Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 245

Rīgā 2019. gada 11. jūnijā (prot. Nr. 28 16. §)
Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Ceļu satiksmes drošības padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt vienotas valsts politikas izstrādi un īstenošanu ceļu satiksmes drošības jomā, lai paaugstinātu vispārējo ceļu satiksmes drošības līmeni valstī.

2. Padomei ir šādi uzdevumi:

2.1. koordinēt ceļu satiksmes drošības jomas politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanu un īstenošanu;

2.2. izskatīt priekšlikumus un lemt par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību;

2.3. sniegt un izvērtēt priekšlikumus ar ceļu satiksmes drošību saistītu likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādei;

2.4. veicināt ar ceļu satiksmes drošības pamatiemaņu apgūšanu saistītā darba organizēšanu izglītības iestādēs;

2.5. izskatīt un noteikt prioritāri īstenojamos priekšlikumus, kā arī pieņemt lēmumus par naudas līdzekļu izlietojumu ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) pasākumiem saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 57. panta trešo daļu.

3. Padomei ir šādas tiesības:

3.1. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām padomes darbam nepieciešamo informāciju un atzinumus;

3.2. uzaicināt ekspertus un amatpersonas piedalīties padomes sēdēs un atzinumu izstrādē;

3.3. iesniegt valsts un pašvaldību atbildīgajās institūcijās ieteikumus ceļu satiksmes drošības stāvokļa uzlabošanai.

II. Padomes sastāvs

4. Padomes sastāvā ir:

4.1. satiksmes ministrs (padomes priekšsēdētājs);

4.2. iekšlietu ministrs (padomes priekšsēdētāja vietnieks);

4.3. Satiksmes ministrijas valsts sekretārs;

4.4. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs;

4.5. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs;

4.6. Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktors;

4.7. Tieslietu ministrijas valsts sekretārs;

4.8. Veselības ministrijas valsts sekretārs;

4.9. Valsts policijas priekšnieks;

4.10. Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes pilnvarots pārstāvis;

4.11. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks;

4.12. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors;

4.13. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs;

4.14. valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" valdes priekšsēdētājs;

4.15. biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pilnvarots pārstāvis;

4.16. Rīgas Tehniskās universitātes pilnvarots pārstāvis;

4.17. Rīgas pilsētas izpilddirektors;

4.18. biedrības "Latvijas Automoto biedrība" pilnvarots pārstāvis;

4.19. biedrības "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs" valdes priekšsēdētājs;

4.20. biedrības "Latvijas Riteņbraucēju apvienība" pilnvarots pārstāvis;

4.21. biedrības "Latvijas Motoklubu asociācija" pilnvarots pārstāvis;

4.22. biedrības "Latvijas Darba devēju konfederācija" pilnvarots pārstāvis;

4.23. Valsts tiesu ekspertīžu biroja Tehnisko ekspertīžu departamenta direktors.

5. Padomes sastāvā iekļautās institūcijas vadītājs, informējot padomes sekretariātu, ir tiesīgs pilnvarot dalībai kārtējā vai ārkārtas padomes sēdē citu savas institūcijas pārstāvi, kurš tiesīgs paust iestādes oficiālo viedokli, pieņemt lēmumus un pilnībā aizvietot savas institūcijas pārstāvi.

6. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem.

7. Padomes darbību materiāltehniski nodrošina un sekretariāta funkcijas veic Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departaments.

8. Padomes sekretārs ir Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors.

9. Padomes sēdes ir atklātas, tās tiek sasauktas, ņemot vērā situāciju ceļu satiksmes drošības jomā, bet ne retāk kā divas reizes gadā. Padomes priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sēdi, izziņojot to ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes.

III. Padomes lēmumu pieņemšanas procedūra

10. Padome pieņem lēmumus ar balsu vairākumu, sēžu laikā atklāti balsojot. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

11. Ja kāds no padomes locekļiem nepiekrīt lēmumam, attiecīgā padomes locekļa atsevišķo viedokli ieraksta protokolā.

12. Padome var pieņemt lēmumus rakstveida procedūrā, nesasaucot padomes sēdi.

13. Lēmumu pieņemšanai rakstveida procedūrā piemēro šādu kārtību:

13.1. padomes sekretariāts sagatavo un nosūta elektroniski padomes locekļiem lēmuma projektu un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus;

13.2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā pēc lēmuma projekta saņemšanas sniedz atzinumu par lēmuma projektu, nosūtot to elektroniski padomes sekretariātam;

13.3. rakstveida procedūrā lēmums ir uzskatāms par pieņemtu, ja padomes locekļu vairākums to ir atbalstījis;

13.4. saņemtos elektroniskos atzinumus par lēmuma projektu padomes sekretariāts pievieno elektroniskās saskaņošanas protokolam. Elektroniskās saskaņošanas protokolu un pieņemto lēmumu paraksta padomes priekšsēdētājs un padomes sekretārs;

13.5. ja lēmums rakstveida procedūrā netiek pieņemts, padomes sekretariāts jautājumu virza izskatīšanai kārtējā vai ārkārtas padomes sēdē.

14. Priekšlikumus par Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 57. pantā paredzēto naudas līdzekļu izlietojumu ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) pasākumiem, kas ietverti plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības pasākumu tabulā, iesniedz līdz 31. janvārim, norādot pamatojumu, pasākuma mērķi, nepieciešamo finansējumu un skaidrojumu par pasākuma ietekmi uz politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem ceļu satiksmes drošības jomā. Ceļu satiksmes drošības pasākumu tabulā iekļautās institūcijas priekšlikumus iesniedz padomes sekretariātā, aizpildot pieteikuma anketu (1. pielikums). Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) pārskatu (2. pielikums) iesniedz padomes sekretariātā divu mēnešu laikā pēc tā īstenošanas.

15. Padome pieņem lēmumus par finansējuma piešķiršanu šo noteikumu 14. punktā minēto priekšlikumu īstenošanai, ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumu un ceļu satiksmē konstatēto pārkāpumu skaitu, kā arī satiksmes intensitātes statistiku iepriekšējo triju kalendāra gadu laikā un priekšlikumu ietekmi uz plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā ietverto mērķu izpildi.

IV. Ceļu satiksmes drošības padomes domnīca

16. Padome var izveidot satiksmes drošības ekspertu darba grupu (turpmāk – domnīca), kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes drošības procesa nepārtrauktību padomes sēžu starplaikos.

17. Domnīcas darba organizāciju nodrošina Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departaments.

18. Domnīcas sanāksmē piedalās pārstāvis no Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta, Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts tiesu ekspertīžu biroja, valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi". Domnīcas darbā var tikt pieaicināti atbilstošās nozares eksperti atkarībā no sanāksmes darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

19. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta direktors kārtējā padomes sēdē informē padomes locekļus par domnīcā izskatītajiem jautājumiem.

20. Domnīcā izskatītie jautājumi var tikt virzīti lemšanai padomē.

V. Noslēguma jautājums

21. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 23. septembra noteikumus Nr.530 "Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 132. nr.; 2005, 112. nr.; 2010, 12. nr.; 2014, 120. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 11. jūnija
noteikumiem Nr. 245
Ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) pasākuma pieteikums
1. Iesniedzējs

 

2. Kontaktpersona
vārds, uzvārdsinstitūcija, amatstālruņa numurse-pasta adrese
    
3. Nosaukums
(pasākuma nosaukums un numurs, kas ietverts plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā, pasākuma veids – kampaņa, tehnisko līdzekļu (kādu) iepirkums vai cita aktivitāte)

 

4. Mērķis un mērķauditorija
(mērķa atbilstība un tieša sasaiste ar attīstības plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā noteikto mērķi. Ja projekta mērķis nav saistīts ar konkrētu mērķauditoriju, ieraksta – šo jomu neskar)

 

5. Pamatojums un iespējamie alternatīvie risinājumi
(problēmas un risinājuma apraksts, pasākumā plānoto aktivitāšu apraksts)

 

6. Nepieciešamie finanšu līdzekļi (euro)

 

7. Īstenošanas termiņš

 

8. Prognozētie rezultatīvie rādītāji
(atbilstoši plānošanas dokumentam ceļu satiksmes drošības jomā)

 

 
Pieteikuma sagatavotājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 11. jūnija
noteikumiem Nr. 245
Pārskats par īstenotu ceļu satiksmes negadījumu novēršanas (profilakses) pasākumu
1. Iesniedzējs

 

2. Nosaukums
(pasākuma nosaukums un numurs, kas ietverts plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā, pasākuma veids – kampaņa, tehnisko līdzekļu (kādu) iepirkums vai cita aktivitāte)

 

3. Mērķa izpilde
(atbilstība plānošanas dokumentā noteiktajam mērķim)

 

4. Plānošanas dokumentā norādīto rezultātu/rezultatīvo rādītāju izpilde/sasniegtā mērķauditorija
(formāts, apjoms, sasniegtie rezultāti, izmaiņas/novirzes no sākotnēji plānotiem rezultātiem. Riski/trūkumi/ieguvumi. Projekta īstenošanas laikā sasniegtā mērķauditorija. Ja projekta mērķis nav saistīts ar konkrētu mērķauditoriju (aprīkojuma iegāde/tehniskie līdzekļi), ieraksta – šo jomu neskar)

 

5. Īstenošanai izlietotie finanšu līdzekļi (euro)

 

Iegādes veids vai pakalpojumsIzdevumi
  
6. Novērtējums
kritērijsnovērtējums (jā/nē)piezīmes (paskaidrojums par kritērija neizpildes iemesliem)
1. Mērķis ir sasniegts  
2. Rezultatīvie rādītāji atbilst plānošanas dokumentos ceļu satiksmes drošības jomā noteiktajiem mērķiem  
3. Realizēts plānotajā termiņā  
4. Nepieciešamie finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši plānotajam apjomam un mērķim  
5. Rezultāti demonstrē radošu un reālu ieguldījumu problēmas risinājumam  
6. Informācija par rezultātiem ir apkopota un publicēta  
 
Pārskata sagatavotājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 
Datums*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs T. Linkaits
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 245Pieņemts: 11.06.2019.Stājas spēkā: 14.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 13.06.2019. OP numurs: 2019/119.4
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307492
14.06.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)