Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumus Nr. 184 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 327

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 32 48. §)
Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība
Izdoti saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas
nacionālo sankciju likuma
3.panta otro daļu
un 11. panta ceturto un piekto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. starptautisko sankciju ierosināšanas kārtību;

1.2. vispārēju sankciju izpildes kārtību;

1.3. kārtību, kādā izpildāmas nacionālās sankcijas, kas noteiktas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – likums) 3. panta 3. punktu.

II. Civiltiesisko ierobežojumu izpilde

2. Institūcijas, kas ir atbildīgas par likuma 5. panta trešajā daļā minēto publisko reģistru vešanu:

2.1. Tiesu administrācija kā valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis;

2.2. Uzņēmumu reģistrs;

2.3. Patentu valde;

2.4. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

2.5. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" kā Latvijas Kuģu reģistra datubāzes uzturētājs;

2.6. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra kā traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas pārzinis;

2.7. Lauksaimniecības datu centrs kā Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas pārzinis;

2.8. valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" kā Latvijas Republikas Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistra turētājs.

3. Civiltiesiskie ierobežojumi atbilstoši likuma 5. panta otrajai un trešajai daļai tiek piemēroti, lai novērstu saimniecisko resursu izmantošanu kā analogu naudai vai tās aizvietotāju. Civiltiesiskos ierobežojumus piemēro tā, lai novērstu iespēju sankciju subjektam iegūt finansiālu vai ekonomisku labumu (finanšu līdzekļus, preces, pakalpojumus), izmantojot saimnieciskos resursus.

4. Tiesu administrācija, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju noteikšanu vai grozīšanu, pārbauda, vai valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata satur ziņas par sankciju subjektu, kas viennozīmīgi identificējams normatīvajos aktos, ar kuriem noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, un, ja sankciju subjektam:

4.1. pieder nekustamais īpašums, informē rajona (pilsētas) tiesu par nepieciešamību nodrošināt starptautisko vai nacionālo sankciju izpildi;

4.2. nepieder nekustamais īpašums, iekļauj sankciju subjektu valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas personu rādītājā.

5. Tiesu administrācija, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju atcelšanu:

5.1. informē rajona (pilsētas) tiesu par tiem sankciju subjektiem, pret kuriem rajona (pilsētas) tiesa ir izpildījusi starptautiskās vai nacionālās sankcijas;

5.2. dzēš no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas personu rādītāja ziņas par sankciju subjektu.

6. Patentu valde, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju noteikšanu vai grozīšanu, pieņem lēmumu:

6.1. apturēt nacionālās procedūras kārtībā pieteiktas preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju vai patenta piešķiršanu, ja iesniegts attiecīgs pieteikums un tā pieteicējam vai īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

6.2. neapstiprināt Latvijā Eiropas patentu, ja iesniegts attiecīgs lūgums un tā īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

6.3. apturēt ieraksta izdarīšanu attiecībā uz nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai piešķirta patenta un attiecināta vai apstiprināta Eiropas patenta darījumiem, ja iesniegts attiecīgs iesniegums un tā iesniedzējam, tiesību īpašniekam, tiesību pārņēmējam vai licenciātam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums.

7. Patentu valde, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju atcelšanu:

7.1. atsāk nacionālās procedūras kārtībā pieteiktas preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas procedūru vai patenta piešķiršanu;

7.2. atsāk ieraksta izdarīšanu attiecībā uz nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparauga vai pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai piešķirta patenta un attiecināta vai apstiprināta Eiropas patenta darījumiem.

8. Lauksaimniecības datu centrs, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju noteikšanu vai grozīšanu, pieņem lēmumu:

8.1. atteikt reģistrēt ganāmpulku, ja dzīvnieku īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

8.2. atteikt reģistrēt dzīvnieka īpašnieka maiņu un ganāmpulka maiņu dzīvniekam, ja dzīvnieku īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums.

III. Līdzekļu iesaldēšana

9. Saskaņā ar likuma 5. panta pirmo daļu un atbilstoši noteiktajiem finanšu ierobežojumiem līdzekļu iesaldēšanu izpilda, aizliedzot:

9.1. rīkoties ar sankciju subjekta finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem;

9.2. sankciju subjektam tieši vai netieši darīt pieejamus finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus un sniegt finanšu pakalpojumus;

9.3. piedalīties darbībās, ar kurām tieši vai netieši tiktu apieti noteiktie finanšu ierobežojumi.

10. Ja personai rodas pamatotas aizdomas, ka tās turējumā, kontrolē vai cita veida rīcībā ir nonākuši finanšu līdzekļi vai finanšu instrumenti, kas tieši vai netieši, pilnībā vai daļā ir sankciju subjekta īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē (tai skaitā tādi sankciju subjekta finanšu līdzekļi vai finanšu instrumenti, kas nodoti trešajām personām), un ja pret šo sankciju subjektu ir noteikti atbilstoši finanšu ierobežojumi, personai ir pienākums nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma iesaldēt šos finanšu līdzekļus un finanšu instrumentus, neveicot ar tiem nekādas turpmākas darbības un padarot tos nepieejamus sankciju subjektam un trešajām personām.

11. Darbības ar iesaldētajiem finanšu līdzekļiem vai finanšu instrumentiem persona veic tikai atbilstoši kompetentās institūcijas lēmumam par izņēmuma gadījumu piemērošanu sankciju izpildē vai arī tad, ja pret sankciju subjektu sankcijas ir atceltas.

12. Ja personai ir pienākums nodot sankciju subjektam, pret kuru noteikti atbilstoši finanšu ierobežojumi, finanšu līdzekļus vai finanšu instrumentus, lai izpildītu līgumsaistības, kas radušās pirms sankciju noteikšanas, vai izpildītu tiesas lēmumu, persona to, iepriekš saskaņojot ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, var darīt tikai tad, ja finanšu līdzekļus vai finanšu instrumentus paredzēts nodot glabāšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzībā esošam finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, lai nodrošinātu, ka finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks attiecībā uz šiem finanšu līdzekļiem vai finanšu instrumentiem veic noteikto finanšu ierobežojumu izpildi.

13. Līdzekļu iesaldēšanas gadījumā sankciju subjekta īpašuma tiesības uz iesaldētajiem finanšu līdzekļiem un finanšu instrumentiem netiek mainītas un tie netiek konfiscēti vai nodoti glabāšanai kompetentajām institūcijām.

IV. Sankciju subjekta noskaidrošana

14. Izpildot nacionālās sankcijas vai ierosinot starptautiskās sankcijas pret fizisku personu, attiecīgā persona tiek noskaidrota vismaz pēc šādiem kritērijiem (ja tie ir zināmi):

14.1. visi personas zināmie un lietotie vārdi, uzvārdi un segvārdi oriģinālvalodā Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas standarta transliterācijā;

14.2. personas dzimums;

14.3. dzimšanas vieta;

14.4. dzimšanas datums;

14.5. valstiskā piederība;

14.6. dzīvesvietas adrese;

14.7. personu apliecinoša dokumenta numurs.

15. Izpildot nacionālās sankcijas vai ierosinot starptautiskās sankcijas pret juridisku personu, attiecīgā persona tiek noskaidrota vismaz pēc šādiem kritērijiem (ja tie ir zināmi):

15.1. juridiskās personas pilns nosaukums;

15.2. darbības vieta;

15.3. reģistrācijas vieta;

15.4. reģistrācijas datums;

15.5. reģistrācijas numurs;

15.6. patiesais labuma guvējs.

V. Starptautisko sankciju ierosināšana

16. Lūdzot ierosināt starptautisko sankciju noteikšanu, Ministru kabinets izvērtē valsts drošības iestāžu un kompetento institūciju atzinumus, iesniegtos pierādījumus, no ārvalstīm saņemtos pieprasījumus, starptautisko sankciju noteikšanas iespējamo ietekmi uz personas pamattiesībām, šāda lūguma politisko nozīmīgumu un iespējamo ietekmi uz starptautiskajām attiecībām.

17. Ministru kabinets nosaka, kurai starptautiskajai organizācijai tiks iesniegts lūgums par starptautisko sankciju noteikšanu.

18. Pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par lūgumu ierosināt starptautisko sankciju noteikšanu Ārlietu ministrija to nekavējoties iesniedz attiecīgajā starptautiskajā organizācijā.

VI. Nacionālo sankciju noteikšana

19. Nacionālās sankcijas tiek noteiktas, balstoties uz valsts drošības iestāžu un kompetento institūciju apkopotu informāciju.

20. Izvērtējot ārvalsts lūgumu noteikt Latvijas Republikas nacionālās sankcijas, valsts drošības iestādes un kompetentās institūcijas izvērtē, vai šīs ārvalsts iesniegtie pierādījumi pamato nacionālo sankciju noteikšanu, vai pierādījumu iegūšanā tikušas ievērotas personas pamattiesības, kā arī šāda lūguma politisko nozīmīgumu un iespējamo ietekmi uz starptautiskajām attiecībām.

21. Ārlietu ministrs informē Ministru kabinetu par saņemtajiem ārvalstu lūgumiem noteikt nacionālās sankcijas un par valsts drošības iestāžu un kompetento institūciju atzinumiem.

22. Ārlietu ministrs informē attiecīgo ārvalsti par Ministru kabineta pieņemto lēmumu par nacionālo sankciju noteikšanu.

23. Ja Ministru kabinets ir noteicis nacionālās sankcijas cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu un sankciju subjekts tās nav apstrīdējis, tad Ārlietu ministrija var iesniegt attiecīgo sankciju sarakstu Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Savienībā vai citā starptautiskā organizācijā un lūgt šo starptautisko organizāciju izvērtēt nepieciešamību minētās sankcijas iekļaut starptautiskajos sankciju sarakstos.

VII. Sankciju atcelšana

24. Ja pret Latvijas Republikas jurisdikcijā esošu fizisku vai juridisku personu ir noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas sankcijas un persona vēlas, lai šīs sankcijas pret viņu tiktu atceltas, personai jāvēršas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā.

25. Ārlietu ministrija par šo noteikumu 24. punktā minēto iesniegumu nekavējoties informē attiecīgo Apvienoto Nāciju Organizācijas sankciju režīma uzraudzības komiteju vai ombudu, ja sankciju režīmam tāds ir noteikts.

26. Ja pret Latvijas Republikas jurisdikcijā esošu personu ir noteiktas Eiropas Savienības sankcijas un persona vēlas, lai šīs sankcijas pret viņu tiktu atceltas, personai jāvēršas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā. Persona ar lūgumu atcelt tai noteiktās sankcijas var vērsties arī jebkuras citas Eiropas Savienības dalībvalsts atbildīgajā institūcijā vai arī Eiropas Savienības Tiesā.

27. Ārlietu ministrija par šo noteikumu 26. punktā minēto iesniegumu nekavējoties informē Eiropas Savienības Padomi.

28. Lai atceltu nacionālās sankcijas, sankciju subjektam jāvēršas ar iesniegumu Ārlietu ministrijā.

29. Ārlietu ministrija par šo noteikumu 28. punktā minēto iesniegumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē Ministru kabinetu, un Ministru kabinets var lemt par nacionālo sankciju grozīšanu vai atcelšanu.

VIII. Izņēmumu piemērošanas kārtība

30. Ja Ārlietu ministrijai vai citai institūcijai ir informācija, ka persona, pret kuru ir spēkā ieceļošanas ierobežojumi, plāno ieceļot Latvijas Republikā atbilstoši starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās paredzētajiem izņēmumiem, Ārlietu ministrija vai attiecīgā institūcija par to nekavējoties informē Valsts robežsardzi.

31. Likuma 10. panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai kompetentā institūcija var lūgt Ārlietu ministriju apkopot valsts drošības iestāžu vai citu institūciju atzinumus. Šādā gadījumā Ārlietu ministrija, pamatojoties uz minētajiem atzinumiem, 10 dienu laikā pēc minētā lūguma saņemšanas informē kompetento institūciju par pieļaujamo izņēmumu piemērošanu sankciju subjektam.

32. Ja starptautiskās sankcijas noteiktas ar tiesību aktu, ko izdevusi Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija (turpmāk – cita starptautiskā organizācija), Ārlietu ministrija saskaņā ar attiecīgā tiesību akta nosacījumiem:

32.1. pamatojoties uz kompetento institūciju sniegto informāciju, informē Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību vai citu starptautisko organizāciju un, ja attiecīgajos tiesību aktos tas ir noteikts, lūdz pārējo dalībvalstu piekrišanu izņēmuma piemērošanai, norādot pamatojumu;

32.2. pēc tam, kad iestājušies Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai citas starptautiskās organizācijas tiesību aktā norādītie nosacījumi izņēmumu piemērošanai, sagatavo attiecīgu apliecinājumu un nosūta to kompetentajai iestādei.

33. Sankciju subjekts, iesniedzot rajona (pilsētas) tiesā lūgumu par izņēmumu piemērošanu, pievieno tam Ārlietu ministrijas informāciju par pieļaujamo izņēmumu piemērošanu, bet, ja Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai citas starptautiskās organizācijas tiesību akti paredz īpašus nosacījumus izņēmumu piemērošanā, arī šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu.

IX. Informācijas apmaiņa

34. Ārlietu ministrija papildus likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam pienākumam informēt kompetentās institūcijas publicē ministrijas tīmekļvietnē informāciju par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām.

35. Ja kompetentajām institūcijām vai institūcijām, kas ir atbildīgas par likuma 5. panta otrajā daļā minēto publisko reģistru vešanu, starptautisko sankciju izpildes gaitā nepieciešama papildu informācija vai interpretācija par sankciju piemērošanu, attiecīgā institūcija ar Ārlietu ministrijas starpniecību šo informāciju pieprasa tai starptautiskajai organizācijai, kura noteikusi sankcijas. 

X. Noslēguma jautājums

36. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumus Nr. 468 "Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 139. nr.; 2018, 206. nr.).

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Ārlietu ministrs E. Rinkēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 327Pieņemts: 09.07.2019.Stājas spēkā: 16.07.2019.Zaudē spēku: 01.04.2024.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 15.07.2019. OP numurs: 2019/142.3
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
308141
16.07.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"