Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.88

Rīgā 2019.gada 8.maijā (prot. Nr.20, 4.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 2.oktobrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko", vienotais reģistrācijas numurs: 40103533061, juridiskā adrese: Spodrības iela 4, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 (turpmāk - SIA "Dobeles Eko"), iesniegumu (2018.gada 26.septembris Nr.21/2018) ar koģenerācijas stacijā "Kurbadi", Bērzes pagastā, Dobeles novadā, saražotās siltumenerģijas tarifa projektu un 2019.gada 4.janvārī, 1.martā, 3.aprīlī un 24.aprīlī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošos dokumentus un tarifa projekta precizējumu (2018.gada 28.decembris Nr.29/2018, 2019.gada 1.marts Nr.7/2019, 2019.gada 2.aprīlis Nr.10/2019 un 2019.gada 23.aprīlis Nr.13/2019) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 11.jūnija lēmumu Nr. 1/10 "Koģenerācijas tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.

2. SIA "Dobeles Eko" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatorā publicēja 2018.gada 5.oktobrī (Latvijas Vēstnesis, 2018, 197.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

4. No Metodikas 39.6punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai saražotās elektroenerģijas pārdošanas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu un pārdotās elektroenerģijas ieņēmumu izmaiņām.

5. Metodikas 39.7punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 39.6punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 39.71. līdz 39.74.apakšpunktā noteikto informāciju.

6. SIA "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas šķeldas kā kurināmā izmaksas un ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju.

7. Regulatora padomes sēdē SIA "Dobeles Eko" pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegto tarifu projektu un izteica lūgumu šā lēmuma secinājumu daļas 4.punktā un lemjošās daļas 5.punktā minēto lielumu izmaiņu ietekmes izvērtēšanai noteikt divpadsmit mēnešu termiņu.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "Dobeles Eko" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "Dobeles Eko" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Dobeles Eko" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, SIA "Dobeles Eko" ir pamatoti izdot Regulatora atļauju pašai noteikt koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Dobeles Eko" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "Dobeles Eko".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Dobeles Eko" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Dobeles Eko" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja SIA "Dobeles Eko" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "Dobeles Eko" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Dobeles Eko" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu, ja divpadsmit mēnešu laikā no SIA "Dobeles Eko" apstiprinātā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās vai SIA "Dobeles Eko" pašas noteiktā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās vidēji svērtā faktiskā kurināmā cena ir zemāka nekā šo divpadsmit mēnešu laikā piemērotajā siltumenerģijas ražošanas tarifā un vidēji svērtā pārdotās elektroenerģijas faktiskā cena ir augstāka nekā šo divpadsmit mēnešu laikā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņas ietekmē uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmo izmaksu samazinājumu. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Dobeles Eko" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Dobeles Eko" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "Dobeles Eko" Metodikas 39.71. līdz 39.74.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Dobeles Eko" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Dobeles Eko" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "Dobeles Eko" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 39.10punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 14., 14.1., 39.6, 39.7, 40., 43., 44.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 29,90 EUR/MWh;

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2019.gada 1.jūlijā;

3. piešķirt SIA "Dobeles Eko" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā cenas vai pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "Dobeles Eko";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Dobeles Eko" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu, ja divpadsmit mēnešu laikā no SIA "Dobeles Eko" apstiprinātā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās vai SIA "Dobeles Eko" pašas noteiktā koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifa spēkā stāšanās vidēji svērtā faktiskā kurināmā cena ir zemāka nekā šo divpadsmit mēnešu laikā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un vidēji svērtā pārdotās elektroenerģijas faktiskā cena ir augstāka nekā šo divpadsmit mēnešu laikā piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā un ja šo abu lielumu izmaiņas ietekmē uz siltumenerģijas ražošanu attiecināmo izmaksu samazinājumu;

6. uzdot SIA "Dobeles Eko" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenas un pārdotās elektroenerģijas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā;

7. uzdot SIA "Dobeles Eko" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtiem kurināmā piegādes līgumiem, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "Dobeles Eko" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dobeles Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 88Pieņemts: 08.05.2019.Stājas spēkā: 08.05.2019.Zaudē spēku: 22.11.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 14.05.2019. OP numurs: 2019/94.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
306793
08.05.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)