Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 357

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 54. §)
Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kooperatīvo sabiedrību likuma
8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kooperatīvās sabiedrības (turpmāk – sabiedrība) atbilstības kritērijus;

1.2. atbilstības statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtību;

1.3. termiņu, uz kādu piešķir atbilstības statusu;

1.4. atbilstīgās sabiedrības darbības uzraudzības kārtību;

1.5. maksas pakalpojumu cenrādi par atbilstības statusa piešķiršanu sabiedrībai.

2. Maksas pakalpojumu cenrādis noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

3. Atbilstības statusu sabiedrībai piešķir, ja tā sniedz pakalpojumus saviem biedriem, bet nenodarbojas ar ražošanu (izņemot biedru saražotās produkcijas pārstrādi vai apstrādi) un ja tā atkarībā no sava darbības veida atbilst šo noteikumu II nodaļā minētajiem atbilstības kritērijiem.

4. Šo noteikumu izpratnē sabiedrības preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu (turpmāk – sabiedrības kopējais apgrozījums) veido darījumu apjoms starp sabiedrību un tās biedriem, un personām, kuras nav sabiedrības biedri, bet ir produkcijas ražotāji un saņem no sabiedrības pakalpojumus vai preces vai no kurām sabiedrība iepērk preces realizācijai tirgū (turpmāk – personas, kuras nav sabiedrības biedri).

5. Sabiedrības kopējo apgrozījumu veido:

5.1. ieņēmumi no precēm, kas pārdotas sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri, un ir nepieciešamas produkcijas ražošanai;

5.2. ieņēmumi no pakalpojumiem, kas sniegti sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri, un ir nepieciešami produkcijas ražošanai un kopīgai laišanai tirgū;

5.3. tās produkcijas vērtība (ņemot vērā iepirkuma cenu), kas iepirkta no sabiedrības biedriem un personām, kuras nav sabiedrības biedri.

6. Šo noteikumu izpratnē par pakalpojumiem uzskata pakalpojumus, ko sabiedrība sniegusi saviem biedriem un kas ir nepieciešami produkcijas ražošanai un kopīgai laišanai tirgū (izņemot grāmatvedības, finanšu, juridiskos un projektu sagatavošanas pakalpojumus).

7. Šo noteikumu izpratnē par saistītu personu uzskata:

7.1. sabiedrības biedra, valdes vai padomes locekļa pirmās pakāpes radinieku un laulāto;

7.2. zemnieku saimniecību, kuras īpašnieks ir sabiedrības biedra, valdes vai padomes locekļa pirmās pakāpes radinieks vai laulātais;

7.3. kapitālsabiedrību, kurā vairāk nekā 50 procenti kapitāldaļu pieder attiecīgās sabiedrības biedram, valdes vai padomes loceklim;

7.4. kapitālsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību, kuras valdē vai padomē ir attiecīgās sabiedrības biedrs, valdes vai padomes loceklis;

7.5. sabiedrības biedra mātes un meitas komercsabiedrību.

8. Zemnieku saimniecība un tās īpašnieks uzskatāmi par vienu sabiedrības biedru.

II. Sabiedrības atbilstības kritēriji

9. Vispārējie atbilstības kritēriji, kas attiecas uz visām sabiedrībām, kuras pretendē uz atbilstības statusa iegūšanu:

9.1. sabiedrība iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā ir sasaukusi vismaz vienu biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un peļņas sadale;

9.2. sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome, kas sastāv no sabiedrības biedriem;

9.3. sabiedrībai nav būtisku neatbilstību Kooperatīvo sabiedrību likumā noteiktajām prasībām, kas saistītas ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

9.4. sabiedrības darbība un darījumi starp sabiedrību un tās biedriem atbilst statūtiem, un atbilstības izvērtēšanas laikā nav konstatēti būtiski statūtu pārkāpumi un normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kas saistīti ar šajos noteikumos minēto kritēriju izpildi;

9.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju sabiedrības nodokļu (nodevu) parādu kopsumma nepārsniedz 150 euro;

9.6. sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā;

9.7. sabiedrība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā ne vēlāk kā iepriekšējā gada 1. jūlijā;

9.8. minimālais preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir 20 000 euro (to izvērtējot, ņem vērā atsevišķa darījuma ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu);

9.9. pēc zaudējumu segšanas vismaz 25 procenti no peļņas, kas izveidojusies iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā, tiek ieguldīti sabiedrības attīstībā;

9.10. saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 procentus no to sabiedrības biedru skaita, ar kuriem sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums, un to nosaka katrai saistīto personu grupai atsevišķi.

10. Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas lauksaimniecības nozarē:

10.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona, kas savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu un izmanto sabiedrības pakalpojumus, vai cita sabiedrība, kas sniedz lauksaimniecības pakalpojumus;

10.2. sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kas saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kas iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā;

10.3. sabiedrībām, kas sniedz lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus vai citus pakalpojumus vai kopīgi iepērk lauksaimnieciskai ražošanai nepieciešamās izejvielas un nenodarbojas ar biedru saražotās produkcijas realizāciju, nepiemēro šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minēto prasību;

10.4. sabiedrībai lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ir vismaz ar 10 biedriem, bet sabiedrībai, kura darbojas augļu un dārzeņu, putnkopības vai biškopības nozarē, kura sniedz lauksaimniecības tehnikas pakalpojumus vai kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, – vismaz ar pieciem biedriem;

10.5. šo noteikumu 10.4. apakšpunktā minētais biedru skaits sabiedrībā ir vismaz sešus mēnešus;

10.6. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 75 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.7. sabiedrībai, kura darbojas augļu un dārzeņu, putnkopības vai biškopības nozarē un kurā ir mazāk par 10 biedriem, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem attiecīgajā nozarē ir vismaz 80 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.8. tehnikas pakalpojumu sabiedrībai, kurā ir mazāk par 10 biedriem, pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 80 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.9. peļņa sabiedrības biedriem ir sadalīta proporcionāli tiem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam;

10.10. sabiedrības ieņēmumi no lauksaimniecības un pārtikas preču realizācijas, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

10.11. sabiedrības lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 40 procentus no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.12. ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, sabiedrības dibināšanas brīdī visi sabiedrības dibinātāji ir lauksaimniecības produkcijas ražotāji, no kuriem 80 procenti vismaz trīs gadus pirms sabiedrības dibināšanas ir darbojušies kā lauksaimniecības produkcijas ražotāji un ir reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji lauksaimniecības nozarē;

10.13. sabiedrībai, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, nepiemēro šo noteikumu 10.12. apakšpunktā minēto prasību;

10.14. sabiedrībai, kura darbojas liellopu audzēšanas nozarē:

10.14.1. pirmajā gadā pretendējot uz atbilstības statusu, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 50 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.14.2. otrajā gadā pretendējot uz atbilstības statusu, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 60 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

10.14.3. trešajā un nākamajos gados pretendējot uz atbilstības statusu, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 75 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 576)

11. Papildus šo noteikumu 9. un 10. punktā minētajiem kritērijiem sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības nozarē un pretendē uz piena ražotāju organizācijas atzīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piena un piena produktu ražotāju organizāciju atzīšanas un to darbības uzraudzības kārtību, atbilst šādiem kritērijiem:

11.1. sabiedrības biedri ir piena ražotāji un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu (izņemot mājražošanu);

11.2. svaigpiena apjoms, par kuru sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā;

11.3. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībās;

11.4. sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 procentiem no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma.

12. Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas mežsaimniecības nozarē:

12.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona, kas ir meža īpašnieks un izmanto mežsaimniecības pakalpojumu sabiedrības pakalpojumus, vai cita sabiedrība, kas darbojas mežsaimniecības nozarē;

12.2. sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kas iegūta tās biedra īpašumā vai iepirkta no personas, kura nav sabiedrības biedrs;

12.3. (svītrots ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 576)

12.4. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 50 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

12.5. atkārtoti pretendējot uz atbilstības statusu, preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 60 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

12.6. sabiedrības ieņēmumi no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

12.7. sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 60 procentus no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

12.8. minimālais sabiedrības biedru skaits vismaz sešus mēnešus ir 15;

12.9. sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums vismaz ar pieciem sabiedrības biedriem;

12.10. atbilstības izvērtēšanas brīdī sabiedrības biedru kopējā apsaimniekotā mežu platība ir vismaz 500 hektāru;

12.11. ja sabiedrība nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, visi sabiedrības dibinātāji ir meža īpašnieki vai saimnieciskās darbības veicēji mežsaimniecības nozarē un vismaz 80 procentiem tās biedru mežs ir bijis īpašumā vismaz trīs gadus no sabiedrības dibināšanas dienas.

(Grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 576)

13. Atbilstības kritēriji sabiedrībām, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības nozarē (turpmāk – mājražošana):

13.1. sabiedrības biedrs ir fiziska vai juridiska persona vai cita sabiedrība, kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

13.1.1. savā saimniecībā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu;

13.1.2. nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, izmantojot savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri neatrodas tālāk par 300 km no produkcijas ražotāja, un šā sabiedrības biedra neto apgrozījums nepārsniedz 120 000 euro gadā;

13.1.3. ir Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteiktā mazā alkoholisko dzērienu darītava, kura produkcijas ražošanai izmanto savā saimniecībā saražotos lauksaimniecības produktus vai produktus, kas iepirkti no citiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri neatrodas tālāk par 300 km no produkcijas ražotāja;

13.1.4. nodarbojas ar amatniecību;

13.2. sabiedrība realizē produkciju, kas saražota tās biedra saimniecībā vai iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kas iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā;

13.3. preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem ir vismaz 75 procenti no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

13.4. sabiedrības ieņēmumi no mājražošanas preču realizācijas, kā arī mājražošanas pakalpojumu sniegšanas veido vismaz 75 procentus no sabiedrības neto apgrozījuma;

13.5. peļņa sabiedrības biedriem ir sadalīta proporcionāli tiem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam;

13.6. sabiedrības preču un pakalpojumu apgrozījums ar vienu biedru nepārsniedz 50 procentus no sabiedrības kopējā apgrozījuma;

13.7. sabiedrībai preču un pakalpojumu apgrozījums vismaz sešus mēnešus ir vismaz ar 10 biedriem, bet sabiedrībai, kuras biedri ir tikai citas sabiedrības, – vismaz ar pieciem biedriem.

III. Atbilstības statusa piešķiršana

14. Sabiedrība, kuras pārskata gads sakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu līdz 15. martam, sabiedrība, kuras pārskata gads nesakrīt ar kalendāra gadu, katru gadu 75 dienu laikā pēc pārskata gada beigām un sabiedrība, kuras darbības apjoms pārsniedz divas no Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta ceturtajā daļā minēto kritēriju robežvērtībām, katru gadu piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām iesniedz Zemkopības ministrijai vai privātpersonai, kurai deleģēts attiecīgais valsts pārvaldes uzdevums (turpmāk – iestāde), šādus dokumentus:

14.1. iesniegumu par atbilstības statusa piešķiršanu sabiedrībai (2. pielikums);

14.2. biedru sarakstu un informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem (3. pielikums);

14.3. informāciju par preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un personām, kas nav sabiedrības biedri (4. pielikums);

14.4. neapstiprinātu (paraksttiesīgās personas parakstītu) gada pārskata projektu par iepriekšējo saimnieciskās darbības gadu;

14.5. protokola izrakstu par iepriekšējā saimnieciskās darbības gadā sasaukto kārtējo biedru kopsapulci, kurā ar balsojumu ir apstiprināts sabiedrības gada pārskats un peļņas sadale, un biedru kopsapulces dalībnieku reģistrācijas lapu;

14.6. maksājuma dokumentu, kas apliecina samaksu par sabiedrības izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumā norādītajam cenrādim.

15. Sabiedrība, kura darbojas mežsaimniecības nozarē, papildus šo noteikumu 14. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz iestādei informāciju par biedra sabiedrībā reģistrēto meža īpašuma platību hektāros un tā kadastra numuru. Informāciju sniedz par tādu sabiedrības biedru skaitu, lai ar to sabiedrībā reģistrēto meža īpašumu platību kopsummu būtu izpildīts šo noteikumu 12.10. apakšpunktā minētais kritērijs.

16. Sabiedrība, kura darbojas mežsaimniecības nozarē un ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā līdz iepriekšējā gada 1. jūlijam, un nav nostrādājusi pilnu pārskata gadu, papildus šo noteikumu 14. un 15. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz iestādei sabiedrības biedru sarakstu, norādot gadu, kurā biedrs ieguvis meža īpašumu.

17. Lai varētu operatīvi pieņemt šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minēto lēmumu, sabiedrība ir tiesīga iesniegt detalizētu skaidrojumu par iepriekšējā saimnieciskās darbības gada neto apgrozījumu, norādot neto apgrozījuma (ieņēmumu) sadalījumu pa darbības veidiem, sabiedrības biedriem un personām, kas nav sabiedrības biedri.

18. Lai pieņemtu lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu, iestāde izveido komisiju piecu cilvēku sastāvā. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no Lauku atbalsta dienesta un Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī trīs iestādes pārstāvjus. Komisijai ir tiesības uzaicināt attiecīgās nozares ekspertus piedalīties komisijas sēdē ar padomdevēja tiesībām.

19. Iestāde katru gadu līdz 15. aprīlim vai mēneša laikā pēc šo noteikumu 14., 15. un 16. punktā minēto dokumentu saņemšanas:

19.1. pieņem lēmumu par atbilstības statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbilstības statusu un paziņo to sabiedrībai;

19.2. papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot arī tā elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, Zemkopības ministrijā un Lauku atbalsta dienestā atbilstīgo sabiedrību sarakstu;

19.3. savā tīmekļvietnē publicē atbilstīgo sabiedrību sarakstu.

20. Atbilstības statusu piešķir uz vienu gadu no šo noteikumu 19.1. apakšpunktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

IV. Atbilstīgo sabiedrību darbības uzraudzība

21. Atbilstības auditā piedalās šo noteikumu 18. punktā minētās komisijas locekļi. Dalībai atbilstības auditā iestāde var uzaicināt arī attiecīgās nozares ekspertus.

22. Īstenojot atbilstības auditu, iestāde izvērtē sabiedrības atbilstību šajos noteikumos minētajiem kritērijiem.

23. Ja tiek pieņemts lēmums par atbilstības statusa anulēšanu, iestāde par to piecu darbdienu laikā informē Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un Valsts ieņēmumu dienestu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. jūlija
noteikumiem Nr. 357
Maksas pakalpojumu cenrādis par kooperatīvo sabiedrību izvērtēšanu atbilstības statusa piešķiršanai
Nr.
p. k.
Pakalpojuma veidsMērvienībaCena (euro)
1.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums līdz 150 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums57,44
2.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums no 150 001 līdz 700 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums114,88
3.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums no 700 001 līdz 2 000 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums143,60
4.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums no 2 000 001 līdz 10 000 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums172,32
5.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums no 10 000 001 līdz 70 000 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums201,04
6.Kooperatīvās sabiedrības (apgrozījums virs 70 000 000 euro) atbilstības izvērtēšana1 izvērtējums229,76
Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. jūlija
noteikumiem Nr. 357

(Pielikums grozīts ar MK 24.08.2021. noteikumiem Nr. 576)

Iesniegums par atbilstības statusa piešķiršanu kooperatīvajai sabiedrībai ________. gadā

A daļa. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJU

1. Sabiedrības nosaukums 
2. Reģistrācijas numurs 
3. Juridiskā adrese 
4. Tālruņa numurs 
5. Bankas rekvizīti (bankas nosaukums, kods, konta numurs) 
  
6. Elektroniskā pasta adrese 
7. Kontaktpersona 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
 

B daļa. ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒJUMS

  
 Kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības nozarē
(pretendents aizpilda B.1. sadaļu)
  
 Kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas pārtikas, dzērienu un amatniecības nozarē
(turpmāk – mājražošana)
(pretendents aizpilda B.2. sadaļu)
  
 Kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas mežsaimniecības nozarē
(pretendents aizpilda B.3. sadaļu)
  
 Kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības nozarē un piesakās uz atzītas piena ražotāju organizācijas statusu
(pretendents aizpilda B.1. un B.4. sadaļu)
   
Nr.
p. k.
NosaukumsAtbilde/vērtējums
1.Darbības nozare 
2.Reģistrācijas gads un reģistrācijas vieta 
3.Atbildīgā amatpersona 
4.Kopējais biedru skaits pārskata perioda beigu datumā 
5.Biedri, ar kuriem sabiedrībai pārskata gadā ir bijis preču un pakalpojumu apgrozījums (var atšķirties no šīs tabulas 4. punktā minētās informācijas, ja kāds biedrs pārskata gada vidū izstājies vai sabiedrības pakalpojumus pārskata gadā nav izmantojis) 
6.Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, sabiedrība ne mazāk kā 25 % no peļņas ieguldīs sabiedrības attīstībā1
7.Saistīto personu īpatsvars nepārsniedz 30 % no to sabiedrības biedru skaita, ar kuriem sabiedrībai ir preču un pakalpojumu apgrozījums
8.Sabiedrības valdē vairākums ir sabiedrības biedri, ja sabiedrībā nav izveidota padome, kas sastāv no sabiedrības biedriem
9.Sabiedrībai nav pasludināts maksātnespējas process vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistra žurnāla informāciju tā neatrodas likvidācijas procesā

B.1. KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA, KAS DARBOJAS LAUKSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Nr.
p. k.
NosaukumsApraksts/vērtība
1.Kopējā sabiedrības iepirktā lauksaimniecības produkcija no lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, tonnās (norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem) 
2.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums pārskata periodā, euro2 
3.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, euro (3. pielikums) 
4.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, procentos3 (3. pielikums) 
5.Lauksaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kuras nav sabiedrības biedri, euro (4. pielikums) 
6.Preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem attiecīgajā nozarē pret preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu, procentos (attiecināms uz tehnikas pakalpojumu sabiedrību, augļu un dārzeņu nozares sabiedrību, biškopības sabiedrību vai putnkopības sabiedrību, kurā biedru skaits ir mazāks par 10) 
7.Sabiedrības ieņēmumu no lauksaimniecības un pārtikas preču realizācijas un lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas īpatsvars sabiedrības neto apgrozījumā, procentos 
8.Sabiedrība realizē lauksaimniecības produkciju, kura saražota tās biedru saimniecībā vai iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē produkciju, kas iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība, iepirktā produkcija ir saražota šīs sabiedrības biedra saimniecībā. Sabiedrības biedri ar sabiedrības starpniecību realizē tikai lauksaimniecības produkciju, kas saražota savā saimniecībā vai iepirkta no biedra, kurš ir cita sabiedrība
9.Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, peļņa sabiedrības biedriem tiks sadalīta proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam1

B.2. KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA, KAS DARBOJAS MĀJRAŽOŠANĀ

Nr.
p. k.
NosaukumsAtbilde/vērtējums
1.Mājražošanas preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums pārskata periodā, euro2 
2.Mājražošanas preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, euro (3. pielikums) 
3.Mājražošanas preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, procentos3 (3. pielikums) 
4.Mājražošanas preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kuras nav sabiedrības biedri, euro (4. pielikums) 
5.Sabiedrības ieņēmumu no mājražošanas preču realizācijas un pakalpojumu sniegšanas īpatsvars sabiedrības neto apgrozījumā, procentos 
6.Sabiedrības biedri darbojas vismaz vienā no Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija noteikumu Nr. 357 "Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi" 13.1. apakšpunktā minētajām nozarēm
7.Sabiedrība realizē tās biedra saražoto mājražošanas produkciju vai produkciju, kas iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība. Ja sabiedrība realizē mājražošanas produkciju, kas iepirkta no tās biedra, kurš ir cita sabiedrība, iepirkto produkciju ir saražojis šīs sabiedrības biedrs
8.Ja tiks piešķirts atbilstības statuss, peļņa sabiedrības biedriem tiks sadalīta proporcionāli sabiedrības biedriem sniegto preču un pakalpojumu apgrozījumam1

B.3. KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA, KAS DARBOJAS MEŽSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

Nr.
p. k.
NosaukumsApraksts/vērtība
1.Kopējā sabiedrības iepirktā mežsaimniecības produkcija no meža īpašniekiem, kubikmetros (norādīt atsevišķi pa produkcijas veidiem) 
2.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums pārskata periodā, euro2 
3.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, euro (3. pielikums) 
4.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem, procentos3 (3. pielikums) 
5.Mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kuras nav sabiedrības biedri, euro (4. pielikums) 
6.Sabiedrības ieņēmumu no mežsaimniecības preču realizācijas un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanas īpatsvars sabiedrības neto apgrozījumā, procentos 
7.Sabiedrība sniedz mežsaimniecības pakalpojumus un realizē mežsaimniecības produkciju, kura iegūta tās biedru īpašumā vai iepirkta no personas, kura nav sabiedrības biedrs

B.4. PIENA RAŽOTĀJU ORGANIZĀCIJA

Nr.
p. k.
Kritērijs
1.Sabiedrības biedri ir piena ražotāji un nenodarbojas ar svaigpiena apstrādi, pārstrādi un piena produktu ražošanu, izņemot mājražošanu
2.Svaigpiena apjoms, par kuru sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas, ir vismaz 125 tonnas pēdējo 12 mēnešu laikā
3.Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par svaigpienu, kas saražots tās biedru saimniecībā
4.Sabiedrība risina līgumslēgšanas sarunas par vismaz 75 % no katra biedra pārdodamā svaigpiena apjoma

SABIEDRĪBAS PĀRSTĀVIS

     
(vārds, uzvārds)
 
(paraksts4)
 
(datums4)

ATBILDĪGĀS AMATPERSONAS ATZĪME PAR SAŅEMŠANU

     
(vārds, uzvārds)
 
(paraksts4)
 
(datums4)

Piezīmes.

1 Aizpilda sabiedrība, kurai par iepriekšējo pārskata periodu ir peļņa.

2 Ja sabiedrības pārskata periods atšķiras no kalendāra gada, informāciju iesniedz par to laikposmu, par kuru tiek sagatavots un iesniegts pārskats Valsts ieņēmumu dienestā.

3 Preču un pakalpojumu apgrozījumu procentos starp sabiedrību un tās biedriem aprēķina kā preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un tās biedriem, attiecinātu pret preču un pakalpojumu kopējo apgrozījumu (apgrozījumu procentos norāda ar diviem cipariem aiz komata).

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. jūlija
noteikumiem Nr. 357
Sabiedrības biedru saraksts un preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un tās biedriem
r. p. k.
Sabiedrības biedrs (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
Personas kods vai reģistrācijas numurs
Sabiedrības biedriem pārdotās preces, kas nepieciešamas produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro)
Sabiedrības biedriem sniegtie pakalpojumi (pārdošanas cena euro)
No sabiedrības biedriem realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro)
Preču un pakalpojumu apgrozījums
Sabiedrības svaigpiena apjoms (jaunveidotai ražotāju organizācijai norāda plānoto piena daudzumu)1, tonnas

 

euro

 

procentos
1
2
3
4
5
6
7 = 4 + 5 + 6 
8 = (7 : kopējais apgrozījums2) x 100
 
         
         
Kopā
      
Valdes priekšsēdētājs
     
(vārds, uzvārds)
 
(paraksts3)
 
(datums3)

Piezīmes.

1 Aizpilda kooperatīvā sabiedrība, kas pretendē uz piena ražotāju organizācijas statusu.

2 Preču un pakalpojumu kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā (euro).

3 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 16. jūlija
noteikumiem Nr. 357
Preču un pakalpojumu apgrozījums starp sabiedrību un personām, kuras nav sabiedrības biedri

1. Preču un pakalpojumu apgrozījums (turpmāk – apgrozījums) starp sabiedrību un personu, kura nav sabiedrības biedrs (turpmāk – persona), kas pārskata periodā pārsniedz 1000 euro

Nr. 
p. k.
Persona
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
Personas kods vai reģistrācijas numursPersonai pārdotā prece, kas nepieciešama produkcijas ražošanai (pārdošanas cena euro)Personai sniegtie pakalpojumi (pārdošanas cena euro)No personas realizācijai iepirktā produkcija (iepirkšanas cena euro)Apgrozījums starp sabiedrību un personu (euro)
1234567 = 4 + 5 + 6
       
       
Kopā    

2. Apgrozījums starp sabiedrību un personu, kas pārskata periodā nepārsniedz 1000 euro

Personu skaits, kuru apgrozījums ar sabiedrību nepārsniedz 1000 euro, ___________

Apgrozījums starp sabiedrību un šajā punktā minētajām personām kopā ___________ euro

3. Apgrozījums starp sabiedrību un šajā pielikumā minētajām personām kopā ___________ euro

Valdes priekšsēdētājs
 
 
 
 
 
(vārds, uzvārds)
 
(paraksts*)
 
(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministra vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kooperatīvo sabiedrību atbilstības noteikumi Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 357Pieņemts: 16.07.2019.Stājas spēkā: 26.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 150, 25.07.2019. OP numurs: 2019/150.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
308382
{"selected":{"value":"28.08.2021","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.08.2021","iso_value":"2021\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2019","iso_value":"2019\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2019.-27.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.08.2021
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"