Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/19

Smiltenē 2019. gada 24. aprīlī
Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2019. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 339
(prot. Nr. 4, 29. §)

Precizēti ar Smiltenes novada domes
2019. gada 29. maija lēmumu Nr. 405 (prot. Nr. 6, 14. §)

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 
10.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta licencētā makšķerēšana Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā Brutuļu dzirnavezerā.

2. Licencētā makšķerēšana Brutuļu dzirnavezerā tiek organizēta saskaņā ar "Mežvalde AD" SIA izstrādāto un Ministru kabineta noteiktajā kārtībā saskaņoto nolikumu par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā (pielikumā).

3. Saistošie noteikumi ir spēkā piecus gadus no to spēkā stāšanās brīža.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš
Pielikums
Smiltenes novada domes
2019. gada 24. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr. 8/19
(prot. Nr. 4, 29. §)
Licencētās makšķerēšanas nolikums
Brutuļu dzirnavezerā
I. Vispārīgie noteikumi

1. Brutuļu dzirnavezers atrodas Smiltenes novada Smiltenes pagasta teritorijā.

2. Brutuļu dzirnavezera ūdens virsmas platība ir 6,6 ha.

3. Saskaņā ar Civillikumu, Brutuļu Dzirvavezers ir privāti ūdeņi, bet, ievērojot Zvejniecības likuma 10. pantu un Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumus Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi", šajos ūdeņos ir atļauta makšķerēšana.

4. Brutuļu dzirnavezers pieder Valdai Aļeksējevai (zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0224). Saskaņā ar 2005. gada 26. septembrī noslēgto Brutuļu dzirnavezera nomas līgumu Nr. 1 Valda Aļeksējeva Brutuļu dzirnavezeru ir iznomājusi SIA "Mežvalde AD" uz nenoteiktu laiku licencētās makšķerēšanas organizēšanai. Brutuļu dzirvavezeram pieguļošo zemju īpašnieki ir snieguši savu saskaņojumu licencētās makšķerēšanas organizēšanai Brutuļu dzirnavezerā (4. pielikums).

5. Licencētā makšķerēšana Brutuļu dzirnavezerā tiek ieviesta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības.

6. Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības pilnvarojumu un līgumu ar privāto ūdeņu īpašnieku organizē SIA "Mežvalde AD", reģ. Nr. LV44101022385, kuras juridiskā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr.29495083, e-pasts: sia.mezvalde.ad@gmail.com (turpmāk – licencētās makšķerēšanas organizētājs).

II. Licencētās makšķerēšanas noteikumi

7. Licencētā makšķerēšana paredzēta visā Brutuļu dzirnavezera platībā.

8. Licencētā makšķerēšana notiek saskaņā ar spēkā esošiem makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medības regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem, ievērojot papildus nosacījumu, ka makšķerēšana no laivām aizliegta visā Brutuļu dzirnavezera teritorijā.

III. Licencētās makšķerēšanas licenču veidi un maksa par licencēm

9. Licenču veidi un cenas:

9.1. ledus sezonas ( no 01. janvāra līdz 30. aprīlim) vienas dienas licence – EUR 1,42

9.2. ledus sezonas ( no 01. janvāra līdz 30. aprīlim) vienas dienas licence ar 75 % atlaidi – EUR 0,36

9.3. atklātā ūdens sezonas ( no 01. maija līdz 31. decembrim) vienas dienas licence – EUR 2,13

9.4. atklātā ūdens sezonas ( no 01. maija līdz 31. decembrim) vienas dienas licence ar 75 % atlaidi – EUR 0,53

9.5. gada bezmaksas licence – EUR 0,00

10. Licenču derīguma termiņi:

10.1. katra no nolikuma 3.1.1. – 3. 1.4. punktā minētajām vienas dienas licencēm – ir derīga makšķerēšanai vienu licencē norādīto dienu, kas licencē norādīta kā licences derīguma datums;

10.2. nolikuma 3.1.5. punktā minētā gada bezmaksas licence derīga makšķerēšanai visa kalendārā gada laikā.

11. Kopējais licenču skaits nav ierobežots.

IV. Kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm

12. Gada bezmaksas licence paredzēta:

12.1. Smiltenes novadā deklarētiem bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam;

12.2. Smiltenes novadā deklarētām personām, kuras vecākas par 65 gadiem;

12.3. Brutuļu dzirnavezera īpašniecei un viņas ģimenes locekļiem;

12.4. Smiltenes novada deklarētām personām ar invaliditāti un politiski represētajām personām (uzrādot apliecību).

13. Licences ar 75 % atlaidi paredzētas Brutuļu dzirnavezera krastu zemes īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam (izņemot 12.1. apakšpunktā minētos bērnus un pusaudžus), personām, kuras vecākas par 65 gadiem (izņemot 12.2. apakšpunktā minētās personas) un personām ar invaliditāti, un politiski represētajām personām (uzrādot apliecību) (izņemot 12.4. apakšpunktā minētās personas).

V. Makšķerēšanas licences saturs un noformējums

14. Licence (1.pielikums) ir stingrās uzskaites veidlapa un tajā tiek norādīts:

14.1. licences nosaukums (veids);

14.2. licences numurs;

14.3. licences derīguma laiks;

14.4. licences cena;

14.5. makšķernieka vārds, uzvārds un paraksts, kas apliecina iepazīšanos ar licencētās makšķerēšanas nolikumu un licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu;

14.6. licencētās makšķerēšanas organizētājs;

14.7. licences izsniegšanas datums.

VI. Makšķerēšanas licenču realizācijas kārtība

15. Licenču izplatīšanu veic licencētās makšķerēšanas organizētājs SIA "Mežvalde AD", juridiskā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, mob. tālr. 29495083. e-pasta adrese: sia.mezvalde.ad@gmail.com; faktiskā adrese: Daugavas iela 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

16. Makšķerēšanai neizmantoto vai sakarā ar pārkāpumu izņemto licenču vērtība makšķerniekiem netiek atgriezta.

VII. No licencēto makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietojums

17. No licenču realizācijas iegūtās kopējās summas 10 % licencētās makšķerēšanas organizētājs vienu reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim – par otro pusgadu) pārskaita valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas veidošanai.

18. 90% no iegūtās summas paliek licencētās makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izmantoti Brutuļu dzirnavezera vides un zivju resursu aizsardzībai, zivju krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.

VIII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība

19. Makšķernieki, kuri iegādājušies vienas dienas licences, katras dienas lomu ieraksta vienas dienas licences otrā pusē norādītajā Loma uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju sugu, loma lielumu kilogramos un gabalos, vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.

20. Makšķernieki, kuri saņēmuši gada bezmaksas licences, katras dienas lomu ieraksta Loma uzskaites formā, norādot makšķerēšanas datumu, zivju sugu, loma lielumu kilogramos un gabalos. Minēto lomu uzskaites formu licenču izplatītājs izsniedz makšķerniekam reizē ar gada licences izsniegšanu.

21. Makšķernieku obligāts pienākums ir piecu dienu laikā pēc makšķerēšanas licences derīguma termiņa beigām loma uzskaites formas nodot licenču izplatīšanas vietā, vai nosūtīt pa pastu licencētās makšķerēšanas organizētājam SIA "Mežvalde AD" (adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729). Organizētājam ir tiesības turpmāk neizsniegt licences kārtējā un nākamajā gadā makšķerniekiem, kuri šā punkta prasības neievēro.

22. Iegūtos un apkopotos datus par zivju sugām un daudzumu reizi gadā, līdz nākamā gada 1. februārim, licencētās makšķerēšanas organizētājs pārskata veidā iesniedz Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" zivju krājumu novērtēšanai.

IX. Licencētās makšķerēšanas organizētāja sniegtie pakalpojumi un pienākumi

23. Licencētās makšķerēšanas organizētājam ir šādi pienākumi:

23.1. sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību, sniegt informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Smiltenes novada laikrakstos par licencētās makšķerēšanas ieviešanu Brutuļu dzirnavezerā, un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu Brutuļu dzirnavezera piekrastē;

23.2. nodrošināt makšķerēšanas licenču pieejamību, kā arī makšķerēšanas licenču realizāciju Brutuļu dzirnavezera tuvumā, laikā, kad ir atļauta makšķerēšana;

23.3. reģistrēt, uzskaitīt un realizēt makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

23.4. iesniegt Lauku atbalsta dienestā (Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981) pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. janvārim – par iepriekšējo pusgadu un pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas licences divas reizes gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10. janvārim par otro pusgadu;

23.5. reģistrēt izsniegtās makšķerēšanas licences licenču uzskaites žurnālā;

23.6. papildināt zivju krājumus ar dažādu sugu zivju mazuļiem saskaņā ar "Brutuļu dzirnavezera zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumiem";

23.7. noteikt atbildīgo personu, kas ir ieguvusi sabiedriskā vides inspektora vai pašvaldības pilnvarotās personas statusu un piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumos;

23.8. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt valsts zinātniskajā institūtā "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" pārskatu par iepriekšējā gadā iegūtajiem lomiem;

23.9. iepazīstināt makšķerniekus ar Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas nolikumu;

23.10. reģistrēt makšķerniekus, kas pārkāpuši licencētās makšķerēšanas nolikumā noteikto lomu uzskaites kārtību, un atteikt tiem turpmāku licenču izsniegšanu kārtējā un arī nākamajā gadā;

23.11. katru gadu līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanu un uzturēšanu.

24. Brutuļu dzirnavezera licencētās makšķerēšanas organizētājs sniedz makšķerniekiem sekojošus pakalpojumus:

24.1. nepieciešamības gadījumā ierāda makšķerēšanas un apmešanās vietas;

24.2. sniedz konsultācijas par makšķerēšanas iespējām Brutuļu dzirnavezerā.

X. Makšķerēšanas un vides aizsardzības kontrole

25. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts vides dienesta inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un attiecīgās pašvaldības pilnvarotās personas, kā arī kontrolē piedalās pašvaldības policija, licencētās makšķerēšanas organizētājs un ūdenstilpes īpašnieks.

26. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Lauku atbalsta dienests un attiecīgā pašvaldība.

27. Šī nolikuma 25. punktā minētās amatpersonas un pilnvarotās personas ir tiesīgas pārkāpuma gadījumā atsavināt jebkura veida licenci, kura izsniegta licencētai makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā, kā arī pārbaudīt makšķernieka lomu un izmantotos makšķerēšanas rīkus un veikt citas darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

XI. Nolikuma darbības laiks

28. Licencētās makšķerēšanas nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Smiltenes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. pantā noteiktajā kārtībā.

29. Informāciju par licencētās makšķerēšanas vietām, licencētās makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām pašvaldība ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un Smiltenes novada pašvaldības izdevumā "Smiltenes novada Domes Vēstis".

XII. Nolikuma pielikumi

30. Licenču paraugi uz 5 lapām (1. A, B, C, D, E pielikums)

31. Lomu uzskaites forma (2. pielikums)

32. Brutuļu dzirnavezera shēma (3. pielikums)

33. Piekrastes zemju kadastra numuri un saskaņojums ar Brutuļu dzirnavezera piekrastes zemju īpašniekiem (4. pielikums)

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks K. Lapiņš
1.A pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Ledus sezonas (no 01.01. līdz 30.04.)
vienas dienas
Licences Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,17 euro
PVN 21%0,25 euro
Cena ar PVN1,42 euro (viens euro un 42 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu 
 (paraksts)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Ledus sezonas (no 01.01. līdz 30.04.)
vienas dienas
Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,17 euro
PVN 21%0,25 euro
Cena ar PVN1,42 euro (viens euro un 42 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

 

Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

1.B pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Ledus sezonas (no 01.01. līdz 30.04.)
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena0,30 euro
PVN 21%0,06 euro
Cena ar PVN0,36 euro (nulle euro un 36 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu 
 (paraksts)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Ledus sezonas (no 01.01. līdz 30.04.)
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena0,30 euro
PVN 21%0,06 euro
Cena ar PVN0,36 euro (nulle euro un 36 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

 

Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

1.C pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Atklātās ūdens sezonas (no 01.05. līdz 31.12.)
vienas dienas
Licences AE Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,76 euro
PVN 21%0,37 euro
Cena ar PVN2,13 euro (divi euro un 13 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu 
 (paraksts)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Atklātās ūdens sezonas (no 01.05. līdz 31.12.)
vienas dienas
Licence AE Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,76 euro
PVN 21%0,37 euro
Cena ar PVN2,13 euro (divi euro un 13 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

 

Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

1.D pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Atklātās ūdens sezonas (no 01.05. līdz 31.12.)
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licences Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena0,44 euro
PVN 21%0,09 euro
Cena ar PVN0,53 euro (nulle euro un 53 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu 
 (paraksts)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Atklātās ūdens sezonas (no 01.05. līdz 31.12.)
vienas dienas ar 75% atlaidi
Licence Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena0,44 euro
PVN 21%0,09 euro
Cena ar PVN0,53 euro (nulle euro un 53 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

 

Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

1.E pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Gada bezmaksas
Licences AA Nr.000000 pasaknis
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,76 euro
PVN 21%0,37 euro
Cena ar PVN2,13 euro (divi euro un 13 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem esmu
iepazinies un licenci saņēmu 
 (paraksts)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

Licencētās makšķerēšanas organizētājs:
SIA "Mežvalde AD"
LV44101022385
Daugavas iela 1a, Smiltene, LV-4729
Smiltenes novads, tālr.29495083

Gada bezmaksas
Licence AA Nr.000000
makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā

 

Cena1,76 euro
PVN 21%0,37 euro
Cena ar PVN2,13 euro (divi euro un 13 centi)
Licence izsniegta 
 (vārds, uzvārds)
Licence derīga 
 (datums)
Licences izsniedzējs 
 (vārds, uzvārds, paraksts)
Licences izsniegšanas datums 

 

Visā Brutuļu dzirnavezerā aizliegts makšķerēt no laivas

2. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Licenču paraugi

Licencētās makšķerēšanas Brutuļu dzirnavezerā
loma uzskaites forma
vienas dienas licencei

Makšķernieka vārds, uzvārds _____________________

Datums __________________

Zivju sugaSvarsSkaits
   
   
   
   
   
   
Licenci ar aizpildītu loma uzskaiti jānodod licences izsniedzējam

Makšķernieka paraksts

Licencētās makšķerēšanas Brutuļu dzirnavezerā
loma uzskaites forma gada bezmaksas licencei

Makšķernieka vārds, uzvārds _____________________

DatumsZivju sugaSvarsSkaits
    
    
    
    
    
    
Licenci ar aizpildītu loma uzskaiti jānodod licences izsniedzējam

Makšķernieka paraksts

3. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā

4. pielikums
Licencētās makšķerēšanas nolikumam Brutuļu dzirnavezerā
Saskaņojums ar Brutuļu dzirnavezera piekrastes zemju īpašniekiem

Apliecinu, ka esmu iepazinies ar licencētās makšķerēšanas nolikumu Brutuļu dzirnavezerā un piekrītu licencētās makšķerēšanas ieviešanai:

Īpašnieka vārds, uzvārdsZemes vienības nosaukumsKadastra numursParaksts
Valda Aļeksējeva"Ezerkrasti"9480 003 0224/paraksts/
Smiltenes novada Smiltenes pagasta pārvaldeBrutuļu iela9480 003 0425/paraksts/
Liene Elena Grīviņa"Saulaines"9480 003 0120/paraksts/
Jānis Vipulis"Jāņasēta"9480 003 0327/paraksts/
SIA "Kamalda""Brutuļi"9480 003 0056/paraksts/
SIA "Kamalda""Brutuļi 1"9480 003 0276/paraksts/
Saistošo noteikumu "Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā"
paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamatojumsZvejniecības likuma 10. panta piektā daļa nosaka, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību tiesību izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm).

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 799 "Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība" 7. punkts nosaka, ka Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu. Nolikumā paredz licencētās makšķerēšanas noteikumus un citus nosacījumus makšķerēšanai konkrētajā ūdenstilpē, 10. punkts nosaka nepieciešamos saskaņojumus, savukārt 15. punkts nosaka, ka pašvaldība apstiprina saistošos noteikumus par licencēto amatierzveju saskaņā ar nolikumu, kas saskaņots normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Makšķerēšanas kārtību regulē Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi".

Par iesniegto nolikumu saskaņojumus ir snieguši – Zemkopības ministrija 18.03.2019., valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" – 21.03.2019. un Valsts vides dienests – 27.03.2019.

Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka licencētās makšķerēšanas kārtību, limitus, makšķerēšanas atļauju izsniegšanas kārtību un maksu, kā arī citus nosacījumus makšķerēšanai Brutuļu dzirnavezerā. Licencēto makšķerēšanu saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības pilnvarojumu un līgumu ar privāto ūdeņu īpašnieku organizē SIA "Mežvalde AD", reģ. Nr. LV44101022385, kuras juridiskā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, tālr. 64773573; 29495083.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošie noteikumi nerada izmaiņas pašvaldības budžetā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāTiešas ietekmes nav.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmPersonas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Smiltenes novada domē un pie organizētāja – SIA "Mežvalde AD", tālr. 64773573; 29495083.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmPēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 8/19Pieņemts: 24.04.2019.Stājas spēkā: 29.06.2019.Zaudē spēku: 03.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.35
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
307829
29.06.2019
424
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"