Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 40

Rīgā 2019. gada 15. janvārī (prot. Nr. 2 50. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu"
8. panta 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 233. nr.; 2016, 159. nr.; 2017, 158. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Pēc tam kad iestādes lēmums, zvērināta notāra akts vai tiesas nolēmums par attiecīgās mantas konfiscēšanu, atzīšanu par bezīpašnieka mantu, bezmantinieka mantu (gadījumos, kad aktā par mantojuma lietas izbeigšanu nav norādītas kreditoru pretenzijas), atrasto mantu, kas pāriet valsts kā atradēja īpašumā, atrasto apslēpto mantu, politisko organizāciju (partiju) pretlikumīgi iegūto mantu (tai skaitā anonīmi un pretlikumīgi saņemto dāvinājumu (ziedojumu)), mantu, no kuras persona atteikusies par labu valstij, kā arī pēc testamenta valsts īpašumā pārgājušo mantu un valsts amatpersonu ienākumiem un mantiskajiem labumiem, kas gūti, pārkāpjot atbilstošo jomu regulējošos normatīvos aktus, kļuvis izpildāms, atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienestam nosūta attiecīgā nolēmuma un dokumenta, kas apliecina mantas izņemšanu, oriģinālu vai tā atvasinājumu, kas izstrādāts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību."

2. Izteikt 3.1. un 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.1. šo noteikumu 10. un 10.1 punktā minētajā kārtībā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu;

3.2. ja nepieciešams, atbilstoši konkrēto jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem izvēlas valstij piekritīgās mantas glabāšanas vietu un slēdz līgumu ar komersantu par mantas glabāšanu."

3. Svītrot 3.3. apakšpunktu.

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. No ieņēmumiem, kas gūti, realizējot valstij piekritīgo mantu, sedz izdevumus, kas ir saistīti ar valstij piekritīgās mantas glabāšanu, realizāciju, nodošanu bez maksas vai iznīcināšanu un ir dokumentāri apliecināti:

5.1. administratīvo pārkāpumu lietās un krimināllietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina Valsts ieņēmumu dienests no brīža, kad šo noteikumu 2. punktā minētais dokuments ir kļuvis izpildāms (beidzies apstrīdēšanas termiņš);

5.2. lietās, kurās nolēmuma izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs no brīža, kad manta ņemta uzskaitē ar valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktu."

5. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Šo noteikumu 5. punktā minētos izdevumus Valsts ieņēmumu dienests sedz 10 darbdienu laikā pēc attaisnojuma dokumentu saņemšanas par komersanta sniegto pakalpojumu."

6. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Valsts ieņēmumu dienests pēc šo noteikumu 2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šo noteikumu 10.1 punktā minētajā termiņā pieņem un uzskaita valstij piekritīgo mantu atbilstoši mantas atrašanās vietai, sastādot mantas pieņemšanas un nodošanas aktu (1. pielikums) divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienestā, otru - iestādē, kas nodevusi valstij piekritīgo mantu. Ja līdz brīdim, kad pieņemts lēmums par mantas piekritību valstij, manta ir nodota bez maksas, iznīcināta vai realizēta, mantas pieņemšanas un nodošanas aktu nesastāda."

7. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Mantu saskaņā ar šo noteikumu 10. punktu pieņem:

10.1 1. piecu darbdienu laikā, ja manta atrodas atbildīgā glabāšanā Nodrošinājuma valsts aģentūrā, pie komersanta vai fiziskas personas;

10.1 2. 20 darbdienu laikā pārējos šo noteikumu 2. punktā minētajos gadījumos (tai skaitā gadījumā, ja manta glabājas kopā ar lietas materiāliem vai atbildīgās institūcijas īpaši šim nolūkam paredzētā telpā vai nožogotā teritorijā)."

8. Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Pirms valstij piekritīgās mantas realizācijas, nodošanas bez maksas vai iznīcināšanas Valsts ieņēmumu dienests izveido komisiju. Tajā iekļauj:

19.1. Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvi;

19.2. par valstij piekritīgās mantas glabāšanu atbildīgo personu;

19.3. tās iestādes vai institūcijas pārstāvi, kurai mantu nodod bez maksas."

9. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 19. punktu nepiemēro gadījumos, kad:

19.1 1. bez maksas nodod valstij piekritīgu nekustamo īpašumu;

19.1 2. valsts budžetā ieskaita valstij piekritīgus naudas līdzekļus;

19.1 3. iznīcināšanai nodod valstij piekritīgus privatizācijas sertifikātus."

10. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Valstij piekritīgo mantu realizē, ņemot vērā vidējās tirgus cenas Latvijā mantas realizēšanas brīdī. Realizējot mantu, komisija papildus ņem vērā tā komersanta piedāvāto cenu, kas izvēlēts saskaņā ar šo noteikumu 26. un 27. punktu, un, ja nepieciešams, sertificēta vērtētāja (eksperta) atzinumu."

11. Aizstāt 21. punktā vārdu "spriedumu" ar vārdu "nolēmumu".

12. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Mantas vērtību ieraksta mantas aprakstes un novērtējuma aktā vai mantas iznīcināšanas aktā."

13. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Lai realizētu valstij piekritīgo mantu, Valsts ieņēmumu dienests aptaujā vismaz trīs komersantus. Sludinājumu par cenu aptauju ievieto Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē, katrā sludinājumā norādot pieteikšanās termiņu - vismaz divas nedēļas. Cenu aptaujā Valsts ieņēmumu dienests izvēlas finansiāli izdevīgāko piedāvājumu, lai slēgtu līgumu par valstij piekritīgās mantas realizāciju. Līgumu neslēdz ar komersantu, kuram ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas pārsniedz 150 euro, vai kuram ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Ja iesniegtie piedāvājumi ir līdzvērtīgi, priekšroka ir komersantam, kurš pieteicies pirmais."

14. Svītrot 32.10. apakšpunktu.

15. Izteikt 32.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.11. valstij piekritīgus dzīvniekus, kurus nevar realizēt šo noteikumu 27. punktā minētajā kārtībā, - valsts vai pašvaldības iestādei. Ja, izvērtējot vietu, kur dzīvnieki atrodas atbildīgā glabāšanā, tos nav iespējams nodot valsts vai pašvaldības iestādei, Valsts ieņēmumu dienests valstij piekritīgos dzīvniekus bez maksas nodod komersantam, kura glabāšanā atrodas manta;".

16. Svītrot 32.1 punktu.

17. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Par valstij piekritīgiem atzītus sertifikātus iznīcina un par to sastāda mantas iznīcināšanas aktu divos eksemplāros. Tos glabā Valsts ieņēmumu dienestā. Institūcijai, kas ir sertifikātu kontu turētājs, nosūta Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora lēmumu par sertifikātu dzēšanu, kas pieņemts saskaņā ar privatizācijas sertifikātu izmantošanas kārtību regulējošiem normatīvajiem aktiem."

18. Papildināt noteikumus ar 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Šo noteikumu 18. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 18. punktu piemēro ne ilgāk, kā sagatavojot gada pārskatu par 2020. gadu."

19. Aizstāt 1. pielikumā vārdu "sprieduma" ar vārdu "nolēmuma".

20. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 26. novembra
noteikumiem Nr. 1354

 

APSTIPRINU
Valsts ieņēmumu dienesta

 
 

(struktūrvienības nosaukums, amats)

 
 

(amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds)

 

20__. gada __. _________
Z. v.

Valstij piekritīgās mantas iznīcināšanas akts
Nr. _____

20__. gada __. _________  
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

Valsts ieņēmumu dienesta 20__. gada __. _________ rīkojums Nr. ____ par komisijas izveidošanu

Komisija, kuras sastāvā ir:

• Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis

 

(struktūrvienības nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

,

 
• par mantas glabāšanu atbildīgā persona
 

(komersanta vai iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

,

ievērojot vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības, iznīcināja mantu, kas uzskaitīta 20__. gada __. _________ valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas aktā Nr. _____.

Nr.

p. k.

Iznīcināmās mantas nosaukums

Mērvienība

Daudzums

Vienības vērtība (euro)

Vērtības kopsumma

(4. aile x 5. aile) (euro)

Iznīcināšanas veids un vieta

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Kopā

x

x

x

x

Piezīmes

Iznīcināšana sākta 20__. gada __. _________ plkst. _____ un

pabeigta 20__. gada __. _________ plkst. _____.

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz ____ (__________________________________________________________________________________) lapām.

Komisijas locekļi:  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
Komersants, kurš pieņem mantu iznīcināšanai
 

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

"

21. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2013. gada 26. novembra
noteikumiem Nr. 1354

 

APSTIPRINU
Valsts ieņēmumu dienesta

 
 

(struktūrvienības nosaukums, amats)

 
 

(amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds)

 

20__. gada __. _________
Z. v.

Valstij piekritīgās mantas aprakstes un novērtējuma akts
Nr. _____

20__. gada __. _________  
   

(dokumenta izdošanas vietas nosaukums)

Valsts ieņēmumu dienesta 20__. gada __. _________ rīkojums Nr. ____ par komisijas izveidošanu

Komisija, kuras sastāvā ir:

• Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis

 

(struktūrvienības nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

,

 
• tās iestādes pārstāvis, kura pieņem mantu bez maksas
 

(iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

,

 
• par mantas glabāšanu atbildīgā persona
 

(komersanta vai iestādes nosaukums, amats, vārds, uzvārds)

,

 
nodod bez maksas/realizē mantu, kas uzskaitīta
 

(iestādes, zvērināta notāra vai tiesas nosaukums)

   
iestādes lēmumā/tiesas nolēmumā .
 

(lēmuma, zvērināta notāra akta vai nolēmuma datums, numurs)

 
     

Nr.

p. k.

Mantas nosaukums,

katra priekšmeta sīks raksturojums

Mērvienība

Daudzums

Vienības vērtība
(euro)

Vērtības kopsumma

(4. aile x 5. aile)

(euro)

1

2

3

4

5

6

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Kopā

x

x

x

x

Kopā
 

(vērtības kopsumma vārdiem)

Akts sastādīts 2 eksemplāros uz ____ (___________________________________________________________________________________) lapām.

Piezīmes
Komisijas locekļi:  
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

       
Komersants, kurš pieņem mantu
 

(nosaukums, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts)

"

22. Aizstāt 6. pielikumā vārdu "sprieduma" ar vārdu "nolēmuma".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumos Nr. 1354 "Kārtība, kādā veicama valstij .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 40Pieņemts: 15.01.2019.Stājas spēkā: 19.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 18.01.2019. OP numurs: 2019/13.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
304324
19.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)