Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Smiltenes novada domes 2021. gada 25. augusta saistošos noteikumus Nr. 6 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12/17

Smiltenē 2017. gada 27. septembrī
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2017. gada 27. septembra lēmumu (prot. Nr. 16, 2. §)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestādes).

2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi:

2.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā;

2.2. Smiltenes Mūzikas skolā;

2.3. Smiltenes Mākslas skolā.

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

4. Līdzfinansējuma apmēru katram mācību gadam katrā izglītības iestādē nosaka Smiltenes novada pašvaldības dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu.

5. Vecāki līdzfinansējumu maksā:

5.1. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā – par desmit mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 30. jūnijam;

5.2. Smiltenes Mūzikas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam;

5.3. Smiltenes Mākslas skolā – par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septembra līdz 31. maijam.

6. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja:

6.1. izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

6.2. izglītojamajam noteikta invaliditāte;

6.3. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un iestādes vadītāja rīkojumu.

7. Ja izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 50 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē.

8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus vai pieņemts 6.3. apakšpunktā noteiktais lēmums, uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

9. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts), vai skaidrā naudā, ja izglītības iestāde pieņem skaidras naudas norēķinus.

10. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts izglītības iestādes pamatbudžeta norēķinu kontā.

11. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi, maksājumus veicot līdz maksājuma dokumentā norādītajam datumam.

12. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

13. Ja vairāk nekā divus mēnešus nav veikts līdzfinansējuma maksājums vai tas veikts nepilnā apmērā un 10 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas pa pastu uz izglītojamā deklarēto dzīvesvietu vai elektroniski uz vecāku norādīto e-pasta adresi, vecāki nav nokārtojuši savas saistības, izglītojamais var tikt atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas apguves.

14. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā.

15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas spēku zaudē:

16.1. Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā";

16.2. Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārību Smiltenes mākslas skolā";

16.3. Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 18/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes Mūzikas skolā".

17. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
Saistošo noteikumu Nr. 12/17 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) punktam pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Smiltenes novada domes dibinātajās izglītības iestādēs – Smiltenes pilsētas Bērnu sporta skolā, Smiltenes Mūzikas skolā un Smiltenes Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestādes), kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmas.

1.3. No līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo izglītojamos, ja:

– izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes vai ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;

– izglītojamajam noteikta invaliditāte;

– par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un iestādes vadītāja rīkojumu.

1.4. Ja izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas ģimenes, tad par katru bērnu vecāks maksā 50 % no noteiktās līdzfinansējuma maksas konkrētajā izglītības iestādē.

1.5. Līdz šim ir spēkā Smiltenes novada domes 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 19/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolā"; 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 17/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārību Smiltenes mākslas skolā"; 2010. gada 29. jūlija saistošie noteikumi Nr. 18/10 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes Mūzikas skolā", kas zaudēs spēku, pieņemot saistošo noteikumu projektu, kas turpmāk noteiks vienotu kārtību un prasības līdzfinansējuma maksāšanai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

1.6. Paredzēts, ka noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības pieejamību.

2.2. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtību un prasības līdzfinansējuma samaksai visās Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

2.3. Galvenās pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem: mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuIzglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā, tādēļ tas neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu izglītības iestādē.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu neuzliks jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai vecāki maksāja līdzfinansējumu. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde.

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes funkcijas un uzdevumus.

5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes vadītāja.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar izglītības iestāžu vadītājiem.

6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

6.3. Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv .

6.4. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Smiltenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Smiltenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 12/17Pieņemts: 27.09.2017.Stājas spēkā: 01.01.2018.Zaudē spēku: 01.10.2021.Publicēts: Smiltenes Novada Domes Vēstis, 11 (70), 17.11.2017.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
305141
01.01.2018
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)