Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/7

Rīgā 2019.gada 18.aprīlī (prot. Nr.18, 1.p.)
Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem
Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 84.1panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka dabasgāzes pārvades sistēmas (turpmāk – pārvades sistēma) pieslēguma noteikumus biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atļautā maksimālā slodze – atļautais maksimālais dabasgāzes daudzums stundā (kWh/h), ko lietotājs ir tiesīgs saņemt no pārvades sistēmas vai ievadīt pārvades sistēmā;

2.2. lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma – šo noteikumu izpratnē sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, piederības robežas lietotāja pusē ierīkoto gāzesvadu, noslēgierīču, dabasgāzes iekārtu un citu tehnisko ietaišu kopums, kas paredzēts biometāna ražošanai un piegādei uz pārvades sistēmu vai lietotāja apgādei ar dabasgāzi;

2.3. lietotājs – biometāna ražotājs, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operators un dabasgāzes lietotājs;

2.4. piederības robeža – piederības un atbildības dalījuma vieta starp dabasgāzes pārvades sistēmas operatora (turpmāk – pārvades sistēmas operators) un lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmām;

2.5. pieslēgums – pārvades sistēmas operatora pārvades sistēmas daļa (gāzesvadi, noslēgierīces, gāzes regulēšanas iekārtas, cauruļvadi, kā arī citas iekārtas un aparatūra), kuru ierīko dabasgāzes piegādei no pieslēguma vietas pārvades sistēmā līdz piederības robežai vai dabasgāzes piegādei no piederības robežas līdz pieslēguma vietai pārvades sistēmā;

2.6. pieslēguma vieta – pārvades sistēmas operatora noteikts pieslēguma punkts pārvades sistēmā, no kura atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām iespējams atbilstošā kvalitātē piegādāt dabasgāzi līdz piederības robežai vai uz kuru atbilstoši pamatotām tehniskām prasībām iespējams atbilstošā kvalitātē piegādāt dabasgāzi no piederības robežas;

2.7. tehniskās izmaksas – pamatotas pārvades sistēmas operatora izmaksas, kas saistītas ar pieslēguma ierīkošanu un nav ietvertas pieslēguma būvniecības izmaksās (piemēram, gāzesvadu nosprostošanas, degazācijas un citas izmaksas);

2.8. tehniskie noteikumi – dokuments, kuru saskaņā ar būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto regulējumu pārvades sistēmas operators izsniedz lietotājam un kurā noteiktas tehniskās prasības un noteikumi, kas jāievēro, lai pārvades sistēmai pieslēgtu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu vai mainītu esoša pieslēguma atļauto maksimālo slodzi.

3. Pārvades sistēmas operators pēc lietotāja pieprasījuma konsultē lietotāju par pieslēguma ierīkošanas iespējām, iespējamo pieslēguma vietu, pieslēguma ierīkošanas kārtību un citiem pārvades sistēmas operatora kompetencē esošiem jautājumiem, kas saistīti ar pieslēguma ierīkošanu.

4. Lai pārvades sistēmai pieslēgtu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu, lietotājs iesniedz pārvades sistēmas operatoram pieteikumu pieslēguma ierīkošanai (turpmāk – pieslēguma pieteikums), kurā norāda lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas aprakstu un atrašanās vietu (adresi), nepieciešamo atļauto maksimālo slodzi, turpmāko informācijas sniegšanas un saņemšanas veidu (pasts, elektroniskais pasts u.c.), kā arī citu pārvades sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju pieslēguma ierīkošanai. Kopā ar pieslēguma pieteikumu lietotājs iesniedz pārvades sistēmas operatora noteiktos dokumentus. Pieslēguma pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

5. Pārvades sistēmas operators 20 dienu laikā no dienas, kad lietotājs ir iesniedzis visu pieslēguma pieteikumā noteikto informāciju un dokumentus, izsniedz lietotājam precīzus un tehniski pamatotus tehniskos noteikumus būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādāšanai. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš nevar būt mazāks par diviem gadiem no to izsniegšanas dienas.

6. Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods, nekā noteikts šo noteikumu 5.punktā, vai lietotājs pārvades sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu pārvades sistēmas operators rakstveidā informē lietotāju 10 dienu laikā no pieslēguma pieteikuma saņemšanas.

7. Pēc tehnisko noteikumu izsniegšanas lietotājs un pārvades sistēmas operators rakstveidā vienojas par pieslēguma ierīkošanai nepieciešamā būvdarbu veicēja (turpmāk – būvkomersants) izvēles organizēšanu, kā arī par citām pārvades sistēmas operatora un lietotāja saistībām un tiesībām līdz pieslēguma līguma noslēgšanai.

8. Lietotājs par saviem līdzekļiem nodrošina pieslēguma būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādāšanu saskaņā ar pārvades sistēmas operatora izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot būvprojekta saskaņošanu būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Noslēdzot šo noteikumu 7.punktā paredzēto vienošanos, pārvades sistēmas operators un lietotājs var vienoties, ka būvniecības ieceres dokumentācijas (būvprojekta) izstrādāšanu un saskaņošanu nodrošina pārvades sistēmas operators.

9. Ja 60 dienu laikā no dienas, kad pārvades sistēmas operators izsniedzis lietotājam tehniskos noteikumus, lietotājs ar pārvades sistēmas operatoru nav noslēdzis šo noteikumu 7.punktā paredzēto vienošanos, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieslēguma pieteikumu un lietotājam izsniegtos tehniskos noteikumus. Par pieslēguma pieteikuma un izsniegto tehnisko noteikumu anulēšanu pārvades sistēmas operators rakstveidā brīdina lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

10. Ja saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minēto vienošanos būvkomersantu izvēlas lietotājs, tas izvēlas būvkomersantu, kurš atbilst būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām pieslēguma būvdarbu veikšanai. Par izvēlēto būvkomersantu lietotājs rakstveidā informē pārvades sistēmas operatoru termiņā, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minēto vienošanos.

11. Ja saskaņā ar šo noteikumu 7.punktā minēto vienošanos būvkomersantu izvēlas pārvades sistēmas operators, tas 30 dienu laikā pēc saskaņota būvprojekta un informācijas par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas uzsāk būvkomersantu atlasi (iepirkuma procedūru) pieslēguma būvdarbu izpildei, ievērojot šo noteikumu 12. un 13.punkta nosacījumus.

12. Pārvades sistēmas operators būvkomersantu izvēlas saskaņā ar atklātiem, vienlīdzīgiem un objektīviem kritērijiem, ņemot vērā būvkomersanta kvalifikāciju, pieredzi, piedāvātās būvdarbu izmaksas, būvdarbu termiņus un citus kritērijus, nodrošinot saimnieciski visizdevīgākā pieslēguma ierīkošanu. Lietotājam ir tiesības iepazīties ar būvkomersanta izvēles principiem un noteikumiem, izvēles procesa norisi un piedalīties būvkomersantu atlasē.

13. Divu mēnešu laikā no būvkomersantu atlases (iepirkuma procedūras) uzsākšanas pārvades sistēmas operators izvēlas būvkomersantu pieslēguma būvdarbu izpildei. Ja piemērojamo iepirkuma procedūru dēļ divu mēnešu laikā nav iespējams izvēlēties būvkomersantu, pārvades sistēmas operators rakstveidā informē lietotāju par būvkomersanta izvēles termiņu.

14. Pārvades sistēmas operators pēc būvkomersanta noteikšanas nosūta lietotājam pieslēguma līgumu, kurā nosaka pieslēguma ierīkošanas nosacījumus un termiņus, pieslēguma maksu, pieslēguma maksas samaksas termiņus, kā arī nosacījumus lietotāja dabasgāzes sistēmas pieslēgšanai pārvades sistēmai.

15. Pieslēguma maksu nosaka atbilstoši pieslēguma ierīkošanas ekonomiski pamatotajām izmaksām, ņemot vērā būvdarbu izmaksas izvēlētā būvkomersanta piedāvājumā un tehniskās izmaksas.

16. Ja pārvades sistēmas operators un lietotājs, slēdzot pieslēguma līgumu, nevienojas citādi, pieslēguma ierīkošanu pārvades sistēmas operators uzsāk, ja lietotājs ir pilnībā samaksājis pieslēguma līgumā noteikto pieslēguma maksu vai iesniedzis pārvades sistēmas operatoram saistību izpildes nodrošinājumu pieslēguma maksas apmērā. Nosacījumus, kas jāievēro, lai pārvades sistēmas operators saistību izpildes nodrošinājumu atzītu par pienācīgu, nosaka pārvades sistēmas operators un publicē savā tīmekļvietnē.

17. Lietotājam ir tiesības 30 dienu laikā no dienas, kad pārvades sistēmas operators nosūtījis lietotājam pieslēguma līgumu, iesniegt pārvades sistēmas operatoram pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu. Pārvades sistēmas operators izvērtē lietotāja iebildumus un 15 dienu laikā rakstveidā sniedz lietotājam atbildi vai nosūta lietotājam precizētu pieslēguma līgumu, ja lietotāja iebildumi atzīti par pamatotiem.

18. Ja 30 dienu laikā no dienas, kad pārvades sistēmas operators nosūtījis lietotājam pieslēguma līgumu vai precizētu pieslēguma līgumu, lietotājs nav iesniedzis pārvades sistēmas operatoram parakstītu pieslēguma līgumu vai nav sniedzis pamatotus iebildumus par pieslēguma līgumu, pārvades sistēmas operatoram ir tiesības anulēt pieslēguma pieteikumu un lietotājam izsniegtos tehniskos noteikumus. Par pieslēguma pieteikuma un izsniegto tehnisko noteikumu anulēšanu pārvades sistēmas operators rakstveidā brīdina lietotāju vismaz 10 dienas iepriekš.

19. Pārvades sistēmas operators paraksta pieslēguma līgumu piecu darba dienu laikā no dienas, kad lietotājs iesniedzis pārvades sistēmas operatoram parakstītu pieslēguma līgumu.

20. Pārvades sistēmas operators saskaņā ar noslēgto pieslēguma līgumu organizē pieslēguma ierīkošanu līdz piederības robežai. Pieslēguma būvdarbi tiek veikti, pārvades sistēmas operatoram vienojoties ar izvēlēto būvkomersantu. Pieslēguma ierīkošana uzskatāma par pabeigtu dienā, kad pārvades sistēmas operators par to rakstveidā paziņojis lietotājam.

21. Lietotājs par saviem līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas ierīkošanu un sagatavošanu pieslēgšanai pārvades sistēmai līdz pieslēguma līgumā noteiktajam termiņam.

22. Lietotājs pieslēguma līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz pārvades sistēmas operatoram normatīvajos aktos paredzētos dokumentus, kuri apliecina, ka lietotāja dabasgāzes apgādes sistēma ir ierīkota atbilstoši normatīvo aktu prasībām un sagatavota pieslēgšanai pārvades sistēmai. Informāciju un dokumentu sarakstu, kas lietotājam jāiesniedz, lai apliecinātu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas sagatavošanu pieslēgšanai pārvades sistēmai, pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

23. Pēc šo noteikumu 22.punktā noteikto dokumentu saņemšanas pārvades sistēmas operators pieslēguma līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā veic darbības, kas nepieciešamas, lai lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmu savienotu ar pārvades sistēmu un atkarībā no lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas īpatnībām nodrošinātu dabasgāzes plūsmu no pārvades sistēmas vai uz pārvades sistēmu.

24. Lai mainītu ierīkota pieslēguma atļauto maksimālo slodzi, lietotājs iesniedz pārvades sistēmas operatoram pieteikumu atļautās maksimālās slodzes maiņai. Pieteikuma veidlapu pārvades sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē.

25. Pieslēguma atļautās maksimālās slodzes maiņa tiek veikta saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem jauna pieslēguma ierīkošanas noteikumiem.

26. Pārvades sistēmas operators šo noteikumu 4.punktā noteikto pieslēguma pieteikuma veidlapu un iesniedzamo dokumentu sarakstu, 22.punktā noteikto informāciju un dokumentu sarakstu un 24.punktā noteikto pieteikuma veidlapu atļautās maksimālās slodzes maiņai publicē savā tīmekļvietnē 30 dienu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

27. Šo noteikumu 4.punktā noteikto pieslēguma pieteikumu un citu pārvades sistēmas operatoram nepieciešamo informāciju pieslēguma ierīkošanai lietotājs var iesniegt, sākot ar 2019.gada 27.maiju.

28. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Dabasgāzes pārvades sistēmas pieslēguma noteikumi biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/7Pieņemts: 18.04.2019.Stājas spēkā: 25.04.2019.Zaudē spēku: 11.08.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 81, 24.04.2019. OP numurs: 2019/81.10
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Eiropas Savienības Tiesas spriedumi
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Konsultāciju dokuments
  • Citi saistītie dokumenti
306395
25.04.2019
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"