Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 844

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 69. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem"

Izdoti saskaņā ar Filmu likuma
9. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 173. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Finansējumu šo noteikumu ietvaros piešķir šādām darbībām:

3.1. Latvijas spēlfilmu, dokumentālo filmu un animācijas filmu projektu producēšanai, pirmsproducēšanai (scenāriju rakstīšanai un projektu izstrādei) un izplatīšanai, tai skaitā filmu projektu popularizēšanai, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (turpmāk - regula Nr. 651/2014), 54. pantu, nepārsniedzot minētās regulas 4. panta 1. punkta "aa" apakšpunktā norādīto robežvērtību un ievērojot minētās regulas 1. panta 2. punkta "a" un "b" apakšpunktu attiecībā uz atbalsta programmas vidējo gada budžetu;

3.2. citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem (Latvijas filmu mārketings, dalība starptautiskos filmu mākslas pasākumos, filmu projektu tirgos un semināros ārvalstīs, kursu, semināru un industrijas pasākumu rīkošana Latvijā).

4. Projektu konkursam var iesniegt sīkie (mikro) komersanti, mazie, vidējie, lielie komersanti un Latvijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi atbilstoši regulas Nr. 651/2014 2. panta 24. punktam un 1. pielikumam.";

1.2. izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. projekta iesniedzējs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām atbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm, kas noteiktas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā;";

1.3. papildināt noteikumus ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2.1 uz projekta iesniedzēju attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, kas minēts regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā (attiecināms uz noteikumu 3.1. apakšpunktu);";

1.4. papildināt 5.3. apakšpunktu aiz vārdiem "finansēšanas līgumiem" ar vārdiem un skaitli "tai skaitā gada laikā pēc publisko finansējumu saņēmušās filmas pabeigšanas nav nodevis Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti, saskaņā ar Filmu likuma 4. panta pirmo daļu";

1.5. svītrot 6. punktu;

1.6. izteikt 8.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.8. attiecināmo izmaksu pozīcijas, tai skaitā attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktu, ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 54. panta 5. punktu;";

1.7. izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Projekta iesniedzējs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām iesniedz projektu Nacionālajā kino centrā nolikumā norādītajā termiņā, ievērojot regulas Nr. 651/2014 6. panta 2. punktā minētos nosacījumus par stimulējošo ietekmi. Ja projekta īstenošanas darbi ir uzsākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas atbalsta sniedzējam, tad visas projekta izmaksas kopumā ir neattiecināmas. Projektu uzsāk īstenot, kad visas atbalstu piešķirošās institūcijas ir pieņēmušas lēmumus par atbalsta piešķiršanu.";

1.8. papildināt 12. punktu aiz vārdiem "latviešu valodā" ar vārdiem "ja nolikumā nav noteikts citādi";

1.9. papildināt 14. punktu aiz vārda "centra" ar vārdu "oficiālo";

1.10. aizstāt 16. punktā vārdu "žanra" ar vārdu "veida";

1.11. papildināt 17. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Nacionālais kino centrs neuzskaita šo noteikumu 24.1. apakšpunktā minētās vērtēšanas rezultātā noteikto neatbilstību.";

1.12. svītrot 18. punktā skaitļus un vārdu "20. un 21.";

1.13. papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Finansējumu šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām piešķir, ievērojot regulas Nr. 651/2014 1. panta 5. punkta nosacījumus.";

1.14. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajam Latvijas filmas veidošanas projektam piešķirto atbalstu var apvienot ar atbalstu vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas sniegts citā valsts atbalsta programmā vai individuālajā projektā, nepārsniedzot maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kas noteikta regulas Nr. 651/2014 54. panta 6. punktā, vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no publiskā finansējuma avota nepārsniedz 50 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas par pakalpojumu apmaksu Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem un veido ne mazāk kā 80 % no filmas kopējā budžeta;

19.2. kopējais piešķirtā finansējuma apmērs neatkarīgi no publiskā finansējuma avota sarežģītas filmas veidošanai nepārsniedz 80 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas par pakalpojumu apmaksu Latvijā reģistrētiem pakalpojumu sniedzējiem un veido ne mazāk kā 80 % no filmas kopējā budžeta;

19.3. visas attiecināmās izmaksas, kas pārsniedz šo noteikumu 19.1. un 19.2. apakšpunktā minēto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti vai apmēru, kas noteikts Eiropas Komisijas lēmumā, finansējuma saņēmējs sedz no paša rīcībā esošajiem līdzekļiem, kas nav saistīti ar publiskajiem līdzekļiem.";

1.15. svītrot 20., 21. un 22. punktu;

1.16. svītrot 23. punkta ievaddaļā vārdus "tai netiek prognozēti komerciāli panākumi un";

1.17. svītrot 23.5. apakšpunktā vārdus "un tās scenārija pamatā ir latviešu autora literārais oriģināldarbs";

1.18. papildināt noteikumus ar 23.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs.";

1.19. svītrot 24.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "(izņemot, ja projekts ir mazbudžeta filma saskaņā ar šo noteikumu 22. punktā minētajiem nosacījumiem)";

1.20. izteikt 24.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3. vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem filmas veidošanas projektiem (3. pielikums), ievērojot nolikumā minēto projektu vērtēšanas metodiku, lai noteiktu projekta kvalitāti saistībā ar projektu konkursa mērķi;";

1.21. papildināt noteikumus ar 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. vērtēšana atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem (4. pielikums), ievērojot nolikumā minēto projektu vērtēšanas metodiku, lai noteiktu projekta kvalitāti saistībā ar projektu konkursa mērķi.";

1.22. izteikt 26. un 27. punktu šādā redakcijā:

"26. Ja projekts vai projekta iesniedzējs neatbilst kādam no šo noteikumu 1. pielikumā minētajiem projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiem vai kādam no šo noteikumu 1. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. vai 2.5. apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs pieņem lēmumu par projekta neatbilstību administratīvās atbilstības vērtēšanas kritērijiem un atteikumu piešķirt finansējumu.

27. Ja projekts neatbilst kādam no šo noteikumu 1. pielikuma 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10. vai 2.11. apakšpunktā minētajiem projekta atbilstības kritērijiem, Nacionālais kino centrs rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt projektu vai iesniegt papildu informāciju. Pieprasījumu nosūta pa pastu vai uz projekta iesniedzēja norādīto elektroniskā pasta adresi.";

1.23. izteikt 30.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. kopražojuma filmu ekspertu komisija;";

1.24. papildināt noteikumus ar 30.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.5. citu filmu nozares projektu komisija.";

1.25. svītrot 32. punktā vārdus un skaitli "(izņemot, ja projekts ir mazbudžeta filma saskaņā ar šo noteikumu 22. punkta nosacījumiem)";

1.26. aizstāt 34. punktā skaitļus un vārdus "18., 19., 20. un 21. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "18. un 19. punktā";

1.27. papildināt 37. punktu aiz vārdiem "ar šajā nodaļā noteikto kārtību" ar vārdiem un skaitļiem "ievērojot regulas Nr. 651/2014 54. panta 9. punktu un šo noteikumu 11. punktu";

1.28. izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Finansēšanas līguma noslēgšana, projekta īstenošanas uzraudzība un filmu projektu nekomerciālās tiesības";

1.29. papildināt noteikumus ar 47., 48., 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"47. Lai nodrošinātu atbalstīto filmu nekomerciālu pieejamību sabiedrībai, Nacionālajam kino centram ir tiesības, iepriekš informējot producentu:

47.1. veikt atbalstītās filmas nekomerciālu izplatīšanu izglītības iestādēs, bibliotēkās, festivālos, filmu dienās, Latvijas filmu popularizējošos, izglītojošos un tamlīdzīgos pasākumos visā pasaulē;

47.2. ievietot atbalstīto filmu Nacionālā kino centra administrētajās audiovizuālajās tehnoloģijās, tai skaitā interneta platformās (ar piekļuvi Latvijas teritorijā), ne agrāk kā 48 mēnešus pēc īsmetrāžas animācijas filmas un dokumentālās filmas un ne agrāk kā 60 mēnešus pēc spēlfilmas un pilnmetrāžas animācijas filmas nacionālās pirmizrādes, izņemot gadījumu, ja Nacionālais kino centrs un producents vienojas par filmas publicēšanu pirms minētā termiņa.

48. Nacionālais kino centrs attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām nodrošina regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktos publicitātes pasākumus.

49. Uzraudzības nolūkos visu ar atbalsta sniegšanu saistīto dokumentāciju attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām atbilstoši regulas Nr. 651/2014 12. panta 1. punktam atbalsta sniedzējs un atbalsta saņēmējs glabā 10 gadus.

50. Ņemot vērā regulas Nr. 651/2014 darbības termiņu, lēmums par atbalsta piešķiršanu attiecībā uz šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajām darbībām var tikt pieņemts līdz 2021. gada 30. jūnijam.";

1.30. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra
noteikumiem Nr. 975

Administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriji

1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

1.1.

Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumu Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais kino centrs piešķir publisko finansējumu filmu nozares projektiem" (turpmāk - noteikumi) 4. punktā minētajiem nosacījumiem, Latvijas filmas veidošanas projekta iesniedzējs atbilst Filmu likuma 8. panta trešajā daļā minētajiem nosacījumiem    

1.2.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu    

1.3.

Projekta iesniedzējs neatbilst grūtībās nonākuša komersanta pazīmēm, kas noteiktas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā    

1.4.

Projekta iesniedzējs ir izpildījis saistības, kuras izriet no iepriekš ar Nacionālo kino centru noslēgtajiem finansēšanas līgumiem par projektu īstenošanu, tai skaitā saskaņā ar Filmu likuma 4. panta pirmo daļu gada laikā pēc publisko finansējumu saņēmušās filmas pabeigšanas ir nodevis Latvijas Nacionālajam arhīvam filmas oriģinālu vai filmas kopiju tādā formātā, kas ļauj iegūt filmas oriģināla kvalitāti    

1.5.

Projekta iesniedzējs nav raidorganizācija    

1.6.

Vairāk nekā 25 % no projekta iesniedzēja pamatkapitāla vai balsstiesību nepieder valstij vai pašvaldībai, raidorganizācijai vai valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībām    

2. Projekta atbilstības kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

2.1.

Projekts ir iesniegts noteiktajā termiņā    

2.2.

Projekts attiecas uz projektu konkursa mērķi saskaņā ar nolikumu    

2.3.

Projekts ir Latvijas filma saskaņā ar Filmu likuma 3. panta 1. punktu    

2.4.

Latvijas spēlfilmas vai animācijas filmas veidošanas projekts atbilst noteikumu 16. punktā minētajiem nosacījumiem    

2.5.

Projekts atbilst noteikumu 17. punktā minētajam nosacījumam    

2.6.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta, un to ir parakstījusi projekta iesniedzēja amatpersona vai pilnvarota persona    

2.7.

Ir ievērotas noteiktās prasības attiecībā uz projekta noformējumu, eksemplāru (kopiju) skaitu, iesniegšanas veidu    

2.8.

Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti    

2.9.

Projektā pieprasītais finansējuma apmērs atbilst nolikumā noteiktajam finansējuma apmēram (ja attiecināms)    

2.10.

Latvijas filmas veidošanas projekts atbilst noteikumu 6. punktā minētajiem nosacījumiem    

2.11.

Projektā norādītais līdzfinansējuma apmērs nav mazāks par nolikumā noteikto līdzfinansējuma apmēru (ja attiecināms)  

"

1.31. izteikt 2. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6.

Filmas scenārija pamatā ir Latvijas literārs oriģināldarbs  

"

1.32. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra
noteikumiem Nr. 975

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji filmas veidošanas projektiem

Nr.
p. k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

1.

Projekta nozīmīgums un aktualitāte Filmas projekta tēmas/idejas aktualitāte, nozīmīgums un (vai) oriģinalitāte primāri Latvijas, bet arī Eiropas filmu kultūras kontekstā

2.

Projekta mākslinieciskā kvalitāte Projekta idejas pamatojums un kvalitāte, filmas scenārija un (vai) sižeta kvalitāte, kā arī filmas radošais un vizuālais risinājums

3.

Projekta profesionālā kvalitāte Projekta finansēšanas, mārketinga un filmas izplatīšanas stratēģija, filmas izplatīšanu apstiprinoši dokumenti, filmas izplatīšanas potenciāls

4.

Projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamība Projekta tāmes, kalendāra grafika, filmas garuma un formāta atbilstība projekta specifikai, kā arī projekta izmaksu atbilstība konkursa finansējumam

5.

Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetence Projekta iesniedzēja administratīvi finansiālā kapacitāte, projekta iesniedzēja/producenta iepriekšējā pieredze filmu veidošanā un izplatīšanā vai līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā arī iepriekšējo projektu vēsture Nacionālajā kino centrā

6.

Projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetence Projekta radošās un (vai) tehniskās komandas (tai skaitā projekta vadītāja) kvalifikācija un pieredze"

1.33. papildināt noteikumus ar 4. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 12. oktobra
noteikumiem Nr. 975

Kvalitātes vērtēšanas kritēriji citiem ar filmu nozari saistītiem projektiem

Nr.
p. k.

Kritērijs

Kritērija rādītāji

1.

Projekta nozīmīgums un aktualitāte Projekta nozīmīgums un aktualitāte

2.

Projekta mākslinieciskā kvalitāte Projekta idejas kopējā kvalitāte, kā arī projekta satura izklāsts, piedāvājot loģisku un racionālu skaidrojumu par nepieciešamību īstenot šo ideju

3.

Projekta profesionālā kvalitāte Projektam nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaistes stratēģija, kā arī plānoto aktivitāšu stratēģija un tās pamatojums saistībā ar konkursa mērķi

4.

Projekta finanšu, laika un darbības plāna samērojamība Projekta tāmes un kalendāra grafika atbilstība projekta specifikai, kā arī projekta izmaksu atbilstība konkursa finansējumam

5.

Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze un kompetence Projekta iesniedzēja iepriekšējā pieredze līdzvērtīgu projektu īstenošanā, kā arī iepriekšējo projektu vēsture Nacionālajā kino centrā

6.

Projekta autoru iepriekšējā pieredze un kompetence Projekta radošās un (vai) tehniskās komandas (tai skaitā projekta vadītāja) kvalifikācija un pieredze"

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Kultūras ministre Dace Melbārde

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 975 "Kārtība, kādā Nacionālais .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 844Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2018. OP numurs: 2018/252.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
303960
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)