Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr. 9

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2019. gada 28. martā (prot. Nr. 16, 2. §)

Par pārkāpuma konstatēšanu, naudas soda un tiesiskā pienākuma uzlikšanu

Lieta Nr. PP\2.2-8\19\1

Par Konkurences likuma 9.4 panta pirmās daļas pārkāpuma konstatēšanu SIA "Rēzeknes autoosta" darbībās

Lietas būtība

1 Lietas izpētes ietvaros Konkurences padome (turpmāk - KP) vērtēja, vai SIA "Rēzeknes autoosta" (turpmāk - RA) ir ievērojusi Konkurences likuma (turpmāk - KL) 9. panta piektās daļas 1. punktā noteikto pienākumu sniegt KP pieprasīto informāciju noteiktajā apmērā un termiņā un vai RA darbības atbilst KL 9.4 panta pirmajā daļā noteiktā procesuālā pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmēm.

Lietas dalībnieks

SIA "Rēzeknes autoosta"

2 Rēzeknes autoosta ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 07.12.2010. reģistrēta Komercreģistrā ar vienoto reģ. Nr. 42403026471. Tās juridiskā adrese ir Latgales iela 20, Rēzekne, LV-4601.

3 RA valdes loceklis ir [pers. A], prokūrists - [pers. B].

Administratīvais process iestādē

4 KP 25.05.2016. pieņēma lēmumu Nr. E02-15 (turpmāk - Lēmums), konstatējot, ka RA pārkāpj KL 13. panta pirmās daļas 4. punktā noteikto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Ar Lēmumu RA noteikts tiesiskais pienākums turpmāk atturēties no nepamatotu izmaksu iekļaušanas Rēzeknes autoostas iebraukšanas maksas aprēķinā un neveikt darbības, kurām ir ekvivalentas sekas kā Lēmumā konstatētajam pārkāpumam.

5 Saskaņā ar KL 27.1 pantu KP lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi, izņemot lēmuma darbību daļā par soda uzlikšanu. Ņemot vērā, ka, pārsūdzot Lēmumu, RA nav lūgusi tiesiskā pienākuma izpildes apturēšanu, Lēmums šajā daļā ir izpildāms no Lēmuma spēkā stāšanās.

6 Vienlaikus ar Administratīvās apgabaltiesas 31.10.2017. spriedumu lietā Nr. A43010516 RA pieteikums par Lēmuma atcelšanu noraidīts. Administratīvās apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā.

7 Tiesiskā pienākuma izpildes uzraudzības ietvaros KP 18.01.2019. ierosināja lietu Nr. PP\2.2-8\19\1 "Par Konkurences likuma 9.4 panta pirmās daļas pārkāpumu SIA "Rēzeknes autoosta" darbībās" (turpmāk arī - Lieta).

8 Atbilstoši KL 26.panta septītajai daļai 24.01.2019. RA tika nosūtīts paziņojums Nr. 1-7-4/60 par KP lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu konstatēšanu un par uzaicinājumu iepazīties ar lietā Nr. PP\2.2-8\19\1 "Par Konkurences likuma 9.4 panta pirmās daļas pārkāpuma konstatēšanu SIA "Rēzeknes autoosta" darbībās" esošajiem pierādījumiem un viedokļa izteikšanu" (turpmāk - Paziņojums).

9 Noteiktajā termiņā RA nesniedza viedokli par Paziņojumā norādīto. 22.02.2019. RA iepazinās ar Lietas materiāliem.

Lietas faktisko apstākļu apraksts

10 Veicot ar Lēmumu noteiktā tiesiskā pienākuma izpildes uzraudzību, KP vērsās pie RA, lūdzot sniegt informāciju par RA izmaksām, kas iekļautas un veido maksu par autobusu iebraukšanu Rēzeknes autoostā par periodu pēc Lēmuma pieņemšanas - par 2016.-2018. gadu.

11 Viens no KP informācijas pieprasījumiem RA nosūtīts 15.11.2018. (KP 15.11.2018. vēstule Nr. 1-12/1130) (turpmāk - Informācijas pieprasījums). Minētajā informācijas pieprasījumā KP lūdza RA sniegt informāciju par RA izmaksām (*), kā arī informāciju par RA ieņēmumiem (*). KP arī lūgusi iesniegt informāciju apstiprinošus dokumentus. Pieprasīto informāciju KP lūdza iesniegt līdz 30.11.2018.

12 RA 21.11.2018. apstiprināja KP Informācijas pieprasījuma saņemšanu1, taču pieprasītā informācija KP netika iesniegta, kā arī RA nelūdza pagarināt informācijas sniegšanas termiņu un nesniedza pamatojumu informācijas nesniegšanai.

13 Ievērojot minēto KP atkārtoti ar 11.12.2018. vēstuli Nr. 1-12/1199 aicināja RA sniegt Informācijas pieprasījumā norādīto informāciju, pagarinot sākotnēji noteikto informācijas sniegšanas termiņu līdz 19.12.2018. Vienlaicīgi KP arī informēja RA par atbildību par informācijas nesniegšanu atbilstoši KL 9.4 panta pirmajai daļai.

14 Ņemot vērā, ka RA neapstiprināja KP 11.12.2018. atkārtotā informācijas pieprasījuma saņemšanu2, KP amatpersona 17.12.2018. telefoniski3 sazinājās ar RA kontaktpersonu, zvanot uz numuru [numurs] (norādīts RA 2017. gada Gada pārskatā kā RA kontakttālrunis). KP amatpersona izskaidroja, ka RA 15.11.2018. un atkārtoti 11.12.2018. ir nosūtīts informācijas pieprasījums, uz kuru RA nav sniegusi atbildi. KP amatpersona arī norādīja, ka 11.12.2018. atkārtotajā pieprasījumā norādītā informācija sniedzama līdz 19.12.2018., turklāt RA joprojām nav apstiprinājusi atkārtotā 11.12.2018. informācijas pieprasījuma saņemšanu. Telefonsarunā RA pārstāvis lūdza ziņas par sūtītajiem informācijas pieprasījumiem RA papildus nosūtīt uz e-pasta adresi [e-pasts].

15 17.12.2018. KP amatpersona no e-pasta [e-pasts] uz e-pastu [e-pasts] nosūtīja vēstuli, norādot, ka RA 15.11.2018. ir nosūtīts informācijas pieprasījums un 11.12.2018. atkārtots informācijas pieprasījums, uz kuru ir nepieciešams sniegt atbildi līdz 19.12.2018. KP amatpersona arī norādīja, ka, gadījumā, ja norādītajā termiņā t.i., līdz 19.12.2018., pieprasīto informāciju nav iespējams sagatavot, tad RA ir jāiesniedz KP pamatotu skaidrojumu un iemeslus minētās informācijas iesniegšanas kavējumam, norādot, kad minētā informācija tik iesniegta KP. Vēstulē arī lūgts sniegt apstiprinājumu, vai RA ir saņēmusi 11.12.2018. atkārtoto informācijas pieprasījumu.

16 KP pieprasīto informāciju RA 19.12.2018. KP neiesniedza.

17 21.12.2018. KP saņēma 18.12.2018. RA lūgumu (Nr. 18 IZ/12-2018) pagarināt KP 15.11.2018. vēstulē Nr.1-12/1130 pieprasītās informācijas sniegšanu līdz 15.01.2019. Informācijas un dokumentu iesniegšanas pagarinājuma nepieciešamība pamatota ar gada nogali, kas nozīmē būtisku darba apjoma pieaugumu RA un saspringtus darba apstākļus beidzamajā mēnesī, tuvojoties svētkiem.

18 Izvērtējot RA lūgumā norādītos apsvērumus, kā arī RA rīcību saistībā ar 15.11.2018. nosūtīto informācijas pieprasījumu (savlaicīga informācijas nesniegšana, kā arī nepaziņošana par nesniegšanas iemesliem vai nepieciešamību pagarināt informācijas sniegšanas termiņu), KP ar 28.12.2018. vēstuli Nr. 1-12/1266 pagarināja KP 15.11.2018. vēstulē Nr. 1-12/1130 pieprasītās informācijas iesniegšanu līdz 08.01.2019. Vienlaicīgi KP atkārtoti informēja RA par atbildību par informācijas nesniegšanu atbilstoši KL 9.4 panta pirmajai daļai.

19 KP pieprasīto informāciju RA 08.01.2019. neiesniedza, šī informācija arī netika iesniegta RA 18.12.2018. lūgumā norādītajā termiņā (15.01.2019.).

20 21.01.2019. KP saņēma RA 16.01.2019. vēstuli Nr. 01 IZ/01-2019, ar kuru daļēji sniegta informācija uz Informācijas pieprasījumu, iesniedzot informāciju attiecībā uz RA izdevumu sadaļu par (*), kā arī daļu no to pamatojošiem dokumentiem. Pārējā daļā informācijas sniegšanu uz Informācijas pieprasījumu RA lūgusi atkārtoti pagarināt līdz 28.01.2019. sakarā ar grūtībām visas un pilnīgas pieprasītās dokumentācijas sagatavošanā par tik ilgu laika periodu - 2016. un 2017.gadu.

21 Līdz RA norādītajam datumam - 28.01.2018., RA neiesniedza informāciju. Papildu informācija no RA saņemta 15.02.2019. (RA 14.02.2019. vēstule Nr. 04 IZ/02-2019). RA norādījusi, ka ar šo vēstuli RA sniedz izsmeļošu informāciju uz Informācijas pieprasījumu. Vienlaikus KP konstatē, ka joprojām RA sniegtā informācija nav pietiekama un uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi RA nav sniegusi pilnīgu informāciju uz Informācijas pieprasījumu.

22 Informācijas pieprasījumā KP lūdza RA skaidrot,(*).

23 Informācijas pieprasījumā KP lūdza RA sniegt informāciju par to, (*).

Lietas faktisko apstākļu izvērtējums

Piemērojamais normatīvais regulējums

24 Saskaņā ar KL 9. panta piektās daļas 1. punktu KP, veicot tirgus uzraudzību vai izmeklējot šā likuma vai Reklāmas likuma pārkāpumus un nodrošinot savu lēmumu izpildi, ir tiesīga pieprasīt un šā likuma 26. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajā termiņā un KP norādītajā informācijas sniegšanas veidā saņemt no jebkuras personas vai personu apvienības šajā likumā un Reklāmas likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju (arī komercnoslēpumu saturošu informāciju), kā arī rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus.

Pārkāpuma izvērtējums

25 Ņemot vērā sniegto faktisko apstākļu aprakstu, secināms, ka RA nav izpildījusi no KL 9. panta piektās daļas 1. punkta izrietošo pienākumu pēc KP pieprasījuma noteiktajā termiņā sniegt pieprasīto informāciju.

26 KP Informācijas pieprasījumu nosūtīja, veicot RA ar Lēmumu noteiktā tiesiskā pienākuma uzraudzību. Ar Lēmumu RA noteikts tiesiskais pienākums turpmāk atturēties no nepamatotu izmaksu iekļaušanas Rēzeknes autoostas iebraukšanas maksas aprēķinā un neveikt darbības, kurām ir ekvivalentas sekas kā Lēmumā konstatētajam pārkāpumam.

27 Saskaņā ar Noteikumu Nr. 8464 36. punktu, kas bija spēkā periodā, attiecībā uz kuru KP veic tiesiskā pienākuma izpildes uzraudzību, maksa par iebraukšanu autoostā, tostarp ir nosakāma, pamatojoties uz izmaksām, kas saistītas ar autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā, piemēram, personāla un sociālajām izmaksām, īpašuma uzturēšanas, ekspluatācijas un remonta izmaksām un pārējām saimnieciskās darbības izmaksām, kas ir tieši nepieciešamas, lai nodrošinātu autobusu iebraukšanu autoostas teritorijā un autoostas plānoto peļņu nākamajā gadā saistībā ar šī pakalpojuma sniegšanu. Nosakot plānoto peļņu, ņem vērā autoostas sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildus sniegtos pakalpojumus.

28 Atbilstoši Informācijas pieprasījumā norādītajam, KP ir lūgusi sniegt informāciju, kas saistīta ar RA izmaksām un ieņēmumiem un ir attiecināmas uz maksas par iebraukšanu autoostā noteikšanu. Vienlaikus RA nav sniegusi atbildi uz Informācijas pieprasījumu līdz KP noteiktajam termiņam 30.11.2018, kā arī KP atkārtoti pagarinātajam termiņam 08.01.2019. RA nav sniegusi informāciju arī RA 18.12.2018. vēstulē Nr. 18 IZ/12-2018 norādītajā termiņā - līdz 15.01.2019. un RA 16.01.2019. vēstulē Nr. 01 IZ/01-2019 norādītajā termiņā 28.01.2019., kurā RA norāda, ka sniegs informāciju KP pilnā apmērā. Savukārt RA sniegtā informācija ar 14.02.2019. vēstuli Nr. 04 IZ/02-2019 joprojām nav pilnīga:

- kā pamatojumu norādot (*) [dokuments], vienlaikus to nepievienojot atbildei, liedz KP pārliecināties par šāda pamatojuma patiesumu un izdarīt pamatotus secinājumus (*);

- joprojām nesniedzot pilnīgu informāciju saistībā ar posteni (*), liedz KP pārliecināties par šo izdevumu pamatotību un attiecināmību uz maksu par iebraukšanu autoostas teritorijā.

Tas nozīmē, ka arī uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi joprojām pilnā apmērā nav sniegta informācija uz Informācijas pieprasījumu.

29 Norādāms arī, ka KP pieprasītās informācijas sniegšanai ir devusi saprātīgu un pietiekamu termiņu, tostarp pārsniedzot KL 26. panta otrajā daļā noteikto termiņu. Ņemot vērā, ka Rēzeknes autoostā ir bijusi konkrēti noteikta iebraukšanas maksa 2016.-2018. gadā, kas aprēķināta, tostarp par pamatu ņemot finanšu pozīcijas, par kurām arī Informācijas pieprasījumā lūgts sniegt skaidrojumu, šī informācija jau ir RA rīcībā un tās sagatavošanai nav nepieciešams ievērojams termiņš. Apsvērumus, ka pieprasītās informācijas sagatavošanai nepieciešams īpašs apkopošanas vai analīzes darbs, nav sniegusi arī RA. Turklāt KP ir vairākkārt pagarinājusi sākotnēji noteikto termiņu. Tā rezultātā RA informācijas sniegšanai ir bijuši 3 mēneši. Taču arī šajā termiņā RA joprojām nav sniegusi pilnīgu informāciju uz Informācijas pieprasījumu. Turklāt RA nav sniegusi informāciju arī pašas pēdējā norādītajā termiņā - 28.01.2019., RA ieskatā izsmeļošu informāciju uz Informācijas pieprasījumu KP sniedzot tikai 15.02.2019. (RA 14.02.2019. vēstule Nr. 04 IZ/02-2019).

30 Lai gan KP 21.01.2019. saņemts RA skaidrojums par informācijas nesniegšanu pilnā apmērā noteiktajā termiņā un atkārtots lūgums pagarināt termiņu līdz 28.01.2019. un 15.02.2019. RA ir iesniegusi informāciju, norādot, ka ir sniegta izsmeļoša informācija uz Informācijas pieprasījumu, šāda rīcība neatbrīvo RA no atbildības par tās kavējošo rīcību pēc Informācijas pieprasījuma nosūtīšanas.

31 Turklāt KP pieprasītā informācija ir nozīmīga. Ar Lēmumu RA noteikts tiesiskais pienākums, kurš ir stājies spēkā un ir izpildāms. Ja RA nepilda ar Lēmumu noteikto tiesisko pienākumu, tad ir uzsākama tiesiskā pienākuma piespiedu izpilde atbilstoši KL 8.1 pantam. Savukārt pirms minētās procedūras uzsākšanas KP ir būtiski pārliecināties par piespiedu izpildes uzsākšanas pamatotību. Nesaņemot no RA nepieciešamo informāciju, ir kavēta KP rīcība minēto darbību veikšanā 3 mēnešu garumā.

Rēzeknes autoosta viedoklis

32 RA 14.02.2019. vēstulē Nr. 04 IZ/02-2019 norādījusi, ka atvainojas par informācijas sniegšanas termiņa kavējumu, kas bijis saistīts ar galvenā speciālista RA darbības jautājumos, "struktūrvienības vadītāja" [pers. C] darba attiecīgu uzteikumu 02.11.2018. Šo iemeslu dēļ RA bija nepieciešams tika daudz laika, lai apstrādātu informāciju un spētu sniegt pamatotas atbildes uz KP jautājumiem.

33 RA norādītos apsvērumus KP neuzskata par RA rīcības attaisnojošu apstākli, ņemot vērā, ka RA bija iespēja savlaicīgi par šo apstākli informēt KP. Vienlaikus RA nav sniegusi šo apstākli apstiprinošus pierādījumus.

Atbildība

Naudas sods

34 Atbilstoši KL 9.4 panta pirmās daļas 1. punktam KP ir tiesīga uzlikt naudas sodu par informācijas nesniegšanu lietas ietvaros noteiktajā termiņā un apjomā pēc KP pieprasījuma. Minētais punkts piemērojams, ņemot vērā, ka informācijas pieprasījums nosūtīts administratīvā akta izpildes ietvaros, kas uzskatāms par vienotu procesu ar administratīvā akta izdošanu.

35 Saskaņā ar KL 9.4 panta otro daļu, KP par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem KP ir tiesīga uzlikt naudas sodu līdz vienam procentam no tirgus dalībnieka vai tirgus dalībnieku apvienības pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 50 euro katram. Saskaņā ar KL 9.4 panta trešo daļu, finanšu gada neto apgrozījumu, no kuru aprēķina naudas sodu, nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šā likuma 12. panta piekto daļu. Tādējādi, nosakot RA finanšu gada neto apgrozījumu, KP ņem vērā Ministru kabineta Noteikumu Nr. 1795 regulējumu.

36 Noteikumu Nr. 179 3. punktā ir noteikts, ka naudas sodu aprēķina procentos no tirgus dalībnieka pēdējā noslēgtā pārskata (finanšu) gada neto apgrozījuma pirms pārkāpuma konstatēšanas dienas. Tādējādi ir izmantojams pēdējais noslēgtais finanšu gads pirms iestādes lēmuma, ar kuru tiek konstatēts pārkāpums, pieņemšanas6. Saskaņā ar KP rīcībā esošo informāciju RA neto apgrozījums 2017. gadā bija 167 778 euro.

37 Nosakot naudas soda apmēru, KP ņem vērā procesuālā pārkāpuma lietas apstākļus, procesuālā pārkāpuma smagumu, ilgumu, atbildību mīkstinošos vai pastiprinošos apstākļus.

38 Attiecībā uz procesuālā pārkāpuma smagumu, KP ņem vērā, ka procesuālais pārkāpums ir izpaudies kā pieprasītās informācijas nesniegšana termiņā un noteiktā apjomā. No RA pieprasīta informācija ar mērķi pārliecināties, vai RA ievēro ar Lēmumu uzliktos tiesiskos pienākumus. Ar Lēmumu RA darbībās konstatēts dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pārkāpums, kas saskaņā ar Noteikumu Nr. 179 14. punktu ir uzskatāms par smagu pārkāpumu. Savukārt tiesisko pienākumu neievērošana veicina ar spēkā stājušos Lēmumu konstatēta pārkāpuma turpināšanos un tas var ietekmēt citu tirgus dalībnieku tiesības un tiesiskās intereses. RA darbību rezultātā KP ir kavēta pārbaudīt tiesiskā pienākuma ievērošanas pienākumu.

39 Attiecībā uz procesuālā pārkāpuma ilgumu KP ņem vērā, ka RA darbības vērtējamas kā tirgus dalībnieka savlaicīga nesadarbošanās un šādas rīcības rezultātā tika liegts KP objektīvi pārbaudīt informāciju (iespējamus pierādījumus) tiesiskā pienākuma uzraudzības ietvaros, būtiski ilgā periodā (3 mēneši) kavējot tās izmeklēšanu.

40 Tādējādi KP ņem vērā, ka KP savlaicīgi un saprātīgā termiņā ir kavēta pārliecināties par Lēmumā noteikto tiesisko pienākumu izpildi, kas var liecināt par to, ka Lēmumā konstatētais pārkāpums tiek turpināts. Turklāt RA joprojām nav sniegusi pilnīgu atbildi uz Informācijas pieprasījumu. Informācijas sniegšana daļēji neatbrīvo lietas dalībnieku no KL 9.4 panta pirmās daļas 1. punktā noteiktās atbildības. Tādējādi KP uzskata, ka RA darbības ir uzskatāmas par smagu procesuālo pārkāpumu.

41 Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus KP uzskata par pamatotu saskaņā ar KL 9.4 panta otro daļu uzlikt RA naudas sodu 0,5 % apmērā no RA pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma.

42 Papildus, izvērtējot procesuālā pārkāpuma lietas materiālus, nav konstatējami RA atbildību pastiprinoši apstākļi. Vienlaikus nav konstatējami arī atbildību mīkstinoši apstākļi. Līdz ar to galīgais naudas soda apmērs RA nosakāms 838 euro apmērā.

Tiesiskais pienākums

43 Saskaņā ar KL 8. panta pirmās daļas 3. punktu KP pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu.

44 Atbilstoši šajā lēmumā norādītajam RA joprojām nav sniegusi visu KP pieprasīto informāciju atbilstoši Informācijas pieprasījumā norādītajam. Savukārt ar šo lēmumu konstatētais procesuālais pārkāpums un uzliktais naudas sods neatbrīvo RA no pienākuma sniegt atbildi uz Informācijas pieprasījumu. Tādējādi KP, pamatojoties uz KL 9. panta piektās daļas 1. punktu un 26. panta otro daļu, uzliek par pienākumu RA sniegt pilnīgu informāciju uz Informācijas pieprasījumu septiņu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu un 9.4 panta pirmās daļas 1. punktu, otro un trešo daļu un Administratīvā procesa likuma 13. pantu, 66. panta pirmo daļu, 67. panta devīto daļu un 361. panta pirmo daļu, kā arī Ministru Kabineta 01.04.2016. noteikumu Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem" 3. punktu, Konkurences padome

nolēma:

1. Konstatēt Konkurences likuma 9.4 panta pirmās daļas 1. punkta pārkāpumu SIA "Rēzeknes autoosta" darbībās.

2. Uzlikt SIA "Rēzeknes autoosta" naudas sodu 838 euro (astoņi simti trīsdesmit astoņi euro) apmērā. Uzlikto naudas sodu 45 dienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr. 90000050138, kontā LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot lēmuma par naudas soda uzlikšanu numuru un datumu, un 10 dienu laikā pēc naudas soda samaksas paziņot par to Konkurences padomei.

3. Uzlikt SIA "Rēzeknes autoosta" tiesisko pienākumu iesniegt pilnīgu informāciju atbilstoši Konkurences padomes 15.11.2018. vēstulē Nr. 1-12/1130 norādītajam, septiņu darbdienu laikā no šī lēmuma spēkā stāšanas dienas iesniedzot šādu informāciju un to pamatojošas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu dokumentu kopijas:

3.1. (*);

3.2. (*);

3.3. (*);

3.4. (*).

Saskaņā ar Konkurences likuma 8. panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās dienas. Atbilstoši Konkurences likuma 27.1 pantā noteiktajam lēmuma pārsūdzēšana neaptur uzliekto tiesisko pienākumu izpildi.

Brīdinājums par tiesiskā pienākuma piespiedu izpildi

Ja ar šo lēmumu uzliktais tiesiskais pienākums netiek pildīts labprātīgi, tad Konkurences padome pēc tiesiskā pienākuma izpildei noteiktā termiņa beigām atbilstoši Konkurences likuma 8.1 pantam var uzsākt tiesisko pienākumu izpildi piespiedu kārtā, izdodot izpildrīkojumu un piemērojot piespiedu naudu. Piespiedu izpilde tiks veikta uz izpildrīkojuma adresāta rēķina. Saskaņā ar Konkurences likuma 8.1 panta otro daļu brīdinājums nav pārsūdzams.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

1 Apstiprinājums uz e-pastu konkurence@kp.gov.lv saņemts 21.11.2018. no e-pasta [e-pasts] plkst.08.53.

2 RA 18.12.2018. vēstulē Nr. 18 IZ/12-2018 norādījusi, ka KP atkārtoto informācijas pieprasījumu bija saņēmusi 14.12.2018. uz e-pastu [e-pasts]

3 Telefonogramma, lietas 10. lp.

4 Ministru kabineta 2007. gada 11. decembra noteikumi Nr. 846 "Noteikumi par autoostu reģistrācijas kārtību, autoostās obligāti sniedzamajiem pakalpojumiem un kārtību, kādā autobusi iebrauc un stāv autoostas teritorijā"

5 Ministru kabineta 29.03.2016. noteikumi Nr. 179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem"

6 AA 05.08.2015. spriedums lietā Nr. A43012514, 14. punkts, kas atstāts negrozīts ar AT 28.12.2015. lēmumu SKA-1357/2015, Stats, 14. punkts.

Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 9Pieņemts: 28.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 71, 09.04.2019. OP numurs: 2019/71.5
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
306091
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva