Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 188

Rīgā 2019. gada 7. maijā (prot. Nr. 23 7. §)
Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem un valsts nodevas maksāšanas kārtība un apmērs
Izdoti saskaņā ar Ieroču aprites likuma
73. panta septīto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības licences saņemšanai;

1.2. prasības, kas ieroču komersantam un ieroču brokerim jāievēro licences darbības laikā;

1.3. kārtību, kādā komersantam izsniedz licenci, pagarina tās derīguma termiņu, izsniedz tās dublikātu vai atkārtotu licenci;

1.4. kārtību, kādā anulē licenci un aptur licences darbību;

1.5. kārtību un apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un tās derīguma termiņa pagarināšanu.

II. Prasības ieroču komersanta un ieroču brokera licences saņemšanai

2. Komersants, kas vēlas saņemt licenci (1. pielikums) kādā no Ieroču aprites likuma 73. panta trešajā daļā minētajiem darbības veidiem, nodrošina, ka atkarībā no plānotā komercdarbības veida tiek izbūvētas vai ierīkotas šādas telpas, vai noslēdz līgumu par šādu telpu nomu:

2.1. izgatavošanas telpas un veikals – lai saņemtu licenci ieroču, šaujamieroču, šaujamieroču sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļu vai speciālo līdzekļu izgatavošanai (rūpnieciska, amatnieciska vai individuāla izgatavošana vai montāža);

2.2. veikals – lai saņemtu licenci ieroču, šaujamieroču, šaujamieroču sastāvdaļu, šaujamieroču munīcijas, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļu realizācijai;

2.3. remontdarbnīca – lai saņemtu licenci ieroču, šaujamieroču vai speciālo līdzekļu remontam;

2.4. dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīca – lai saņemtu licenci šaujamieroču vai speciālo līdzekļu dezaktivēšanai un pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskajiem ieročiem).

3. Komersants nodrošina iespēju kompetentajām valsts institūcijām noteiktā termiņā pārbaudīt attiecīgo telpu atbilstību normatīvajos aktos par ieroču apriti noteiktajām prasībām.

4. Lai saņemtu licenci, individuālais komersants un personas, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās – personālsabiedrības biedri, kas ir tiesīgi to pārstāvēt, un kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļi (turpmāk – komersanta amatpersonas), kā arī komersanta darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem ir pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas (turpmāk – darbinieki), nokārto Ieroču aprites likumā noteikto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (turpmāk – eksāmens).

5. Lai saņemtu licenci, komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai (2. pielikums). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

5.1. par komercsabiedrību:

5.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

5.1.4. informāciju par kapitālsabiedrības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem (turpmāk – komersanta dalībnieki):

5.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

5.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

5.2. par individuālo komersantu:

5.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

5.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

5.3. plānotos darbības veidus (izgatavošana, remonts, realizācija, dezaktivēšana, pārveidošana) un ieroču, šaujamieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu veidus un šaujamieroču un pneimatisko ieroču kategorijas;

5.4. šo noteikumu 2. punktā minēto telpu adresi;

5.5. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

6. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt, pārveidot vai izgatavot ieročus, šaujamieroču sastāvdaļas, šaujamieroču munīciju, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus (iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā);

6.2. darbinieku sarakstu, kurā norāda darbinieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts, un amatu;

6.3. darba līgumu kopijas, kas noslēgti ar darbiniekiem par attiecīgu darbu veikšanu.

7. Lai saņemtu ieroču brokera licenci (3. pielikums), komersants iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences saņemšanai (4. pielikums). Iesniegumā norāda šādas ziņas:

7.1. par komercsabiedrību:

7.1.1. nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

7.1.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru, kā arī elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

7.1.3. informāciju par komersanta amatpersonām (vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts);

7.1.4. informāciju par komersanta dalībniekiem:

7.1.4.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

7.1.4.2. juridiskās personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru;

7.2. par individuālo komersantu:

7.2.1. vārdu, uzvārdu un personas kodu vai personas dzimšanas datumu, ja personas kods nav piešķirts;

7.2.2. kontaktinformāciju (juridisko adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (ja licenci vēlas saņemt elektroniski));

7.3. licences saņemšanas veidu – papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā.

III. Kārtība, kādā izsniedz licenci ieroču komersantam un ieroču brokerim

8. Licenču izsniegšanai Valsts policija izveido licencēšanas komisiju vismaz piecu personu sastāvā (turpmāk – licencēšanas komisija).

9. Saņemot iesniegumu, licencēšanas komisija pārbauda, vai tajā norādītas visas šo noteikumu 5. vai 7. punktā minētās ziņas un pievienoti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti.

10. Ja iesniegumā nav norādītas visas šo noteikumu 5. vai 7. punktā minētās ziņas vai nav pievienoti visi šo noteikumu 6. punktā minētie dokumenti, licencēšanas komisija par to informē komersantu un konstatēto trūkumu novēršanai nosaka termiņu, kas nav mazāks par piecām darbdienām. Ja komersants noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītās ziņas vai dokumentus, licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci.

11. Licencēšanas komisija pēc tam, kad saņemts komersanta iesniegums ieroču komersanta licences saņemšanai:

11.1. triju darbdienu laikā pieprasa:

11.1.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamā teritorijā ierīkotas attiecīgās telpas, atzinumu (atbilstoši kompetencei) par telpu atbilstību normatīvajiem aktiem, kas nosaka ugunsdrošības prasības ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu remontdarbnīcai, dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcai, izgatavošanas telpām un veikalam;

11.1.2. Valsts policijas reģionālajai struktūrvienībai, kuras apkalpojamā teritorijā ierīkotas attiecīgās telpas, atzinumu (atbilstoši kompetencei) par remontdarbnīcas, dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcas, izgatavošanas telpu un veikala atbilstību normatīvo aktu prasībām ieroču aprites jomā;

11.1.3. Valsts vides dienestam atzinumu par attiecīgo telpu atbilstību normatīvo aktu prasībām vides aizsardzības jomā;

11.1.4. valsts drošības iestādēm ziņas, kas apliecina, vai individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieks vai vadītājs, vai darbinieks, kuram saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija, šo priekšmetu sastāvdaļas vai speciālie līdzekļi, pieder pie aizliegta militarizēta vai bruņota grupējuma, sabiedriskās organizācijas (partijas) vai sabiedrisko organizāciju (partiju) apvienības, kā arī ziņas par to, vai minēto personu darbība ir vērsta pret Latvijas valsts drošību;

11.2. 15 dienu laikā pārbauda, vai:

11.2.1. uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonām, komersanta dalībniekiem un darbiniekiem neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi;

11.2.2. individuālais komersants, komersanta amatpersonas un darbinieki ir nokārtojuši eksāmenu;

11.2.3. komersanta īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt, pārveidot vai izgatavot ieročus, šaujamieroču sastāvdaļas, šaujamieroču munīciju, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus.

12. Licencēšanas komisija pēc tam, kad saņemts komersanta iesniegums ieroču brokera licences saņemšanai un tam pievienotie dokumenti, 15 dienu laikā pārbauda, vai uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonām un dalībniekiem neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi, kā arī pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums par licenci ieroču brokera darbībai ir saņemts valsts budžetā.

13. Šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2., 11.1.3. un 11.1.4. apakšpunktā minētās institūcijas atzinumus sniedz 15 dienu laikā pēc licencēšanas komisijas pieprasījuma saņemšanas.

14. Šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3. apakšpunktā minētos atzinumus komersants var iegūt pats un iesniegt vienlaikus ar iesniegumu. Minētie atzinumi ir derīgi iesniegšanai 90 dienas pēc to izsniegšanas dienas.

15. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:

15.1. šo noteikumu 11.1.4. un 11.2.1. apakšpunktā vai 12. punktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka uz individuālo komersantu, komercsabiedrību, komersanta amatpersonām, komersanta dalībniekiem un darbiniekiem attiecas kāds no Ieroču aprites likumā minētajiem ierobežojumiem;

15.2. šo noteikumu 11.2.2. apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka individuālais komersants, komersanta amatpersona vai darbinieks nav nokārtojis eksāmenu;

15.3. šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. vai 11.1.3. apakšpunktā minētais atzinums ir komersantam negatīvs;

15.4. komersanta īpašumā vai valdījumā nav piemērota nekustamā īpašuma, kurā glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt, pārveidot vai izgatavot ieročus, šaujamieroču sastāvdaļas, šaujamieroču munīciju, šaujamieroču munīcijas sastāvdaļas vai speciālos līdzekļus;

15.5. nav samaksāta valsts nodeva par licences izsniegšanu.

16. Komersants un viņa pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgi piedalīties licencēšanas komisijas sēdē, kurā izskata komersanta iesniegumu.

17. Ja licencē nevar norādīt visas atļautās ieroču, to munīcijas un speciālo līdzekļu izgatavošanas telpu, remontdarbnīcu, dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcu vai veikalu adreses, tās norāda licences pielikumā.

18. Ja ieroču komersants vai ieroču brokeris ir izteicis vēlmi licenci saņemt elektroniska dokumenta veidā, licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par licences izsniegšanu nosūta komersantam licenci elektroniska dokumenta veidā.

IV. Kārtība, kādā pagarina licences derīguma termiņu komercdarbībai ar A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām

19. Ja ieroču komersants un ieroču brokeris vēlas pagarināt licences derīguma termiņu komercdarbībai ar A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām, viņš 60 dienas pirms licences darbības termiņa beigām iesniedz Valsts policijā iesniegumu licences derīguma termiņa pagarināšanai. Ja ieroču komersants vai ieroču brokeris ir nokavējis licences pagarināšanas iesnieguma iesniegšanas termiņu, viņš iesniedz šo noteikumu 5. vai 7. punktā minēto iesniegumu un samaksā šo noteikumu 42. punktā minēto valsts nodevu.

20. Licencēšanas komisija pēc iesnieguma saņemšanas:

20.1. triju darbdienu laikā pieprasa valsts drošības iestādēm ziņas, kas apliecina, vai individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieks vai vadītājs, vai darbinieks, kuram saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija, šo priekšmetu sastāvdaļas vai speciālie līdzekļi, pieder pie aizliegta militarizēta vai bruņota grupējuma, sabiedriskās organizācijas (partijas) vai sabiedrisko organizāciju (partiju) apvienības, kā arī ziņas par to, vai minēto personu darbība ir vērsta pret Latvijas valsts drošību;

20.2. 15 dienu laikā pārbauda, vai:

20.2.1. uz ieroču komersantu vai ieroču brokeri, ieroču komersanta vai ieroču brokera amatpersonām, ieroču komersanta vai ieroču brokera dalībniekiem un darbiniekiem neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi;

20.2.2. ieroču komersants, ieroču komersanta amatpersonas un darbinieki ir nokārtojuši eksāmenu;

20.3. pārliecinās, ka valsts nodevas maksājums par licences derīguma termiņa pagarināšanu ir saņemts valsts budžetā.

21. Licencēšanas komisija pieņem lēmumu par atteikumu pagarināt licences derīguma termiņu, ja:

21.1. šo noteikumu 20.2.1. apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka uz ieroču komersantu vai ieroču brokeri, ieroču komersanta vai ieroču brokera amatpersonām, ieroču komersanta vai ieroču brokera dalībniekiem un darbiniekiem attiecas kāds no Ieroču aprites likumā minētajiem ierobežojumiem;

21.2. šo noteikumu 20.2.2. apakšpunktā minētajā pārbaudē konstatēts, ka ieroču komersants, ieroču komersanta amatpersona vai darbinieks nav nokārtojis eksāmenu;

21.3. valsts drošības iestādēm ir ziņas par to, ka šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minēto personu darbība ir vērsta pret Latvijas valsts drošību;

21.4. nav samaksāta valsts nodeva par licences derīguma termiņa pagarināšanu.

22. Ieroču komersants, ieroču brokeris un to pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgi piedalīties licencēšanas komisijas sēdē, kurā izskata ieroču komersanta vai ieroču brokera iesniegumu.

23. Ja ieroču komersants vai ieroču brokeris ir nokavējis šo noteikumu 19. punktā minēto iesnieguma iesniegšanas termiņu, licencēšanas komisija pieņem lēmumu nepagarināt licences derīguma termiņu komercdarbībai ar A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām un ieroču komersants vai ieroču brokeris licenci komercdarbībai ar A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām var saņemt no jauna šo noteikumu II un III nodaļā noteiktajā kārtībā.

V. Prasības ieroču komersantam un ieroču brokerim licences darbības laikā un atkārtotas licences un licences dublikāta izsniegšanas kārtība

24. Ja licences darbības laikā paredzēts mainīt ieroču komersanta vai ieroču brokera dalībnieku sastāvu, iecelt vai ievēlēt jaunu ieroču komersanta vai ieroču brokera amatpersonu vai pieņemt darbā jaunu darbinieku, ieroču komersants vai ieroču brokeris par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Iesniegumā:

24.1. ieroču komersants norāda šo noteikumu 5.1.3. un 5.1.4. apakšpunktā minēto informāciju un, ja darbā pieņem jaunu darbinieku, pievieno šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minēto dokumentu;

24.2. ieroču brokeris norāda šo noteikumu 7.1.3. un 7.1.4. apakšpunktā minēto informāciju.

25. Ja saņemts šo noteikumu 24. punktā minētais iesniegums, licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas veic šo noteikumu 11.2.1., 11.2.2. apakšpunktā un 12. punktā minēto pārbaudi un sniedz ieroču komersantam vai ieroču brokerim atbildi, vai uz attiecīgo personu neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie ierobežojumi.

26. Ieroču komersants vai ieroču brokeris veic izmaiņas dalībnieku sastāvā, ieceļ vai ievēlē jaunu amatpersonu vai pielaiž darbinieku darbam ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem tikai pēc tam, kad saņemta licencēšanas komisijas atbilde, ka uz attiecīgo personu neattiecas Ieroču aprites likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi.

27. Ja saņemta informācija, ka uz ieroču komersantu, ieroču komersanta amatpersonu, ieroču komersanta dalībnieku vai ieroču komersanta darbinieku attiecas Ieroču aprites likumā noteiktie licences izsniegšanas ierobežojumi, komersants liedz attiecīgajai personai piekļuvi ieročiem, munīcijai un speciālajiem līdzekļiem.

28. Ja licences darbības laikā mainījušās tajā norādītās ziņas – ieroču komersanta juridiskā adrese, nosaukums (firma), veikala, izgatavošanas telpu, remontdarbnīcas un dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcas adrese, ieroču brokera juridiskā adrese, nosaukums (firma), ieroču komersants vai ieroču brokeris piecu darbdienu laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz licencēšanas komisijai attiecīgu iesniegumu atkārtotas licences saņemšanai.

29. Licencēšanas komisija 15 dienu laikā pēc šo noteikumu 28. punktā minētā iesnieguma saņemšanas izsniedz ieroču komersantam vai ieroču brokerim atkārtotu licenci.

30. Ja izsniegtā licence ir bojāta, nozaudēta vai nolaupīta, ieroču komersants vai ieroču brokeris piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu licences dublikāta saņemšanai. Licencēšanas komisija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz vai nosūta ieroču komersantam vai ieroču brokerim licences dublikātu.

31. Ja licences darbības laikā ieroču komersants ierīko citu izgatavošanas telpu, veikalu, remontdarbnīcu, dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcu, ieroču komersants pirms attiecīgo telpu izmantošanas uzsākšanas par to informē licencēšanas komisiju, iesniedzot iesniegumu atkārtotas licences saņemšanai un attiecīgi pievienojot tam šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus.

32. Licencēšanas komisija triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 31. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieprasa šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3. apakšpunktā minētos atzinumus. Kad saņemti pozitīvi attiecīgie atzinumi, licencēšanas komisija izsniedz ieroču komersantam atkārtotu licenci.

33. Šo noteikumu 11.1.1., 11.1.2. un 11.1.3. apakšpunktā minētos atzinumus var iesniegt arī ieroču komersants vienlaikus ar šo noteikumu 31. punktā minēto iesniegumu. Ieroču komersants uzsāk komercdarbību citās telpās pēc atkārtotas licences saņemšanas.

34. Šo noteikumu 28. un 31. punktā minēto atkārtoto licenci un šo noteikumu 30. punktā minēto licences dublikātu izsniedz, ja ir samaksāta šajos noteikumos noteiktā valsts nodeva par atkārtotas licences izsniegšanu un valsts nodeva par licences dublikāta izsniegšanu.

35. Saņemot atkārtotu licenci, ieroču komersants vai ieroču brokeris nodod iepriekš papīra formā izsniegto licenci.

36. Ieroču komersants, ņemot vērā veicamās komercdarbības veidu, ne retāk kā reizi gadā nodrošina darbinieku apmācību par ieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un speciālo līdzekļu izgatavošanas, remonta, realizācijas, glabāšanas, dezaktivācijas un pārveidošanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas kārtību, drošības prasībām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar ieroču un munīcijas apriti.

37. Ja ieroču komersants vai ieroču brokeris pārtrauc licencē norādīto komercdarbību, viņš piecu darbdienu laikā par to rakstiski informē licencēšanas komisiju un nodod papīra formā izsniegto licenci.

VI. Licences anulēšana un darbības apturēšana

38. Lēmumu par licences darbības apturēšanu un lēmumu par licences anulēšanu Ieroču aprites likumā noteiktajos gadījumos pieņem Valsts policijas licencēšanas komisija.

39. Ieroču komersants vai ieroču brokeris, kuram izsniegtās licences darbība ir apturēta, licencē norādīto komercdarbību atsāk tikai pēc tam, kad Valsts policijas kompetentā amatpersona pieņēmusi lēmumu par licences darbības atjaunošanu.

40. Licencēšanas komisija, pieņemot lēmumu par licences anulēšanu, var noteikt datumu, ar kuru licence ir anulēta, bet tas nedrīkst būt vēlāk par 30 dienām no lēmuma pieņemšanas dienas.

41. Ja licence anulēta, ieroču komersantam vai ieroču brokerim ir pienākums triju darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par licences anulēšanu nodot licenci licencēšanas komisijai.

VII. Kārtība un apmērs, kādā maksājama valsts nodeva par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu

42. Par licences izsniegšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

42.1. par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai – 2500 euro;

42.2. par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču un F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai – 1500 euro;

42.3. par licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai – 5000 euro;

42.4. par licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem) – 1423 euro;

42.5. par licenci ieroču brokera darbībai komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri) – 1500 euro;

42.6. par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai – 2500 euro;

42.7. par licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai – 5000 euro.

43. Par licences dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

43.1. par licences dublikāta izsniegšanu – 15 euro;

43.2. par atkārtotu licences izsniegšanu – 15 euro;

43.3. par licences derīguma termiņa pagarināšanu – 20 euro.

44. Valsts nodevu par licences, tās dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu un licences derīguma termiņa pagarināšanu komersants maksā pirms attiecīga iesnieguma iesniegšanas.

45. Ja iesniegumu iesniedz un licenci izsniedz elektroniska dokumenta veidā, šo noteikumu 42. punktā minētā valsts nodeva maksājama, piemērojot koeficientu 0,9.

46. Samaksāto valsts nodevu ieroču komersantam vai ieroču brokerim neatmaksā, ja licencēšanas komisija pieņēmusi lēmumu atteikt licences izsniegšanu, derīguma termiņa pagarināšanu, dublikāta un atkārtotas licences izsniegšanu vai ieroču komersants vai ieroču brokeris atsaucis iesniegumu.

47. Valsts nodevas maksājumu veic ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē.

48. Valsts nodevu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā.

VIII. Noslēguma jautājums

49. Līdz 2023. gada 14. jūnijam komersanti atbilstoši šo noteikumu 5. un 7. punktam iesniedz iesniegumu par to beztermiņa licenču darbības pagarināšanu, kas ir spēkā šo noteikumu spēkā stāšanās dienā. Valsts nodevu par licences izsniegšanu maksā tādā apmērā, kāds noteikts par atkārtotas licences izsniegšanu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Direktīvas (ES) 2017/853, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 7. maija
noteikumiem Nr. 188

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS POLICIJA

LICENCE Nr._________

Izsniegta 
 (komersanta nosaukums,
  
 vienotais reģistrācijas numurs,
  
 juridiskā adrese)
  
 (licences veids)
 
Izgatavošanas telpas un veikals 
 (adrese)
Veikals 
 (adrese)
Remontdarbnīca 
 (adrese)
 
Dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīca 
 (adrese)

Izsniegta 20____. gada ____.__________________

*Derīga līdz 20____. gada ____.__________________

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Z. v.**

Piezīmes.
1. *Aizpilda tikai attiecībā uz A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 7. maija
noteikumiem Nr. 188

Valsts policijas licencēšanas komisijai

Čiekurkalna 1. līnija 1, k-4, Rīga
LV-1026
kanc@vp.gov.lv

Individuālā komersanta/komercsabiedrības nosaukums 
  
Vienotais reģistrācijas numurs 
  
Juridiskā adrese 
  
Tālruņa numurs 
  
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums licences saņemšanai

Lūdzu izsniegt licenci šādiem darbības veidiem (vajadzīgo atzīmēt):

licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības un kolekcijas šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (ieskaitot šaujampulveri), D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu realizēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties, glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt un realizēt, izvest uz trešo valsti un ievest no trešās valsts licencē norādītos ieročus, to sastāvdaļas, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļas (ieskaitot šaujampulveri)

licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieroču, D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču, E kategorijas gāzes un signālieroču, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču remontēšanai. Šī licence dod tiesības iegādāties un glabāt ieroču remontam nepieciešamās sastāvdaļas, remontēt un remonta laikā glabāt licencē norādītos ieročus

licenci A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības šaujamieroču un to sastāvdaļu, tiem paredzētās munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) un D kategorijas lielas enerģijas pneimatisko ieroču un to sastāvdaļu izgatavošanai. Šī licence dod tiesības izgatavot licencē norādītos ieročus, to sastāvdaļas, munīciju un tās sastāvdaļas (izņemot šaujampulveri), kā arī tos glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt un izvest uz trešo valsti, veikt izgatavoto ieroču, to sastāvdaļu, munīcijas un tās sastāvdaļu (izņemot šaujampulveri) kvalitātes pārbaudes (testus) un izgatavoto ieroču remontu

licenci A, B, C un D kategorijas ieroču dezaktivēšanai un A, B un C kategorijas ieroču pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem). Šī licence dod tiesības iegādāties A kategorijas automātiskos šaujamieročus, B un C kategorijas ieročus dezaktivēšanai vai pārveidošanai par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem), iegādāties D kategorijas ieročus dezaktivēšanai, dezaktivēt ieročus, pārveidot šaujamieročus par salūtieročiem (akustiskiem ieročiem), kā arī minētos ieročus glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt un realizēt

licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču realizācijai. Šī licence dod tiesības iegādāties, glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt, izvest uz trešo valsti un ievest no trešās valsts licencē norādītos ieročus, tiem paredzēto munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī remontēt E kategorijas gāzes ieročus un signālieročus un F kategorijas mazas enerģijas pneimatiskos ieročus

licenci E kategorijas gāzes ieroču un signālieroču un to munīcijas, F kategorijas mazas enerģijas pneimatisko ieroču, gāzes baloniņu, elektrošoku un auksto ieroču izgatavošanai. Šī licence dod tiesības izgatavot licencē norādītos ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus, kā arī tos glabāt, eksponēt izstādēs, pārvadāt, pārsūtīt, realizēt, izvest uz trešo valsti, veikt izgatavoto ieroču un speciālo līdzekļu kvalitātes pārbaudes (testus) un remontu

Ieroču, šaujamieroču, pneimatisko ieroču, gāzes pistoļu (revolveru), minēto ieroču munīcijas, auksto ieroču vai speciālo līdzekļu izgatavošanas telpas un veikala , veikala , remontdarbnīcas , dezaktivēšanas un pārveidošanas darbnīcas (vajadzīgo atzīmēt) adrese:

 
 

Telpas, kurās paredzēts glabāt / realizēt / remontēt / izgatavot ieročus, dezaktivēt / pārveidot munīciju vai speciālos līdzekļus, atrodas īpašumā / valdījumā

valsts nodeva samaksāta

valsts nodeva nav samaksāta

Personas, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās (personālsabiedrību biedri, kas ir tiesīgi to pārstāvēt, un kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļi):

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsPersonas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki/personālsabiedrības biedri (fiziskās personas):

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsPersonas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki/personālsabiedrības biedri (juridiskās personas):

Nr.
p.k.
NosaukumsVienotais reģistrācijas numurs
   
   

Iesniegumam pievienoju (vajadzīgo atzīmēt):

dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izgatavot, glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt un pārveidot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus*

to darbinieku sarakstu, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas. Sarakstā norādīts darbinieka vārds, uzvārds, personas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un amats

to darba līgumu kopijas, kas noslēgti ar darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija un to sastāvdaļas, par attiecīgu darbu veikšanu ____ eks.

citu dokumentu kopijas:

  
(dokumenta nosaukums) 
  
(dokumenta nosaukums) 

Licenci vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

papīra formā

elektroniska dokumenta formā

Komersanta amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Datums** _________ . gada ____ . __________________

Piezīmes.
1. Vajadzīgo atzīmē ar krustiņu attiecīgajā kvadrātā.
2. *Dokumenta kopiju, kas apliecina, ka komersanta valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izgatavot, glabāt, realizēt, remontēt, dezaktivēt un pārveidot ieročus, munīciju vai speciālos līdzekļus, iesniedz, ja tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.
3. **Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
3. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 7. maija
noteikumiem Nr. 188

(Papildinātais mazais Latvijas valsts ģerbonis)

LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS POLICIJA

LICENCE Nr._________

Izsniegta 
 (komersanta nosaukums,
  
 vienotais reģistrācijas numurs,
  
 juridiskā adrese)
 
(licences veids)

Izsniegta 20____. gada ____.__________________

*Derīga līdz 20____. gada ____.__________________

Licencēšanas komisijas priekšsēdētājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.
1. *Aizpilda tikai attiecībā uz A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām.
2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
4. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 7. maija
noteikumiem Nr. 188

Valsts policijas licencēšanas komisijai

Čiekurkalna 1.līnija 1, k-4, Rīga
LV-1026
kanc@vp.gov.lv

Individuālā komersanta/komercsabiedrības nosaukums 
  
Vienotais reģistrācijas numurs 
  
Juridiskā adrese 
  
Tālruņa numurs 
  
Elektroniskā pasta adrese 

Iesniegums licences saņemšanai

Lūdzu izsniegt brokera licenci komercdarījumiem ar A, B un C kategorijas medību, sporta, pašaizsardzības, kolekcijas šaujamieročiem un to būtiskajām sastāvdaļām, tiem paredzēto munīciju un tās sastāvdaļām (ieskaitot šaujampulveri).

valsts nodeva samaksāta

valsts nodeva nav samaksāta

Personas, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās (personālsabiedrību biedri, kas ir tiesīgi to pārstāvēt, un kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļi):

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsPersonas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki/personālsabiedrības biedri (fiziskās personas):

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsPersonas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
    
    
    
    

Kapitālsabiedrības dalībnieki/personālsabiedrības biedri (juridiskās personas):

Nr.
p.k.
NosaukumsVienotais reģistrācijas numurs
   
   

Pilnvarotā persona/prokūrists:

Nr.
p.k.
VārdsUzvārdsPersonas kods (vai personas dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts)
    
    

Licenci vēlos saņemt (vajadzīgo atzīmēt):

papīra formā

elektroniska dokumenta formā

Komersanta amatpersona   
 (vārds, uzvārds) (paraksts)

Datums _________ . gada ____ . __________________

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licences izsniegšanas kārtība komercdarbībai ar ieročiem, munīciju un speciālajiem līdzekļiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 188Pieņemts: 07.05.2019.Stājas spēkā: 10.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 91, 09.05.2019. OP numurs: 2019/91.7
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306690
10.05.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)