Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.; 2017, 90., 242. nr.; 2018, 196. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ministru kabinets ne retāk kā reizi četros gados izvērtē valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku, kā arī tiesnešu un prokuroru atlīdzības sistēmu un, ja nepieciešams, iesniedz Saeimai priekšlikumus tās pilnveidošanai."

2. 4. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šajā likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu, noapaļojot līdz pilniem euro, nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram piemērojot attiecīgu koeficientu. Bāzes mēnešalgas apmēru nosaka šādi:

1) saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi;

2) indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs daļas 1. punktu.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Valsts kanceleja nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēru, finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru un elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru publicē Valsts kancelejas tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1. maijam.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pašvaldību iestādēs, valsts iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās, kas noslēgušas līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu, nodarbinātajām ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un ārstniecības personām, kuras sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju mēnešalgas apmēru nosaka atbilstoši amata novērtējumam.";

izteikt devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(9) Tiesneša mēnešalgu nosaka, to piesaistot bāzes mēnešalgai ar attiecīgu koeficientu. Prokurora mēnešalgu nosaka, to piesaistot rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgai ar attiecīgu koeficientu.

(10) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru, kuru aprēķina šādi:

1) saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi;

2) indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs daļas 1. punktu.

(11) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru, kuru aprēķina šādi:

1) saskaita Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto elektronisko sakaru un enerģētikas nozarē strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra pieaugumu procentos pret iepriekšējo gadu ar aizpagājušā gada inflāciju procentos pret iepriekšējo gadu un attiecīgo summu dala ar divi;

2) indeksē kārtējā gada bāzes mēnešalgu ar skaitli, kas iegūts saskaņā ar šīs daļas 1. punktu.";

aizstāt trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas" ar vārdiem "bāzes mēnešalgas";

izteikt piecpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu nosaka, ņemot vērā finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru."

3. Aizstāt 5. panta pirmās daļas ievaddaļā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un" ar vārdiem un skaitli "bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa)".

4. Aizstāt 5.1 panta pirmajā daļā un otrās daļas ievaddaļā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro" ar vārdiem un skaitli "bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa)".

5. Aizstāt 6. panta pirmās daļas ievaddaļā un otrajā daļā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro" ar vārdiem un skaitli "bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa)".

6. 6.1 pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot koeficientu 2,91.";

izslēgt otrās daļas 3., 4. un 5. punktu;

izteikt otrās daļas 12., 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"12) Augstākās tiesas priekšsēdētājam - 1,77;

13) Satversmes tiesas tiesnesim - 1,8;

14) Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniekam - 1,98;

15) Satversmes tiesas priekšsēdētājam - 2,25.";

izslēgt sestajā daļā vārdus "vai zemesgrāmatu nodaļas".

7. Izteikt 6.2 pantu šādā redakcijā:

"6.2 pants. Prokurora mēnešalga

(1) Rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgu nosaka, bāzes mēnešalgas apmēram (4. panta otrā daļa) piemērojot koeficientu 2,85.

(2) Prokuroru mēnešalgu nosaka, rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgai piemērojot šādu koeficientu:

1) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokurora vietniekam - 1,07;

2) rajona (pilsētas) prokuratūras virsprokuroram - 1,16;

3) tiesu apgabala prokuroram - 1,1;

4) tiesu apgabala virsprokurora vietniekam - 1,17;

5) tiesu apgabala virsprokuroram - 1,24;

6) Ģenerālprokuratūras prokuroram - 1,24;

7) Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokuroram - 1,45;

8) Ģenerālprokuratūras departamenta virsprokuroram - 1,55;

9) ģenerālprokuroram - 1,75.

(3) Prokurora amata kandidāts stažēšanās laikā saņem mēnešalgu 80 procentu apmērā no rajona (pilsētas) prokurora mēnešalgas."

8. Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

"12. pants. Ārstniecības personu un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju mēnešalga

Pašvaldību iestādēs, valsts iestādēs, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai publiski privātās kapitālsabiedrībās, kas noslēgušas līgumu par sniedzamo veselības aprūpes pakalpojumu, nodarbinātajām ārstniecības personām, kuras sniedz no valsts vai pašvaldības budžeta apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, un ārstniecības personām, kuras sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāju zemākās mēnešalgas nosaka Ministru kabinets."

9. 13.2 pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "finanšu sektorā strādājošo darba samaksu" ar vārdiem un skaitli "finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta desmitā daļa)";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Finanšu un kapitāla tirgus komisijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta desmitā daļa), kam piemērots koeficients 4,95 un kas noapaļots pilnos euro."

10. 13.3 pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēru elektronisko sakaru un enerģētikas nozarēs" ar vārdiem un skaitli "elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta vienpadsmitā daļa)";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta vienpadsmitā daļa), kam piemērots koeficients 4,05 un kas noapaļots pilnos euro."

11. 13.5 pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēru" ar vārdiem un skaitli "bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa)";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Konkurences padomes amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots koeficients 4,05 un kas noapaļots pilnos euro."

12. 13.6 pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēru" ar vārdiem un skaitli "finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta desmitā daļa)";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta desmitā daļa), kam piemērots koeficients 4,05 un kas noapaļots pilnos euro."

13. 13.7 pantā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus "mēneša vidējās darba samaksas apmēru" ar vārdiem un skaitli "bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa)";

izteikt otro teikumu šādā redakcijā:

"Datu valsts inspekcijas amatpersonu (darbinieku) mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru (4. panta otrā daļa), kam piemērots koeficients 4,05 un kas noapaļots pilnos euro."

14. Izteikt 14. panta 3.1 daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesnesis saņem piemaksu mēnešalgas starpības apmērā par tiesas priekšsēdētāja aizstāšanu, ja tiesas priekšsēdētāja vietnieks nav iecelts vai arī ir iecelts, bet atrodas pagaidu prombūtnē."

15. Izteikt 15. panta ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja tiesnesis tiesneša profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu atzinumu, tiesnesim, izņemot Satversmes tiesas tiesnesi, nosaka izdienas piemaksu pie mēnešalgas šādā apmērā:

1) pēc sešiem amatā nostrādātiem gadiem - 5 procenti no mēnešalgas;

2) pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem - 10 procenti no mēnešalgas.

(5) Ja prokurors prokurora profesionālās darbības kārtējā novērtēšanā saņēmis pozitīvu atzinumu, prokuroram nosaka izdienas piemaksu pie mēnešalgas šādā apmērā:

1) pēc sešiem amatā nostrādātiem gadiem - 5 procenti no mēnešalgas;

2) pēc 10 amatā nostrādātiem gadiem - 10 procenti no mēnešalgas."

16. Izslēgt likuma 1. pielikuma "Valsts un pašvaldību institūciju amatu saimes, apakšsaimes un to apraksts" 53.1. punktā vārdus "zemesgrāmatu nodaļu".

17. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Augstākās tiesas tiesnesim, kuram ar Tieslietu padomes lēmumu saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 74.2 punktu uzdots pildīt tiesneša amata pienākumus apgabaltiesā, mēnešalgu nosaka, rajona (pilsētas) tiesas tiesneša mēnešalgai piemērojot koeficientu 1,35.";

papildināt pārejas noteikumus ar 43., 44. un 45. punktu šādā redakcijā:

"43. 2019. gadā:

1) bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo 2017. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (926 euro);

2) finanšu un apdrošināšanas jomas bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais finanšu un apdrošināšanas jomā strādājošo 2017. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (1921 euro);

3) elektronisko sakaru un enerģētikas nozares bāzes mēnešalgas apmērs ir Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētais elektronisko sakaru un enerģētikas nozarē strādājošo 2017. gada mēneša vidējās darba samaksas apmērs (1355 euro).

44. Šā likuma 15. panta piektajā daļā noteikto izdienas piemaksu pie mēnešalgas prokuroram līdz prokurora amata pakāpju atcelšanai nosaka šādā apmērā:

1) tieslietu padomniekam - 5 procenti no mēnešalgas;

2) vecākajam tieslietu padomniekam, valsts tieslietu padomniekam un vecākajam valsts tieslietu padomniekam - 10 procenti no mēnešalgas.

45. Grozījumi par šā likuma 6.1 panta otrās daļas 3., 4. un 5. punkta izslēgšanu, grozījumi šā panta sestajā daļā par vārdu "vai zemesgrāmatu nodaļas" izslēgšanu, grozījumi par 14. panta 3.1 daļas pirmā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā un grozījumi 1. pielikuma "Valsts un pašvaldību institūciju amatu saimes, apakšsaimes un to apraksts" 53.1. punktā par vārdu "zemesgrāmatu nodaļu" izslēgšanu stājas spēkā 2019. gada 1. jūnijā."

Likums stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 6. decembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 12. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Tēma: Pašvaldības; Darba tiesības; Valsts iestādes, civildienestsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 244, 12.12.2018. OP numurs: 2018/244.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303586
01.01.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"