Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 10

Rīgā 2019. gada 8. janvārī (prot. Nr. 1 20. §)
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba likuma
5. panta otrās daļas 2. un 3. punktu un 9. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas (turpmāk – organizācija) reģistrēšanas kārtību;

1.2. šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku (turpmāk – dzīvnieki) ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtību;

1.3. to organizāciju atbilstības kritērijus, atzīšanas un atzīšanas atsaukšanas kārtību, kuras īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu (turpmāk – audzēšanas programma), kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas, apstiprinājuma apturēšanas un atsaukšanas kārtību.

2. Organizāciju, kas īsteno audzēšanas programmu, atzīst un tās audzēšanas programmu apstiprina Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – datu centrs) izveidota komisija. Komisijā iekļauj pa vienam pārstāvim no datu centra, Zemkopības ministrijas, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un divus dzīvnieku audzēšanas nozares pārstāvjus.

3. Šo noteikumu 2. punktā minētās komisijas sastāvs un tās darba organizēšanas kārtība, kā arī šo noteikumu V nodaļā minēto atbilstības kritēriju izvērtēšanas metodika noteikta nolikumā, kuru apstiprina datu centra direktors. Nolikumu datu centrs publicē savā tīmekļvietnē.

4. Lai saglabātu vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvniekus, valstī apstiprina vienu audzēšanas programmu.

5. Audzēšanas programmu var īstenot divas vai vairākas organizācijas, ja tās rakstiski vienojas un izstrādā kopīgu audzēšanas programmu vai ja organizācija pievienojas jau apstiprinātai audzēšanas programmai, pievienošanos saskaņojot ar organizāciju, kas minēto programmu ir izstrādājusi.

II. Organizācijas reģistrēšanas kārtība

6. Datu centrs reģistrē organizāciju, kas izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgas dzīvnieku sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu, kurā ir norādīta vismaz šāda informācija:

6.1. prasības ciltsdarbā izmantojamiem dzīvniekiem;

6.2. prasības ciltsdarbam izmantojamo dzīvnieku atlasē;

6.3. prasības pārošanas atļaujas saņemšanai un pārošanai;

6.4. prasības metiena kontrolei un reģistrācijai;

6.5. dzīvnieku īpašnieka un turētāja, tostarp audzētāja un audzētavas, tiesības, pienākumi un atbildība;

6.6. prasības dzīvnieka pārošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai;

6.7. dzīvnieku pārošanas un metiena reģistrācijas veidlapas.

7. Lai reģistrētos, organizācija iesniedz datu centrā iesniegumu (1. pielikums), ciltsdarba nolikuma kopiju un sarakstu ar organizācijas sastāvā esošajām dzīvnieku audzētavām, norādot nosaukumu, īpašnieku (vārdu, uzvārdu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi. Dokumentus iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tie sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. Datu centrs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē organizācijas iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par organizācijas reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt organizāciju un lēmumu paziņo organizācijai.

9. Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, datu centrs piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē.

10. Ja datu centrs organizācijas iesniegtajos dokumentos konstatē trūkumus, tas nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

11. Ja organizācija datu centra norādītos trūkumus nenovērš noteiktajā termiņā, datu centrs pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt organizāciju.

12. Organizācija katru gadu līdz 1. februārim datu centrā iesniedz aktualizētu organizācijas sastāvā esošo dzīvnieku audzētavu sarakstu, norādot nosaukumu, īpašnieku (vārdu, uzvārdu), tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi un aktuālo informāciju par izmaiņām ciltsdarba nolikumā, ja tāda ir. Informāciju iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

13. Ja Pārtikas un veterinārais dienests konstatē, ka organizācija nepilda šo noteikumu 6. punktā minētā nolikuma prasības, kā arī šo noteikumu III un IV nodaļā noteiktās prasības, tas par konstatētajiem pārkāpumiem ziņo datu centram.

14. Datu centrs izvērtē pārkāpumus un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

14.1. ja organizācija nepilda šo noteikumu 6.5. un 6.7. apakšpunktā, kā arī 23. punktā minētās prasības, datu centrs izsaka organizācijai brīdinājumu un nosaka termiņu konstatēto pārkāpumu novēršanai;

14.2. ja organizācija nepilda šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.6. apakšpunktā, kā arī 12., 17., 18., 20., 26. un 27. punktā minētās prasības, datu centrs izslēdz organizāciju no organizāciju reģistra un paziņo to organizācijai.

III. Ciltsgrāmatas kārtošana

15. Ciltsgrāmatu kārto datu centrā reģistrēta organizācija.

16. Ciltsgrāmatā ieraksta tikai tos dzīvniekus, kas atbilst attiecīgās sugas vai šķirnes ciltsdarba nolikumā vai audzēšanas programmā noteiktajām prasībām un ir apzīmēti un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

17. Ciltsgrāmatu iedala pamatdaļā un reģistrā. Ciltsgrāmatā ierakstus veic hronoloģiskā secībā atbilstoši dzīvnieka reģistrācijas datumam organizācijā.

18. Tīršķirnes dzīvnieka izcelsme ir zināma trijās paaudzēs, un abi vecāki ir vienas šķirnes dzīvnieki vai radniecīgas šķirnes dzīvnieki atbilstoši ciltsdarba nolikumā vai audzēšanas programmā noteiktajam.

19. Ciltsgrāmatas pamatdaļā ieraksta šķirnes eksterjeram atbilstošus vienas sugas dzīvniekus, kas atbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām.

20. Dzīvniekus, kas neatbilst šo noteikumu 18. punktā minētajām prasībām, ieraksta ciltsgrāmatas reģistrā saskaņā ar ciltsdarba nolikumā noteikto šķirnes standartu un fenotipu, kas atbilst attiecīgai sugai un šķirnei.

21. Ciltsgrāmatu izmanto ciltsrakstos sniegto datu ticamības pārbaudei.

22. Ciltsgrāmata organizācijas arhīvā glabājas pastāvīgi. Pēc organizācijas darbības izbeigšanas organizācijas ciltsgrāmatu un citu dokumentāciju nodod arhīvā atbilstoši normatīvajiem aktiem par arhīviem.

23. Ja mainās dzīvnieka īpašnieks, tā iepriekšējais īpašnieks piecu darbdienu laikā pēc civiltiesiskā darījuma iesniedz organizācijā iesniegumu par dzīvnieka īpašnieka maiņu un abu pušu parakstītu aktu par civiltiesisko darījumu. Organizācija piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas veic izmaiņas ciltsgrāmatā.

IV. Ciltsrakstu izsniegšanas kārtība

24. Pamatojoties uz ciltsgrāmatas pamatdaļu, dzīvnieka ciltsrakstus izsniedz datu centrā reģistrēta organizācija.

25. Ciltsrakstus izsniedz par katru metienā dzimušu tīršķirnes dzīvnieku, kas metiena apskates brīdī ir dzīvs:

25.1. sunim – no astoņu nedēļu vecuma;

25.2. kaķim – no 10 nedēļu vecuma;

25.3. mājas (istabas) seskam – no astoņu nedēļu vecuma.

26. Ciltsrakstos norāda vismaz šādu informāciju:

26.1. ciltsrakstu numuru un par izsniegtajiem ciltsrakstiem atbildīgo personu;

26.2. dzīvnieka īpašnieka vai audzētāja vārdu un uzvārdu;

26.3. par dzīvnieku:

26.3.1. dzimšanas datumu, dzimumu un vārdu;

26.3.2. šķirni un krāsu;

26.3.3. izcelšanos – informāciju par priekštečiem vismaz trijās paaudzēs;

26.3.4. dzīvnieka identitātes numuru, kas norādīts dzīvniekam implantētajā mikroshēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību.

27. Par dzīvnieku, kas atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām, datu centrā reģistrēta organizācija izsniedz reģistra apliecību saskaņā ar ciltsdarba nolikumu vai audzēšanas programmu.

28. Organizācija, kas īsteno audzēšanas programmu, datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā izdara atzīmi par ciltsrakstu izsniegšanu vietējās šķirnes suņiem. Datu centra mājas (istabas) dzīvnieku reģistrs ir valsts informācijas sistēmas "Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēma" sastāvdaļa.

V. Vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atbilstības kritēriji, atzīšana un atzīšanas atsaukšana, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšana, apstiprinājuma apturēšana un atsaukšana

29. Datu centrā reģistrēta organizācija var pieteikties atzīšanai par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju, ja tā atbilst šādiem kritērijiem:

29.1. tā kārto dzīvnieku ciltsgrāmatu atbilstoši šo noteikumu III nodaļas prasībām;

29.2. tā izsniedz ciltsrakstus atbilstoši šo noteikumu IV nodaļas prasībām;

29.3. tā vismaz vienu gadu ir darbojusies konkrētās dzīvnieku šķirnes izkopšanas jomā;

29.4. tai ir attiecīgai nozarei atbilstoši speciālisti audzēšanas programmas īstenošanai un ar ciltsdarbu saistīto pakalpojumu sniegšanai;

29.5. tai ir izstrādāta audzēšanas programma.

30. Organizācija audzēšanas programmā ietver:

30.1. selekcionējamās šķirnes vaislas dzīvnieka aprakstu un definīciju, norādot radniecīgās šķirnes;

30.2. audzēšanas programmas mērķi un uzdevumus;

30.3. dzīvnieka eksterjera un darbspēju vērtēšanas kārtību;

30.4. vaislas dzīvnieka un vaislas materiāla vērtēšanas kritērijus un atlases kārtību;

30.5. prasības dzīvnieka izmantošanai vaislai atbilstoši normatīvajiem aktiem par labturības prasībām mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai;

30.6. dzīvnieku pārošanas un metiena reģistrācijas veidlapas.

31. Organizācija komisijai iesniedz:

31.1. iesniegumu par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu (2. pielikums) papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;

31.2. audzēšanas programmu;

31.3. pārskatu, kurā ir apkopota iepriekšējās darbības pieredze attiecīgās šķirnes dzīvnieku audzēšanā;

31.4. to audzētavu sarakstu ar vaislas dzīvnieku skaitu, kurās plānots īstenot audzēšanas programmu;

31.5. atbilstošas kvalifikācijas speciālistu sarakstu.

32. Komisija mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu 29. punktā minētajām prasībām un iesniegtās audzēšanas programmas atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām. Ja organizācija atbilst minētajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu.

33. Ja komisija, izvērtējot atbilstību, konstatē trūkumus, tā nosaka termiņu trūkumu novēršanai, kas nav ilgāks par 30 dienām.

34. Ja organizācija komisijas konstatētos trūkumus noteiktajā termiņā nenovērš, komisija pieņem lēmumu par atteikumu atzīt organizāciju un apstiprināt audzēšanas programmu un paziņo to organizācijai.

35. Ja organizācija apstiprinātajā audzēšanas programmā izdara grozījumus, tā datu centrā iesniedz šo noteikumu 31. punktā minēto iesniegumu un audzēšanas programmas grozījumus.

36. Komisija izvērtē audzēšanas programmas grozījumu atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām un pieņem lēmumu atbilstoši šo noteikumu 32., 33. un 34. punktam.

37. Ja audzēšanas programmas grozījumi atbilst minētajām prasībām, komisija pieņem lēmumu par audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu.

38. Datu centrs piecu darbdienu laikā pēc komisijas pieņemtā lēmuma par organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts), norādot organizācijas nosaukumu, atzīšanas datumu, kontaktinformāciju, audzētās dzīvnieku sugas un šķirnes nosaukumu un audzēšanas programmas apstiprināšanas datumu. Datu centrs sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē.

39. Atzīta organizācija katru gadu līdz 1. februārim iesniedz datu centrā pārskatu par iepriekšējo gadu, norādot informāciju par audzēšanas programmas īstenošanas rezultātiem un to audzētavu sarakstu, kurās īsteno audzēšanas programmu. Informāciju iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu:

40.1. par audzēšanas programmas apstiprinājuma apturēšanu vai atsaukšanu, ja organizācija savas darbības laikā atkārtoti, pastāvīgi vai kopumā nepilda šo noteikumu 29. punkta prasības;

40.2. par organizācijas atzīšanas atsaukšanu, ja organizācija savas darbības laikā atkārtoti, pastāvīgi vai kopumā ir pārkāpusi prasības normatīvajos aktos par ciltsdarbu.

41. Komisijas lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu datu centra direktoram. Datu centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

42. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par organizācijas darbības izbeigšanu vai pēc lēmuma saņemšanas par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanas atsaukšanu organizācija ciltsgrāmatā ierakstītos datus elektroniski vai papīra formā nodod datu centra uzturētajā ciltsdarba un pārraudzības informācijas arhīvā, sastādot nodošanas un pieņemšanas aktu.

VI. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumus Nr. 473 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 99. nr.).

44. Saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 473 "Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrēšanas, šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas un ciltsrakstu izsniegšanas kārtība" reģistrētās organizācijas aktualizēto ciltsdarba nolikuma kopiju un organizācijas sastāvā esošo dzīvnieku audzētavu sarakstu, kurā norādīts nosaukums, īpašnieks (vārds, uzvārds), tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese, iesniedz datu centrā 30 dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās. Informāciju iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā, ja tas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

45. Šo noteikumu 28. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

46. Uz organizācijām, kas atzītas saskaņā ar šiem noteikumiem, šo noteikumu 39. punkts ir attiecināms, sākot ar 2020. gada 1. februāri.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 8. janvāra
noteikumiem Nr. 10
Iesniegums
par šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanu
 

(juridiskās personas nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā
 
                     

Kontaktinformācija:

tālruņa numurs   e-pasta adrese  
       
Ciltsdarba nolikums  
 

(norāda, kurām sugām un (vai) šķirnēm ciltsdarba nolikums izstrādāts)

   
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas pilnvarotā persona  
 

(vārds un uzvārds)

Datums ___________________

Paraksts ___________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2019. gada 8. janvāra
noteikumiem Nr. 10
Iesniegums
par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu
 

(juridiskās personas nosaukums)

 
Reģistrācijas numurs komercreģistrā
vai Uzņēmumu reģistrā
 
                     

Kontaktinformācija:

tālruņa numurs   e-pasta adrese  
       

(Nepieciešamo atzīmēt ar X):

Organizācijas atzīšana
Audzēšanas programmas apstiprināšana
Audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšana
   
Audzēšanas programma  
 

(norāda, kurām sugām un (vai) šķirnēm audzēšanas programma izstrādāta)

   
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas pilnvarotā persona  
 

(vārds un uzvārds)

Datums ___________________

Paraksts ___________________

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 08.01.2019.Stājas spēkā: 11.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 7, 10.01.2019. OP numurs: 2019/7.8
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
304162
11.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)