Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 106

Rīgā 2019. gada 6. martā (prot. Nr. 11 10. §)

Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 46.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 46.0. versijā projekta "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" (turpmāk - projekts) aprakstu un projekta izmaksas 1 300 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk - 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas, sākot ar 2022. gadu, ne vairāk kā 110 000 euro apmērā, pieprasot attiecīgu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 

(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2019. gada 6. marta
rīkojumu Nr. 106)

Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana" (turpmāk - projekts) virsmērķis ir uzlabot invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitāti un samazināt administratīvo slogu, nodrošinot lietotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - valsts komisija) darbības efektivitātes paaugstināšanos, kā arī veicinot informācijas sistēmā "Invaliditātes informatīvā sistēma" (turpmāk - IIS) esošo datu arvien aktīvāku izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti.

Projekta mērķi

1. Paplašināt valsts komisijas pakalpojumu saņemšanas kanālu skaitu un pilnveidot elektroniski sniegto pakalpojumu iespējas.

2. Optimizēt valsts komisijas darba procesus un pilnveidot IIS programmatūru.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Projekta vadība.

2. Konsultantu pakalpojums programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrolei:

2.1. biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde;

2.2. IIS un datu apmaiņas risinājuma tehniskās specifikācijas izstrāde iepirkumam;

2.3. IIS programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole atbilstoši Agile metodikai.

3. IIS programmatūras pilnveide un ieviešana:

3.1. IIS lietojumprogrammatūras pilnveidojumu izstrāde atbilstoši Agile metodikai, ieviešana un datu migrācija;

3.2. IIS lietotāju apmācība.

4. IIS elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un ieviešana klientu apkalpošanas portālā.

5. Risinājuma datu apmaiņai starp IIS un e-veselības sistēmu izstrāde un ieviešana.

6. Risinājuma datu apmaiņai starp IIS un pašvaldību sociālo dienestu Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammu izstrāde un ieviešana.

7. IIS analītikas funkcionalitātes izstrāde un ieviešana Labklājības informācijas sistēmā (LabIS).

8. Izstrādāto IIS risinājumu uzturēšana.

9. IIS drošības, veiktspējas un kvalitātes audits.

10. Projekta komunikācijas pasākumu īstenošana.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr. p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām

1.

Iedzīvotāju īpatsvars, kuri izmanto elektroniski sniegtos pakalpojumus (iesniedz veidlapas elektroniski)

%

10

30

50

2.

Atvērtās datu kopas

skaits

0

10

10

3.

Tehnisko kļūdu skaita samazinājums

%

0

25

50

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Pilnveidoti darbības procesi

skaits

6

2.

Uzlaboti elektroniski sniegtie pakalpojumi

skaits

5

3.

Ieviests IIS programmatūras pilnveidojums

skaits

1

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 1 300 000 euro.

Īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Nepieciešamās sistēmas uzturēšanas izmaksas ik gadu ir ne vairāk kā 110 000 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Šis projekts ir Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk - ES fondi) 2007.-2013. gada plānošanas periodā īstenoto projektu turpinājums un ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.3. pasākuma "Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana" ietvaros Eiropas Sociālā fonda (turpmāk - ESF) īstenojamā projekta Nr. 9.1.4.3/16/I/001 "Bērnu invaliditātes noteikšanas sistēmas pilnveide" papildinājums.

Labklājības ministrija 2018. gada nogalē Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta programmas ietvaros iesniedza projektu "Evaluation and further development of the Latvian disability assessment system" ("Latvijas invaliditātes novērtēšanas sistēmas izvērtēšana un pilnveidošana") (turpmāk - LM iesniegtais projekts) (paredzēts apstiprināt līdz 2019. gada februāra beigām).

Lai invaliditātes noteikšanā vēl lielāku nozīmi piešķirtu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšanai, jāpapildina invaliditātes novērtēšanas kritēriji un noteikšanas pieeja - funkcionēšanas, pašvērtējuma un vides novērtējuma kritērijus nepieciešams papildināt ar matemātisku algoritmu, kas dotu kopējo rezultātu par personas funkcionēšanas ierobežojumiem. LM iesniegtā projekta ietvaros paredzēts saņemt ārvalstu ekspertu atbalstu invaliditātes novērtēšanas kritēriju un pašvērtējuma anketas pilnveidošanai (anketas un algoritma izstrāde darbspējas vecuma personām) un izmēģināšanai. Plānots, ka LM iesniegtais projekts tiks īstenots līdz 2020. gada maijam. LM iesniegtā projekta ietvaros saņemtie ārvalstu ekspertu ieteikumi tiks ņemti vērā, pilnveidojot datu ievadi IIS.

Projekts saturiski ir turpinājums projektam Nr. 2.2.1.1/17/I/007 "Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija", kuru Labklājības ministrija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros. Tas nozīmē, ka IIS tiks izvietota uz nozares datu centra infrastruktūras bāzes, tādējādi nodrošinot informācijas sistēmas darbības efektivitāti un pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanu.

Projekts ir arī ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 "Vienotās Labklājības informācijas sistēmas (LabIS), nozares centralizēto funkciju informācijas sistēmu un centralizētas IKT infrastruktūras attīstība" (turpmāk - Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 projekts) papildinājums.

Nr. 3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLA/001 projekta ietvaros tika izstrādāti un ieviesti uzlabojumi valsts komisijas IIS, kā arī izstrādāts un ieviests e-pakalpojums "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana", kurš valsts komisijas klientiem sniedz iespēju elektroniski iesniegt pieprasījumu invaliditātes apliecības atkārtotai saņemšanai. Pakalpojumu elektronizējot, klientiem (īpaši - personām ar funkcionāliem traucējumiem) tika būtiski atvieglota iespēja saņemt pakalpojumu. E-pakalpojums "Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana" tiek saglabāts.

Projekta ietvaros ir paredzēts pilnveidot šādus valsts komisijas elektroniski sniegtos pakalpojumus, kas tiek nodrošināti saskaņā ar Invaliditātes likumu un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību":

1. Iesniegums VDEĀVK par invaliditātes ekspertīzes veikšanu (EP62);

2. Iesniegums invaliditātes ekspertīzes lēmuma apstrīdēšanai (EP63);

3. Mani dati VDEĀVK (EP64);

4. Atkārtota invalīda apliecības izsniegšana (EP176);

5. Universālais pakalpojums invaliditātes statusa pārbaudei (EP67).

E-pakalpojumi ir reģistrēti publisko pakalpojumu katalogā. Projekta ietvaros e-pakalpojumi tiks pārstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi", aktuālajām Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) vadlīnijām un izmantotajai portāla www.latvija.lv ietvara versijai. Projekta rezultātā pilnveidotie e-pakalpojumi būs papildināti ar funkcionalitāti, kas pakalpojuma lietotājam nodrošinās atgriezenisko saiti un pakalpojuma sniegšanas procesa caurspīdīgumu, tiks nodrošinātas plašākas e-dokumentu iesniegšanas un saņemšanas iespējas.

E-pakalpojumu pilnveidojumi tiks īstenoti kā viens no IIS funkcionalitātes blokiem. Pēc projekta īstenošanas VRAA nodrošinās e-pakalpojumu tehnisko uzturēšanu un lietotāju statistisko uzskaiti. Ja nepieciešams, tiks veikti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē valsts komisijas e-pakalpojumu saņemšanas procesu un kārtību gan attiecībā uz datu nodošanu un saņemšanu no citām iestādēm, gan attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Projekta risinājumi ir papildinājums ES fondu 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.2.1. apakšaktivitātes "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" projekta Nr. 1DP/1.4.1.2.1/08/IPIA/NVA/001 "Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana" ietvaros izstrādātās jaunās novērtēšanas sistēmas darbības ieviešanai.

Valsts komisijas IIS ir sākta veidot 2006. gadā un būtiski pilnveidota 2011. un 2015. gadā ERAF projektu ietvaros. Kopējās sistēmas izveides izmaksas 2017. gadā ar ikgadējiem pilnveidojumiem pārsniedz 1 milj. euro (https://www.visr.eps.gov.lv/visr/default.aspx?action=2&rid=89).

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes un rezultāti nedublējas ar citos labklājības nozares projektos īstenotajām aktivitātēm un (vai) rezultātiem.

Projekts ievērojami uzlabos invaliditātes ekspertīzes informācijas un lēmumu kvalitāti, veicinās datu uzkrāšanu un tālākizmantošanu, palielinās elektroniski sniegto pakalpojumu popularitāti iedzīvotāju vidū, samazinās valsts komisijas ekspertiem un zvanu centra darbiniekiem administratīvo slogu, nodrošinās iedzīvotājiem informācijas pieejamību par ekspertīzes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem. Valsts komisijas ieguvumi ir saistīti ar iedzīvotāju pakāpenisku pāreju uz neklātienes kanālu, piesakot invaliditātes ekspertīzi, iesniedzot dokumentus, sekojot iesnieguma virzībai un saņemot informāciju par lēmuma pieņemšanu.

Sociālekonomisko ieguvumu kategorija

Ieguvumu apmērs (euro/10 gados)

Iedzīvotāju transporta izdevumu samazinājums, ja divu gadu laikā pēc projekta ieviešanas iesniegumus attālināti iesniedz 30 % iedzīvotāju un triju gadu laikā pēc projekta ieviešanas - 50 % iedzīvotāju

4 724 982

Iedzīvotāju patērētā laika vienai statistisko datu iegūšanai samazinājums par 44 stundām

139 480

Iedzīvotāju patērētā laika telefona sarunām samazinājums par 50 %

92 704

Iedzīvotāju transporta izdevumu samazinājums, 50 % gadījumu iesniedzot sūdzības attālināti

46 125

Iedzīvotāju pieteikumu tiesā skaita samazinājums par 50 %

15 000

Iesniegumu par lēmumu apstrīdēšanu skaita samazinājums par 50 %

285 300

KOPĀ

5 303 591

Būtiskākie projekta īstenošanas sociālekonomiskie ieguvumi

Uzlabojot valsts komisijas darba procesus un nodrošinot datu uzkrāšanu un tālākizmantošanu, tiks samazināts administratīvais slogs, tādējādi nodrošinot iedzīvotājiem draudzīgākus publiskos pakalpojumus un valsts komisijas darbības efektivitātes paaugstināšanos. Ieviešot uz procesu nepārtrauktību un caurskatāmības principiem balstītu IIS, tiks nodrošināta augsta līmeņa pakalpojumu sniegšana gan valsts komisijā, gan arī citās saistītajās institūcijās, kas īsteno valsts tiesību aktos noteiktos atbalstus, atlaides un priekšrocības personām ar invaliditāti. Veicot kvalitatīvāku invaliditātes ekspertīzi, tiks precīzāk noteiktas personu vajadzības, līdz ar to saistītās institūcijas varēs sniegt mērķtiecīgāku atbalstu un sociālos pakalpojumus. Tiks sekmēta diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju veselības stāvokļa un funkcionālo ierobežojumu precīzāka novērtēšana, nosakot tiesības uz valsts atbalsta pasākumu saņemšanu un tādējādi veicinot šo iedzīvotāju iekļaušanu sabiedrībā un darba tirgū.

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 106Pieņemts: 06.03.2019.Stājas spēkā: 06.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 48, 08.03.2019. OP numurs: 2019/48.13
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305410
06.03.2019
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)