Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jēkabpils novada domes 2022. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 40 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā".
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Jēkabpilī 2019.gada 20.jūnijā
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
20.06.2019. lēmumu Nr.301 (prot. Nr.19, 20.§)

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta
ceturtās daļas 5.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu
" 6.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās radīto notekūdeņu apsaimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību;

1.3. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtību;

1.4. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;

1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites kārtību;

1.6. decentralizētās kanalizācijas sistēmas kontroles un uzraudzības kārtību;

1.7. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;

1.8. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no septiķiem un notekūdeņu krājtvertnēm, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu;

1.9. prasību minimumu asenizatoram.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem kanalizācijas pakalpojumus, izpildi;

2.2. noteikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;

2.3. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību;

2.4. nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajai teritorijai normatīvajos aktos noteikto notekūdeņu attīrīšanas un emisijas prasību ievērošanu.

II. Jēkabpils pilsētas pašvaldības kompetence decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā

3. Jēkabpils pilsētas pašvaldība organizē un kontrolē decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu apsaimniekošanu Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā un šiem saistošajiem noteikumiem.

4. Jēkabpils pilsētas pašvaldība:

4.1. veic decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (asenizatoru) reģistrāciju, informācijas par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju publicēšanu un reģistra uzturēšanu;

4.2. slēdz līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs), uzdodot nodrošināt:

4.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;

4.2.2. noteikto prasību notekūdeņu un nosēdumu savākšanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, to transportēšanai un novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā ievērošanas kontroli;

4.2.3. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

4.2.4. noteikto prasību decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas ievērošanas kontroli;

4.2.5. informācijas sniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par tajās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju un decentralizēto kanalizācijas sistēmu pakalpojumu sniedzēja pienākumi

5. Ikvienas decentralizēto kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākums, papildus Ministru kabineta noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, ir:

5.1. nodrošināt radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotās normatīvajiem aktiem atbilstošās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās;

5.2. uzturēt un ekspluatēt īpašumā vai valdījumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē vai to noplūšanu (iztecēšanu, pārplūšanu vai iesūkšanos grunts slāņos);

5.3. nepieļaut decentralizēto kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu sajaukšanu ar citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas;

5.4. nodrošināt regulāru notekūdeņu nodošanu no decentralizētām kanalizācijas sistēmām, nepieļaujot uzkrāto notekūdeņu ilgstošu uzkrāšanos decentralizētās kanalizācijas sistēmās, ņemot vērā novadāmo notekūdeņu apjomu un decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpumu un šajos noteikumos noteikto notekūdeņu izvešanas biežumu;

5.5. noslēgt līgumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto komunālo notekūdeņu savākšanu, iekļaujot noteiktu izvešanas grafiku, ar decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju vai saglabāt vismaz divus gadus decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas fakta apliecinošos attaisnojuma dokumentus, kuros uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojuma sniegšanas datums un pakalpojuma sniedzēja rekvizīti, ja šāds līgums netiek slēgts;

5.6. segt izmaksas Jēkabpils pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību noteiktajām piesārņojošo vielu koncentrācijām, pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto rēķinu;

5.7. nodrošināt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;

5.8. uzrādīt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai vai tās pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti;

5.9. viena mēneša laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilnvarotam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma oriģinālu par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatēti turpmāk norādītais decentralizēto kanalizācijas sistēmas veids: rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī.

6. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja pienākumi ir:

6.1. reģistrēties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs;

6.2. nodrošināt attaisnojoša dokumenta izsniegšanu decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošu dokumentu var kalpot noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments, kurā uzradīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums, cena par sniegtajiem pakalpojumiem un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

6.3. veikt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu uzskaiti, veidojot šo notekūdeņu rādītāju datubāzi un katru ceturksni iesniegt rakstveida atskaiti pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam par savākto notekūdeņu apjomu, ko asenizators ir savācis no tā apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, uzrādot pakalpojuma sniegšanas adresi, pakalpojuma sniegšanas daudzumu konkrētā adresē, un pakalpojuma sniegšanas datumu;

6.4. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus pārvadāt ar šim nolūkam paredzēto specializēto transportlīdzekli;

6.5. nekavējoties informē pilnvaroto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par ekspluatācijas pārkāpumiem decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanā, ja tādi tiek konstatēti veicot notekūdeņu un nosēdumu savākšanu no decentralizētas kanalizācijas sistēmas;

6.6. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savāktos decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus nogādāt Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI);

6.7. noslēgt rakstveida līgumu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) īpašnieku par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanu;

6.8. uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības pieprasījuma un pieprasījumā noteiktajā termiņā  iesniegt pieprasīto informāciju Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, kas izriet no normatīvajiem aktiem par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu un šiem saistošajiem noteikumiem.

IV. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas kārtība

7. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumus Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs, kurš atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.

8. Reģistrācijas nodrošināšanai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā rakstveida iesniegumu saskaņā ar paraugformu (1.pielikums).

9. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās prasības:

9.1. kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;

9.2. kuram nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

9.3. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas transportlīdzeklis, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, kurš aprīkots ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (GPS);

9.4. līguma esamība ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku.

10. Reģistrācijas iesniegumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs var iesniegt:

10.1. personīgi Jēkabpils pilsētas pašvaldībā;

10.2. pa pastu;

10.3. elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

11. Lai veiktu reģistrāciju, Jēkabpils pilsētas pašvaldība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūst šādu informāciju un pārliecinās par atbilstību noteikumu 9.punkta prasībām:

11.1. Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem uzņēmuma reģistrācijas datiem, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir juridiska persona;

11.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir fiziska persona;

11.3. Valsts vides dienesta izdotajām atļaujām šķidro atkritumu savākšanai, pārvadāšanai ar specializēto transportu;

11.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē par nodokļu un nodevu apmaksu.

12. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Jēkabpils pilsētas pašvaldībai noteikumu 11.punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.

13. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācija tiek veikta, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir izpildījis noteikumu prasības, iesniedzot visus nepieciešamos dokumentus un pēc to izvērtēšanas Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir atzinusi, ka decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

14. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja iesniegums tiek izskatīts 15 darba dienu laikā, no tā saņemšanas dienas. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja iesniegums tiek uzskatīts par saņemtu ar brīdi, kad ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.

15. Jēkabpils pilsētas pašvaldība triju darba dienu laikā izvieto Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē informāciju par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas faktu, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā vai reģistrācijas fakta neveikšanas gadījumā, nosūta rakstveida paziņojumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā un to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas iesniegums tiek uzskatīts par neiesniegtu un saņemtie dokumenti tiek atgriezti adresātam.

16. Ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomu, komerctiesību jomu, profesionālās darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu, vides aizsardzības jomu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība anulē attiecīgā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas faktu, rakstveidā nosūtot paziņojumu decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam un dzēš par to ziņas Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.

17. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu, 15 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, kurā tiek noradīts lūguma pamatojums un ziņas par iesniegumā ietvertajiem apgalvojumiem.

18. Ziņas par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņēmēju Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē tiek atjaunotas, pamatojoties uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības amatpersonas lēmumu, ar kuru atcelts reģistrācijas anulēšanas fakts.

19. Gadījumā, ja decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas fakts ir anulēts, balstoties uz faktu, ka decentralizētajam kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam ir apturēta vai anulēta kravas autopārvadājumu veikšanas licence Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, ziņas par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas faktu tiek atjaunotas, pamatojoties uz kompetentās valsts iestādes lēmumu, kas izskata jautājumus par kravas autopārvadājumu licences un licences kartītes darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu.

V. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu sākotnējā reģistrācijas kārtība

20. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2020.gada 31.decembrim iesniedz Jēkabpils pilsētas pašvaldībā vai tās pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs) pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugformu (2.pielikums).

21. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā, vai ja ir notikušas izmaiņas ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā) decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes, vai izmaiņām ziņās par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju, jāiesniedz personiski, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, noteikumu 20.punktā norādītais iesniegums pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

22. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs ir publisks un pieejams decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētāja tīmekļa vietnē.

VI. Prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto komunālo notekūdeņu apsaimniekošanai

23. Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās, uzkrātie notekūdeņi ir jāizved uz Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā esošām sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) vai specializētajiem noliešanās punktiem.

24. Izvešanas biežums decentralizētās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu izvešanai nekustamo īpašumu īpašniekiem vai valdītājiem, kuru saimniecībā netiek izmantoti centralizētie sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi, tiek noteikts saskaņā ar zemāk norādīto formulu:

I = B/A, kur

I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes piepildīšanās laiks, dienās;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums, litri;

B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā esošo personu kopējais patēriņš, litros diennaktī, pieņemot, ka vienas personas patēriņš sastāda 50 l/diennaktī.

25. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantoti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi, tad novadīto/attīrīto komunālo notekūdeņu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu un to izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar augstāk norādīto formulu, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdens apgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs vai sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteikto ūdens patēriņa normu komercuzskaitei.

26. Ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja nekustamajā īpašumā tiek izmantota lokālā ūdens iegūšanas iekārta, tā ir aprīkojama ar ūdens patēriņa mēraparātu novadīto/attīrīto komunālo notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un decentralizētās kanalizācijas sistēmas izvešanas biežums ir nosakāms ievērojot noteikumu 24.punktā norādīto formulu, ietverot faktiskos datus par nekustamajā īpašumā izlietotajiem ūdens apgādes pakalpojumiem, ko ir fiksējis ūdens patēriņa mērītājs.

27. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens patēriņa mēraparātu.

28. Izvešanas biežums decentralizētās kanalizācijas sistēmās, kuras paredzētas ar daļēji attīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē, uzkrātajiem notekūdeņiem un ar to attīrīšanu saistītajiem atkritumiem ir veicams saskaņā ar iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijām par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida instrukciju par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem, gadījumos, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

29. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize gadā.

VII. Atbildība par saistošo noteikumu neizpildi

30. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija, Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilnvarots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs un Jēkabpils pilsētas būvvalde atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktai kompetencei. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas un Jēkabpils pilsētas būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jēkabpils pilsētas domes Administratīvā komisija.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

31. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz divi simti astoņdesmit naudas soda vienībām.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.11.2019. saistošo noteikumu Nr. 33 redakcijā)

32. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VIII. Noslēguma jautājums

33. Ja decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Kraps
1. pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI
JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS TERITORIJĀ

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai
Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV 5201

20__.gada ______. __________________

 

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums)

 
Juridiskā adrese: Reģ. Nr. Reģ. datums: 
 Tel.: E-pasts: 

Pamatojoties uz kravas autopārvadājumu licenci Nr._________________ ,kas derīga līdz___________ un līgumu Nr.________ "Par decentralizēto notekūdeņu novadīšanu", kas derīgs līdz _________________________,

lūdzu reģistrēt Jēkabpils pilsētas pašvaldībā _______________________ (decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar sekojošiem transporta līdzekļiem:

Nr. p.k.Transportlīdzekļa markaTransportlīdzekļa reģistrācijas Nr.Transportlīdzekļa tvertnes tilpumsTehniskās apskates derīguma termiņšNomas līguma termiņšLicences kartītes Nr.
1      
2      
      

Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:

1. Dokumenta kopija, kas apliecina iesnieguma iesniedzēja tiesības veikt kravas autopārvadājumus;

2. Iesnieguma iesniedzēja apliecinājums, ka tas atbilst Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas pašvaldībā" norādītajām reģistrācijas veikšanai nepieciešamajām prasībām;

3. Līguma kopija ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;

4. Transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav īpašnieks vai nav minēts kā turētājs transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā.

٭ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī ar apliecinājuma uzrakstu "KOPIJA PAREIZA", apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.

Iesnieguma iesniedzējs:

  
  
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs) 

 

 

2. pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
20.06.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.9
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS (APLIECINĀJUMS)

1.

Objekta adrese   
     

2.

Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits   
     

3.

Objektā faktiski dzīvojošo skaits   
     

4.

Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs? 

ir

 
  

nav

 
     

5.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī
  
     
   Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir lielāka par 5 m3/diennaktī
   
     
   septiķis, kas nodrošina notekūdeņu daļēju attīrīšanu
     
   notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi
   
   
   
     
   Cits 
     
   (Lūdzu atzīmējiet Jūsu īpašumā esošo sistēmas veidu)
     

6.

Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana? pieslēgums SIA "Jēkabpils ūdens" sadzīves kanalizācijas tīkliem
    
   līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
     
   līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
     

7.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/atkritumu izvešanas biežums 1 x mēnesī vai biežāk
  1 x 2 mēnešos
  1x ceturksnī
   1 x gadā un retāk
    

8.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas tvertnes (bedres) tilpums < 3m3
  3 līdz 5 m3
   5 līdz 10 m3
   > 10 m3
     

9.

Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 1 x mēnesī vai biežāk
  1 x ceturksnī
  1x gadā
   retāk kā 1x gadā
     
 Iepriekšējā apkope veikta   
    

(lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

     

10.

Vai plānojat pieslēgties SIA "Jēkabpils ūdens" notekūdeņu novadīšanas tīkliem? 

 
  

 
    

11.

Kad plānojat pieslēgties? 2019. gada laikā
   2020. gada laikā
   līdz 2021. gadam
     
 Datums   
 Objekta īpašnieka vārds, uzvārds   
    (personiskais paraksts)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils pilsētas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 9Pieņemts: 20.06.2019.Stājas spēkā: 29.06.2019.Zaudē spēku: 17.09.2022.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 129, 28.06.2019. OP numurs: 2019/129.34
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
307822
{"selected":{"value":"01.07.2020","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2019","iso_value":"2019\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2019.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)