Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 320

Rīgā 2019. gada 9. jūlijā (prot. Nr. 32 15. §)
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība
Izdoti saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma
18. panta piekto un astoto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – padome) eksperta (turpmāk – eksperts) kvalifikācijas kritērijus zinātnes nozarē (turpmāk – kvalifikācijas kritēriji) un to izvērtēšanu;

1.2. eksperta tiesību piešķiršanas kārtību;

1.3. padomes ekspertu komisiju (turpmāk – ekspertu komisijas) locekļu kvalifikācijas kritērijus un to izvērtēšanu;

1.4. ekspertu komisiju izveidošanas un darbības kārtību.

II. Eksperta kvalifikācijas kritēriji zinātnes nozarē

2. Padome piešķir eksperta tiesības zinātnes nozarē zinātniekam, kurš pēdējo triju gadu laikā ir izpildījis šo noteikumu 3. punktā minētos eksperta kvalifikācijas kritērijus, sasniedzot šādus zinātniskās darbības rezultātus attiecīgā zinātnes nozarē:

2.1. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS un kam ir noteikts normēts avota ietekmes indikators (Source Normalized Impact per Paper (SNIP)) uz publikāciju vai kas indeksēts datubāzē Web of Science un kam ir noteikts ietekmes faktora indikators (Impact Factor (IP));

2.2. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija zinātniskajā žurnālā vai konferenču ziņojumu izdevumā, kas indeksēts datubāzē SCOPUS vai Web of Science vai iekļauts datubāzē ERIH+;

2.3. anonīmi recenzēta zinātniskā publikācija Latvijas zinātniskajā izdevumā, kam ir starptautiska redkolēģija un identificējams publicēšanās profils un kura periodiskums nav retāks par reizi gadā;

2.4. recenzēta zinātniskā monogrāfija par vienu zinātnisku tēmu vai problēmu, un tā satur bibliogrāfiju. Ja recenzēta zinātniskā monogrāfija ir publicēta latviešu valodā, tā satur kopsavilkumu vismaz vienā no citām Eiropas Savienības oficiālajām valodām vai, ja recenzēta zinātniskā monogrāfija ir publicēta valodā, kas nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, tā satur kopsavilkumu vismaz vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

3. Eksperta kvalifikācijas kritēriji (turpmāk – kvalifikācijas kritēriji) ir šādi:

3.1. dabaszinātnes nozarēs, inženierzinātnes un tehnoloģiju nozarēs, medicīnas un veselības nozarēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes nozarēs zinātnieks izpilda šādus kvalifikācijas kritērijus:

3.1.1. zinātniekam ir trīs šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētās publikācijas;

3.1.2. zinātniskās publikācijas ir vismaz vienu reizi (bez pašcitēšanās) citētas citu autoru zinātniskajās publikācijās, kas indeksētas datubāzē SCOPUS vai Web of Science, attiecinot to uz visām zinātnieka zinātniskajām publikācijām, kas publicētas neierobežotā laika periodā;

3.2. sociālās zinātnes nozarēs zinātnieks izpilda vienu no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:

3.2.1. zinātniekam ir trīs šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās publikācijas;

3.2.2. zinātniekam ir divas šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās publikācijas un viena šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā monogrāfija;

3.3. humanitārās un mākslas zinātnes nozarēs zinātnieks izpilda vienu no šādiem kvalifikācijas kritērijiem:

3.3.1. zinātniekam ir trīs šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās publikācijas;

3.3.2. zinātniekam ir divas šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās publikācijas un viena šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā publikācija;

3.3.3. zinātniekam ir divas šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētās publikācijas un viena šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā monogrāfija;

3.3.4. zinātniekam ir viena šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā publikācija, viena šo noteikumu 2.3. apakšpunktā minētā publikācija un viena šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā monogrāfija.

4. Ja zinātnieks vēlas iegūt eksperta tiesības vairāk nekā vienā zinātnes nozarē, viņš izpilda kvalifikācijas kritērijus katrā zinātnes nozarē, kurā vēlas iegūt eksperta tiesības, ievērojot, ka vienā zinātnes nozarē sasniegtie zinātniskās darbības rezultāti attiecīgajos kvalifikācijas kritērijos nedublējas ar otrā zinātnes nozarē sasniegtajiem zinātniskās darbības rezultātiem.

III. Eksperta pieteikuma iesniegšana, izskatīšana un eksperta tiesību piešķiršana

5. Zinātnieks Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) aizpilda un iesniedz padomei eksperta pieteikumu. Eksperta pieteikumā norāda šādas ziņas:

5.1. vārds, uzvārds;

5.2. personas kods;

5.3. zinātnes nozare, kurā vēlas saņemt eksperta tiesības;

5.4. iegūtā izglītība un norāde par doktora zinātnisko grādu vai tam pielīdzinātu zinātnisko kvalifikāciju;

5.5. zinātniskās darbības rezultāti, kuri apliecina kvalifikācijas kritēriju izpildi;

5.6. zinātniskās darbības jomas raksturojoši atslēgvārdi.

6. Padome:

6.1. izvērtē eksperta pieteikuma atbilstību kvalifikācijas kritērijiem un mēneša laikā no eksperta pieteikuma iesniegšanas dienas informācijas sistēmā pieņem vienu no šādiem lēmumiem, norādot to padomes sēdes protokolā:

6.1.1. par eksperta tiesību piešķiršanu zinātnes nozarē;

6.1.2. par atteikumu piešķirt eksperta tiesības zinātnes nozarē. Atteikumu noformē kā administratīvo aktu un paziņo to eksperta pieteikuma iesniedzējam piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;

6.2. šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto termiņu objektīvu iemeslu dēļ var pagarināt, bet ne ilgāk par trim mēnešiem no eksperta pieteikuma iesniegšanas dienas informācijas sistēmā. Par termiņa pagarinājumu paziņo eksperta pieteikuma iesniedzējam.

7. Padome reģistrē ekspertu Latvijas Zinātnes padomes ekspertu datubāzē piecu darbdienu laikā no šo noteikumu 6.1.1. apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas dienas.

8. Šo noteikumu 6.1.2. apakšpunktā minēto lēmumu var pārsūdzēt Zinātniskās darbības likumā paredzētajā kārtībā.

IV. Ekspertu komisiju locekļu kvalifikācijas kritēriji

9. Ekspertu komisiju locekļu kandidātu vēlēšanās (turpmāk – vēlēšanas) ir tiesības piedalīties ekspertam, kurš pēdējo triju gadu laikā no dienas, kad tas pieteicis savu dalību vēlēšanās, ir izpildījis papildu kvalifikācijas kritēriju zinātnes nozarē (turpmāk – papildu kvalifikācijas kritērijs), kurā tam piešķirtas eksperta tiesības, šādā apjomā:

9.1. dabaszinātnes nozarēs, inženierzinātnes un tehnoloģiju nozarēs, medicīnas un veselības nozarēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes nozarēs – vismaz viena šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā publikācija;

9.2. sociālās zinātnes nozarēs – vismaz viena šo noteikumu 2.2. apakšpunktā minētā publikācija vai šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā monogrāfija;

9.3. humanitārajās un mākslas zinātnes nozarēs – vismaz viena šo noteikumu 2.2. vai 2.3. apakšpunktā minētā publikācija vai šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētā monogrāfija.

10. Lai apliecinātu atbilstību šo noteikumu 9. punktā minētajiem kritērijiem, eksperts informācijas sistēmā aizpilda ekspertu komisijas locekļa kandidāta pieteikumu (turpmāk – kandidāta pieteikums). Kandidāta pieteikumā norāda šādas ziņas:

10.1. vārds, uzvārds;

10.2. personas kods;

10.3. eksperta tiesības zinātnes nozarē;

10.4. ekspertu komisija un zinātnes nozare, kurā piesaka savu kandidatūru vēlēšanās;

10.5. papildu kvalifikācijas kritērija izpildes apliecinājums.

11. Eksperts kandidāta pieteikumā norāda tikai vienu ekspertu komisiju, uz kuru tas kandidē vēlēšanās.

V. Ekspertu komisiju izveidošanas kārtība

12. Padome nosaka ekspertu komisiju skaitu un katras ekspertu komisijas skaitlisko sastāvu, nodrošinot vienlīdzīgu visu zinātņu nozaru pārstāvību. Minēto informāciju publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms vēlēšanām.

13. Ekspertu komisijas locekļus ievēlē saskaņā ar padomes apstiprinātu vēlēšanu nolikumu. Padome apstiprina vēlēšanu komisijas sastāvu, kurā neiekļauj ekspertu komisiju locekļu kandidātus. Vēlēšanu komisija darbojas līdz ekspertu komisijas priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanai atbilstoši šo noteikumu 31. punktam.

14. Padome paziņojumu par vēlēšanām izsludina ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms vēlēšanu pirmās dienas. Minēto paziņojumu publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā.

15. Ekspertu komisiju locekļus ievēlē elektroniski informācijas sistēmā.

16. Ekspertu komisiju pilnvaru laiks ir trīs gadi.

17. Vēlēšanas notiek divas darbdienas no plkst. 00.00 līdz 24.00.

18. Eksperts piesakās vēlēšanām ne vēlāk kā divas nedēļas pirms vēlēšanu nolikumā noteiktās vēlēšanu pirmās dienas, aizpildot kandidāta pieteikumu.

19. Vēlēšanu komisija izvērtē saņemtos kandidāta pieteikumus un ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms vēlēšanām publicē informācijas sistēmā ekspertu komisiju locekļu kandidātu sarakstu pa zinātnes nozarēm.

20. Vēlēšanu tiesības ir Latvijas Republikā nodarbinātiem zinātniekiem. Lai piedalītos vēlēšanās, zinātnieks:

20.1. pieslēdzas informācijas sistēmai;

20.2. norāda zinātnes nozari un ekspertu komisiju, par kuras kandidātiem balsos;

20.3. izvēlas vienu ekspertu komisijas locekļa kandidātu attiecīgajā zinātnes nozarē un apstiprina balsojumu. Apstiprināto balsojumu mainīt nav iespējams.

21. Zinātniekam ir tiesības balsot tikai vienu reizi un tikai par vienu ekspertu komisijas locekļa kandidātu.

22. Par ievēlētiem uzskata tos ekspertu komisijas locekļu kandidātus, kuri saņēmuši lielāko balsu skaitu attiecīgajā zinātnes nozarē, rēķinot procentos no kopējā attiecīgajā zinātnes nozarē nodoto balsu skaita.

23. Ja balsu skaits uz vakanto ekspertu komisijas locekļa amatu sadalās vienādi, priekšroka ir ekspertu komisijas locekļa kandidātam, kuram papildu kvalifikācijas kritērijs ir skaitliski lielāks.

24. Vēlēšanu komisija triju darbdienu laikā pēc vēlēšanu termiņa beigām izvērtē vēlēšanu rezultātus un sastāda balsu skaitīšanas protokolu. Balsu skaitīšanas protokolu publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā.

25. Sūdzības par vēlēšanu procesa norisi var iesniegt vēlēšanu komisijai triju darbdienu laikā pēc balsu skaitīšanas protokola publicēšanas. Katru sūdzību izskata vēlēšanu komisija Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

26. Vēlēšanu komisija viena mēneša laikā no vēlēšanu nolikumā minētā vēlēšanu termiņa beigām lemj par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu vai nepieciešamību rīkot atkārtotas vēlēšanas, ja vēlēšanu procesā ir pieļauti pārkāpumi, kas būtiski ietekmē vēlēšanu rezultātus, un par to paziņo padomei.

27. Padome, pamatojoties uz vēlēšanu komisijas apstiprinātiem vēlēšanu rezultātiem, ar lēmumu apstiprina ekspertu komisiju sastāvus. Ekspertu komisijas pilnvaru termiņš sākas ar minētā lēmuma pieņemšanas dienu.

28. Lēmumu par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu šo noteikumu 26. punktā minētajā gadījumā pieņem padome. Atkārtotas vēlēšanas rīko viena mēneša laikā pēc padomes lēmuma pieņemšanas par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu. Citus gadījumus par atkārtotu vēlēšanu rīkošanu nosaka vēlēšanu nolikumā.

29. Vēlēšanu rezultātus publicē padomes tīmekļvietnē un informācijas sistēmā triju darbdienu laikā pēc to apstiprināšanas.

30. Ja ekspertu komisijas loceklis beidz pildīt savus pienākumus pirms termiņa vai nav ieguvis eksperta tiesības atbilstoši šiem noteikumiem, viņa vietā stājas nākamais tās pašas nozares ekspertu komisijas locekļa kandidāts, pamatojoties uz balsu skaitīšanas protokolu.

VI. Ekspertu komisiju darbības organizēšana

31. Ekspertu komisijas pirmo sēdi līdz ekspertu komisijas priekšsēdētāja un viņa vietnieka ievēlēšanai vada vēlēšanu komisijas pārstāvis.

32. Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu pirms apstiprināšanas ekspertu komisijas sēdē saskaņo ar padomi.

33. Ekspertu komisiju pārstāvjus darbam padomē izvirza padomes noteiktajā kārtībā.

34. Ekspertu komisijas sēdes var notikt klātienē vai neklātienē (rakstiska procedūra). Ekspertu komisijas sēdes ne retāk kā reizi pusgadā sasauc un vada ekspertu komisijas priekšsēdētājs. Ekspertu komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa funkcijas pilda ekspertu komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

35. Ekspertu komisijai ir tiesības:

35.1. pieprasīt padomei un saņemt no tās materiāltehnisko palīdzību, kas nepieciešama komisijas darba nodrošināšanai;

35.2. pieprasīt savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju no iestādēm un organizācijām;

35.3. citas ekspertu komisijas nolikumā noteiktās tiesības.

36. Ekspertu komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no ekspertu komisijas locekļiem. Ja ekspertu komisija nav lemttiesīga, 10 darbdienu laikā sasauc atkārtotu sēdi.

37. Ja nepieciešams, ekspertu komisijas sēdē izskatāmā jautājuma izlemšanai var uzaicināt attiecīgās jomas pārstāvjus, kuriem nav balsstiesību lēmumu pieņemšanā.

38. Lēmumus ekspertu komisija pieņem, koleģiāli vienojoties, bet domstarpību gadījumā – balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir nobalsojis vairākums no sēdē klātesošajiem ekspertu komisijas locekļiem. Katram ekspertu komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir ekspertu komisijas priekšsēdētāja balss.

39. Ja ekspertu komisijas loceklis nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, viņam ir tiesības savu viedokli noformēt rakstiski un pievienot sēdes protokolam.

40. Komisijas locekļi par darbu komisijā atlīdzību nesaņem.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 320Pieņemts: 09.07.2019.Stājas spēkā: 13.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 141, 12.07.2019. OP numurs: 2019/141.1
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
308118
13.07.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"