Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.317

Valmierā 2018.gada 27.decembrī (prot. Nr.18, 30.§)
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība), budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu (turpmāk – stipendiāts).

2. Pašvaldība katru gadu līdz 1.jūnijam nosaka akadēmiskajā gadā stipendiju piešķiršanai atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas (programmas, kuras turpina atbalstīt un no jauna atbalstāmās). Ja Pašvaldība līdz kārtējā gada 1.jūnijam nav noteikusi atbalstāmās pedagoģisko studiju programmas, tad tiek atbalstītas iepriekš noteiktās atbalstāmās pedagoģiskās studiju programmas.

3. Pašvaldība piešķir un izmaksā stipendiju neatkarīgi no tā, vai pretendents saņem valsts piešķirto stipendiju.

4. Pēc lēmuma par stipendijas piešķiršanu pieņemšanas pretendents slēdz līgumu ar Pašvaldību.

5. Stipendiju piešķir no 2.studiju gada uz visu atlikušo studiju programmas apguves laiku, ja students pilda šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus.

6. Pašvaldība stipendiātam maksā stipendiju 10 mēnešus gadā.

7. Pašvaldības stipendija tiek piešķirta šādā apmērā:

7.1. pilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 150 euro mēnesī;

7.2. nepilna laika augstākās izglītības programmā studējošajam – 100 euro mēnesī.

II. Stipendijas piešķiršanas komisija

8. Pretendentu izvērtēšanai Pašvaldības dome izveido komisiju (turpmāk – Komisija) sešu locekļu sastāvā.

9. Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru ieceļ Pašvaldības dome. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē Komisija no Komisijas locekļu vidus. Komisijas darba dokumentu sagatavošanu un uzskaiti nodrošina Pašvaldības iestāde "Valmieras Izglītības pārvalde" (turpmāk – Valmieras Izglītības pārvalde).

10. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

11. Komisija lēmumus par stipendiju piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

12. Komisija nodrošina un uzrauga ar stipendiju piešķiršanu saistītos jautājumus, tai skaitā:

12.1. nodrošina stipendiju konkursa organizēšanu un izsludināšanu;

12.2. veic pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un stipendiju kandidātu noteikšanu;

12.3. izskata stipendiātu iesniegtos pārskatus;

12.4. uzrauga no līguma izrietošo saistību izpildi;

12.5. sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi nodrošina priekšlikumu iesniegšanu par nākamā gada pašvaldības budžetā plānoto līdzekļu, kas nepieciešami stipendiju finansēšanai, apmēru;

12.6. sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi sagatavo priekšlikumus par tām studiju programmām, kurās studējošajiem nākamajā gadā būtu nepieciešams piešķirt stipendijas.

13. Komisijai ir tiesības nepieciešamības gadījumā pieaicināt pretendentu uz Komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts pretendenta iesniegtais pieteikums un tam pievienotie dokumenti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība

14. Stipendijas piešķir atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) kārtībā.

15. Pašvaldības dome ikgadējā budžetā paredz finansējumu stipendiju izmaksai un nosaka maksimālo stipendiātu skaitu konkrētajā budžeta gadā, ņemot vērā nepieciešamo pedagogu skaitu atbalstāmajās studiju programmās.

16. Pašvaldība Konkursu izsludina divu mēnešu laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par atbalstāmajām studiju programmām.

17. Pretendents, kurš vēlas saņemt stipendiju, iesniedz Valmieras Izglītības pārvaldē šādus dokumentus:

17.1. Komisijai adresētu personīgu pieteikumu stipendijai (1.pielikums);

17.2. iepriekšējās izglītības dokumenta kopiju un sekmju izrakstus;

17.3. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina pretendenta studiju plāna / programmas izpildi izglītības iestādē, sekmju izrakstu par studiju periodu un studiju turpināšanu;

17.4. pašrocīgi parakstītu apliecinājumu nodibināt darba tiesiskās attiecības studiju laikā vai pēc studiju beigšanas ar Pašvaldības dibināto izglītības iestādi, un pēc studiju pabeigšanas nostrādāt Pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē atbilstoši iegūtajai izglītībai, vismaz tādu periodu, par kādu ir izmaksāta stipendija.

18. Iesniedzamos dokumentus pretendents sagatavo latviešu valodā vai svešvalodās iesniegtajiem dokumentiem pievieno normatīvajiem aktiem atbilstošu tulkojumu latviešu valodā.

19. Valmieras Izglītības pārvalde piecu darba dienu laikā apkopo Konkursa pieteikšanās termiņā saņemtos dokumentus un iesniedz izskatīšanai Komisijā.

20. Komisija:

20.1. vērtē tikai tos pretendentus, kuru iesniegtie dokumenti atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

20.2. ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas izvērtē pretendentu pieteikumus, pieņem lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.

21. Pretendentam netiek atdoti atpakaļ Konkursam iesniegtie dokumenti.

IV. Stipendijas piešķiršanas kritēriji

22. Ievērojot Pašvaldības ikgadējā budžetā piešķirto finansējumu un šajos noteikumos noteikto kārtību, Pašvaldības stipendiju ir tiesības saņemt pretendentam, kurš:

22.1. ir pilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students vai ir nepilna laika augstākās izglītības profesionālās vai akadēmiskās akreditētas programmas students;

22.2. noteiktajā termiņā ir sekmīgi nokārtojis nepieciešamos pārbaudījumus un pilnībā ieguvis attiecīgajam akadēmiskā gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā;

22.3. sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm.

23. Stipendiju nepiešķir pretendentam, kurš:

23.1. apgūst studiju programmu, kas neatbilst Pašvaldības noteiktajām atbalstāmajām studiju programmām;

23.2. nepilda studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības;

23.3. uz laiku ir pārtraucis studiju programmas apguvi.

V. Līguma slēgšana

24. Lai saņemtu stipendiju, stipendiāts ar Pašvaldību slēdz līgumu, kurā paredzēts:

24.1. stipendijas apmērs un izmaksas kārtība;

24.2. līdzēju tiesības un pienākumi;

24.3. līdzēju atbildība;

24.4. līguma izbeigšanas kārtība.

25. Stipendijas izmaksu pārtrauc, ja:

25.1. stipendiāts ir atskaitīts no izglītības iestādes nesekmības dēļ;

25.2. stipendiāts pārtrauc mācības, izņemot šo noteikumu 26.punktā paredzētajā gadījumā;

25.3. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis izziņu no izglītības iestādes par sekmīgu studiju turpināšanu izvēlētajā specialitātē;

25.4. stipendiāts norādītajā termiņā nav iesniedzis šajos noteikumos noteiktos pārskatus;

25.5. tiek konstatēts, ka stipendiāts sniedzis nepatiesas ziņas vai nav izpildījis studiju plānā paredzētās akadēmiskās saistības.

26. Stipendiātam atrodoties studiju pārtraukumā, kas piešķirts veselības stāvokļa dēļ, stipendija netiek izmaksāta. Studiju pārtraukums nedrīkst būt ilgāks par vienu studiju gadu. Piešķīrumu saglabā un stipendijas izmaksu atjauno pēc atgriešanās no studiju pārtraukuma, ja stipendiāts atbilst stipendijas saņemšanas kritērijiem. Ja stipendiāts atrodas studiju pārtraukumā citu iemeslu dēļ vai pabeidz studijas, stipendiju izmaksa tiek pārtraukta.

27. Papildus 24.punktā noteiktajam līgumā paredzamas pašvaldības tiesības atbilstoši iespējām nodrošināt speciālu pasūtījumu zinātniskajam darbam, diplomdarbam, bakalaura vai maģistra darbam.

VI. Pārskatu iesniegšanas kārtība

28. Stipendiātam ir pienākums iesniegt pārskatu par sekmēm studijās, pētniecisko darbu norisi un citiem ar stipendijas izsniegšanu saistītiem aspektiem. Balstoties uz stipendiāta iesniegtajiem pārskatiem, Komisija izvērtē, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju.

29. Lai izpildītu šo saistošo noteikumu 28.punktā noteikto pienākumu, stipendiāts Valmieras Izglītības pārvaldē iesniedz:

29.1. pēc katra studiju semestra beigām Komisijai adresētu studiju sekmju apliecinošu dokumentu vai tā norakstu;

29.2. līdz kārtējā gada 15.septembrim Komisijai adresētu izglītības iestādes izsniegtu izziņu vai sekmju izrakstu, kas apliecina, ka stipendiāts sekmīgi noteiktajā termiņā nokārtojis pārbaudījumus.

VII. Apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

30. Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Pašvaldības domē.

31. Pašvaldības domes lēmums par Komisijas lēmumu vai faktisko rīcību pārsūdzams tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
1. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2018.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.317
PIETEIKUMS

Valmieras pilsētas pašvaldības
stipendiju piešķiršanas komisijai

Vārds: 
Uzvārds: 
Personas kods: 
Dzīvesvietas adrese: 
Mobilā telefona Nr.: 
E-pasts: 
 
Iegūstamā studiju kvalifikācija: 
Zinātniskais grāds: 
Studiju programmas nosaukums: 
Augstākās izglītības iestāde, fakultāte: 
Studiju uzsākšanas gads augstākās izglītības iestādē: 

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____.gada ____. ___________________________

2. pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
2018.gada 27.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.317
APLIECINĀJUMS
Es,  
 (personas vārds, uzvārds) 
 
  
(personas kods) 

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinusies/-ies ar visu informāciju, kas attiecas uz Valmieras pilsētas pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību. Apņemos Valmieras pilsētas pašvaldības stipendijas piešķiršanas gadījumā stāties darba attiecībās ar Valmieras pilsētas pašvaldību vai tās noteikto darba devēju studiju laikā vai pēc studiju beigšanas.

Tālrunis  
 
E-pasts  

(paraksts un paraksta atšifrējums)

20____.gada ____. ___________________________

(vietas nosaukums)

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.317 "Par stipendijām studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu"
Paskaidrojuma raksta sadaļaInformācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsLikuma "Par pašvaldībām" 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Pašvaldības pakļautībā esošo izglītības iestāžu sekmīgas darbības nodrošināšanu arvien būtiskāk ietekmē nepieciešamo pedagogu speciālistu trūkums, kas tuvākajā nākotnē var apdraudēt pilnvērtīgu izglītības pakalpojumu pieejamību Valmieras pilsētas un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem.

Atbalsts jaunajiem speciālistiem stipendijas veidā sekmētu jauno speciālistu piesaisti darbam Valmieras pilsētas izglītības iestādēs, tādējādi risinot arī paaudžu nomaiņas problēmu.

Atbilstoši "Latvija 2030" prioritātei "Ilgtermiņa ieguldījumi cilvēkkapitālā" un Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.–2030.gadam viena no pilsētas attīstības ilgtermiņa prioritātēm ir izglītota, aktīva, radoša, uz veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu orientēta sabiedrība. Savukārt Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.–2020.gadam stratēģiskā mērķa "Personības izaugsme" rīcības virziens "Izglītība" (konkurētspējīga visu līmeņu izglītības piedāvājuma nodrošināšana) paredz īstenot aktivitātes saistībā ar kvalitatīvas izglītības satura nodrošināšanu, kompetences centru attīstību un ekselences tīkojumu, kas ir cieši saistīts ar pedagoģiskā personāla nodrošinājumu, jo ar nepietiekošiem cilvēkresursiem kvalitatīvu izglītību nav iespējams nodrošināt.

Stipendiju piešķiršanas mehānisma studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu, izveide sekmēs izglītības apguves pakalpojumu pieejamības nepārtrauktību Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un veicinās kvalificēta pedagoģiskā personāla piesaisti izglītības apguves pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē.

2. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Pašvaldība budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros piešķir stipendijas studentiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmas, nosakot stipendijas pretendentu atlases kārtību, tiem izvirzāmās prasības, stipendijas piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī nosacījumus stipendijas saņēmējam.

Plānots, ka 2019.gadā stipendijas tiks piešķirtas 6 topošajiem pedagogiem, kuri apgūst attiecīgo mācību programmu un pēc studiju beigšanas vēlas nodibināt darba tiesiskās attiecībās ar kādu no Valmieras pilsētas pašvaldības dibinātajām izglītības iestādēm.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuStipendiju saņēmēju skaitu un stipendijas apmēru nosaka katru gadu, apstiprinot Pašvaldības ikgadējo budžetu.

2019.gadā plānots piešķirt stipendijas 6 personām. Kopējā ietekme uz Pašvaldības budžetu 2019.gadā veidotu 9000 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNetieša ietekme. Nodrošinot izglītības apguves pakalpojumu pieejamību, tiek veicināta iedzīvotājiem labvēlīga vide, kas stimulē iedzīvotāju skaita pieaugumu.
5. Informācija par administratīvajām procedūrāmPašvaldības administratīvo procedūru apjoms palielināsies budžeta sagatavošanas posmā un finansējuma piešķiršanas līguma sagatavošanā un kontrolē, kā arī lēmuma pieņemšanā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmKonsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 317Pieņemts: 27.12.2018.Stājas spēkā: 23.02.2019.Zaudē spēku: 01.01.2023.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 22.02.2019. OP numurs: 2019/38.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
305069
23.02.2019
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)