Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/16

Smiltenē 2016. gada 28. decembrī 
Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2016. gada 28. decembra
lēmumu (prot. Nr. 19, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 16. punktu,
46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu

Ar precizējumiem, kas izdarīti ar Smiltenes novada domes
2017. gada 25. janvāra lēmumu
(prot. Nr. 1, 2. §)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) īsteno Izglītības likuma 46. pantā un 47. pantā noteikto pašvaldības kompetenci – izsniegt licences juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai.

2. Šie noteikumi nosaka juridisko un fizisko personu iesniegto izglītības programmu licencēšanas dokumentu izvērtēšanas un lēmuma par licences izsniegšanu, izsniegšanas atteikumu vai licences anulēšanas pieņemšanas, kā arī citu šajos noteikumos minēto darbību veikšanas kārtību.

3. Licenci (paraugs – pielikums) izsniedz Pašvaldības Licencēšanas komisija (turpmāk – Komisija), kuras sastāvs un nolikums tiek apstiprināts ar Pašvaldības domes lēmumu.

II. Licences pieprasījuma iesniegšanas kārtība

4. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – juridiskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda licences pieprasītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, licencējamās programmas nosaukums;

4.2. licencējamās programmas aprakstu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju, dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugu, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves;

4.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, programmas vadītāja Curriculum Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

5. Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai personai jāiesniedz šādi dokumenti:

5.1. pieteikums licences saņemšanai, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, licencējamās programmas nosaukums;

5.2. licencējamās programmas aprakstu valsts valodā, kas ietver programmas nosaukumu, apjomu, mērķus un uzdevumus, saturu, mērķauditoriju;

5.3. programmas īstenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, programmas vadītāja CV, pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.

6. Komisijai adresētie pieteikumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.

III. Lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtība

7. Komisija 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc licences pieteikuma saņemšanas izskata saņemtos iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:

7.1. par licences izsniegšanu;

7.2. par atteikumu izsniegt licenci;

7.3. par papildus informācijas pieprasīšanu;

7.4. par izsniegtās licences pārreģistrāciju un/vai pagarināšanu.

8. Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai, ja licences saņemšanai iesniegtajos dokumentos nav pietiekama informācija. Šajā gadījumā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas licences pieteicējam nosūta paziņojumu, kurā tiek norādīta nepieciešamā informācija vai dokumenti. Licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā papildu informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

9. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja iesniegtie dokumenti vai Komisijas iegūtā informācija neatbilst normatīvo aktu vai šo noteikumu prasībām.

10. Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par agrāk izsniegtas licences anulēšanu, ja:

10.1. licences saņēmējs gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis īstenot licencēto interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu;

10.2. licencētās interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi;

10.3. juridiskā persona tiek likvidēta.

11. Par licences anulēšanu licencētā persona tiek informēta rakstiski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas.

12. Komisija lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu pieņem, ja licences īpašnieks iesniedz iesniegumu Komisijai ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigām.

13. Komisijai ir tiesības pieprasīt licences pieprasītājam iesniegt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences derīguma termiņa pagarināšanai.

14. Komisija pieņem lēmumu par licences derīguma termiņa pagarināšanu vai atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

15. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izglītības programmas īstenošanu.

16. Komisijas pieņemto lēmumu licences pieprasītājs var apstrīdēt Pašvaldības domē.

17. Šo noteikumu ietvaros Pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

18. Licenci izsniedz uz laiku līdz diviem gadiem.

19. Licenci paraksta domes priekšsēdētājs.

20. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

22. Licences, kuras licences pieprasītājam izsniegtas līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
Pielikums
Smiltenes novada domes
2016. gada 28. decembra
lēmumam (prot. Nr. 19, 4. §)

SMILTENES NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009067337, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

LICENCE

Smiltenē

Nr.SND/9-9/__/__

Izsniegta:   , personas kods/reģ.nr.   ,
deklarētā dzīvesvieta/juridiskā adrese:  

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS / PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS REALIZĒŠANAI SMILTENES NOVADĀ PROGRAMMĀ:

     

Pamatojums: Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas lēmums Nr._________

Licences darbības termiņš: no 20__.gada __.________ līdz 20__.gada __._________

Licences izsniegšanas datums: 20__.gada __.________

Domes priekšsēdētājs:

Saistošo noteikumu projekta "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Smiltenes novadā"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu un 47. panta trešo daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, lēmuma pieņemšanas un apstrīdēšanas kārtību un licences izsniegšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz plānoto pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi attiecas uz visām juridiskajām un fiziskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kas Smiltenes novadā vēlas realizēt interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas.

Tiek atvieglota licences iegūšanas procedūra fiziskām un juridiskām personām.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Smiltenes novada pašvaldības Licencēšanas komisija.
Saistošie noteikumi attiecas uz interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības jomu.
Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties Smiltenes novada domē Licencēšanas komisijā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu grozījumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Smiltenes pašvaldības portālā www.smiltene.lv.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 18/16Pieņemts: 28.12.2016.Stājas spēkā: 11.02.2017.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 2 (61), 10.02.2017.
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
307124
11.02.2017
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)