Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Talsos 2019. gada 28. martā (prot. Nr. 6, 32. p., lēmums Nr. 234)
Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā
Izdoti pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi nosaka Talsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) nodrošināto sociālā atbalsta pakalpojuma (turpmāk – pakalpojumi) veidus un apmēru, saņemšanas un samaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt pakalpojumus, kā arī nosacījumus par pakalpojuma pārtraukšanu vai atteikšanu.

1.2. Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir palīdzēt personai, ģimenei un personu grupai risināt sociālās problēmas un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā.

1.3. Pakalpojumu uzdevumi ir nodrošināt personai tiesības dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē un sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionēšanas spēju līmenim un veicināt personas atbildību par savu dzīvi.

1.4. Pašvaldības pakalpojumus piešķir personām (ģimenēm), kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada administratīvajā teritorijā vai citām normatīvos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā (bērniem, personas bez noteiktas dzīves vietas).

2. Sociālā atbalsta pakalpojumu pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtība

2.1. Pakalpojumus persona vai viņas likumiskais pārstāvis pieprasa Talsu novada sociālajā dienestā (turpmāk Sociālais dienests) pie sociālā darba speciālista, atbilstoši personas deklarētajai vai faktiskajai pamatdzīvesvietai.

2.2. Pakalpojumu saņemšanai persona vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un citus dokumentus pēc nepieciešamības, pakalpojumu sniedzējs veic noteiktās darbības un pieņem lēmumu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma un Ministru kabineta noteiktai sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtībai.

2.3. Pakalpojumus daļēji vai pilnā apmērā apmaksā persona vai tās likumīgais apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pakalpojumu samaksas kārtību vai domes lēmumu.

3. Sociālā atbalsta pakalpojuma saņēmēja tiesības un pienākumi

3.1. Pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:

3.1.1. bez maksas saņemt informāciju par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un to saņemšanas nosacījumiem;

3.1.2. izvēlēties pakalpojuma sniedzēju;

3.1.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu.

3.2. Pakalpojumu saņēmējam ir pienākums:

3.2.1. aktīvi iesaistīties savas sociālās problēmas risināšanā, pēc sociālā darba speciālista izvērtējuma, noslēdzot vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu;

3.2.2. sniegt patiesas ziņas par sevi, sadarboties ar Sociālo dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt sociālā darba speciālista ieteikumus situācijas uzlabošanai;

3.2.3. noslēgt līgumu par pakalpojuma saņemšanu;

3.2.4. ievērot pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību un/vai iekšējās kārtības noteikumus;

3.2.5. pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

3.2.6. atļaut sociālā darba speciālistam apsekot dzīvesvietu, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu.

4. Sociālā atbalsta pakalpojuma sniedzēja tiesības un pienākumi

4.1. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības:

4.1.1. pieprasīt pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo informāciju par klientu;

4.1.2. pieprasīt klientam ievērot līguma nosacījumus un/vai iekšējās kārtības noteikumus;

4.1.3. noteikt klientam līdzdarbības pienākumus;

4.1.4. izvērtēt pakalpojuma kvalitāti.

4.2. Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums:

4.2.1. reģistrēties Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

4.2.2. nodrošināt pakalpojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

4.2.3. sniegt personai informāciju par tiesībām saņemt pakalpojumus un to saņemšanas kārtību;

4.2.4. noslēgt līgumu ar klientu par pakalpojuma nodrošināšanu;

4.2.5. nodrošināt klienta personas datu aizsardzību;

4.2.6. sadarboties ar valsts, pašvaldības un citām institūcijām klienta situācijas risināšanā.

5. Sociālā darba pakalpojumi

5.1. Sociālais darbs nodrošina profesionālu darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.

5.2. Sociālā darba pakalpojumu sniedz:

5.2.1. Sociālajā dienestā;

5.2.2. sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ietvaros;

5.2.3. ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

6. Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās

6.1. Diennakts uzturēšanās pakalpojumi krīzes situācijās (turpmāk – diennakts pakalpojumi) nodrošina drošu naktsmītni, atbalstu psiholoģiskās un sociālās stabilitātes atgūšanai.

6.2. Tiesības saņemt diennakts pakalpojumus krīzes situācijā ir:

6.2.1. bērniem;

6.2.2. sievietēm;

6.2.3. sievietēm ar bērniem.

6.3. Ja personai nepieciešami diennakts pakalpojumi tā Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pakalpojuma nepieciešamību.

6.4. Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darba speciālista izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.

6.5. Diennakts pakalpojums tiek piešķirts līdz 60 dienām kalendārā gada laikā.

7. Nodarbības bērna attīstības veicināšanai

7.1. Tiesības saņemt nodarbības bērna attīstības veicināšanai ir:

7.1.1. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;

7.1.2. bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte.

7.2. Nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem traucējumiem, un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam attīstības veicināšanai:

7.2.1. Montessori individuālās nodarbības;

7.2.2. Mūzikas individuālās nodarbības;

7.2.3. Smilšu terapijas individuālās nodarbības;

7.2.4. Montessori un mūzikas grupu nodarbības;

7.2.5. Fizioterapeita individuālās nodarbības;

7.2.6. Ergoterapeita individuālās nodarbības;

7.2.7. Kanisterapijas grupu nodarbības;

7.2.8. Kanisterapijas individuālās nodarbības;

7.2.9. Psihologa konsultācijas;

7.2.10. Audiologopēda konsultācijas;

7.2.11. Dabas vides estētikas nodarbības;

7.2.12. Logopēda individuālās nodarbības;

7.2.13. Hidroterapijas individuālās nodarbības.

(Talsu novada domes 26.09.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā, kas grozīta ar 12.03.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 3; 29.04.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 13)

7.3. Pieejamā finansējuma ietvaros nodarbības apmaksā:

7.3.1. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, katra nodarbība, kas minēta 7.2. apakšpunktā tiek apmaksāta 10 (desmit) apmeklējuma reizes;

7.3.2. Pēc 10 (desmit) apmaksātām apmeklējuma reizēm katrai nodarbībai, kas piešķirtas atbilstoši bērna ar funkcionāliem traucējumiem vajadzībām, pēc Ģimeņu un bērnu attīstības centra "Brīnumiņš" starpdisciplionārās sapulces lēmuma un ārsta – neirologa slēdziena par nepieciešamību turpināt nodarbības, tiek apmaksātas 10 (desmit) apmeklējuma reizes, katrai nodarbībai, kas minētas starpdisciplionārās sapulces lēmumā un neirologa slēdzienā;

7.3.3. Bērniem ar īpašām vajadzībām un jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, kuriem noteikta invaliditāte noteikts neierobežots nodarbību skaits.

8. Ģimenes asistenta pakalpojums

8.1. Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus ir:

8.1.1. ģimenei, kurai nav pietiekamu sociālo iemaņu un prasmju bērnu aprūpē;

8.1.2. ģimenei, kuras aizgādībā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem;

8.1.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;

8.1.4. pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;

8.1.5. ģimenei, kurā vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikta invaliditāte un nodrošina ikdienas aizgādību bērniem līdz 18 gadu vecumam;

8.1.6. ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā.

(Grozīts ar Talsu novada domes 29.10.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 21, grozījumi punktā attiecībā uz ģimenes asistenta pakalpojumu stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)  

8.2. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

8.3. Jaunieši pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu var saņemt, trīs mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas, ja tiek saņemts personas, kas realizē vecāku varu, iesniegums un sociālā darba speciālista izvērtējums par pakalpojuma nepieciešamību.

8.4. Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir no trīs līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojuma laiku var pagarināt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu, ja tas nepieciešams.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

9. Asistenta pakalpojums

9.1. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurai izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī personai ar I vai II invaliditātes grupu, kurai ir VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

9.2. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas pārvietošanos ārpus mājokļa, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, palīdzot personai nokļūt uz darbu, izglītības iestādi, dienas aprūpes centru, dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju, dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem, ārstniecības iestādēm, pie ģimenes ārsta, saņemtu ārstniecības pakalpojumu, uz brīvā laika pavadīšanas vietām, dažādām institūcijām un saņemtu citus pakalpojumus.

9.3. Pakalpojumu var piešķirt līdz 40 stundām nedēļā.

10. Sociālā atbalsta grupas pakalpojums

10.1. Pakalpojums ietver nodarbības profesionāla grupas vadītāja klātbūtnē, saskaņā ar mērķa grupas vajadzībām atbilstošu programmu un nodarbību plānu.

10.2. Pakalpojums tiek nodrošināts, nokomplektējot grupu, ne mazāk kā trīs dalībnieki.

10.3. Pakalpojumu var piešķirt atkārtoti, iesaistot klientu citā atbalsta grupā, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamības turpināšanu.

10.1 Atbalsta personas pakalpojums

(Nodaļa Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, nodaļa stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

10.11. Atbalsta personas pakalpojums ir nodrošināt atbalstu lēmumu pieņemšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem, lai palīdzētu tai vienlīdzīgi ar citiem īstenot savu tiesībspēju un rīcībspēju.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

10.12. Tiesības saņemt atbalsta personas pakalpojumu ir pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

10.13. Atbalsta personas pakalpojumu piešķir līdz:

10.13.1. 8 (astoņām) stundām nedēļā;

10.13.2. neatkarīgi no piešķirtā pakalpojuma apjoma, persona ar garīga rakstura traucējumiem papildus var saņemt līdz 4 (četrām) stundām mēnesī īpašās situācijās (nonākusi krīzes situācijā vai dzīves pārejas periodā).

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

10.14. atbalsta personas pakalpojumu piešķir no trīs līdz divpadsmit mēnešiem. Pakalpojuma laiku var pagarināt, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu personas vajadzību izvērtējumu un atzinumu par pakalpojuma nepieciešamības turpināšanu, ja tas nepieciešams.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā, punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. 12.3. punktu)

11. Nosacījumi par sociālā atbalsta pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu

11.1. Lēmumu par pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņem Sociālais dienests, ja tiek konstatēts vismaz viens no apstākļiem:

11.1.1. rakstiski iesniegts klienta vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegums ar lūgumu pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;

11.1.2. mainīta klienta patstāvīgā dzīvesvieta uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;

11.1.3. lēmumā beidzies noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš;

11.1.4. sasniegts klienta sociālās rehabilitācijas plāna mērķis;

11.1.5. klients izsaka draudus vai apdraud pakalpojuma sniedzējinstitūcijas darbiniekus un/ vai klientus.

11.1.6. klients pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

11.1.7. klients vai viņa likumiskais pārstāvis ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;

11.1.8. persona/ klients nepilda normatīvajos aktos noteiktos līdzdarbības pienākumus;

11.1.9. iestājusies klienta nāve.

12. Noslēguma jautājumi

12.1. Iesniegumus, kuri saņemti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izskata un lēmumu par sociālā atbalsta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālā atbalsta pakalpojumu, pieņem saskaņā ar Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novadā".

12.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu no Talsu novada domes 2009. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 59 "Par sociālajiem pakalpojumiem Talsu novadā" 5., 5.1, 5.2, 5.3, 13.3 nodaļu.

12.3. Šo saistošo noteikumu 8. daļā veiktie grozījumi attiecībā uz ģimenes asistenta pakalpojumu un 10.1 daļā noteiktais regulējums, attiecībā uz atbalsta personas pakalpojumu, stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(Talsu novada domes 29.10.2020. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Sociālā atbalsta pakalpojumi Talsu novada pašvaldībā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12Pieņemts: 28.03.2019.Stājas spēkā: 04.05.2019.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 88, 03.05.2019. OP numurs: 2019/88.21
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
306591
{"selected":{"value":"19.05.2021","content":"<font class='s-1'>19.05.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2021","iso_value":"2021\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2021.-30.09.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-18.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.11.2020","iso_value":"2020\/11\/18","content":"<font class='s-1'>18.11.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2020","iso_value":"2020\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2020.-17.11.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.11.2019","iso_value":"2019\/11\/13","content":"<font class='s-1'>13.11.2019.-23.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.05.2019","iso_value":"2019\/05\/04","content":"<font class='s-1'>04.05.2019.-12.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2021
424
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"