumiem un kārtību. Vienošanās ietver:

14.1. pušu rekvizītus;

14.2. nododamo un saņemamo datu veidu un apjomu, datu apmaiņas kārtību un termiņus;

14.3. identifikācijas un autentifikācijas kārtību;

14.4. datu drošības un personas datu aizsardzības noteikumus;

14.5. informācijas sistēmas pieejamības parametrus;

14.6. sadarbspējas tehniskos parametrus;

14.7. pušu tiesības, pienākumus un atbildību.

15. Tiesības bez maksas saņemt ziņas no informācijas sistēmas, izmantojot e-pakalpojumus vai tīmekļa pakalpes, ir:

15.1. fiziskām personām – par sevi un savā aizgādībā, aizgādnībā vai aizbildnībā esošu personu;

15.2. valsts un pašvaldību institūcijām – šo institūciju funkciju izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;

15.3. zinātniekiem un pētniekiem – zinātniskiem vai statistiskiem pētījumiem nepieciešamos datus, ievērojot nosacījumu, ka ziņas nesatur personu identificējošus datus;

15.4. personām, kurām deleģēta valsts pārvaldes uzdevumu izpilde, – deleģēto uzdevumu izpildei nepieciešamos datus normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

16. Informācijas sniedzēji un izmantotāji par sistēmā konstatētajām neprecizitātēm rakstiski informē komisiju, pievienojot dokumentu, kas pamato nepieciešamību precizēt informāciju.

17. Komisija invaliditātes ekspertīzes procesā iesaistītajiem darbiniekiem un amatpersonām nodrošina datu ievadi un izgūšanu tiešsaistes režīmā atbilstoši katra procesā iesaistītā darbinieka vai valsts amatpersonas lomai un tiesībām.

18. Katru datu apstrādi informācijas sistēmā auditē. Auditācijas pierakstus glabā 18 mēnešus, nodrošinot tiem ierobežotu piekļuvi.

19. Informācijas sistēmā uzkrātos personas datus glabā šādā kārtībā:

19.1. par personām, kurām veikta ekspertīze, – datus glabā aktuālajā datubāzē pastāvīgi līdz personas nāvei, bet sešu mēnešu laikā pēc personas nāves tos anonimizē un glabā informācijas sistēmas datu arhīvā;

19.2. par iekšējiem (komisijas) lietotājiem – datus glabā laikposmā, kamēr lietotājs ir darba tiesiskajās vai valsts civildienesta attiecībās ar komisiju, bet pēc tam tos dzēš no informācijas sistēmas;

19.3. par ārējiem lietotājiem – datus glabā laikposmā, uz kuru noslēgta vienošanās par datu apstrādi, bet pēc tam tos dzēš no informācijas sistēmas.

IV. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

20. Šo noteikumu 13.28. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. maijā un ir spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 27.04.2021. noteikumu Nr. 268 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Invaliditātes informatīvās sistēmas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 381Pieņemts: 20.08.2019.Stājas spēkā: 24.08.2019.Zaudē spēku: 09.12.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 23.08.2019. OP numurs: 2019/172.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
308895
{"selected":{"value":"01.01.2022","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-08.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-08.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2021","iso_value":"2021\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2019","iso_value":"2019\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2019.-30.04.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"