Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 136

Rīgā 2019. gada 2. aprīlī (prot. Nr. 17 8. §)
Noteikumi par apvienotajām noliktavām
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nodokļiem un nodevām"
16. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. prasības un kritērijus, saskaņā ar kuriem nodokļu maksātāji, kuriem ir speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai vai atļauja muitas noliktavas darbībai, vai atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai vai ir piešķirts brīvās zonas statuss, iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu;

1.2. kārtību, kādā iesniedzams un izskatāms nodokļu maksātāja iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai;

1.3. apvienotās noliktavas statusa apturēšanas, atjaunošanas un anulēšanas nosacījumus un kārtību.

2. Apvienotās noliktavas darbība atļauta kādā no nodokļu maksātāja esošajām darbības vietām – speciālajā atļaujā (licencē) akcīzes preču (alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem) noliktavas turētāja darbībai (turpmāk – akcīzes preču noliktavas licence) norādītajā adresē vai vienā no adresēm, kas norādīta atļaujā muitas noliktavas darbībai vai atļaujā preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, vai atļaujā brīvās zonas darbībai.

3. Nodokļu maksātājam ir tiesības izveidot apvienoto noliktavu, ja tajā veic darbības ar fasētām precēm vai darbības ar nefasētiem naftas produktiem.

4. Tiesības izveidot apvienoto noliktavu ir nodokļu maksātājam:

4.1. kurš vismaz vienu gadu ir veicis darbības atbilstoši izsniegtajai akcīzes preču noliktavas licencei vai muitas noliktavas atļaujai, vai atļaujai preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai vai veicis darbības ar ārpussavienības precēm brīvajā zonā;

4.2. kuram nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku.

5. Lai iegūtu apvienotās noliktavas statusu darbībām ar fasētām precēm, nodokļu maksātājs:

5.1. uztur preču uzglabāšanas vietu adresāciju, kas ļauj identificēt preču atrašanās vietu apvienotajā noliktavā konkrētajā brīdī;

5.2. izmanto preču elektronisko identificēšanas un uzskaites sistēmu, nodrošinot:

5.2.1. preču veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti;

5.2.2. uzskaites sistēmā norādītā preču daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā;

5.2.3. preču statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces). Ja apvienotajā noliktavā konstatē preci bez tās izcelsmi apliecinošiem dokumentiem (nezināmas izcelsmes preču pārpalikums), kas nav norādīta preču uzskaitē, vai  konstatē preču iztrūkumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 153. panta 2. punktam uzskata, ka minētajām precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo. Par aprēķināto muitas maksājumu parādu atbilstoši muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs apvienotās noliktavas turētājs.

6. Lai iegūtu apvienotās noliktavas statusu darbībām ar naftas produktiem, nodokļu maksātājs:

6.1. aprīko naftas produktu glabāšanas rezervuārus ar elektroniskām un automatizētām naftas produktu daudzuma mērīšanas iekārtām;

6.2. izmanto uzskaites sistēmu, nodrošinot:

6.2.1. naftas produktu veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti;

6.2.2. uzskaites sistēmā norādītā naftas produktu daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā;

6.2.3. naftas produktu statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces). Ja apvienotajā noliktavā konstatē preci bez tās izcelsmi apliecinošiem dokumentiem (nezināmas izcelsmes preču pārpalikums), kas nav norādīta preču uzskaitē, vai  konstatē preču iztrūkumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulas (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 153. panta 2. punktam uzskata, ka minētajām precēm ir ārpussavienības preču statuss, ja komersants nepierāda pretējo. Par aprēķināto muitas maksājumu parādu atbilstoši muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs apvienotās noliktavas turētājs.

7. Lai saņemtu apvienotās noliktavas statusu, nodokļu maksātājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (pielikums), izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

8. Nodokļu maksātājs šo noteikumu 7. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

8.1. preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēmas aprakstu;

8.2. apvienotās noliktavas darbības metodiku – tehnoloģisko procesu aprakstu, kurā noteikta preču izkraušanas, iekraušanas, pārvietošanas, izvietošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un uzskaites kārtība;

8.3. normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti atbilstošu iesniegumu, lai saņemtu vai pārreģistrētu akcīzes preču noliktavas licenci, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās kādā no muitas uzraudzībā esošo preču uzglabāšanas vietu adresēm un telpām, vai muitas jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu iesniegumu, lai saņemtu vai grozītu muitas noliktavas atļauju vai atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, ja komersants apvienotās noliktavas darbību nodrošinās akcīzes preču noliktavas licencē norādītajā adresē un telpās.

9. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu piešķirt apvienotās noliktavas statusu, ja:

9.1. iesniegti šo noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā minētie dokumenti;

9.2. iesniegti šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētie dokumenti un tie atbilst normatīvajiem aktiem par akcīzes preču apriti vai muitas jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

9.3. izpildītas šo noteikumu 4., 5. un 6. punktā minētās prasības.

10. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt apvienotās noliktavas statusu, ja:

10.1. nodokļu maksātājs neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām;

10.2. šo noteikumu 7. punktā minētajā iesniegumā ir sniegtas nepatiesas ziņas;

10.3. nav izpildīti nosacījumi, lai saņemtu vai pārreģistrētu akcīzes preču noliktavas licenci vai muitas noliktavas atļauju, vai atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai vai grozītu muitas noliktavas atļauju vai atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, vai nav izpildītas prasības ārpussavienības preču uzskaitei brīvajā zonā.

11. Valsts ieņēmumu dienests var apturēt apvienotās noliktavas statusu uz laiku līdz 90 dienām, ja:

11.1. netiek ievērotas šo noteikumu 3., 5. un 6. punktā minētās prasības;

11.2. apvienotās noliktavas turētājam tiek apturēta akcīzes preču noliktavas licence vai muitas noliktavas atļauja, vai atļauja preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, vai apturēta darbība ar precēm brīvajā zonā.

12. Ja apvienotās noliktavas turētājs ir novērsis apvienotās noliktavas statusa apturēšanas iemeslu, Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu atjauno apvienotās noliktavas statusu.

13. Valsts ieņēmumu dienests pieņem lēmumu anulēt apvienotās noliktavas statusu, ja:

13.1. apvienotās noliktavas turētājs nav novērsis apvienotās noliktavas statusa apturēšanas iemeslus;

13.2. saņemts apvienotās noliktavas turētāja iesniegums par apvienotās noliktavas statusa anulēšanu;

13.3. apvienotās noliktavas turētājs pēc apvienotās noliktavas statusa atjaunošanas gada laikā nav ievērojis šajos noteikumos noteiktās prasības.

14. Ja apvienotās noliktavas turētājam par akcīzes preču apriti vai muitas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu anulē akcīzes preču noliktavas licenci vai muitas noliktavas atļauju, vai atļauju preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai, vienlaikus anulē arī apvienotās noliktavas statusu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 2. aprīļa
noteikumiem Nr. 136

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTAM

Iesniegums apvienotās noliktavas statusa piešķiršanai

Nodokļu maksātājs
nosaukums 
nodokļu maksātāja reģistrācijas kods           
tālrunis 
 
Akcīzes preču veidi, ar kuriem paredzēta darbība (attiecīgo atzīmēt):
Fasēti alkoholiskie dzērieni 
Fasēti tabakas izstrādājumi, tabakas lapas, karsējamā tabaka 
Naftas produkti 
 
Apvienotā noliktava
VID reģistrētās struktūrvienības numurs           
adrese 
ēkas vai zemes kadastra numurs   
telpu numuri saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu, plauktu vietas   
naftas produktu tvertnes, spiedtvertnesnumurs       
nominālais tilpums (m3)       
bīstamās iekārtas reģistrācijas apliecības numurs       
teritorija, piemēram, stāvlaukums (m2) 
 
Apliecinu atbilstību Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumos Nr. 136 "Noteikumi par apvienotajām noliktavām" noteiktajām prasībām (attiecīgo atzīmēt):
noliktavā tiks uzturēta preču uzglabāšanas vietu adresācija, kas ļaus identificēt preču atrašanās vietu apvienotajā noliktavā konkrētajā brīdi (atzīmē, ja paredzētas darbības ar fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai fasētiem tabakas izstrādājumiem)
noliktavā tiks izmantota preču elektroniskās identificēšanas un uzskaites sistēma, nodrošinot (atzīmē, ja paredzētas darbības ar fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai fasētiem tabakas izstrādājumiem):
• preču veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti
• uzskaites sistēmā norādītā preču daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā
• preču statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces)
ir izstrādāta noliktavas darbības metodika – tehnoloģisko procesu apraksts, kurā noteikta preču izkraušanas, iekraušanas, pārvietošanas, izvietošanas, glabāšanas, nosūtīšanas un uzskaites kārtība
nodokļu maksātājam nav nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti (atlikti, sadalīti) nodokļu jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un tas veic maksājumus saskaņā ar nodokļu administrācijas lēmumu (nomaksas grafiku) vai nodokļu administrācijas lēmuma izpilde ir apturēta uz pirmstiesas izskatīšanas laiku (atzīmē, ja paredzētas darbības ar fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem vai fasētiem tabakas izstrādājumiem)
nodokļu maksātājs vismaz vienu gadu ir veicis darbības ar precēm atbilstoši:
– speciālajai atļaujai (licencei) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai
– muitas noliktavas atļaujai
– atļaujai preču pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai
– atļaujai brīvo zonu darbībai
Atzīmē, ja paredzētas darbības ar naftas produktiem:
noliktavā esošie naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri ir aprīkoti ar elektroniskām  un automatizētām naftas produktu daudzuma mērīšanas iekārtām
noliktavā tiks izmantota uzskaites sistēma, kas nodrošina:
• naftas produktu veidu un daudzumu uzskaiti atbilstoši normatīvajiem aktiem par akcīzes un muitas uzraudzībā esošo preču apriti
• uzskaites sistēmā norādītā naftas produktu daudzuma atbilstību preču faktiskajam daudzumam apvienotajā noliktavā
• preču statusa norādīšanu (Savienības preces, ārpussavienības preces, atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā esošas preces)
Piekrišana informācijas par apvienotās noliktavas statusa piešķiršanu publicēšanai 
Atbildīgā amatpersona
amats 
vārds, uzvārds 
  
datums  /  /    paraksts* 
 
Dokumentu iesniedzējs (aizpilda, ja dokumentus iesniedz cita persona):
vārds, uzvārds 
datums  /  /    paraksts* 
pilnvarotajai personai – pilnvaras datums un numurs 

Piezīme. * Ja elektroniskais dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs, elektroniskā dokumenta parakstīšanas laiks ir laika zīmoga pievienošanas datums un laiks.

Finanšu ministrs J. Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par apvienotajām noliktavām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 136Pieņemts: 02.04.2019.Stājas spēkā: 05.04.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 04.04.2019. OP numurs: 2019/68.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305993
05.04.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"