Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 85

Rīgā 2019. gada 26. februārī (prot. Nr. 10 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 22. panta
otro daļu, likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta
11. punktu un 56. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 134. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 22. panta otro daļu, likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" 36. panta 11. punktu un 56. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.4.1 un 1.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.1 institūcijas, kas izdod un anulē Eiropas profesionālo karti un nodrošina ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un pretendenta personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un tālāku virzību;

1.4.2 institūcijas, kas pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajām institūcijām to personu pieteikumus, kuras izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijas Republikā un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;".

3. Papildināt noteikumus ar 1.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

1.7. institūcijas, kas citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām nosūta informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā."

4. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Institūcijas, kas veic sertificēšanu, un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, sniedz datus par personām ar profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā, kurām Latvijas Republikā ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1. pielikuma 24., 26., 27., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 56., 57., 58., 62., 63., 65., 66., 68., 69. punktā un 2. un 3. pielikumā minētajās reglamentētajās profesijās. Minētos datus sniedz, aizpildot veidlapu (pielikums) un nosūtot to nodibinājumam "Akadēmiskās informācijas centrs" (turpmāk - Akadēmiskās informācijas centrs) triju dienu laikā pēc dienas, kad lēmums, ar kuru personai Latvijas Republikā tiek liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, stājies spēkā vai tajā veiktas izmaiņas."

5. Izteikt 34.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.5. pildīt regulas Nr. 2015/983 23. panta 2. punktā noteiktās koordinējošās institūcijas funkcijas un, saņemot informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām citā dalībvalstī ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, IMI sistēmas attiecīgajos moduļos nekavējoties pārsūtīt šo informāciju šādām institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās:

34.5.1. modulī "ārsti" - biedrībai "Latvijas Ārstu biedrība";

34.5.2. modulī "māsas" - Veselības inspekcijai;

34.5.3. modulī "pārējās veselības aprūpes profesijas" - Veselības inspekcijai, biedrībai "Latvijas Farmaceitu biedrība", biedrībai "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība", biedrībai "Latvijas Māsu asociācija", biedrībai "Latvijas Ārstu biedrība";

34.5.4. modulī "veterinārārsti" - biedrībai "Latvijas Veterinārārstu biedrība";

34.5.5. modulī "nepilngadīgu personu izglītība" - Izglītības un zinātnes ministrijai, biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome";

34.5.6. modulī "viltotie diplomi" - Akadēmiskās informācijas centram."

6. Papildināt IV nodaļu ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, sniedz datus par personām, kuras ir pretendējušas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, bet kurām profesionālās kvalifikācijas atzīšana atteikta, jo persona iesniegusi viltotus izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja šo dokumentu viltošanas faktu ir atzinusi tiesa. Minētos datus sniedz, aizpildot veidlapu (pielikums) un nosūtot to Akadēmiskās informācijas centram triju dienu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru personai Latvijas Republikā ir atteikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana reglamentētajā profesijā iesniegto viltoto izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu dēļ."

7. Izteikt VII nodaļas nosaukumu un 51. punktu šādā redakcijā:

"VII. Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšana, ar pretendenta personiskās lietas vešanu saistītās informācijas apstrāde un turpmākā virzība un Eiropas profesionālās kartes izdošana un anulēšana

51. Eiropas profesionālās kartes pieteikumu pretendents iesniedz, regulas Nr. 2015/983 3. un 4. pantā noteiktajā kārtībā izveidojot personisko lietu šo noteikumu 6. punktā norādītajā tīmekļvietnē un augšupielādējot Eiropas profesionālās kartes izdošanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar IMI sistēmā norādītajām prasībām atbilstošajai reglamentētajai profesijai vai arī vēršoties ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru institūcija noformē rakstveidā un pretendents paraksta, šādās institūcijās (turpmāk - Latvijas kompetentā institūcija):

51.1. māsas profesijā - Veselības inspekcijā;

51.2. fizioterapeita profesijā - biedrībā "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība";

51.3. farmaceita profesijā - biedrībā "Latvijas Farmaceitu biedrība";

51.4. nekustamā īpašuma aģenta profesijā un kalnu gida profesijā - Akadēmiskās informācijas centrā."

8. Aizstāt 52. punktā un 53. punkta ievaddaļā vārdus "Akadēmiskās informācijas centram" ar vārdiem "Latvijas kompetentajai institūcijai".

9. Aizstāt 53.1.1. apakšpunktā vārdus "saskaņā ar Akadēmiskās informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi" ar vārdiem "saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu apstrādi un Eiropas profesionālās kartes izdošanu".

10. Izteikt 53.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.5. ja no personas, kurai izdota Eiropas profesionālā karte pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā, saņemts šo noteikumu 52. punktā minētais pieteikums par personiskās lietas dzēšanu IMI sistēmā, izsniegt tai bez maksas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību;".

11. Aizstāt 53.7. apakšpunktā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likuma" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma".

12. Papildināt noteikumus ar 53.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"53.8. ievietot savas institūcijas tīmekļvietnē informāciju par Eiropas profesionālo karti, tās izmantošanas ieguvumiem un pieteikšanās kārtību tās saņemšanai, pievienojot tiešsaistes saiti uz Eiropas profesionālās kartes pieteikuma formu IMI sistēmā."

13. Izteikt 54. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"54. Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta Latvijas Republikā un kurš pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida reglamentētajā profesijā, Latvijas kompetentā institūcija:".

14. Izteikt 55. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"55. Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta vai atzīta citā dalībvalstī un kurš pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā, Latvijas kompetentā institūcija:".

15. Svītrot 55.2. apakšpunktu.

16. Izteikt 55.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3.1. izdot Eiropas profesionālo karti īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ja pretendenta iesniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti šim pretendentam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;".

17. Papildināt noteikumus ar 55.3.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.3.1.1 izdot Eiropas profesionālo karti pastāvīgai profesionālajai darbībai;".

18. Aizstāt 55.4. apakšpunktā vārdus "Akadēmiskās informācijas centra" ar vārdiem "attiecīgās Latvijas kompetentās institūcijas".

19. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta vai atzīta Latvijas Republikā un kurš pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī māsas vai farmaceita profesijā, attiecīgā Latvijas kompetentā institūcija izdod Eiropas profesionālo karti īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ja pretendenta iesniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti šim pretendentam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu."

20. Aizstāt 56. un 57. punkta ievaddaļā vārdus "Akadēmiskās informācijas centrs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Latvijas kompetentā institūcija" (attiecīgā locījumā).

21. Izteikt 57.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"57.4. pagarināt par vienu mēnesi un divas reizes par divām nedēļām šo noteikumu 55.3. apakšpunktā minēto termiņu lēmuma pieņemšanai par Eiropas profesionālās kartes izdošanu fizioterapeita profesijā un divas reizes par divām nedēļām lēmuma pieņemšanai par Eiropas profesionālās kartes izdošanu māsas vai farmaceita profesijā, ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams ievērot. Lēmumu argumentēti pamato un informē par to pretendentu;".

22. Svītrot 57.5. apakšpunktu, 58. un 59. punktu.

23. Papildināt VIII nodaļas nosaukumu aiz vārdiem "kvalifikāciju ieguvušas" ar vārdiem "vai atzinušas".

24. Izteikt 61. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta Latvijas Republikā, kā arī no pretendenta, kuram ir tiesības strādāt reglamentētajā profesijā Latvijā un kas pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā vai pastāvīgu profesionālo darbību nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida profesijā citā dalībvalstī, Latvijas kompetentā institūcija:".

25. Papildināt 61.2. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārdiem "uzņemošās valsts kompetentajai iestādei" ar vārdiem un skaitli "izņemot šo noteikumu 55.1 punktā minēto pieteikumu".

26. Aizstāt 62. punkta ievaddaļā vārdus "Akadēmiskās informācijas centram" ar vārdiem "Latvijas kompetentajai institūcijai".

27. Svītrot 63. punktu.

28. Papildināt noteikumus ar 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Šo noteikumu 53.8. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 15. martā."

29. Izteikt pielikumu šādā redakcijā:

"Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 419

Ziņas par personām, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

Persona personas kods

vārds (vārdi)  
uzvārds  
Reglamentētā profesija
(aizpilda institūcijas, kas veic sertificēšanu, un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās)
Norāda reglamentēto profesiju saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1. pielikuma 24., 26., 27., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 56., 57., 58., 62., 63., 65., 66., 68., 69. punktu un 2. un 3. pielikumu
 
 
Tiesību liegums
(aizpilda tiesa vai prokuratūra)
 
Ziņas par tiesību liegumu vai ierobežojuma apjomu Beztermiņa liegums tiesībām veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

Terminēts liegums tiesībām veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

Norādīt, uz kādu termiņu ir liegums veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

 
 
 
Dokuments, kas apliecina ziņas veids Tiesas nolēmums

Cits lēmums (norādīt, kāds) _________

numurs

datums

valsts Latvija

Cita (norādīt, kāda) ______________ 

iestāde (struktūrvienība)  
Nolēmuma spēkā stāšanās datums

Veidlapu aizpildīja vārds, uzvārds  
  Paraksts
datums  
Personas kontaktinformācija (adrese, e-pasts)
Piezīmes
Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 419 "Noteikumi par informācijas apmaiņas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 85Pieņemts: 26.02.2019.Stājas spēkā: 01.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 28.02.2019. OP numurs: 2019/42.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
305223
01.03.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)