Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 1997. gada 5. decembra likumu: Par valsts budžetu 1998.gadam.
Saeima ir pieņēmusi  un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 1997.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts pamatbudžetu 1997.gadam ieņēmumos 574 804 368 latu apmērā (ieskaitot ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus) un valsts speciālo budžetu ieņēmumos 594 914 595 latu apmērā, kā arī sadalījumu pa ieņēmumu veidiem saskaņā ar 1.pielikumu.

(27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

2.pants. Apstiprināt valsts pamatbudžetu 1997.gadam izdevumos 574 764 457 latu apmērā, valsts pamatbudžeta ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 1997.gadā 39 911 latu apmērā un valsts speciālo budžetu izdevumos 601 813 997 latu apmērā saskaņā ar 2.pielikumu. Ministriju un centrālo iestāžu vadītāji ar finansu ministra atļauju 2.pielikumā budžeta programmām apstiprināto apropriāciju ietvaros drīkst izdarīt grozījumus finansēšanas plānos budžeta apakšprogrammās. Šādu grozījumu rezultātā nevar tikt mainīts likumā noteikto apakšprogrammu finansējums.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.06.1997. un 27.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām un valsts institūcijām 20 977 053 latu apmērā, tajā skaitā:

1) mērķdotācijas izglītības pasākumiem specializēto pirmsskolas iestāžu, internātskolu, sanatorijas tipa internātskolu un speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanai, kā arī pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa maksājumiem 13 214 514 latu apmērā saskaņā ar 3.pielikumu;

2) mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālā nodokļa maksājumiem 174 041 lata apmērā saskaņā ar 4.pielikumu;

3) mērķdotācijas investīcijām pilsētām un pagastiem 2 808 000 latu apmērā saskaņā ar 5.pielikumu;

4) mērķdotācijas pagastu, pilsētu un rajonu teritoriālplānošanai un attīstības projektu izstrādāšanai 1 000 000 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

5) mērķdotācijas transporta izdevumu kompensēšanai bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās mācību iestādēs, 80 498 latu apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

6) mērķdotācijas pirmsskolas iestāžu un izglītības iestāžu darbinieku algām 3 700 000 latu apmērā.

(19.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.1997.)

4.pants. Apstiprināt dotāciju pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondam 52 870 165 latu apmērā.

4.1 pants. Apstiprināt dotāciju šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajām pašvaldībām iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes kompensācijai 12 500 000 latu apmērā.

(27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

4.2 pants. Apstiprināt dotāciju likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadā" izpildes nodrošināšanai 1 917 392 latu apmērā saskaņā ar 7.pielikumu.

(27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

5.pants. Kārtību un apjomus, kādos līdzekļi ieskaitāmi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā no katras pašvaldības, kā arī no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda katrai pašvaldībai izmaksājamo dotāciju apjomus atbilstoši pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķina algoritmam un pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību nosaka likums par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā.

6.pants. Noteikt, ka pašvaldību aizņēmumu un garantiju saistību kopējais pieļaujamais palielinājums 1997.gadā ir 46 830 000 latu, tajā skaitā iekšējiem aizņēmumiem 20 000 000 latu. Aizņēmumus drīkst izdarīt tikai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(19.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.1997.)

7.pants. (1) Noteikt, ka ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa tiek ieskaitīti pilsētu un pagastu budžetos 71,6 procentu apmērā, plānojot atskaitījumus 135 324 000 latu apmērā, un Labklājības ministrijas valsts speciālajā veselības aprūpes budžetā 28,4 procentu apmērā, plānojot atskaitījumus 53 573 228 latu apmērā.

(2) Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes neizpildes gadījumā Valsts kase kompensē trūkstošo summu no valsts pamatbudžeta pašvaldībām, izņemot Rīgas un Ventspils pilsētu pašvaldības, kurām nodokļa prognozes neizpilde netiek kompensēta saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997.gadā" 3.panta ceturto daļu, un valsts speciālajam veselības aprūpes budžetam.

(19.06.1997. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.1997. likumu, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

8.pants. Noteikt maksimālo kopējo valsts parādu 498 000 000 latu apmērā, maksimālo ārējo parādu par valdības garantijām un galvojumiem 64 780 000 latu apmērā, tajā skaitā valsts izsniedzamās garantijas 1997.gadam 16 960 000 latu apmērā saskaņā ar 6.pielikumu, un valdības rīcības pieļaujamās robežas valdības saistību izpildei neparedzētu apstākļu gadījumos 12 210 000 latu apmērā.

(27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

9.pants. Ministru kabinets:

1) izveido Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomi pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda uzraudzībai;

2) izdod noteikumus par resoru programmu un apakšprogrammu rezultatīvajiem rādītājiem;

3) nosaka izdevumu normatīvus un finansēšanas kārtību pašvaldību izglītības iestāžu finansēšanai.

10.pants. Finansu ministrs apstiprina iestāžu programmu un apakšprogrammu finansu plānu un tāmju sastādīšanas, apstiprināšanas un izdevumu asignēšanas kārtību.

11.pants. Ministrijas un centrālās valsts iestādes nodrošina to pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu, kā arī pasākumu finansu plānu un tāmju apstiprināšanu valsts pamatbudžeta un speciālo budžetu izdevumiem un to iesniegšanu Finansu ministrijai. Tāmēs jāparedz izdevumi, kas nepieciešami, lai dzēstu iepriekšējo periodu parādus par saņemtajām precēm un pakalpojumiem.

12.pants. Pašvaldības, kuras pilnībā neieskaitīja līdzekļus pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā atbilstoši likumam “Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1996. gadā”, atlikušo summu iemaksā pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondā 1997.gadā.

13.pants. Noteikt, ka rajonu padomju darbības nodrošināšanai 1997.gadā tiek paredzētas dotācijas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, kā arī likumos un citos normatīvajos aktos noteiktie pašu ieņēmumi.

14.pants. Noteikt, ka Labklājības ministrijas valsts speciālā veselības aprūpes budžeta līdzekļi ir paredzēti Ministru kabineta apstiprinātās veselības aprūpes bāzes programmas apmaksai.

15.pants. Budžeta izpildītāji gada laikā drīkst izdarīt izdevumus tādā apmērā, kādā tiem Valsts kase asignējusi valsts budžeta līdzekļus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un budžeta izpildītāja faktiski gūtajiem ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un no citiem pašu ieņēmumiem.

16.pants. Ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus, kas pārsniedz likumā noteikto apjomu, ar finansu ministra atļauju var novirzīt budžeta programmu papildu finansēšanai.

17.pants. Ja gada beigās budžeta iestāžu kontos esošo līdzekļu atlikumi, kuri radušies no ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem, nepārsniedz gada laikā faktiski saņemto līdzekļu apmērus, tie paliek attiecīgo budžeta iestāžu rīcībā un tos var izlietot šo iestāžu papildu izdevumu finansēšanai nākamajā gadā.

(19.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.1997.)

18.pants. Noteikt Valsts prezidenta Kancelejas programmas “Vispārējais valdības dienests” ietvaros izdevumus Valsts prezidenta atalgojumam 1000 latu apmērā un reprezentācijas izdevumus 200 latu apmērā.

Likums stājas spēkā 1997.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1996.gada 11.decembrī.
Valsts prezidents G.Ulmanis
Rīgā 1996.gada 28.decembrī

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
1. pielikums

(Pielikums 27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

Valsts budžeta ieņēmumi

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
2. pielikums

(Pielikums 27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

Valsts budžets

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
3. pielikums

(Pielikums 19.06.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.07.1997.)

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem - specializēto pirmsskolas iestāžu, internātskolu, sanatorijas tipa internātskolu un speciālo internātskolu bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem uzturēšanai, kā arī pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālā nodokļa maksājumiem

Rajoni

Pilsētas un pagasti

Ls

 

Rīgas pilsēta

2 942 892

 

Daugavpils pilsēta

400 740

 

Jelgavas pilsēta

348 664

 

Jūrmalas pilsēta

87 207

 

Liepājas pilsēta

280 649

 

Rēzeknes pilsēta

332 607

 

Ventspils pilsēta

32 324

Aizkraukles rajons

kopā

333 361

 

Aizkraukles pilsēta

48 909

 

Bebru pagasts

109 372

 

Kokneses pagasts

175 080

Alūksnes rajons

kopā

375 794

 

Gaujienas pagasts

164 168

 

Liepnas pagasts

211 626

Balvu rajons

kopā

333 462

 

Baltinavas pagasts

128 273

 

Tilžas pagasts

205 189

Bauskas rajons

kopā

489 512

 

Gailīšu pagasts

127 480

 

Iecavas pagasts

225 767

 

Mežotnes pagasts

 
Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
4. pielikums

(Pielikums 27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālā nodokļa maksājumiem

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
5. pielikums
Mērķdotācijas investīcijām pilsētām un pagastiem

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
6. pielikums

(Pielikums 27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

Valsts izsniedzamās garantijas 1997.gadam

Likuma "Par valsts budžetu 1997. gadam"
7. pielikums

(Pielikums 27.11.1997. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 12.12.1997.)

Dotācijas likuma "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu 1997. gadam" izpildes nodrošināšanai

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.12.1996.Stājas spēkā: 01.01.1997.Zaudē spēku: 01.01.1998.Tēma:  Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 228/230, 28.12.1996.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Citi saistītie dokumenti
305681
{"selected":{"value":"12.12.1997","content":"<font class='s-1'>12.12.1997.-31.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.12.1997","iso_value":"1997\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.1997.-31.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.1997","iso_value":"1997\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.1997.-11.12.1997.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1997","iso_value":"1997\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1997.-04.07.1997.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.12.1997
84
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva