Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 187

Rīgā 2019. gada 30. aprīlī (prot. Nr. 22 16. §)
Zemkopības ministrijas nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Zemkopības ministrija (turpmāk – ministrija) ir vadošā valsts pārvaldes iestāde lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē, kā arī citās šajos noteikumos minētajās valsts politikas jomās.

2. Ministrija ir tieši pakļauta zemkopības ministram (turpmāk – ministrs).

3. Ministrija ir augstākā iestāde tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm (turpmāk – ministrijas padotības iestādes) un privātpersonām, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums un kuras, pildot konkrēto uzdevumu, ir ministrijas padotībā (turpmāk – privātpersonas, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums), ja likumā vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

II. Ministrijas funkcijas, uzdevumi un kompetence

4. Ministrijai ir šādas funkcijas:

4.1. izstrādāt lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku šādās jomās:

4.1.1. dzīvnieku veselība, labturība un dzīvnieku tirdzniecība;

4.1.2. dzīvnieku barība un veterinārās zāles;

4.1.3. pārtikas tirgus un pārtikas aprite (higiēna, drošums un kvalitāte);

4.1.4. biotehnoloģijas un kvalitāte;

4.1.5. augkopība;

4.1.6. lauksaimniecības resursu ilgtspējīga apsaimniekošana (lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana, sēklu un augu pavairojamā materiāla aprite, augu aizsardzība un mēslošanas līdzekļu aprite, invazīvo sugu ierobežošana, lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma samazināšana un novēršana, selekcionāru tiesību aizsardzība un augsnes apsaimniekošana);

4.1.7. lopkopība un ciltsdarbs;

4.1.8. lauksaimniecības tirgus kopīga organizācija;

4.1.9. ilgtspējīga zivju un citu ūdens bioloģisko resursu apsaimniekošana (bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, ilgtspējīga izmantošana, aizsardzība, pavairošana un pētīšana);

4.1.10. zivsaimniecības nozares attīstība un zivju resursu pārvaldība;

4.1.11. piekrastes teritoriju ilgtspējīga attīstība;

4.1.12. meža resursu ilgtspējīga apsaimniekošana (meža apsaimniekošana, dabas aizsardzība mežā, meža apsardzība un aizsardzība, meža ģenētisko resursu aizsardzība un ilgtspējīga izmantošana, meža reproduktīvā materiāla izmantošana, nacionālais meža monitorings);

4.1.13. medību un medību resursu ilgtspējīga apsaimniekošana;

4.1.14. valsts un Eiropas Savienības atbalsts;

4.1.15. traktortehnikas un tās piekabju, maināmo velkamo iekārtu un maināmo tehnoloģisko agregātu aprite, kā arī traktortehnikas vadītāju sagatavošana un atestācija;

4.1.16. klimata pārmaiņu samazināšana, ierobežošana un pielāgošanās klimata pārmaiņām lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozarē;

4.1.17. bioekonomikas attīstība;

4.1.18. atjaunojamo enerģijas resursu – meža un lauksaimniecības biomasas – ilgtspējīga pieejamība, ieguve un izmantošana;

4.1.19. meža un lauksaimniecības zemes resursu (arī meliorācijas) pārvaldība;

4.1.20. ģeotelpiskās informācijas iegūšana;

4.1.21. kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;

4.1.22. vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmas (tostarp datubāzu un reģistrācijai pakļautu lietu publisko reģistru) uzturēšana;

4.1.23. bioloģiskā lauksaimniecība;

4.1.24. zinātnes un inovācijas atbalsts lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības jomā;

4.1.25. lauku attīstības politika;

4.2. organizēt un koordinēt politikas īstenošanu šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajās jomās;

4.3. organizēt un koordinēt likumu un citu normatīvo aktu īstenošanu lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politikas jomā;

4.4. pildīt citas ārējos normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

(Grozīts ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 24)

5. Lai izpildītu noteiktās funkcijas, ministrija veic šādus uzdevumus:

5.1. izstrādā nozari reglamentējošo tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;

5.2. sniedz atzinumus par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;

5.3. izdod administratīvos aktus;

5.4. nodrošina nepieciešamos pētījumus, kā arī veicina pētījumu rezultātu efektīvu izmantošanu nozares politikas izstrādē;

5.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām valsts pārvaldes iestādēm vienotas valsts politikas izstrādē un īstenošanā, kā arī uzdevumu izpildē;

5.6. uzrauga nozares politikas īstenošanu ministrijas padotības iestādēs un kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – kapitālsabiedrības);

5.7. sagatavo un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz priekšlikumus par normatīvajos aktos un attiecīgajos attīstības plānošanas dokumentos paredzēto pasākumu īstenošanai un ministrijas uzdevumu veikšanai nepieciešamo finansējumu no valsts budžeta;

5.8. valsts vārdā kārto privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami ministrijas darbības nodrošināšanai;

5.9. informē sabiedrību par nozares politiku un ministrijas uzdevumu izpildi, kā arī par valsts kapitālsabiedrību, ministrijas padotības iestāžu un to privātpersonu darbību, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums;

5.10. pārbauda funkciju izpildi un veic citas pārbaudes ministrijas padotības iestādēs un to privātpersonu darbībā, kurām deleģēts pārvaldes uzdevums;

5.11. nodrošina sabiedrības informēšanu un dialogu ar sabiedrību par lauksaimniecības, meža nozares un zivsaimniecības politiku;

5.12. izskata ministrijai adresētus dokumentus, kas satur lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu, un nodrošina personu pieņemšanu;

5.13. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā un valsts pārvaldē;

5.14. nodrošinot ministrijas rīcībā esošās vispārpieejamās informācijas pieejamību sabiedrībai, izskata privātpersonu informācijas pieprasījumus, kā arī, ievērojot labas pārvaldības principu, pēc savas iniciatīvas nodrošina piekļuvi noteikta veida vispārpieejamai informācijai ministrijas tīmekļvietnē;

5.15. pārrauga Baltijas jūras piekrastes un Latvijas Republikas iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atražošanu un izpēti;

5.16. organizē valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanu Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos;

5.17. koordinē darbu ar Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansētajiem projektiem;

5.18. piedalās Eiropas Savienības kopējās politikas izstrādē par lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares produktu tirdzniecību un koordinē tās īstenošanu Latvijā;

5.19. atbilstoši kompetencei koordinē un kontrolē Eiropas Savienības tiesību pārņemšanu un ieviešanu;

5.20. atbilstoši kompetencei nodrošina Latvijai saistošo starptautisko līgumu izpildi;

5.21. atbilstoši kompetencei pārstāv Latvijas Republikas intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās, tostarp Eiropas Savienības Tiesā izskatāmajās lietās;

5.22. koordinē nozares politikas izstrādei un īstenošanai nepieciešamās ģeotelpiskās informācijas iegūšanu, sagatavošanu un atjaunināšanu un attiecīgu ģeotelpiskās informācijas pakalpojumu sniegšanu;

5.23. koordinē attiecīgās nozares ģeotelpisko datu kopu un to metadatu iegūšanu, sagatavošanu, aktualizēšanu un pieejamību valsts vienotajā ģeoportālā atbilstoši kompetencei;

5.24. uzrauga valsts atbalsta piešķiršanas atbilstību Eiropas Komisijas normatīvo aktu prasībām;

5.25. īsteno citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

6. Ministrijai ir tiesības:

6.1. piedalīties starptautisku organizāciju rīkotajos pasākumos;

6.2. noslēgt starptautiskās sadarbības līgumus;

6.3. koordinēt starptautisko sadarbību;

6.4. sniegt maksas pakalpojumus;

6.5. īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

III. Ministrijas darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskats par ministrijas darbību

7. Valsts sekretārs pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdēto ministrijas pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai pārvaldes amatpersonas un darbinieka faktisko rīcību, ja likumos vai Ministru kabineta noteikumos nav noteikts citādi.

8. Valsts sekretāra izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersona var pārsūdzēt tiesā.

9. Publiskos pārskatus par ministrijas darbību un tai piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu ministrija sniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Ministrijas padotības iestādes un kapitālsabiedrības

10. Ministrijas padotības iestādes ir:

10.1. Lauku atbalsta dienests;

10.2. Pārtikas un veterinārais dienests;

10.3. Valsts augu aizsardzības dienests;

10.4. Valsts meža dienests;

10.5. Lauksaimniecības datu centrs;

10.6. Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra;

10.7. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte;

10.8. Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";

10.9. valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"".

(Grozīts ar MK 17.01.2023. noteikumiem Nr. 24)

11. Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

11.1. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts";

11.2. valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi";

11.3. akciju sabiedrībā "Latvijas valsts meži";

11.4. akciju sabiedrībā "Attīstības finanšu institūcija Altum";

11.5. sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs".

V. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumus Nr. 245 "Zemkopības ministrijas nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 70. nr.; 2004, 144. nr.; 2005, 196. nr.; 2006, 190. nr.; 2007, 50. nr.; 2009, 26., 129., 206. nr.; 2010, 156. nr.; 2011, 102. nr.; 2013, 68. nr.; 2015, 137. nr.; 2016, 164. nr.).

13. Ministrijas izveidoto padomju un komisiju nolikumi un reglamenti, kā arī rīkojumi par darba grupu izveidošanu, kuri līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 245 "Zemkopības ministrijas nolikums" 17. punktu, paliek spēkā līdz to atzīšanai par spēku zaudējušiem vai līdz brīdim, kad tie zaudē spēku uz cita pamata.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Zemkopības ministrijas nolikums Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 30.04.2019.Stājas spēkā: 21.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 20.05.2019. OP numurs: 2019/99.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306912
{"selected":{"value":"20.01.2023","content":"<font class='s-1'>20.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.01.2023","iso_value":"2023\/01\/20","content":"<font class='s-1'>20.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2019","iso_value":"2019\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2019.-19.01.2023.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.01.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"