Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 227

Rīgā 2019. gada 28. maijā (prot. Nr. 26 23. §)
Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka zīdītājgovju, kuras zīda teļus vismaz līdz četru mēnešu vecumam, teļu, jaunlopu un specializēto gaļas šķirņu vaislas buļļu (turpmāk – gaļas liellopi) pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtību.

2. Pārraudzības un snieguma pārbaudes gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī.

3. Gaļas liellopu ganāmpulka īpašnieks (turpmāk – ganāmpulka īpašnieks) nodrošina attiecīgo dzīvnieku pieejamību pārraudzības vai snieguma pārbaudes darbam, kā arī virspārraudzībai un pārraudzības vai snieguma pārbaudes darba kontrolei.

4. Pārraudzības un snieguma pārbaudes datus reģistrē Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) tīmekļvietnē ciltsdarba, snieguma pārbaudes un pārraudzības informācijas datubāzē (turpmāk – datubāze).

5. Datu centrs atbilstoši normatīvajiem aktiem par fizisko personu datu apstrādi nodrošina autorizētu pieeju datubāzei:

5.1. ganāmpulka īpašniekam;

5.2. personai, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību gaļas liellopu pārraudzībai (turpmāk – pārraugs) vai sertifikātu gaļas liellopu vērtēšanai (turpmāk – vērtēšanas eksperts) atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju;

5.3. šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrībai (turpmāk – biedrība), kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību.

6. Datu centrs katru gadu līdz 1. martam sagatavo pārraudzības un snieguma pārbaudes datu kopsavilkumu par iepriekšējo pārraudzības un snieguma pārbaudes gadu un ievieto to savā tīmekļvietnē.

II. Pārraudzības kārtība

7. Ganāmpulka īpašnieks pārraudzības laikā nodrošina datu ieguvi par visu vienam mērķim un vienā novietnē turētu gaļas liellopu produktivitāti (turpmāk – pārraudzības dati).

8. Pārraudzības datus iegūst un reģistrē pārraugs.

9. Pārraudzības datu iegūšanai lieto šādas metodes:

9.1. A metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis sertifikātu gaļas liellopu pārraudzībai;

9.2. B metodi – pārraudzību veic pārraugs, kas ir saņēmis apliecību gaļas liellopu pārraudzībai vienā ganāmpulkā.

10. Ja ganāmpulka īpašnieks pats neveic pārraudzību savā ganāmpulkā, viņš vienojas ar pārraugu par pārraudzības darbu un ganāmpulka pārraudzības plānu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

11. Pirms pārraudzības uzsākšanas ganāmpulka īpašnieks vai pārraugs informē datu centru par pārraudzības uzsākšanu, norādot datubāzē ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, un pārraudzības plānā norāda:

11.1. ganāmpulka pārraudzības shēmu;

11.2. ganāmpulka pārraudzības datu reģistrēšanas veidlapas (turpmāk – pārraudzības uzdevums) saņemšanas veidu;

11.3. pārraudzības datu iegūšanas veidu – svēršanu (kilogramos).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

11.1 Ganāmpulka īpašnieks informē datu centru par pārraudzības pārtraukšanu, norādot to datubāzē.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

12. Datu centrs nodrošina ganāmpulka īpašnieku ar šādām pārraudzības shēmām:

12.1. pamatshēma (ievieš visos pārraudzībā esošajos gaļas liellopu ganāmpulkos) – dzīvmasas noteikšanai zīdītājgovju ganāmpulkā;

12.2. papildshēmas:

12.2.1. dzīvmasas noteikšanai audzēšanas sezonas beigās;

12.2.2. dzīvmasas noteikšanai, lai novērtētu ganības;

12.3. specializētās shēmas:

12.3.1. svēršanai kontrolizaudzēšanā;

12.3.2. svēršanai reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā – izsolē, savākšanas centrā, tirgotāja telpās.

13. Datu centrs nodrošina iespēju saņemt pārraudzības uzdevumu. Pārraudzības uzdevumā ietver šādu informāciju:

13.1. ganāmpulka īpašnieks (fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums);

13.2. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs un adrese;

13.3. pārraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds un sertifikāta vai apliecības numurs);

13.4. ganāmpulka pārraudzības shēma;

13.5. pārraudzības uzdevuma izpildes datums;

13.6. pārraudzības datu iegūšanas veids;

13.7. dzīvnieka identifikācijas numurs.

14. Datu centrs šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam datubāzes lietotājam nodrošina iespēju atbilstoši pārraudzības plānam ganāmpulka pārraudzības uzdevumu lejupielādēt no datu centra tīmekļvietnes vai saņemt elektroniski un šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētajam datubāzes lietotājam – arī pa pastu.

15. Pārraugs atbilstoši pamatshēmas pārraudzības uzdevumam iegūst šādus pārraudzības datus:

15.1. teļa atšķiršanas dzīvmasa – ne agrāk kā 90 dienu un ne vēlāk kā 250 dienu vecumā;

15.2. jaunlopa dzīvmasa gada vecumā – ne agrāk kā 320 dienu un ne vēlāk kā 410 dienu vecumā;

15.3. zīdītājgovs dzīvmasa pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes;

15.4. ja ganāmpulkā izmanto sertificētu vaislinieku, – vaislas buļļa dzīvmasa pirms vaislas darbības uzsākšanas, triju vai četru gadu vecumā un piecu gadu vecumā.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 466)

16. Ganāmpulka īpašnieks grupē šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētos gaļas liellopus, veidojot vienaudžu grupas.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 466)

17. Šo noteikumu 15. punktā minētā gaļas liellopa pārraudzības dati nav jāiegūst, ja attiecīgais gaļas liellops ir slims un tā dzīvmasa būtiski atšķiras no attiecīgā vecuma gaļas liellopa dzīvmasas. Pārraudzības uzdevuma komentāros pārraugs norāda iemeslu – "slims".

18. Papildshēmu un specializēto shēmu ganāmpulka īpašnieks īsteno brīvprātīgi. Pārraugs papildus šo noteikumu 15. punktā minētajiem datiem iegūst šo noteikumu 12.2. un 12.3. apakšpunktā minētos datus atbilstoši izvēlētajai papildshēmai vai specializētajai shēmai.

19. Šo noteikumu 12.3.1. apakšpunktā minēto specializēto shēmu ievieš, lai noteiktu labākos vaislas buļļus. Kontrolizaudzēšanas ilgums vaislas buļļa pēcnācējam ir vismaz 120 dienu. Pārraugs datus par dzīvmasu iegūst kontrolizaudzēšanas perioda sākumā un beigās un reģistrē tos datubāzē.

20. Šo noteikumu 12.3.2. apakšpunktā minēto specializēto shēmu ievieš, ja pārraudzībā esošos gaļas liellopus realizē reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā. Pārraugs reģistrētā dzīvnieku tirdzniecības vietā realizēta gaļas liellopa dzīvmasu un svēršanas datumu reģistrē datubāzē.

21. Pārraugs 20 dienu laikā pēc pārraudzības datu iegūšanas:

21.1. reģistrē datubāzē pārraudzības uzdevumā iekļautos datus;

21.2. nosūta datu centram aizpildīto pārraudzības uzdevumu. Datu centrs pēc pārraudzības uzdevuma saņemšanas trīs dienu laikā pārraudzības datus reģistrē datubāzē.

22. Gaļas liellopu dzīvmasas noteikšanai izmanto vienus no šādiem svariem:

22.1. svarus, kuru precizitāte ir pārbaudīta pirms pārraudzības uzsākšanas un turpmāk, ievērojot šo noteikumu 24. punktā minētajā uzlīmē noteikto termiņu, un kuri atzīti par derīgiem pārraudzības datu ieguvei;

22.2. svarus, kas atbilst normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

23. Šo noteikumu 22.1. apakšpunktā minēto svaru precizitāti vienu reizi divos gados pārbauda institūcija, kas ar datu centru ir noslēgusi līgumu par svaru precizitātes pārbaudi, atzīšanu par derīgiem pārraudzības datu ieguvei un datu apmaiņu. Datu centrs informāciju par minētajām institūcijām ievieto savā tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 466)

24. Svaru identifikācijai šo noteikumu 23. punktā minētā institūcija izmanto uzlīmes ar datu centra izsniegtu identifikatoru.

25. Ja gaļas liellopu dzīvmasas noteikšanai izmanto šo noteikumu 22.2. apakšpunktā minētos svarus, ganāmpulka īpašnieks septiņu dienu laikā pēc svaru pārbaudes iesniedz datu centrā svaru verificēšanas sertifikāta kopiju. Datu centrs ganāmpulka īpašniekam izsniedz šo noteikumu 24. punktā minēto uzlīmi un informāciju par svaru pārbaudi reģistrē datubāzē.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 466)

25.1 Ganāmpulka īpašnieks ir atbildīgs par šo noteikumu 22. punktā minēto svaru izmantošanu un pārbaudi noteiktajā kārtībā un nodrošina, ka svari ir bez bojājumiem un lietošanai derīgā tehniskā stāvoklī.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

26. Datu centrs, nodrošinot pārraudzības datu uzskaiti un apstrādi:

26.1. gaļas liellopiem aprēķina vidējo dzīvmasas pieaugumu diennaktī no dzimšanas līdz atšķiršanai un no atšķiršanas līdz gada vecumam (gramos);

26.2. datubāzē koriģē teļa dzīvmasu 200 dienu vecumā un jaunlopa dzīvmasu 365 dienu vecumā;

26.3. aprēķina zīdītājgovju auglības rādītājus – teļu ieguvi, teļu saglabāšanu, pirmās atnešanās vecumu, starpatnešanās periodu.

(Grozīts ar MK 06.07.2021. noteikumiem Nr. 466)

III. Snieguma pārbaudes kārtība

27. Snieguma pārbaudi veic gaļas liellopu audzēšanas saimniecībā, par kuru ir noslēgta vienošanās par audzēšanas programmas īstenošanu ar biedrību, kas pārraudzības datus iegūst šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā. Ganāmpulka īpašnieks snieguma pārbaudes laikā nodrošina datu ieguvi par visiem audzēšanas programmas mērķim atbilstošajiem gaļas liellopiem.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

28. Snieguma pārbaudes datus par gaļas liellopiem, ar kuriem īsteno audzēšanas programmu, saimniecībā iegūst un reģistrē pārraugs un vērtēšanas eksperts.

29. Snieguma pārbaudē par gaļas liellopiem ietver šādu informāciju:

29.1. izcelšanās datus;

29.2. pārraudzības datus;

29.3. eksterjera lineārās vērtēšanas datus;

29.4. datus par temperamentu;

29.5. datus par ilgmūžību;

29.6. datus par atnešanās vieglumu;

29.7. datus par starpatnešanās periodu;

29.8. nedzīvi dzimušo pēcnācēju skaitu;

29.9. liemeņu karkasa novērtējumu.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

30. Vērtēšanas eksperts atbilstoši audzēšanas programmā noteiktajām prasībām vērtē zīdītājgovis un specializēto gaļas šķirņu vaislas buļļus, reģistrējot šādus datus:

30.1. eksterjera lineārās vērtēšanas datus:

30.1.1. zīdītājgovīm – pēc pirmās un trešās vai ceturtās atnešanās reizes;

30.1.2. vaislas buļļiem – pirms vaislas darbības uzsākšanas, triju vai četru gadu vecumā un piecu gadu vecumā;

30.2. datus par temperamentu:

30.2.1. zīdītājgovij – pēc pirmās atnešanās reizes ("L" – līdzsvarota, "T" – tramīga, "A" – agresīva);

30.2.2. vaislas bullim – pirms vaislas darbības uzsākšanas ("L" – līdzsvarots, "T" – tramīgs, "A" – agresīvs).

31. Ja ganāmpulka īpašnieks ir ievedis zīdītājgovis un vaislas buļļus no citas valsts vai iepircis no ganāmpulka, kurā nenotiek snieguma pārbaude, un šīs zīdītājgovis un vaislas buļļi nav novērtēti šo noteikumu 30.1. apakšpunktā minētajā laikposmā, zīdītājgovs eksterjera lineāro vērtēšanu veic vismaz vienu reizi pēc tuvākās atnešanās, bet vaislas buļļa eksterjera lineāro vērtēšanu – vismaz vienu reizi, kad tiek uzsākta vaislas darbība.

32. Datu centrs šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētajam datubāzes lietotājam nodrošina iespēju eksterjera lineārās vērtēšanas protokolus lejupielādēt no datu centra tīmekļvietnes.

33. Vērtēšanas eksperts gaļas liellopu eksterjera lineārās vērtēšanas datu reģistrēšanai izmanto datu centra eksterjera lineārās vērtēšanas protokolus un 20 dienu laikā pēc novērtēšanas eksterjera lineārās vērtēšanas datus reģistrē datubāzē.

33.1 Datu centrs, izmantojot šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju, atbilstoši biedrības audzēšanas programmā noteiktajām prasībām nosaka gaļas liellopu ģenētisko kvalitāti.

(MK 06.07.2021. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

34. Ja biedrībai ir radušās aizdomas par audzēšanas programmas īstenošanā iesaistīto gaļas liellopu snieguma pārbaudes datu neatbilstību, biedrība saskaņā ar tās paškontroles procedūrās noteiktajiem kritērijiem organizē snieguma pārbaudes datu virspārraudzību, iesaistot tajā speciālistu grupu.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

35. Virspārraudzības laikā biedrības speciālisti pārliecinās par:

35.1. snieguma pārbaudes datu atbilstību šo noteikumu un audzēšanas programmā noteiktajām prasībām;

35.2. audzēšanas programmā iesaistīto gaļas liellopu identitāti pēc DNS ģenētiskās kvalitātes.

35.1 Gaļas liellopu identitātes pārbaudi biedrība organizē atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem. Ja, ievērojot DNS analīžu rezultātus, datubāzē labojami attiecīgā dzīvnieka izcelsmes dati, biedrība informē datu centru. Datu centrs izdara nepieciešamos labojumus.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

36. Ja biedrība virspārraudzības laikā konstatē, ka snieguma pārbaudes dati ir neatbilstoši, tā rezultātus fiksē pārbaudes aktā, norādot pārbaudītos snieguma pārbaudes ganāmpulkus un konstatētās neatbilstības.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

36.1 Biedrība pārbaudes aktu iesniedz izvērtēšanai datu centra komisijā, kura izveidota atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju (turpmāk – komisija).

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

36.2 Komisija, pamatojoties uz biedrības konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par attiecīgo snieguma pārbaudes datu anulēšanu, ja snieguma pārbaudes dati nav iegūti saskaņā ar šo noteikumu un attiecīgās šķirnes audzēšanas programmas prasībām vai tie neatbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku audzēšanu un ciltsdarbu noteiktajām prasībām.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

36.3 Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 13.07.2023. noteikumu Nr. 391 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

37. Šo noteikumu 11.3.2. apakšpunktā minētais pārraudzības datu iegūšanas veids ir spēkā līdz 2020. gada 1. janvārim.

38. Pirms šo noteikumu spēkā stāšanās iegūtos gaļas liellopu pārraudzības datus izmanto gaļas liellopu pārraudzībai un snieguma pārbaudei šajos noteikumos paredzētajā kārtībā.

Ministru prezidenta vietā –
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Gaļas liellopu pārraudzības un snieguma pārbaudes kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 227Pieņemts: 28.05.2019.Stājas spēkā: 31.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 108, 30.05.2019. OP numurs: 2019/108.20
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307170
{"selected":{"value":"19.07.2023","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.07.2023","iso_value":"2023\/07\/19","content":"<font class='s-1'>19.07.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2021","iso_value":"2021\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2021.-18.07.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.01.2020","iso_value":"2020\/01\/02","content":"<font class='s-1'>02.01.2020.-08.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.05.2019","iso_value":"2019\/05\/31","content":"<font class='s-1'>31.05.2019.-01.01.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.07.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)