Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.19-10

Jelgavā 2019.gada 25.aprīlī (prot. Nr.5, 3.p.)
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6.panta ceturtās daļas 1.–4.punktu
un 6.panta piekto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. centralizētās ūdensapgādes, tajā skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču un/vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā (turpmāk – Pakalpojumu līgums) ietveramos noteikumus, tajā skaitā Pakalpojumu līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par Noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu lietus kanalizācijas sistēmā un decentralizētām ūdenssaimniecības sistēmām.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. Objekts - ēkas un būves, kam ir nodrošināta iespēja pieslēgties vai kas ir pieslēgtas pie centralizētajām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām;

3.2. Pakalpojumu sniedzējs – ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jelgavas pilsētā;

3.3. Pakalpojumu lietotājs – Objekta īpašnieks vai valdītājs, kurš saņem ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojumu līgumu;

3.4. Pakalpojumu līgums – ūdenssaimniecības pakalpojumu līgums starp Pakalpojumu lietotāju un Pakalpojumu sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, saņemšanas, uzskaites un norēķinu kārtību, apkalpošanas robežām, kā arī abu pušu tiesībām un pienākumiem;

3.5. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu sniedzēja un Pakalpojumu lietotāja parakstīts akts, kurā norādītas robežas, kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra līgumslēdzēja puse.

4. Citi Noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un normatīvajos aktos, kas attiecas uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

2. Kārtība, kādā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgti centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai

5. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, tehnisko noteikumu saņemšanai, iesniedz Pakalpojumu sniedzējam iesniegumu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus (turpmāk – Pieprasījums).

6. Ja nekustamajā īpašumā tiek veikta vai ir plānota saimnieciskā darbība, tad, papildus Noteikumu 5.punktā norādītajiem dokumentiem, Pieprasījumam pievieno ražošanas procesa aprakstu, tai skaitā aprakstu par procesā pielietojamām ķīmiskām vielām un maisījumiem, kuri var tikt novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

7. Pakalpojumu sniedzējs, izsniedzot tehniskos noteikumus, nepieciešamības gadījumā nosaka novadāmo notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas aprīkojumu.

8. Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 (divus) gadus no to izsniegšanas dienas.

9. Objekta pieslēgšanai centralizētās ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas sistēmām nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs Pakalpojumu sniedzējam iesniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem izstrādātu būvniecības ieceres dokumentāciju.

10. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienu būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru, pēc tās saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju, elektroniskā veidā rediģējamo failu formātā iesniedz Pakalpojumu sniedzējam.

11. Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgšanu centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām veic Pakalpojumu sniedzējs vai cits licencēts komersants Pakalpojumu sniedzēja pārstāvja uzraudzībā.

12. Visām no jauna izbūvētām vai pārbūvētām ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām pirms nodošanas ekspluatācijā veic pārbaudes atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pārbaudes tiek veiktas par Objekta būvniecības ierosinātāja līdzekļiem, pārbaužu rezultātus iesniedz Pakalpojumu sniedzējam, kurš izdod atzinumu par Objekta gatavību ekspluatācijai. Atzinuma saņemšanai Pakalpojumu sniedzējam iesniedz sekojošus dokumentus:

12.1. ūdensvada pievadiem un kanalizācijas tīklu izvadiem – izpildzīmējumu;

12.2. ūdensvada tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto darbu aktus, ūdensvada hidrauliskās pārbaudes aktu, ūdensvada dezinfekcijas aktu, Veselības inspekcijas atzinumu par testēšanas pārskatu, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes aktu;

12.3. kanalizācijas tīkliem – izpildzīmējumu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), segto darbu aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju. Pašteces sistēmai – cauruļvadu TV inspekcijas atskaiti, spiedvadiem – sistēmas hidrauliskās pārbaudes aktu;

12.4. ūdensapgādes un/vai kanalizācijas būvēm – inženierbūves izpildmērījuma plānu (elektroniski – rediģējamo failu formātā), stāvu plānu vai telpu grupas plānu, būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu un speciālo sistēmu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

13. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu uz ūdensvada tīklu ievadiem telpās, kurās gaisa temperatūra nav zemāka par +5 °C, ērti un brīvi pieejamā, apgaismotā vietā, ne tālāk kā 2 m no ēkas ārsienas.

3. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, aizsardzības un lietošanas prasības
3.1. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzības prasības

14. Minimālais ūdens spiediens ūdensapgādes sistēmā pie ievada būvē zemes virsas līmenī maksimālā ūdens patēriņa laikā ir 0,26 MPa.

15. Ir aizliegts:

15.1. novietot celtniecības materiālus un citus priekšmetus uz ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, armatūrām, skatakām un ugunsdzēsības hidrantiem;

15.2. būvēt būves virs ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, stādīt kokus ūdensvada un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas aizsargjoslās;

15.3. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt darbus Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajos ūdensvada un kanalizācijas tīklos un būvēs, tajā skaitā atvērt Pakalpojumu sniedzēja ūdensvada un kanalizācijas tīklu aku, kameru un skataku vākus;

15.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt ūdensvada aizbīdņu patvaļīgu atvēršanu vai aizvēršanu;

15.5. patvaļīgi atjaunot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu;

15.6. iztukšot asenizācijas mucas (tilpnes), kā arī izmest atkritumus vai citus priekšmetus centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās;

15.7. patvaļīgi novadīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, nokrišņu ūdeņus un gruntsūdeņus centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

15.8. izveidot iekšējās ūdensapgādes tīkla pieslēgumus pirms komercuzskaites mēraparāta mezgla;

15.9. apvienot lokālo un centralizēto ūdensapgādes sistēmu (tām jābūt nodalītām ar "gaisa spraugu");

15.10. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju noņemt Pakalpojumu sniedzēja uzliktu plombu.

16. Objektos, kuros nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts, ūdens patēriņu nosaka atbilstoši Noteikumu 1.pielikumam.

17. Pakalpojumu sniedzējs, sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma kontrolei, ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātu Pakalpojumu lietotāja piederības robežā esošajās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmās.

18. Pakalpojumu sniedzējs, par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānota remonta laikā, informē Pakalpojumu lietotāju ne vēlāk kā trīs diennaktis iepriekš.

19. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē un notekūdeņu novadīšanā, ja Pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījuma esošie ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli ir bojāti.

20. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir atbildīgs par savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu ekspluatāciju, tajā skaitā tam par saviem līdzekļiem ir jālikvidē jebkuras noplūdes, kas radušās tā īpašumā vai valdījumā esošajā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā.

21. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu noplūdēm.

22. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam Pakalpojumu sniedzējam jāsniedz pieprasītā informācija par nekustamā īpašuma ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmām, nepieciešamības gadījumā tās uzrādot dabā.

23. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objekts atrodas Jelgavas pilsētas applūstošā teritorijā un tas ir pieslēgts pie centralizētās kanalizācijas sistēmas, kanalizācijas izvadā ir jāizbūvē pretvārsts.

24. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos ir tauki, ir jāizbūvē tauku uztvērēji.

3.2. Ugunsdzēsības sistēmas, to lietošanas un aizsardzības prasības

25. Būvprojektos ūdensvada tīklu aprīkojumā jāparedz virszemes tipa ugunsdzēsības hidranti.

26. Ūdeni no ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas atļauts lietot tikai ugunsdzēsības vajadzībām.

27. Ja Objektā ir ugunsdzēsības sistēma, tad Pakalpojumu sniedzējs noplombē aizbīdni aizvērtā stāvoklī uz apvadlīnijas ugunsdzēsības vajadzībām.

28. Noņemt plombu no ugunsdzēsības sistēmas apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai ugunsgrēka gadījumā, kā arī pārbaudot sistēmu, atbilstoši normatīvajiem aktiem.

29. Pakalpojumu lietotājam 24 stundu laikā jāziņo Pakalpojumu sniedzējam par ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi vai ūdens lietošanu no iekšējās ugunsdzēsības sistēmas ugunsdzēsības vajadzībām un jāvienojas ar Pakalpojumu sniedzēju par apvadlīnijas aizbīdņa noplombēšanas laiku.

3.3. Ūdens brīvkrāni, to lietošanas un aizsardzības prasības

30. Ir aizliegts ūdens brīvkrānam pievienot cauruļvadus, tā tuvumā mazgāt veļu, automašīnas, traukus, mājdzīvniekus un veikt citas darbības, kas ir pretrunā ar sanitārajām normām.

31. Ūdens brīvkrāna uzstādīšana ir jāsaskaņo ar Pakalpojumu sniedzēju.

32. Ūdens brīvkrāns ir jāaprīko ar komercuzskaites mezglu.

33. Pakalpojumu lietotāja patērēto ūdens daudzumu no ūdens brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem vai ūdens patēriņa normas atbilstoši Noteikumu 1. pielikumam.

3.4. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā

34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt:

34.1. vielas, kuru piesārņojošo vielu koncentrācijas pārsniedz Noteikumu 2. pielikumā noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas;

34.2. vielas, kas izraisa tīklu aizsērēšanu (cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, kaļķi, smiltis, ģipsi, grunti, eļļas, taukus, metāla skaidas, koka skaidas un citas vielas);

34.3. nesasmalcinātus pārtikas un/vai ražošanas atkritumus, lokālo attīrīšanas ietaišu nosēdumus un/vai dūņas, koncentrētus šķīdumus, krāsvielu šķīdumus un citas tamlīdzīgas vielas;

34.4. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus;

34.5. farmaceitiskas vielas, indīgas gāzes, radioaktīvās vielas, degošus piemaisījumus un/vai izšķīdinātas gāzveida vielas, kas var veicināt uzliesmojošu un/vai sprāgstošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

34.6. skābes un/vai citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

34.7. citas normatīvajos aktos definētās prioritārās, bīstamās un/vai kaitīgās vielas;

34.8. ražošanas notekūdeņus, kuru temperatūra pārsniedz +40 °C;

34.9. ražošanas notekūdeņus, kuru vides pH ir mazāks par 6,5 un ir lielāks par 8,5.

35. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez iepriekšēja brīdinājuma, ja Pakalpojumu lietotājs neievēro Noteikumu 34.punktā minētos nosacījumus un starp pusēm nav atrunāti citādi notekūdeņu pieņemšanas nosacījumi.

36. Pakalpojumu lietotājam, tehnoloģisku avāriju gadījumā, ir pienākums nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par iespējamu paaugstināta piesārņojuma koncentrāciju novadāmajos notekūdeņos.

4. Pakalpojumu līgumā ietveramie noteikumi, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtība

37. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, lai kļūtu par Pakalpojumu lietotāju, ir jānoslēdz Pakalpojumu līgums ar Pakalpojumu sniedzēju.

38. Fiziskai vai juridiskai personai, kļūstot par Objekta, kuram tiek sniegti ūdenssaimniecības pakalpojumi, īpašnieku vai valdītāju, 5 (piecu) darba dienu laikā no īpašuma vai valdījuma tiesību iegūšanas brīža Pakalpojumu sniedzējam jāiesniedz nodošanas-pieņemšanas akta kopija, kurā tiek fiksēts komercuzskaites mēraparāta rādījums, iesniegums par Objekta atslēgšanu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai jānoslēdz Pakalpojumu līgums Noteikumos noteiktajā kārtībā.

39. Pakalpojumu līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

39.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

39.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumu īpašnieki, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtu dzīvokļu īpašnieku lēmumu, pilnvarojot vienu personu;

39.3. būvuzņēmējs, kas, pamatojoties uz noslēgto būvniecības līgumu ar pasūtītāju, veic būvdarbus nekustamajā īpašumā.

40. Pakalpojumu līguma slēdzējs, lai noslēgtu Pakalpojumu līgumu, Pakalpojumu sniedzējam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz iesniegumu, kuram pievieno:

40.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību;

40.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu/izrakstu no līguma vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojumu līguma slēgšanu;

40.3. dokumentu, kas apliecina personas tiesības parakstīt Pakalpojumu līgumu, ja Pakalpojumu līgumu nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja vārdā paraksta cita persona.

41. Pakalpojumu sniedzējs, ja tas nepieciešams, ir tiesīgs pieprasīt pakalpojumu līguma slēdzējam iesniegt papildu dokumentus vai papildu informāciju.

42. Ja Pakalpojumu lietotājs nav norēķinājies pilnā apmērā par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem un Pakalpojumu lietotājs vēlas noslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu citā tam piederošā vai valdījumā esošā nekustamajā īpašumā, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:

42.1. pieprasīt saistību izpildes nodrošinājumu;

42.2. neslēgt jaunu Pakalpojumu līgumu, kamēr Pakalpojumu lietotājs nav samaksājis parādu.

43. Pakalpojumu līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, jāiekļauj:

43.1. notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) shematiskais novietojums, ja tas nepieciešams;

43.2. Pakalpojumu sniedzēja sagatavots tīklu apkalpošanas robežu akts.

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojumu līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot pakalpojumu līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja pakalpojumu līguma slēdzējs:

44.1. pēc Pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma 1 (viena) mēneša laikā nav iesniedzis pieprasīto informāciju un dokumentus;

44.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;

44.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

45. Pakalpojumu līgumu groza:

45.1. normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojumu līguma noteikumus;

45.2. ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojumu līgumā iekļauto ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu tīklu apkalpošanas robežu;

45.3. citos gadījumos, abām līgumslēdzēju pusēm par to rakstiski vienojoties.

46. Ja Pakalpojumu līguma grozījumi ir apjomīgi, Pakalpojumu lietotājs ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz jaunu Pakalpojumu līgumu.

47. Pakalpojumu līgums zaudē spēku, ja:

47.1. līgumslēdzējas puses izbeidz Pakalpojumu līgumu, savstarpēji vienojoties;

47.2. Pakalpojumu līgumu, tajā noteiktajā kārtībā, izbeidz Pakalpojumu lietotājs;

47.3. mainās nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;

47.4. mainās pilnvarotā persona un līgumslēdzējas puses nevienojas par veicamajām izmaiņām Pakalpojumu līgumā;

47.5. Noteikumu 45.1. un 45.2.apakšpunktā vai 46.punktā minētajos gadījumos Pakalpojumu lietotājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas no Pakalpojumu sniedzēja neparaksta Pakalpojumu sniedzēja sagatavotos Pakalpojumu līguma grozījumus vai Pakalpojumu līgumu.

5. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu

(Nodaļas nosaukums Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-10 redakcijā)

48. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 300 naudas soda vienībām.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-10 redakcijā)

49. Kontroli par noteikumu izpildi un administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija". Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošo noteikumu Nr. 20-10 redakcijā)

50. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-10)

51. (Svītrots ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 20-10)

6. Noslēguma jautājumi

52. Objekta īpašniekam vai valdītājam, kura Objektā tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, pārtikas produktu ražošana vai cita saimnieciskā darbība, ja centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos notekūdeņos ir tauki, un kanalizācijas sistēmā nav izbūvēti tauku uztvērēji, tie jāizbūvē 1 (viena) gada laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas.

53. Pakalpojumu lietotājam, ja lietus notekūdeņi tiek novadīti centralizētajā sadzīves kanalizācijas sistēmā, 5 (piecu) gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas, ir jāveic izvada pārbūve un jauna pievada izbūve lietus notekūdeņu novadīšanai Jelgavas pilsētas meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.19-10
Ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam Jelgavas pilsētā
Nr.
p.k.
Ēku labiekārtotības pakāpeViena iedzīvotāja ūdens patēriņa norma (litri diennaktī)
1.Savrupmājas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi (ar vannām un dušām)215
2.Daudzdzīvokļu ēkas ar centralizētu ūdensapgādi, kanalizāciju un karstā ūdens apgādi150
3.Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (bez vannām un dušām)90
4.Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju33
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
2.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2019.gada 25.aprīļa
saistošajiem noteikumiem Nr.19-10
Piesārņojošo vielu pieļaujamās koncentrācijas Jelgavas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadāmajos ražošanas notekūdeņos
Piesārņojošā vielaMaksimāli pieļaujamā koncentrācija (MPK) mg/l
Suspendētās vielas500.00
Kopējās izšķīdušās cietās vielas1100.00
Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5)525.00
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)700.00
Kopējais slāpekļa saturs40.00
Kopējais fosfora saturs7.00
Tauki30.00
Naftas produkti4.00
Sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV)4.00
Fenoli0.10
Kopējais hroma saturs0.50
Niķelis0.10
Cinks0.30
Varš0.50
Svins0.10
Kadmijs0.1
Dzīvsudrabs0.01
Sulfīdi1.0
* Ražošanas notekūdeņi ir notekūdeņi, kas radušies uzņēmējdarbības vai ražošanas vietās un nav klasificējami kā sadzīves notekūdeņi vai lietus notekūdeņi.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jelgavas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19-10Pieņemts: 25.04.2019.Stājas spēkā: 02.08.2019.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 155, 01.08.2019. OP numurs: 2019/155.6
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
308480
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.08.2019","iso_value":"2019\/08\/02","content":"<font class='s-1'>02.08.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)