Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/11

Smiltenē 2011. gada 29. decembrī
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2011. gada 29. decembra lēmumu (prot. Nr. 17, 1. §)
Ar precizējumiem, kas apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2012. gada 23. februāra lēmumu (prot. Nr. 2, 7. §)

Izdoti saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie saistošie noteikumi nosaka:

1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā;

1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;

1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;

1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;

1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šo noteikumu mērķis ir:

2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;

2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu;

2.4. radīt priekšnoteikumus ekoloģiski drošas vides radīšanai Smiltenes novadā.

3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu apsaimniekošanas jomā.

4. Papildus šo noteikumu 3. punktā minētajiem terminiem saistošajos noteikumos lietotie termini:

4.1. Sadzīvē radušies bīstamie atkritumi – atkritumi, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem norādīti kā sadzīvē radušies bīstamie atkritumi, tajā skaitā nederīgie dzīvsudraba termometri un luminiscentās dzīvsudraba spuldzes, nolietotās baterijas un akumulatori, nederīgie medikamenti, laku, krāsu, organisko šķīdinātāju, augu aizsardzības līdzekļu un insekticīdu, elektrisko un elektronisko iekārtu, fotoķimikāliju, uguņošanas līdzekļu un transportlīdzekļu apkopes atkritumi;

4.2. Atkritumu radītājs – fiziska vai juridiska persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu.

5. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

6. Visa Smiltenes novada administratīvā teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.

7. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami CSA poligonā "Daibe" Pārgaujas novada Stalbes pagastā.

8. Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, saskaņojot ar Smiltenes novada pašvaldību un noslēdzot attiecīga satura līgumu, atkritumu apsaimniekotājs atbilstoši Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam ierīko šādus atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objektus:

8.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukumu Smiltenes pilsētā;

8.2. videi kaitīgo preču savākšanas punktus, kā arī atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktu Smiltenes pilsētā;

8.4. šķiroto atkritumu savākšanas punktus Smiltenes pilsētā un Smiltenes novada pagastos.

9. Jaunus šķiroto atkritumu savākšanas laukumus, kā arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo atkritumu savākšanas punktus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā drīkst izvietot tikai gadījumā, ja to izveidošanas nepieciešamība ir paredzēta Ziemeļvidzemes reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas plānā.

II. Smiltenes novada pašvaldības kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā

10. Smiltenes novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem.

11. Smiltenes novada pašvaldība:

11.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, veicot iepirkuma procedūru vai piemērojot normatīvo aktu piemērošanas izņēmumus, un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;

11.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju darbību atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā;

11.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;

11.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz domes komiteju un domes sēdēm;

11.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības termiņu, publicējot informāciju Smiltenes novada pašvaldības mājaslapā internetā;

11.6. sadarbojoties ar Atkritumu apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi

12. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

12.1. iekļauties Smiltenes novada pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā;

12.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu dalīšanu šo noteikumu 8. punktā noteiktajās vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu.

13. Atkritumu radītāji ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.

14. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.

15. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.

16. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.

17. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai.

18. Atkritumu radītājs – juridiska persona – tās darbības rezultātā radušos atkritumus novieto atsevišķi no citiem daudzdzīvokļu mājas atkritumu radītājiem paredzētiem konteineriem ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai nodrošina šādu pakalpojumu.

19. Nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs iesaiņojami atkritumu maisos un atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie priekšmeti ir iesaiņojami, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu bojājumiem.

20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, ko tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā komercdarbības veikšanas vietā radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā informē Smiltenes novada pašvaldību par atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru noslēdzis līgumu, un par šā līguma darbības termiņu.

IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi

21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:

21.1. nodrošina atkritumu tvertņu izvietošanai nepieciešamos laukumus vai vietas atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī uztur tās kārtībā;

21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas laukumiem vai vietām, novietojot atkritumu konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu tvertnes no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;

21.3. pēc Smiltenes novada pašvaldības vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;

21.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:

21.4.1. Smiltenes novada Smiltenes pilsētā:

21.4.1.1. individuālās dzīvojamās mājas – divas reizes gadā;

21.4.1.2. daudzdzīvokļu mājas – divas reizes mēnesī;

21.4.1.3. vasarnīcu, dārza māju (t.sk. dārzkopības biedrības teritorijā) teritorijās vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas – divas reizes gadā;

21.4.1.4. atkritumu tvertņu un urnu iztukšošana pēc vajadzības, ne retāk kā vienu reizi nedēļā;

21.4.1.5. juridiskās personas – četras reizes gadā;

21.4.2. pārējā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā:

21.4.2.1. individuālās dzīvojamās mājas apdzīvotās vietās – divas reizes gadā;

21.4.2.2. individuālās dzīvojamās mājas ārpus apdzīvotām vietām – divas reizes gadā;

21.4.2.3. daudzdzīvokļu mājas – vienu reizi mēnesī;

21.4.2.4. juridiskās personas – četras reizes gadā.

21.5. Lielgabarīta atkritumu īslaicīga novietošana pie konteineriem vai citur ir atļauta tikai ar atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā un laikā.

21.6. Noteikumi neattiecas uz bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas vietām, kuras uz savā īpašumā vai lietošanā esošas zemes ierīko fiziskā persona tās mājsaimniecībā radīto bioloģisko noārdāmo atkritumu kompostēšanai, nodrošinot, ka netiks radīts kaitējums videi, apdraudējums cilvēku dzīvībai un veselībai vai personu mantai.

21.7. Smiltenes novada pašvaldības noteikto talku un spodrības mēnešu laikā atļauts dedzināt ugunskuros zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem.

21.8. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu 21.4. punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm neveidojas atkritumu kaudzes;

21.9. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to Atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 21.4. punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu daudzumam atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;

21.10. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu līdz atkritumu tvertnei, par kuras iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;

21.11. uztur sadzīves atkritumu tvertnes lietošanas kārtībā;

21.12. uztur tīrību atkritumu tvertņu laukumos;

21.13. nodrošina citu atkritumu veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu, persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā savākšanas laika;

21.14. iesaistās citu Smiltenes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.

22. Atkritumu radītājiem atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai.

23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji papildus Noteikumu 21. punktā minētajiem pienākumiem:

23.1. pēc saskaņošanas ar Smiltenes novada pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju nodrošina daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pieejamā vietā atkritumu tvertņu laukumu, kas paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai, uzturēšanu, nodrošinot tajos kārtību, kā arī atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās nodrošina specializētajiem transportlīdzekļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi minētajām tvertnēm;

23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāji, garāžu un dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no to apsaimniekošanā nodotajiem īpašumiem;

23.3. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām nav izvēlēts apsaimniekotājs un dārza māju (vasarnīcu) īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu to iepriekš norādīto personu īpašumos radītajiem atkritumiem, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem veic viena persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu par atkritumu izvešanu, un pārējie īpašnieki norēķinās ar šo personu.

24. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt savu atbildību par radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.

V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi

25. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar Atkritumu apsaimniekotāju par atkritumu tvertņu izvietošanu pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no izvietotajām tvertnēm, kā arī jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana 4 (četru) stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.

26. Pirms pasākuma sākšanās publisko pasākumu organizētājam jānodrošina atkritumu savākšanas vietu izveide un to ekspluatācija pasākuma laikā.

27. Ja pasākuma laikā iespējams nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, tad publiskā pasākuma organizētājam jānodrošina nepieciešamie apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.

VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības

28. Atkritumu apsaimniekotājs koordinē un savas kompetences ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp Smiltenes novada pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību un Valsts vides dienestu.

29. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi ir:

29.1. veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk kā 1 reizi kalendārā gada laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu projektu Smiltenes novada domei;

29.2. pēc Smiltenes novada domes pieprasījuma iesniegt izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, uzglabāšanas, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanas izmaksu aprēķinu tādā detalizācijas pakāpē, kāds izteikts pieprasījumā;

29.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu savākšanu un izvešanu, piemērojot Smiltenes novada domes apstiprināto maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas apmēru;

29.4. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;

29.5. nodrošināt regulāru iedzīvotāju, iestāžu un komersantu radīto sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu;

29.6. nepieciešamības gadījumā saskaņot ar Smiltenes novada pašvaldību atkritumu tvertņu dizainu;

29.7. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;

29.8. iespēju robežās un vadoties no normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp Smiltenes novada pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu;

29.9. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA poligonā "Daibe" Pārgaujas novada Stalbes pagastā ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;

29.10. ziņot Smiltenes novada pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem;

29.11. nodrošināt Smiltenes novada pašvaldību ar tās pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam;

29.12. lai sekmētu sadzīves atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstību, sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību izglītot atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanu, īpaši par sadzīves atkritumu dalītu vākšanu.

(Grozīts ar Smiltenes novada domes 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/15)

VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā

30. Smiltenes novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:

30.1. izvietot atkritumus vai ierīkot izgāztuves tam neparedzētās un nepiemērotās vai neatļautās (arī pie atkritumu tvertnēm, nesaskaņojot ar apsaimniekotāju) vietās;

30.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā tvertnēs un urnās;

30.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);

30.4. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un citus bīstamos atkritumus;

30.5. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem Pakalpojumu saņēmējiem;

30.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;

30.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;

30.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;

30.9. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.

VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai

31. Smiltenes novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim nolūkam paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai punktos, vai arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās.

32. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls, plastmasa) tiek savākti sašķiroti, ja Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās papīram paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.

33. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu, ievietojot informāciju savā mājaslapā.

34. Šķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekotāji nodrošina šķiroto atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.

35. Ja Atkritumu apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību, atkritumu radītājiem, kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums dalīti vākt bioloģiski noārdāmos atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par šo atkritumu izvešanu, ievērojot apsaimniekotāja noteiktās prasības attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu.

IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai

36. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet sabiedrisko tvertņu laukumu vietas izvietošanu nodrošina Smiltenes novada pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar Atkritumu apsaimniekotāju.

37. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās u.c. publiskās vietās nodrošina Smiltenes novada pašvaldība.

38. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.

X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai

39. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:

39.1. atdala bīstamos atkritumus no citu veidu atkritumiem;

39.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;

39.3. nogādā bīstamos atkritumus šo noteikumu 8. punktā minētajās speciāli aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;

39.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.

XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība

40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka Smiltenes novada dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.

41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:

41.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu izveidi un uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, ciktāl šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā "Daibe";

41.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Daibe", ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu;

41.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, ņemot vērā atkritumu apsaimniekotāja saskaņā ar 41.punktu pašvaldībai sniegto informāciju un aprēķinu.

(Smiltenes novada domes 30.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 16/15 redakcijā)

41.1 Atkritumu apsaimniekotājam ne retāk kā vienu reizi gadā līdz 1.aprīlim ir pienākums iesniegt pašvaldībā informāciju par iepriekšējā gadā konstatēto savākto sadzīves atkritumu svara un tilpuma attiecību, kā arī proporciju starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto sadzīves atkritumu apjomu. Ja gadā, par kuru tiek sniegta minētā informācija, ir mainījusies svara un tilpuma attiecība vai proporcija starp apglabāšanai nodoto un faktiski apglabāto atkritumu apjomu attiecībā pret iepriekšējā atkritumu apsaimniekotāja iesniegtajā maksas aprēķinā norādīto par vairāk kā 10 %, apsaimniekotāja sniegtajai informācijai pievienojams precizēts maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķins.

(Smiltenes novada domes 30.09.2015. saistošo noteikumu Nr. 16/15 redakcijā)

42. Smiltenes novada dome 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 29.1. punktā minētā atkritumu apsaimniekošanas maksas projekta saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu un lēmumu desmit dienu laikā pēc tā pieņemšanas publicē savā mājaslapā internetā.

43. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 42. punktā minētā lēmuma publicēšanas Smiltenes novada domes mājaslapā internetā.

XII. Atbildība par noteikumu neievērošanu

44. Par šo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

45. Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par Atkritumu apsaimniekotāja sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī šo noteikumu neievērošanu adresējamas Atkritumu apsaimniekotājam, kurš veic atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. Ja Atkritumu apsaimniekotājs neveic nekādas darbības attiecībā uz iesniegto sūdzību, tad sūdzības var iesniegt Smiltenes novada domei un Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldei.

46. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas Valsts policijas amatpersonas, Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatpersonas, Smiltenes novada pašvaldības Pagastu pārvalžu vadītāji un Valsts vides dienesta darbinieki.

47. Smiltenes novada domes Administratīvā komisija savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajos gadījumos un apmērā.

48. Administratīvais sods pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku novēršanas un civiltiesiskās atbildības.

XIII. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušiem Smiltenes novada domes 2010. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 13/10 (sēdes prot. Nr. 13) "Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā".

50. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā "Smiltenes Novada Domes Vēstis".

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs A. Mežulis
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19/11Pieņemts: 29.12.2011.Stājas spēkā: 10.03.2012.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 2 (2), 09.03.2012.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305773
{"selected":{"value":"01.01.2016","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2012","iso_value":"2012\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2012.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2016
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva