Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 163

Rīgā 2019. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 20 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
4. panta piektās daļas 1. punktu,
5. panta ceturtās daļas 1. punktu,
8. panta otrās daļas 4. punktu,
10. panta pirmās daļas 1. un 3. punktu,
otro, 2.1, septīto, desmito un vienpadsmito daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 153. nr.; 2016, 159. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai".

2. Papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļiem un vārdiem "5. panta ceturtās daļas 1. punktu" ar skaitļiem un vārdiem "8. panta otrās daļas 4. punktu".

3. Papildināt noteikumus ar 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. publiskai personai piederošas zemes iznomāšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību, ja attiecīgo teritoriju (viena vai vairākas zemes vienības, kas savstarpēji robežojas vai veido vienu nomas objektu) iznomā zemes dzīļu izmantošanai (izņemot pazemes ūdeņu ieguvi un ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi) (turpmāk - zemesgabals)."

4. Papildināt I nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Publiskas personas zemesgabala iznomātājs (turpmāk - iznomātājs) apstrādā un glabā šajos noteikumos minētos personas datus saskaņā ar personas datu apstrādi regulējošiem normatīvajiem aktiem."

5. Aizstāt 23.9. un 27.7. apakšpunktā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju" ar vārdiem "Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi".

6. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Informāciju par izsniegtajām licencēm vai atļaujām to izsniedzējs ievieto savā tīmekļvietnē (12. pielikums). Licences vai atļaujas izsniedzējs savā tīmekļvietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļauju atcelšanu (13. pielikums)."

7. Svītrot V nodaļu.

8. Papildināt noteikumus ar V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Publiskas personas zemesgabala iznomāšana zemes dzīļu izmantošanai

56.1 Iznomātājs rīko konkursu vai konkursu ar tam sekojošu izsoli (turpmāk - izsole) par zemesgabala nomas tiesībām derīgo izrakteņu ieguves licences vai atļaujas saņemšanai, ja publiskas personas īpašumā esošā zemesgabala platība, kurā paredzēts iegūt derīgos izrakteņus, ir:

56.1 1. lielāka par 150 ha - kūdrai;

56.1 2. lielāka par 25 ha - pārējiem derīgajiem izrakteņiem.

56.2 Izvērtējot lietderības apsvērumus, iznomātājs var pieņemt lēmumu rīkot konkursu vai izsoli par nomas tiesībām tādam zemesgabalam, kura derīgo izrakteņu ieguves platība ir mazāka par šo noteikumu 56.1 punktā minēto.

56.3 Ja atradnes neapgūtā platība vai tās daļa ir ģeoloģiski izpētīta, paplašināmajā licences laukuma platībā ir akceptēti A vai N kategorijas derīgo izrakteņu krājumi un atradnes neapgūtā platība ir mazāka par 100 % no esošā licences laukuma un tam pieguļ, tad, paplašinot licences laukumu derīgo izrakteņu atradnē, konkursu vai izsoli var nerīkot.

56.4 Iznomātājs izveido konkursa komisiju (turpmāk - komisija) vismaz triju personu sastāvā. Komisija izstrādā un apstiprina konkursa nolikumu. Nolikumā iekļauj:

56.4 1. informāciju par konkursa priekšmetu (zemes dzīļu izmantošanas veids, konkursa objekta nosaukums un apraksts, konkursa rīkotāja rekvizīti, ģeoloģiskās informācijas apkopojums par zemes dzīļu uzbūvi, derīgo izrakteņu īpašībām un krājumiem, kuru konkursa rīkotājs var pasūtīt centrā, teritorijas plānojumā ietvertie pašvaldības nosacījumi zemesgabala izmantošanai);

56.4 2. komisijas tiesības un pienākumus;

56.4 3. informāciju par piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

56.4 4. prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai;

56.4 5. iesniegto piedāvājumu vērtēšanas kritērijus un kārtību;

56.4 6. zemes nomas līguma projektu;

56.4 7. izsoles kārtību;

56.4 8. rezultātu pārsūdzēšanas kārtību;

56.4 9. sākuma nomas maksu, ko nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.18 punktam, un nomas maksu par zemesgabalu, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai (ja tāds zināms), atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam.

56.5 Nolikumā nosaka šādus pretendentu vērtēšanas kritērijus:

56.5 1. finansiālās iespējas;

56.5 2. personāla kvalifikācija un tehniskais nodrošinājums derīgā izrakteņa ieguvei;

56.5 3. pieredze derīgā izrakteņa ieguvē;

56.5 4. derīgā izrakteņa racionālas ieguves plāns;

56.5 5. vides aizsardzības pasākumu plāns;

56.5 6. darba aizsardzības pasākumu plāns;

56.5 7. citi kritēriji, kurus komisija uzskata par nepieciešamiem.

56.6 Iznomātājs uzaicinājumu piedalīties konkursā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un ne vēlāk kā oficiālās publikācijas dienā arī savā tīmekļvietnē. Lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku, var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus. Uzaicinājumā norāda:

56.6 1. iznomātāja nosaukumu;

56.6 2. informāciju par zemesgabalu;

56.6 3. zemesgabala iznomāšanas mērķi;

56.6 4. sākuma nomas maksu;

56.6 5. saiti uz konkursa nolikumu;

56.6 6. pretendentu piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vietu, datumu, laiku un kārtību;

56.6 7. kontaktpersonas adresi un tālruņa numuru papildinformācijas saņemšanai;

56.6 8. citu informāciju, kuru iznomātājs uzskata par nepieciešamu.

56.7 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš nedrīkst būt īsāks par 10 darbdienām pēc uzaicinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

56.8 Lai komisija varētu izvērtēt pretendentus saskaņā ar šo noteikumu 41.1 punktu, pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

56.8 1. ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu tehnisko nodrošinājumu zemes dzīļu izmantošanā;

56.8 2. informāciju par pretendenta pieredzi zemes dzīļu izmantošanā atbilstoši konkrētajam izmantošanas mērķim;

56.8 3. zemesgabala izmantošanas darba programmu, kurā ietverts derīgā izrakteņa ieguves tehnoloģijas apraksts, vides aizsardzības pasākumu apraksts un darba aizsardzības pasākumu apraksts;

56.8 4. izrakstu no pretendenta bilances par pieejamiem naudas līdzekļiem vai, ja bilance neatspoguļo finanšu resursus, pretendenta garantijas apliecinājumu par zemesgabala izmantošanā ieguldāmajiem līdzekļiem.

56.9 Komisija, izvērtējot piedāvājumus, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības, ja:

56.9 1. Uzņēmumu reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu bāzē konstatē, ka pretendents pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas procesā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai nodokļu un nodevu parāds kopsummā pārsniedz 150 euro piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā;

56.9 2. iestājies kāds no šo noteikumu 56.17 punktā norādītajiem apstākļiem.

56.10 Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās kompetentās institūcijas izsniegtu izziņu vai citu dokumentu par šo noteikumu 56.9 1. apakšpunktā minēto faktu, ja komisijas konstatētā situācijai neatbilst faktiskajai.

56.11 Komisija ir tiesīga pieprasīt papildinformāciju, ja pretendenta iesniegtā informācija nav pilnīga. Ja pretendents to nesniedz norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par divām darbdienām, vai sniedz nepatiesu informāciju, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības.

56.12 Piedāvājumus konkursā izvērtē atbilstoši piecu punktu sistēmai par katru nolikumā noteikto kritēriju saskaņā ar šo noteikumu 56.5 punktā minētajiem pretendentu vērtēšanas kritērijiem.

56.13 Ja konkursā piedalās viens pretendents, komisija šo pretendentu var atzīt par konkursa uzvarētāju, ja pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas.

56.14 Zemesgabala nomas tiesības izsolē piešķir, ja konkursa rezultātā ir atlasīti divi vai vairāki pretendenti, kuru iesniegto piedāvājumu vidējais galīgais vērtējums ir lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas. Pretendentus uz izsoli uzaicina rakstveidā.

56.15 Konkurss uzskatāms par izbeigtu bez rezultāta, ja nav pieteicies neviens pretendents vai neviena pretendenta piedāvājuma vidējais galīgais vērtējums nav lielāks par 60 % no maksimāli iespējamās punktu summas.

56.16 Iznomātāja lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56.17 Zemesgabalu pretendentam neiznomā, ja pēdējo piecu gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas iznomātājs ir vienpusēji izbeidzis ar šo pretendentu noslēgto līgumu par īpašuma lietošanu tāpēc, ka pretendents nav pildījis līgumā noteiktos pienākumus, pretendentam ir nenokārtotas maksājuma saistības pret iznomātāju vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar iznomātāju noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ.

56.18 Ja zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai iznomā, rīkojot konkursu vai izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, sākuma nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai zemesgabala tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksas apmēru par zemesgabalu, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai (ja tāds noteikts), nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam, un par to solīšana nenotiek.

56.19 Ja zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai iznomā, nerīkojot konkursu vai izsoli par zemesgabala nomas tiesībām, nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai zemesgabala tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu. Nomas maksas apmēru par platību, kuru iznomā teritorijas uzturēšanai, nosaka atbilstoši šo noteikumu 56.24 punktam.

56.20 Līdz dienai, kad nomniekam tiek izsniegta licence vai atļauja derīgo izrakteņu ieguvei, nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. Nomas līgumā nosaka termiņu, līdz kuram nomniekam ir jāveic vai jāuzsāk normatīvajos aktos noteiktās darbības, lai saņemtu licenci vai atļauju derīgo izrakteņu ieguvei, bet ne ilgāku par trim gadiem.

56.21 Zemesgabala minimālā nomas maksa ir 6 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības. To piemēro, ja sertificēta vērtētāja noteiktā tirgus nomas maksa ir mazāka par 6 % no zemesgabala kadastrālās vērtības.

56.22 Nomas līgumā norāda:

56.22 1. nomas līguma priekšmetu - zemesgabala platību, kadastra apzīmējumu un zemesgrāmatu nodalījuma numuru, kā arī tā iznomāšanas mērķi;

56.22 2. iznomātāju un nomnieku, norādot personu identificējošus datus;

56.22 3. nomas līguma termiņu;

56.22 4. nomas maksu un citu saistīto maksājumu apmēru, samaksas termiņu un kārtību, nokavējuma procentus, kas nav mazāki par 0,1 % no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, kā arī nomas maksas pārskatīšanas kārtību;

56.22 5. līdzēju tiesības un pienākumus, tajā skaitā ar rekultivāciju saistītos nosacījumus un maksājumus;

56.22 6. līdzēju atbildību par līguma neizpildīšanu;

56.22 7. līguma izbeigšanas nosacījumus;

56.22 8. strīdu izšķiršanas kārtību;

56.22 9. citus noteikumus.

56.23 Nomas līgumā paredz, ka nomnieks papildus nomas maksai maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu, vai to kompensāciju.

56.24 Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus vai pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu par uzturošās platības izmaiņām, nomas maksu pārskata un maina, ņemot vērā, ka uzturošajai platībai, kura ir funkcionāli saistīta ar derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, bet kurā nav iespējama vai nav atļauta to ieguve un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, nomas maksa gadā ir 1,5 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.

56.25 Nomas līgumā paredz, ka nomas maksu palielina, piemērojot koeficientu 1,5, uz laiku līdz šajā punktā norādīto apstākļu novēršanai, ja:

56.25 1. nomnieks likumā noteiktajā termiņā no licences vai atļaujas spēkā stāšanās dienas nav uzsācis zemes dzīļu izmantošanu atbilstoši izsniegtajā licencē vai atļaujā norādītajiem nosacījumiem;

56.25 2. nomnieks zemes dzīles izmantojis, pārkāpjot izsniegtās licences vai atļaujas nosacījumus, vai veicis citas nelikumīgas darbības;

56.25 3. nomnieks zemes nomas līguma darbības laikā uz zemesgabala ir veicis nelikumīgu būvniecību.

56.26 Iznomātājs zemesgabala nomas maksu pārskata un maina:

56.26 1. uzturošajai platībai, kura ir funkcionāli saistīta ar derīgo izrakteņu ieguves teritoriju, bet kurā nav iespējama vai nav atļauta to ieguve un kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, ja attiecīgajam zemesgabalam tiek mainīta tā kadastrālā vērtība;

56.26 2. ne retāk kā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajā termiņā. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

56.27 Pārskatītā un mainītā nomas maksa stājas spēkā iznomātāja paziņojumā norādītajā termiņā vai līguma grozījumos norādītajā datumā.

56.28 Nomniekam ir tiesības zemesgabalā būvēt inženierbūves un nedzīvojamās ēkas, kas nepieciešamas nomas līgumā noteiktajam zemesgabala izmantošanas mērķim, un pienākums tās uzturēt visā nomas līguma darbības laikā, ja šāda tiesība nomniekam piešķirta, slēdzot nomas līgumu. Ja, slēdzot zemes nomas līgumu par zemesgabala izmantošanu, šāda tiesība nav piemērota, nepieciešams iznomātāja rakstveida saskaņojums. Nomniekam ir pienākums nedzīvojamās ēkas un inženierbūves nojaukt iznomātāja norādītajā termiņā, ja līgumslēdzēji nevienojas citādi.

56.29 Ja zemesgabals zemes dzīļu izmantošanai ir iznomāts, rīkojot konkursu vai izsoli par zemes nomas tiesībām, atbilstoši šo noteikumu 56.26 2. apakšpunktam pārskatītā nomas maksa nevar būt zemāka par konkursā vai izsolē nomnieka piedāvāto, papildus ņemot vērā šo noteikumu 56.24 punktā un 56.26 1. apakšpunktā noteikto.

56.30 Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības, nosūtot nomniekam rakstisku paziņojumu, vienpusēji mainīt nomas maksu bez grozījumu izdarīšanas līgumā:

56.30 1. šo noteikumu 56.20, 56.24 un 56.26 punktā minētajos gadījumos;

56.30 2. ja publiska persona iznomā zemesgabalu zemes dzīļu izmantošanai un normatīvie akti paredz citu nomas maksas aprēķināšanas kārtību.

56.31 Nomas līgumā paredz, ka iznomātājam ir tiesības nomas līguma darbības laikā, pamatojoties uz nomnieka ierosinājumu, pārskatīt un mainīt nomas maksu, izdarot grozījumus līgumā, ja:

56.31 1. notikušas izmaiņas starpvalstu vai starptautiskajās saistībās, kas būtiski maina vai pasliktina derīgo izrakteņu tirgus nosacījumus;

56.31 2. iznomātajā zemesgabalā derīgā izrakteņa rūpnieciska ieguve nav iespējama, par ko nomnieks iesniedz iznomātājam ģeoloģisko un zemes dzīļu izmantošanas dokumentāciju (pirms tam iesniedzamās dokumentācijas veidu saskaņojot ar iznomātāju);

56.31 3. iznomātajā zemesgabalā atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes dzīļu izmantošanu ir veikta ģeoloģiskā papildizpēte vai kūdras ieguves lauku inventarizācija, vai derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķins, vai derīgo izrakteņu izpētīto krājumu aprēķins (pēc agrāk veikto pētījumu datiem) un akceptēti derīgā izrakteņa krājumi.

56.32 Šo noteikumu 56.26 2. apakšpunktā un 56.31 punktā minētajos gadījumos nomas maksu zemesgabalam nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

56.33 Iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot konkursu vai izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par zemes dzīlēm" noteikto bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences termiņu.

56.34 Pagarinot nomas līguma termiņu (nerīkojot konkursu vai izsoli), iznomātājs nomas maksu nosaka atbilstoši sertificēta vērtētāja noteiktajai tirgus nomas maksai, ja vien tā nav zemāka par šo noteikumu 56.21 punktā minēto. Nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā sertificētā vērtētāja atlīdzības summu.

56.35 Konkursa vai izsoles rezultātus iznomātājs publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē 10 darbdienu laikā pēc komisijas lēmuma paziņošanas adresātam. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus.

56.36 Iznomātājs 10 darbdienu laikā pēc dienas, kad stājas spēkā nomas līgums vai vienošanās par nomas līguma termiņa pagarināšanu, publicē informāciju iznomātāja tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus."

9. Papildināt noteikumus ar 62. un 63. punktu šādā redakcijā:

"62. Ja nomnieks pienācīgi pildījis sākotnēji noslēgtajā līgumā, licencē vai atļaujā ietvertos nosacījumus, iznomātājs, izvērtējot lietderības apsvērumus, var pagarināt termiņu nomas līgumam, kas noslēgts līdz šo noteikumu V1 nodaļas spēkā stāšanās brīdim, nerīkojot konkursu vai izsoli. Nomas līgumu pagarinot, piemēro šajos noteikumos ietverto regulējumu un ievēro nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt likumā "Par zemes dzīlēm" noteikto bieži sastopamās derīgo izrakteņu ieguves atļaujas vai zemes dzīļu izmantošanas licences termiņu. Līguma termiņu skaita no sākotnējā līguma noslēgšanas dienas.

63. Nomas līgumiem zemes dzīļu izmantošanai, kuri noslēgti līdz 2014. gada 20. maijam un kuriem ar 2015. gada 1. janvāri bija jāuzsāk nomas maksas indeksācija, iznomātājs turpina katru gadu vienpusēji indeksēt nomas maksu ar nosacījumu, ka nomas maksas pieaugums katrā indeksācijas reizē nepārsniedz 20 %, līdz nomas maksa sasniedz sertificēta vērtētāja noteikto zemesgabala tirgus nomas maksu. Kad nomas maksa minētajos līgumos ir sasniegusi sertificēta vērtētāja noteikto zemesgabala tirgus nomas maksu, kā arī nomas līgumiem zemes dzīļu izmantošanai, kuri slēgti no 2014. gada 20. maija līdz šo noteikumu V1 nodaļas spēkā stāšanās dienai, nomas maksu pārskata, piemērojot šo noteikumu V1 nodaļā minēto nomas maksas pārskatīšanas kārtību."

10. Papildināt noteikumus ar 12. un 13. pielikumu šādā redakcijā:

"12. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

Izsniegtās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs  Licences/ atļaujas numurs  Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams)  Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Licence/atļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids  Licences/ atļaujas izsniegšanas datums 
no līdz

13. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 6. septembra
noteikumiem Nr. 696

Ierobežotās, apturētās vai atceltās zemes dzīļu izmantošanas licences/bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Licenciāts/ atļaujas saņēmējs Licences/ atļaujas numurs Administratīvā piederība un adrese (ja iespējams) Atradnes/ licencētā objekta nosaukums Licence/ atļauja derīga Zemes dzīļu izmantošanas veids Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma numurs Licences/ atļaujas ierobežošanas, apturēšanas vai atcelšanas lēmuma datums
no līdz
                "

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministrs J. Reirs

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumos Nr. 696 "Zemes dzīļu izmantošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 163Pieņemts: 16.04.2019.Stājas spēkā: 19.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 79, 18.04.2019. OP numurs: 2019/79.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
306308
19.04.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"