Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 134

Rīgā 2019. gada 26. martā (prot. Nr. 16 19. §)
Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba
likuma
10. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. ganāmpulks – lauksaimniecības dzīvnieku kopums vai akvakultūras dzīvnieku audzētava, kas pieder vienam dzīvnieku īpašniekam;

2.2. novietne – jebkura telpa, būve vai āra apstākļos norobežota vide vai vieta, kurā pastāvīgi vai noteiktu laiku tur lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvniekus;

2.3. dzīvnieku pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas iepērk dzīvniekus to tiešai pārvietošanai no novietnes uz kautuvi, lai pēc kaušanas iegūto gaļu realizētu tirdzniecībā, un kas normatīvajos aktos par pārtikas uzņēmumu atzīšanu un reģistrāciju noteiktajā kārtībā ir reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā.

3. Dzīvnieku īpašnieka vai turētāja pienākums ir:

3.1. reģistrēt un apzīmēt lauksaimniecības dzīvniekus un atjaunot informāciju par to apzīmēšanu, pārvietošanu un citiem ar dzīvniekiem saistītiem notikumiem;

3.2. būt atbildīgam par lauksaimniecības dzīvniekiem izstādes, tirgošanās un sacensību laikā, kā arī dzīvnieku transportēšanas laikā, ja tos transportē pats dzīvnieku īpašnieks vai turētājs;

3.3. elektroniski vai papīra formā veidot un uzturēt liellopu, cūku, zirgu, aitu un kazu novietnes dzīvnieku reģistru un atjaunot tajā informāciju par notikušajām izmaiņām;

3.4. pēc Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) vai Pārtikas un veterinārā dienesta pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi, apzīmēšanu, reģistrēšanu, pārvietošanu, turēšanas veidu un citiem ar dzīvniekiem saistītiem notikumiem, kā arī par kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē.

4. Atļauts pārvietot un atsavināt dzīvus lauksaimniecības dzīvniekus un realizēt lauksaimniecības dzīvnieku produkciju, ja lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieku ganāmpulks un novietne ir reģistrēti un lauksaimniecības dzīvnieki ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši šajos noteikumos minētajām prasībām.

5. Ganāmpulka īpašnieka (fiziskas personas) nāves gadījumā persona, kas līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkosies ar ganāmpulku, iesniedz datu centrā iesniegumu pārvaldnieka statusa reģistrēšanai. Pilnvarojums pārstāvēt mantojumu un rīkoties ar mantojuma masā ietilpstošiem lauksaimniecības dzīvniekiem un saražoto produkciju ir notariāli apstiprināts vai to ir izdevusi bāriņtiesa, vai tas ir izsniegts, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

6. Jebkura persona, kas līdz mantojuma tiesību apstiprināšanai rīkojas ar ganāmpulku, pilda visas dzīvnieku īpašnieka saistības attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un šajos noteikumos norādīto ziņu sniegšanu datu centram.

II. Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšana

7. Datu centra lauksaimniecības dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrs ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" (turpmāk – elektroniskā datubāze) sastāvdaļa.

8. Datu centrs elektroniskajā datubāzē uztur arī informāciju par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto pārbaužu rezultātiem, novietņu statusu attiecībā uz infekcijas slimībām, dzīvnieku un to pārvietošanas vai produkcijas realizācijas ierobežojumiem, veterinārās ekspertīzes rezultātiem pirms un pēc dzīvnieka kaušanas, lauksaimniecības dzīvnieku izmeklēšanu iespējamai dzīvnieku infekcijas slimību noteikšanai un izmeklēšanas rezultātiem, kā arī laboratorisko izmeklējumu pavaddokumentu veidošanas moduli.

9. Datu centrs lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā norāda šādu informāciju:

9.1. par zirgu dzimtas dzīvniekiem – atbilstoši Komisijas 2015. gada 17. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/262, ar ko saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/427/EEK un 2009/156/EK nosaka zirgu dzimtas dzīvnieku identifikācijas metožu noteikumus (Zirgu dzimtas dzīvnieku pasu regula) (turpmāk – regula Nr. 2015/262), 38. panta 1. punktam, papildus norādot arī zirgu dzimtas dzīvnieka šķirni, izcelšanās datus, pazīmju tekstuālu aprakstu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās un aborta datumu;

9.2. par aitām un kazām – atbilstoši Padomes 2003. gada 17. decembra Regulas (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (turpmāk – regula Nr. 21/2004), pielikuma D daļai, papildus norādot arī aitas un kazas individuālo identifikācijas numuru, šķirni, izcelšanās datus, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās un aborta datumu;

9.3. par liellopiem – vienreizējo identifikācijas numuru vai identifikācijas numuru gadījumos, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regulas (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (turpmāk – regula Nr. 1760/2000), 4. panta 1. punktā, 4.b pantā, 4.c panta 1. punktā un 4.d pantā, tā dzimumu, šķirni, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu un izcelšanās datus – mātes identifikācijas numuru – vai, ja dzīvnieks ir ievests no trešās valsts, – vienreizējo identifikācijas numuru, ko saskaņā ar regulu Nr. 1760/2000 kā individuālu identifikācijas līdzekli dzīvniekam piešķīrusi galamērķa dalībvalsts, informāciju par tā pārvietošanu – visu to ganāmpulku un novietņu reģistrācijas numurus un datumus, kur liellops ticis turēts (arī kur tas ir dzimis), dzīvnieka elektroniskā identifikatora veidu, ja tāds izmantots, kā arī liellopa apsēklošanas, lecināšanas, atnešanās un aborta datumu;

9.4. par cūkām – to skaitu, pārvietošanas datumu un iepriekšējā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku ieved novietnē, un saņēmēja ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku izved no novietnes;

9.5. par kažokzvēriem, trušiem, mājputniem, medus bišu saimēm un citu sugu dzīvniekiem, kurus audzē un tur dzīvnieku izcelsmes produktu iegūšanai (turpmāk – citu sugu dzīvnieki), – sugu, to skaitu un informāciju par dzīvnieku pārvietošanu, ja tāda ir notikusi;

9.6. par akvakultūras dzīvniekiem – to veidu.

10. Datu centrs ganāmpulku reģistrā norāda:

10.1. ganāmpulka reģistrācijas numuru;

10.2. dzīvnieku īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu – fiziskai personai vai nosaukumu un reģistrācijas numuru – juridiskai personai;

10.3. deklarētās dzīvesvietas adresi – fiziskai personai vai juridisko adresi – juridiskai personai;

10.4. dzīvnieku īpašnieka vai pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts (turpmāk – oficiālā elektroniskā adrese).

11. Datu centrs novietņu reģistrā norāda:

11.1. novietnes reģistrācijas numuru;

11.2. novietnes faktiskās atrašanās vietas adresi, ģeogrāfiskās koordinātas un kadastra numuru;

11.3. dzīvnieku turētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu – fiziskai personai vai nosaukumu un reģistrācijas numuru – juridiskai personai;

11.4. informāciju par novietnes un kūtsmēslu apsaimniekošanu – novietnē izmantoto dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu.

12. Datu centrs katram ganāmpulkam un novietnei piešķir reģistrācijas numuru. Piešķirtais reģistrācijas numurs ganāmpulka un novietnes pastāvēšanas laikā netiek mainīts.

13. Datu centrs ganāmpulka un novietnes piešķirto reģistrācijas numuru elektroniskajā datubāzē glabā trīs secīgus gadus, kopš tajā nav reģistrēts neviens lauksaimniecības vai akvakultūras dzīvnieks.

14. Datu centrs elektroniskajā datubāzē informāciju par lauksaimniecības dzīvnieku glabā trīs secīgus gadus kopš dzīvnieka nāves vai kopš dienas, kad novietnē vairs nav reģistrēts neviens ieraksts par dzīvnieku.

15. Liellopu, zirgu, cūku, aitu un kazu īpašnieks vai turētājs elektroniski vai papīra formā veido un uztur novietnes dzīvnieku reģistru. Reģistrā norāda šādu informāciju:

15.1. par liellopiem – dzimumu, šķirni, vienreizējo identifikācijas numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, mātes identifikācijas numuru, pārvietošanas datumu, tās novietnes reģistrācijas numuru, no kuras dzīvnieku ieved vai uz kuru izved;

15.2. par cūkām – skaitu, pārvietošanas datumu un iepriekšējā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku ieved novietnē, un saņēmēja ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, ja cūku izved no novietnes, kā arī informāciju par atjaunotajiem tetovējumiem vai krotālijām;

15.3. par aitām un kazām – regulas Nr. 21/2004 pielikuma B daļā minētos datus;

15.4. par zirgu dzimtas dzīvniekiem – dzimumu, šķirni, unikālo dzīves numuru, dzimšanas, nobeigšanās vai nokaušanas datumu, pārvietošanas datumu un tās novietnes reģistrācijas numuru, no kuras zirgu dzimtas dzīvnieku ieved vai uz kuru izved.

16. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs novietnes dzīvnieku reģistrā ierakstīto informāciju glabā vismaz trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas un informāciju tajā atjauno septiņu dienu laikā pēc attiecīgā notikuma.

17. Novietnes dzīvnieku reģistru var neveidot, ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs šo noteikumu 15. punktā minēto informāciju reģistrē datu centra elektroniskajā datubāzē.

III. Informācijas reģistrēšana elektroniskajā datubāzē

18. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs šajos noteikumos paredzēto informāciju noteiktā termiņā paziņo datu centram, izmantojot datu centra elektroniskās paziņošanas sistēmu (turpmāk – elektroniskā paziņošanas sistēma) un iesniedzot informāciju elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu (turpmāk – elektroniskais dokuments) vai papīra formā. Ja šajos noteikumos paredzētā informācija tiek iesniegta elektroniska dokumenta vai papīra formā, datu centrs septiņu dienu laikā pēc informācijas saņemšanas reģistrē to elektroniskajā datubāzē. Minētā informācija ir spēkā pēc tās reģistrēšanas.

19. Lai reģistrētu ganāmpulku un novietni, dzīvnieku īpašnieks datu centram paziņo:

19.1. dzīvnieku īpašnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi vai uzņēmuma reģistrācijas numuru, nosaukumu un juridisko adresi, kā arī tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi;

19.2. pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi;

19.3. dzīvnieku turētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (juridiskai personai – nosaukumu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi;

19.4. novietnes faktiskās atrašanās vietas adresi un ģeogrāfiskās koordinātas.

20. Ja šo noteikumu 19. punktā minētie ganāmpulka vai novietnes reģistra dati ir mainījušies, dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc izmaiņām informē datu centru. Ja mainās dati par šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minēto novietnē izmantoto dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu uzglabāšanas veidu, dzīvnieku īpašnieks ne retāk kā reizi trijos gados par to informē datu centru.

21. Trušu, kažokzvēru, mājputnu, citu sugu dzīvnieku un akvakultūras dzīvnieku īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz janvāra un jūlija beigām datu centrā iesniedz šādu informāciju par ganāmpulku pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā:

21.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

21.2. pārskata sniegšanas datums;

21.3. trušu, kažokzvēru, mājputnu, citu sugu dzīvnieku skaits un no tiem vaislai paredzēto dzīvnieku skaits;

21.4. akvakultūras dzīvnieku veids.

22. Medus bišu saimju īpašnieks vai turētājs katru gadu līdz maija un novembra beigām datu centrā iesniedz informāciju par bišu saimēm (stropiem) pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. maijā un 1. novembrī, paziņojot ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, pārskata datumu un bišu saimju skaitu.

23. Cūku ganāmpulka īpašnieks vai turētājs katru mēnesi līdz desmitajam datumam datu centrā iesniedz kopsavilkumu par dzīvnieku kustību iepriekšējā mēnesī, norādot šādu informāciju:

23.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

23.2. pārskata periods;

23.3. dzimušo sivēnu skaits pārskata periodā;

23.4. nobeigušos dzīvnieku skaits pārskata periodā;

23.5. novietnē nokauto dzīvnieku skaits pārskata periodā;

23.6. piena sivēnu (cūkas no dzimšanas līdz atšķiršanai) skaits pārskata perioda beigās;

23.7. atšķirto sivēnu (no atšķiršanas līdz 10 nedēļu vecumam) skaits pārskata perioda beigās;

23.8. nobarojamo cūku (no 10 nedēļu vecuma līdz kaušanai) skaits pārskata perioda beigās;

23.9. audzējamo cūku (no 10 nedēļu vecuma līdz dzimumgatavības sasniegšanai) skaits pārskata perioda beigās;

23.10. jauncūku (dzimumgatavību sasniegušas cūku mātītes līdz pirmajai atnešanās reizei un dzimumgatavību sasniegušie cūku tēviņi līdz pirmajai lecināšanai) skaits pārskata perioda beigās;

23.11. sivēnmāšu (cūku mātītes pēc pirmās atnešanās) skaits pārskata perioda beigās;

23.12. kuiļu (dzimumgatavību sasniegušie cūku tēviņi, ko izmanto vaislai) skaits pārskata perioda beigās.

24. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs, kas nobarojamās cūkas (no 10 nedēļu vecuma līdz kaušanai) audzē tikai patēriņam savā uzturā, katru gadu līdz janvāra un jūlija beigām datu centrā iesniedz pašpatēriņa kopsavilkumu pēc stāvokļa attiecīgā gada 1. janvārī un 1. jūlijā un norāda šādu informāciju:

24.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

24.2. pārskata periods;

24.3. nobeigušos dzīvnieku skaits pārskata periodā;

24.4. novietnē nokauto dzīvnieku skaits pārskata periodā;

24.5. atlikušo cūku skaits pārskata perioda beigās.

25. Ja novietnē tiek veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu dabīgā lecināšana, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma par to paziņo datu centram un iesniedz šādu informāciju:

25.1. novietnes reģistrācijas numurs;

25.2. dabīgās lecināšanas sākuma datums;

25.3. lecināmā dzīvnieka identifikācijas numurs un vārds (ja attiecināms);

25.4. lecināšanai izmantotā vaislinieka identifikācijas numurs un vārds (ja attiecināms).

26. Ja novietnē tiek veikta liellopu, zirgu, aitu un kazu mākslīgā apsēklošana, fiziskā persona, kura ir ieguvusi sertifikātu vai apliecību lauksaimniecības dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai (turpmāk – mākslīgās apsēklošanas tehniķis), atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, septiņu dienu laikā pēc mākslīgās apsēklošanas, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, iesniedz datu centrā šādu informāciju:

26.1. novietnes reģistrācijas numurs;

26.2. apsēklotā dzīvnieka identifikācijas numurs un vārds (ja attiecināms);

26.3. vaislinieka identifikācijas numurs, vārds (ja attiecināms) un spermas devu skaits;

26.4. mākslīgās apsēklošanas datums;

26.5. mākslīgās apsēklošanas tehniķa kods.

27. Ja liellopu, zirgu, aitu vai kazu novietnē dzīvnieki ir atnesušies, bijuši aborti, dzīvnieki ir nokauti, nobeigušies vai pazuduši, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā šādu informāciju:

27.1. novietnes reģistrācijas numurs;

27.2. notikuma veids un datums;

27.3. dzīvnieka suga un tā identifikācijas numurs;

27.4. aborta datums;

27.5. nokauto, nobeigušos vai pazudušo dzīvnieku identifikācijas numurs;

27.6. nokauto vai nobeigušos neapzīmēto dzīvnieku mātes identifikācijas numurs un to dzimšanas datums;

27.7. atnešanās datums un nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaits – zirgu dzimtas dzīvniekam.

28. Par dzīvnieka piedzimšanu un apzīmēšanu liellopu, aitu un kazu ganāmpulka īpašnieks vai turētājs datu centram paziņo septiņu dienu laikā pēc jaundzimušo teļu, kazlēnu un jēru apzīmēšanas ar krotālijām un sniedz šādu informāciju:

28.1. dzīvnieka dzimšanas novietnes reģistrācijas numurs;

28.2. mātes identifikācijas numurs, atnešanās datums un atnešanās vieglums;

28.3. dzīvnieka dzimšanas datums un identifikācijas numurs;

28.4. dzīvnieka dzimums un svars;

28.5. apmatojuma krāsa – teļam;

28.6. dzīvi dzimušo pēcnācēju skaits vienam dzīvniekam;

28.7. nedzīvi dzimušo dzīvnieku skaits.

29. Ja mainās lauksaimniecības dzīvnieka īpašnieks vai dzīvnieku pārvieto no vienas novietnes uz citu (izņemot pārvietošanu uz kautuvi vai atzīto savākšanas centru), dzīvnieka īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc notikuma iesniedz datu centrā dzīvnieku pārvietošanas deklarāciju un norāda šādu informāciju:

29.1. tā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, no kuras dzīvnieku pārvieto;

29.2. tā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, uz kuru dzīvnieku pārvieto;

29.3. dzīvnieka suga;

29.4. dzīvnieka identifikācijas numurs – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

29.5. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un citu sugu dzīvnieku skaits;

29.6. pārvietošanas sākuma un beigu datums un laiks;

29.7. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

29.1 Ja tiek pārdoti sivēni nobarošanai ar dzīvsvaru apmēram 25 kilogrami, cūku īpašnieks vai turētājs šo noteikumu 29. punktā minēto informāciju par iepriekšējo kalendāra nedēļu iesniedz līdz nākamās nedēļas otrdienai un papildus norāda sivēnu skaitu.

(MK 13.09.2022. noteikumu Nr. 573 redakcijā)

30. Ja liellopu, cūku, aitu, kazu vai zirgu pārvieto uz atzīto savākšanas centru, savākšanas centra īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu:

30.1. pirms dzīvnieku ievietošanas atzītā savākšanas centrā sagatavo pavaddokumentu dzīvnieku ievietošanai savākšanas centrā (turpmāk – pārvietošanas pavaddokuments) un tajā norāda šādu informāciju:

30.1.1. tās novietnes un ganāmpulka reģistrācijas numurs, no kuras dzīvnieku pārvieto;

30.1.2. savākšanas centra ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs;

30.1.3. dzīvnieka suga;

30.1.4. dzīvnieka identifikācijas numurs – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

30.1.5. cūku skaits;

30.1.6. pārvietošanas sākuma un beigu datums un laiks;

30.1.7. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

30.2. 72 stundu laikā pēc dzīvnieka izvešanas no savākšanas centra uz citu valsti paziņo šādu informāciju:

30.2.1. dzīvnieka identifikācijas numurs – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

30.2.2. cūku skaits;

30.2.3. pārvietošanas galamērķa valsts;

30.2.4. dzīvnieka izvešanas datums un laiks.
 

31. Šo noteikumu 30. punktā minēto dzīvnieku nodošanas laikā to īpašnieks vai turētājs ar parakstu apliecina pārvietošanas pavaddokumentā norādīto datu patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu.

32. Pārvietošanas pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros. Vienu pārvietošanas pavaddokumenta eksemplāru kopā ar pārvietojamo dzīvnieku nogādā savākšanas centrā, bet otrs paliek pie dzīvnieku īpašnieka vai turētāja. Pārvietošanas pavaddokumentu savākšanas centrā uzglabā trīs gadus no tā sagatavošanas brīža.

33. Ja bišu stropus laikposmā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim pārvieto ārpus novietnes uz pagaidu atrašanās vietu augu apputeksnēšanai vai produkcijas ražošanai, to īpašnieks vai turētājs, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, septiņu dienu laikā pēc minētās pārvietošanas paziņo datu centram Komisijas 2019. gada 28. jūnija Deleģētās regulas (ES) 2019/2035, ar ko attiecībā uz noteikumiem, kurus piemēro sauszemes dzīvnieku turēšanas objektiem un inkubatoriem, un attiecībā uz konkrētu sauszemes dzīvnieku un inkubējamu olu izsekojamību papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429, 27. pantā noteikto informāciju, norādot atrašanās vietas ģeogrāfiskās koordinātas un administratīvi teritoriālā iedalījuma vienības nosaukumu, uz kuru pārvietoti bišu stropi, un ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, no kuras tie izvesti.

(MK 09.05.2023. noteikumu Nr. 229 redakcijā)

34. Ja lauksaimniecības dzīvnieku ieved no citas valsts pastāvīgai turēšanai, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka ievietošanas novietnē datu centrā iesniedz ziņojumu par dzīvnieka ievešanu un norāda šādu informāciju:

34.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, kurā dzīvnieks tiek ievests;

34.2. valsts, no kuras ievests dzīvnieks;

34.3. dzīvnieka suga;

34.4. dzīvnieka identifikācijas numurs – liellopam, zirgam, kazai un aitai;

34.5. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un citu sugu dzīvnieku skaits;

34.6. dzīvnieka ievietošanas datums un laiks;

34.7. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

35. Vienlaikus ar šo noteikumu 34. punktā minēto ziņojumu dzīvnieka īpašnieks vai turētājs datu centrā iesniedz:

35.1. liellopa pases oriģinālu vai zirga pases kopiju;

35.2. liellopa, aitas vai kazas izcelsmi apliecinošu dokumentu oriģinālu, ja tāds izsniegts.

36. Ja liellopu izved no novietnes, kurā tas dzimis, uz citu valsti, tā īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka izvešanas, izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, iesniedz iesniegumu par dzīvnieka izvešanu un norāda šādu informāciju:

36.1. tā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, no kuras dzīvnieku izved;

36.2. pārvietošanas galamērķa valsts;

36.3. dzīvnieka identifikācijas numurs;

36.4. dzīvnieka izvešanas datums un laiks;

36.5. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

37. Ja zirgu, kazu, aitu, cūku, trusi, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimes un citu sugu dzīvnieku izved no novietnes, kurā tas dzimis, uz citu valsti, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc dzīvnieku izvešanas paziņo datu centram šādu informāciju:

37.1. tā ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numurs, no kuras dzīvnieku izved;

37.2. pārvietošanas galamērķa valsts;

37.3. dzīvnieka identifikācijas numurs – zirgam, aitai un kazai;

37.4. cūku, trušu, kažokzvēru, mājputnu, bišu saimju un citu sugu dzīvnieku skaits;

37.5. dzīvnieka izvešanas datums un laiks;

37.6. pārvadātāja transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs.

IV. Lauksaimniecības dzīvnieka reģistrēšana pārvietošanai uz kautuvi

38. Kautuves īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk – kautuves pārstāvis), izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu:

38.1. ne vēlāk kā 24 stundas pirms lauksaimniecības dzīvnieku pārvietošanas sagatavo pavaddokumenta pieteikumu dzīvnieku pārvietošanai uz kautuvi, norādot šādu informāciju:

38.1.1. ganāmpulka un novietnes reģistrācijas numuru, no kuras dzīvnieku pārvieto, un dzīvnieku īpašnieka vai turētāja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu);

38.1.2. kaušanai pieteikto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu un to identifikācijas numuru – liellopam, zirgam, aitai un kazai;

38.1.3. Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku, II pielikuma III sadaļā noteikto pārtikas aprites informāciju, kā arī dzīvnieku liemeņu, to daļu vai kautproduktu turpmāko izmantošanas (realizācijas) veidu;

38.1.4. dzīvnieku pircēja vārdu, uzvārdu vai nosaukumu (firmu) un tā reģistrācijas numuru Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzības objektu reģistrā, ja tiks saņemts kaušanas pakalpojums;

38.2. par lauksaimniecības dzīvniekiem, kas ievesti no citas valsts tūlītējai nokaušanai, tūlīt pēc dzīvnieku saņemšanas kautuvē sniedz šādu informāciju:

38.2.1. pieteikto dzīvnieku skaits un to identifikācijas numurs – liellopam, zirgam, aitai un kazai;

38.2.2. veterinārā (veselības) sertifikāta numurs, valsts un dzīvnieku ievedēja vārds, uzvārds un personas kods – fiziskai personai vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs – juridiskai personai;

38.3. sniedz informāciju par kautuvē nokauto lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, to identifikācijas numurus (liellopam, zirgam, aitai un kazai), kaušanas datumu un kaušanas kārtas numuru katrai dzīvnieku sugai pirms dzīvnieka liemeņa vai tā daļas vai kautproduktu izvešanas no kautuves, bet ne vēlāk kā 48 stundas pēc dzīvnieka nokaušanas.

39. Dzīvnieku nodošanas brīdī to īpašnieks vai turētājs pavaddokumentā ar parakstu apliecina datu un pārtikas aprites informācijas patiesumu un attiecīgo dzīvnieku nodošanas faktu. Par transportēšanu atbildīgā persona pavaddokumentā norāda dzīvnieka pārvietošanas sākuma un beigu datumu, laiku, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un pārvadātāja atļaujas numuru, ja tāda izsniegta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārvadāšanu.

40. Pavaddokumentu sagatavo divos eksemplāros pirms dzīvnieka pārvietošanas no novietnes uz kautuvi. Vienu pavaddokumenta eksemplāru kopā ar pārvietojamo dzīvnieku nogādā kautuvē, bet otrs paliek pie dzīvnieku īpašnieka vai turētāja. Pavaddokumentu kautuvē uzglabā trīs gadus no tā sagatavošanas brīža.

41. Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarotais veterinārārsts elektroniskās paziņošanas sistēmā par kaušanai paredzētajiem lauksaimniecības dzīvniekiem un lauksaimniecības dzīvniekiem, kas ievesti no citas valsts tūlītējai nokaušanai, sniedz šādu informāciju:

41.1. kautuvē saņemto lauksaimniecības dzīvnieku skaits, to identifikācijas numuri (liellopam, zirgam, aitai un kazai), novietnes numurs, pirmskaušanas apskates rezultāti un lēmums par kaušanu – 24 stundu laikā pēc dzīvnieku saņemšanas;

41.2. pēckaušanas veterinārās ekspertīzes rezultāti – pirms dzīvnieka liemeņa, tā daļas vai kautproduktu izvešanas no kautuves.

V. Vispārīgās lauksaimniecības dzīvnieka apzīmēšanas prasības

42. Lauksaimniecības dzīvnieku apzīmē tā īpašnieks, turētājs, praktizējošs veterinārārsts vai fiziska persona, kura ir saņēmusi sertifikātu vai apliecību vērtēšanas un pārraudzības veikšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju.

43. Lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējums ir redzams, skaidri salasāms, netraucē dzīvnieka labsajūtai un nekaitē tā veselībai.

44. Datu centrs izsniedz lauksaimniecības dzīvnieku obligātos apzīmēšanas līdzekļus – krotālijas vai transponderus (turpmāk – apzīmēšanas līdzekļi). Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs papildus var izmantot arī citu lauksaimniecības dzīvnieka apzīmējumu, nodrošinot, ka tas neskar obligāto apzīmēšanas līdzekli un neietekmē dzīvnieka labsajūtu un veselību.

45. Lai saņemtu apzīmēšanas līdzekli, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs:

45.1. izdara pasūtījumu, piezvanot uz datu centra tīmekļvietnē norādīto tālruņa numuru vai izmantojot elektroniskās paziņošanas sistēmu, un sniedz šādu informāciju:

45.1.1. ganāmpulka reģistrācijas numurs;

45.1.2. dzīvnieku īpašnieka vai turētāja vārds, uzvārds vai nosaukums, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese vai oficiālā elektroniskā adrese;

45.1.3. krotāliju komplektu skaits vai krotāliju skaits un to izgatavotājs;

45.1.4. atjaunojamais dzīvnieka identifikācijas numurs un krotāliju izgatavotājs, ja krotālija nozaudēta vai nav salasāms identifikācijas numurs;

45.2. veic maksājumu saskaņā ar rēķinu atbilstoši normatīvajiem aktiem par datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

46. Datu centrs 14 dienu laikā pēc šo noteikumu 45. punktā minētās informācijas un maksājuma saņemšanas izsniedz krotālijas atbilstoši Komisijas 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 911/2004, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1760/2000 attiecībā uz krotālijām, pasēm un saimniecības reģistriem (turpmāk – regula Nr. 911/2004), 1. panta 1., 2. un 6. punktam vai regulas Nr. 21/2004 4. panta 6. punktam un pielikuma A daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktam, bet transponderus – atbilstoši regulas Nr. 2015/262 2. panta "n" apakšpunktam.

VI. Liellopa apzīmēšanas veidi un līdzekļi

47. Jaundzimušos teļus un liellopus, kas ievesti no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk – trešā valsts), ja vien tos neieved kaušanai, 20 dienu laikā pēc teļa piedzimšanas vai no trešās valsts ievestā liellopa ievietošanas novietnē apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

48. Ja liellops nozaudējis vienu vai abas krotālijas vai vienreizējais identifikācijas numurs krotālijā kļuvis nesalasāms, tā īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc fakta konstatēšanas izdara šo noteikumu 45. punktā minēto pasūtījumu. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nekavējoties nodrošina dzīvnieka apzīmēšanu ar atjaunoto krotāliju.

49. Datu centrs, ievērojot dzīvnieku īpašnieka vai turētāja iesniegumu par liellopa pases izgatavošanu, 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši regulas Nr. 911/2004 6. panta 1. punktam izgatavo liellopa pasi un izsniedz to dzīvnieku īpašniekam vai turētājam, ja dzīvnieku izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ja liellopa pasi pieprasa trešās valsts kompetentā iestāde.

VII. Cūku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

50. Cūku pirms katras dzīvnieka pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē ar krotāliju vai tetovējumu, kurā ir skaidri salasāms novietnes reģistrācijas numurs, kā arī saglabā iepriekšējo krotāliju vai tetovējumu, ja cūka jau bijusi apzīmēta.

51. Ganāmpulkos, kuros tiek veikta snieguma pārbaude, sivēnus, ko atšķir no mātes ganāmpulka atražošanai, kā arī jauncūkas, audzējamās cūkas, kuiļus un sivēnmātes (turpmāk – vaislas cūkas) apzīmē ar krotāliju vai tetovējumu. Vaislas cūkām krotālijā vai tetovējumā papildus novietnes reģistrācijas numuram norāda arī dzīvnieka individuālo numuru, ko piešķir augošā secībā.

52. Cūku un vaislas cūku apzīmēšanai izmanto divpusējas elastīgas vienreiz izmantojamas plastikāta krotālijas. Vaislas cūkām individuālo numuru krotālijā iespiež vai ieraksta ar neizdzēšamu tinti. Krotāliju iestiprina cūkas auss vidējā trešdaļā. Krotālijā vai tetovējumā norādīto novietnes numuru nedrīkst aizstāt bez datu centra atļaujas.

53. Dzīvnieku īpašnieks, pārvietojot savā ganāmpulkā esošās cūkas no vienas novietnes uz otru vai uz tam piederošu kautuvi, dzīvniekus var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta to izsekojamība un novietne ir iekļauta attiecīgajā Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju reģistrā.

54. Ja dzīvnieka tetovējums kļuvis nesalasāms, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs to atjauno, norādot to pašu novietnes reģistrācijas numuru. Ja krotālija ir nozaudēta, dzīvnieka īpašnieks vai turētājs to aizstāj ar jaunu, tajā norādot to pašu novietnes reģistrācijas numuru, bet vaislas cūkām – individuālo numuru. Atjaunošanas vai nozaudēšanas faktu ieraksta šo noteikumu 15. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

55. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu kautuvē) no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām un saglabā oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 15. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

56. Ja cūkas ievestas (izņemot ievešanu kautuvē) no trešās valsts un tām veiktas pārbaudes atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro kontroli, kas jāievēro, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, tās pirms pārvietošanas ārpus novietnes un 30 dienu laikā pēc šīm pārbaudēm apzīmē atbilstoši šo noteikumu prasībām, saglabājot oriģinālo identifikācijas numuru, kas piešķirts valstī, no kuras dzīvnieks ir ievests. Identifikācijas numuru dzīvnieku īpašnieks vai turētājs ieraksta šo noteikumu 15. punktā minētajā novietnes dzīvnieku reģistrā.

VIII. Aitu un kazu apzīmēšanas veidi un līdzekļi

57. Jaundzimušos jērus un kazlēnus 30 dienu laikā pēc to piedzimšanas apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

58. No trešās valsts ievestās aitas un kazas, ja vien dzīvniekus neieved kaušanai, 14 dienu laikā pēc veterinārajām pārbaudēm, kas veiktas atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterināro kontroli, ievedot Latvijā dzīvniekus no trešajām valstīm, apzīmē ar krotālijām, iestiprinot tās abās ausīs.

59. Ja aitu un kazu izved uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti, dzīvnieku pirms izvešanas apzīmē ar elektronisku krotāliju, iestiprinot to ausī.

60. Ja aitai un kazai pazudusi kāda krotālija vai individuālais identifikācijas numurs elektroniskajā krotālijā kļuvis nesalasāms, dzīvnieku īpašnieks vai turētājs septiņu dienu laikā pēc fakta konstatēšanas izdara šo noteikumu 45. punktā minēto pasūtījumu. Dzīvnieku īpašnieks vai turētājs nekavējoties nodrošina dzīvnieka apzīmēšanu ar atjaunoto krotāliju.

IX. Zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

61. Zirgu dzimtas dzīvnieku (jaundzimušo kumeļu) identificē līdz sešu mēnešu vecumam, izsniedzot identifikācijas dokumentu, kas atbilst regulas Nr. 2015/262 7. pantā minētajām prasībām (turpmāk – zirga pase), un apzīmē ar transponderu.

62. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirgu dzimtas dzīvnieku apzīmē, implantējot transponderu atbilstoši regulas Nr. 2015/262 18. panta 2. punktā minētajām prasībām. Pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas ar transponderu vērtēšanas eksperts aizpilda zirga reģistrācijas kartīti (pielikums) divos eksemplāros un nodod to dzīvnieku īpašniekam. Dzīvnieku īpašnieks septiņu dienu laikā pēc zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas vienu reģistrācijas kartītes eksemplāru iesniedz datu centrā, bet otrs eksemplārs paliek pie dzīvnieku īpašnieka.

63. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts pirms zirgu dzimtas dzīvnieka apzīmēšanas īsteno pasākumus saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 16. pantā un 17. panta 1. punktā minētajām prasībām. Vērtēšanas eksperts vai praktizējošs veterinārārsts zirga reģistrācijas kartītē izdara atzīmi, ja atklāj pazīmes, ka zirgu dzimtas dzīvnieks ir jau bijis identificēts, un vienas dienas laikā par to paziņo Pārtikas un veterinārajam dienestam un datu centram.

64. Datu centrs 14 dienu laikā pēc zirga reģistrācijas kartītes saņemšanas dzīvnieku īpašniekam vai turētājam izsniedz zirga pasi. Datu centrs zirga pasi izdod saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 9. pantā minētajām prasībām, reizē piešķirot zirgu dzimtas dzīvnieka unikālo dzīves numuru, kas veidots atbilstoši regulas Nr. 2015/262 2. panta "o" apakšpunktā minētajām prasībām.

65. Ja dzīvniekam mainās īpašnieks, iepriekšējais dzīvnieku īpašnieks nodod jaunajam dzīvnieku īpašniekam zirga pasi, kurā ar parakstu ir apliecinājis dzīvnieka nodošanu, un paziņo datu centram informāciju saskaņā ar šo noteikumu 29. punktā minētajām prasībām.

66. Ja dzīvnieku īpašnieks vai turētājs zirgu dzimtas dzīvnieku nodod kautuvē, kautuves pārstāvis rīkojas saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 34. panta 1. punkta "a" un "b" apakšpunktā minētajām prasībām un zirga pasē ieraksta nokaušanas datumu. Kautuves pārstāvis zirga pasi septiņu dienu laikā pēc dzīvnieka nokaušanas iesniedz datu centrā.

67. Ja zirgs ir nobeidzies vai nokauts novietnē, pazudis vai nozagts, tā īpašnieks vai turētājs zirga pasē ieraksta notikuma datumu un 30 dienu laikā pēc tā konstatēšanas zirga pasi iesniedz datu centrā.

68. Datu centrs pēc zirga pases saņemšanas šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētajā lauksaimniecības dzīvnieku reģistrā izdara atzīmi, ka zirga pase ir nederīga.

69. Savvaļā vai pussavvaļā dzīvojošu zirgu dzimtas dzīvniekus (izņemot zirgu dzimtas dzīvniekus, kas paredzēti kaušanai pārtikai), kas tiek turēti likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" II nodaļā noteiktajā teritorijā, identificē saskaņā ar regulas Nr. 2015/262 13. panta 1. punktā minētajām prasībām.

70. Datu centrs nodrošina regulas Nr. 2015/262 6. pantā, 13. panta 2. punktā, kā arī 40. pantā minēto pienākumu izpildi.

X. Citu sugu dzīvnieku apzīmēšanas veidi un līdzekļi

71. Citu sugu dzīvnieku pirms katras pārvietošanas uz citu novietni, kautuvi, medījumu apstrādes uzņēmumu vai izvešanu ārpus novietnes, ja dzīvnieks tiek nogalināts novietnē, apzīmē ar ausī iestiprināmu krotāliju, kurā datu centrs iedrukājis novietnes reģistrācijas numuru.

72. Dzīvnieku īpašnieks, pārvietojot savā ganāmpulkā esošos citu sugu dzīvniekus uz tam piederošu kautuvi, tos var neapzīmēt, ja tiek nodrošināta dzīvnieku izsekojamība un novietne ir iekļauta attiecīgajā Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju reģistrā.

XI. Noslēguma jautājumi

73. Ja lauksaimniecības dzīvnieks ir apzīmēts pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, apzīmējums ir derīgs visā dzīvnieka dzīves laikā.

74. Šo noteikumu 3.4., 11.4. apakšpunktā un 20. punktā minēto prasību par informācijas sniegšanu un reģistrēšanu par lauksaimniecības dzīvnieka turēšanas veidu un par kūtsmēslu uzglabāšanas veidu novietnē piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1964. gada 26. jūnija Direktīvas 64/432/EEK par dzīvnieku veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

2) Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvas 90/427/EEK par zootehniskajiem un ģenealoģiskajiem nosacījumiem, kas regulē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar zirgu dzimtas dzīvniekiem;

3) Padomes 1997. gada 17. marta Direktīvas 97/12/EK, ar ko groza un atjaunina Direktīvu 64/432/EEK par veselības problēmām, kas ietekmē liellopu un cūku tirdzniecību Kopienā;

4) Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvas 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu;

5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvas 2014/64/ES, ar ko attiecībā uz elektroniskām datubāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās, groza Padomes Direktīvu 64/432/EEK.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 26. marta
noteikumiem Nr. 134
Zirga reģistrācijas kartīte

Zemkopības ministrs K. Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 134Pieņemts: 26.03.2019.Stājas spēkā: 29.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 63, 28.03.2019. OP numurs: 2019/63.10
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305856
{"selected":{"value":"13.05.2023","content":"<font class='s-1'>13.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.05.2023","iso_value":"2023\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2022","iso_value":"2022\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2022.-12.05.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2019","iso_value":"2019\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2019.-16.09.2022.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.05.2023
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"