Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 567

Rīgā 2018. gada 31. oktobrī (prot. Nr. 50 30. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 44.0. versijā projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" (turpmāk – projekts) aprakstu un paredzēt projekta izmaksas 4 999 376 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 06.11.2019. rīkojumu Nr. 564; MK 11.01.2021. rīkojumu Nr. 10)

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

4. Noteikt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 392 158 euro gadā, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasīt papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(MK 11.01.2021. rīkojuma Nr. 10 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2018. gada 31. oktobra
rīkojumu Nr. 567)
Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta

(Projekts MK 11.01.2021. rīkojuma Nr. 10 redakcijā)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) projekts "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" (turpmāk – projekts) nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) 2014.–2020. gada plānošanas periodā līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicinās sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus, kas ir izstrādāti un ieviesti ERAF IKT projektu ietvaros.

Projekta virsmērķis ir veicināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" (turpmāk – SAM) sasniegšanu.

Projekta mērķi un darbības to sasniegšanai

1. Izstrādāt atvieglojumu uzskaites un pārvaldības risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu pārvaldībai (M1).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• izveidot lietotājiem ērtu un viegli saprotamu Atvieglojumu vienoto informācijas sistēmu (turpmāk – AVIS);

• veicināt iestāžu starpnozaru sadarbību, nosakot vienotu pieeju un principus datu apmaiņas organizēšanai, lai optimizētu valsts un pašvaldību iestāžu darbību un uzlabotu atvieglojumu saņemšanas pieejamību un administrēšanu;

• integrēt AVIS valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, lai atvieglojuma saņēmējam radītu iespēju uzzināt informāciju par pieejamiem pakalpojumiem, kuriem tiek piemēroti atvieglojumi, to saņemšanas nosacījumiem, kā arī iespēju apskatīt informāciju par izmantotajiem pakalpojumiem.

2. Nodrošināt Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēmas (turpmāk – PIKTAPS) 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmēt Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu (M2).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams sniegt VARAM kā valsts IKT pārvaldības organizācijai metodisko, IKT risinājumu un ekspertīzes atbalstu, lai VARAM varētu veikt šādas funkcijas:

• no arhitektūras viedokļa pārvaldīt mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, koordinējot centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un efektīvu izmantošanu;

• informēt publiskās pārvaldes un IKT nozares darbiniekus par valsts IKT arhitektūrā izmantojamiem, attīstāmiem un plānotiem IKT koplietošanas pakalpojumiem, platformām un būtiskajiem arhitektūras elementiem;

• pamatojoties uz ERAF IKT projektu izvērtēšanas, saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības procesa gaitā iegūto pieredzi, ieviest projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota;

• nodrošināt metodisku atbalstu Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (turpmāk – VIRSIS) lietošanai ERAF IKT projektu portfeļa projektos īstenoto centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu pārvaldībai.

3. Nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā īstenoto centralizēto koplietošanas platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, kā arī to izmantojuma monitoringu projekta īstenošanas laikā (M3).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams veikt pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (turpmāk – PSPP), drošas elektroniskas piegādes platformas (turpmāk – DEPP), datu izplatīšanas platformas (turpmāk – DIP), VIRSIS un datu publicēšanas platformas (turpmāk – DPP) risinājumu izstrādes autoruzraudzību.

4. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda IKT 1. kārtas projektos izveidotās un attīstītās PSPP platformas un VIRSIS risinājumu pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām (M4).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• vajadzību monitorings, veicot pētījumu kopu "Integrēts publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings", lai nodrošinātu centralizēto koplietošanas IKT risinājumu atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām;

• PSPP uzlabojumi, lai radītu priekšnosacījumus portāla www.latvija.lv attīstībai, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģisko pieeju, kas balstīta uz mikroservisu, konteineru un atvērtā koda tehnoloģiju, izstrādājot tehniskās specifikācijas un nodrošinot izstrādes iepirkuma pārvaldību un autoruzraudzību;

• VIRSIS risinājuma pilnveidošana atbilstoši valsts IKT arhitektūras pārvaldības un valsts pārvaldes vajadzībām un VIRSIS papildinājumu izstrāde – Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei (VIRSIS 2. kārta).

5. Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tostarp identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām (M5).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus;

• veikt publiskās pārvaldes darbinieku mācību pasākumus;

• organizēt mācības, publicitātes un informēšanas pasākumus;

• izstrādāt stratēģiskos dokumentus.

6. ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektā "Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām" pilnveidoto klientu apkalpošanas procesu paplašināšana Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (turpmāk – VPVKAC), izmēģinājuma projekta ietvaros nodrošinot attālinātās, individuālās konsultācijas pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem VPVKAC paplašinātajā tīklā (M6).

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

• ieviest jaunu VPVKAC koplietošanas pakalpojumu klientu apkalpošanas procesā, tai skaitā ieviešot jaunu pakalpojumu sniegšanas kanālu ar trijām valsts pārvaldes iestādēm;

• nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu klientu apkalpošanas speciālistiem iespēju četros VPVKAC pakalpojuma saņemšanas punktos paplašinātajā tīklā (gan pakalpojumu centri, gan pašvaldību bibliotēkas pagastu līmenī, arī mobilās brigādes) veikt individuālu klientu apkalpošanu attālināti.

Projekta rezultāta rādītāji

Nr.

p. k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzmā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.

Atvieglojuma devēji, kuri atvieglojumu pārvaldībai izmanto AVISskaits0636

2.

Tirgotāji, kuri atvieglojumu nodrošināšanai izmanto AVISskaits0424

3.

Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu un IKT koplietošanas pakalpojumu skaits, kas izmanto būtiskos arhitektūras elementusskaits50130145

4.

Iedzīvotāju īpatsvars, kas informācijas ieguvei par valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanu elektroniskā veidā izmantotu portālu www.latvija.lv1%42 %52 %54 %

5.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv gada laikā autentificējušos unikālo lietotāju skaits2skaits500 000750 000800 000

6.

Atvieglojumu saņēmēji3, kuru atvieglojumi tiek pārvaldīti AVISskaits0119 000298 000

7.

Apstrādāto pieteikumu skaits, tai skaitā elektroniski dotās datu piekļuves atļaujasskaits0200300

8.

Sniegto attālināto, individuālo konsultāciju skaits VPVKAC paplašinātā tīklā izmēģinājuma projekta ietvarosskaits096192

Projekta iznākuma rādītāji

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Izveidoti un pilnveidoti darbības procesiskaits14

2.

Izveidota un ieviesta AVIS platformaskaits1

3.

Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un izmantoto atvieglojumu attēlošanai atvieglojuma saņēmējamskaits2

4.

Ieviests projektu pārvaldības ietvars, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībāmskaits1

5.

Risinājumu programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojumsskaits1

6.

Funkcionāli uzlabotas koplietošanas platformas un informācijas sistēmasskaits2

7.

Īstenoti mācību, informatīvie un publicitātes pasākumiskaits10

8.

Izveidota un ieviesta VIRSIS 2 Pieteikumu vadības sistēmaskaits1

9.

Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklāskaits4

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 999 376 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši.

Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 392 158 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums SAM rezultāta rādītājos

PIKTAPS 2. kārtas projektā ir plānots turpināt ERAF 2014.–2020. gada plānošanas perioda PIKTAPS 1. kārtas projektā iesāktos darbus, lai nodrošinātu uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību no IKT arhitektūras un SAM kopējo rādītāju izpildes viedokļa, kā arī sekmētu Publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālās arhitektūras principu īstenošanu visā ERAF 2014.–2020. gada plānošanas periodā un turpinātu PSPP, DEPP, DIP, VIRSIS un DPP risinājumu izstrādes autoruzraudzību. Paredzēts turpināt pārvaldīt no arhitektūras viedokļa mērķarhitektūru īstenojošo ERAF IKT projektu kopumu, koordinējot centralizēto koplietošanas platformu un koplietošanas risinājumu attīstību un efektīvu izmantošanu.

Tiek plānota līdzdalība VARAM īstenoto SAM projektu4 izvērtēšanas, saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības procesā, kā arī tās gaitā iegūto pieredzi izmantot ieviesto projektu pārvaldības ietvaru, tai skaitā IKT arhitektūras uzraudzības vajadzībām neatkarīgi no projektu finansēšanas avota.

Projektā paredzēts turpināt attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot ERAF IKT projektu ietvaros radītos un ieviestos risinājumus, tai skaitā identificējot sabiedrības vajadzības attiecībā uz valsts iestāžu sniegto pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un lietošanas ērtumu, kā arī apzinot valsts iestāžu piedāvājuma atbilstību sabiedrības gaidām un reaģējot uz tām, kā arī veikt sabiedrības un valsts pārvaldes darbinieku informēšanas un izglītošanas pasākumus.

Ieguldījumi projektā nepārklāsies ar PIKTAPS 1. kārtas projektā un Valsts reģionālās attīstības aģentūras veiktajiem ieguldījumiem projektā Nr. 2.2.1.1/17/I/015 "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" un projektā Nr. 2.2.1.1/17/I/009 "Vienotā datu telpa".

Projekta iznākumi un rezultāti ir vērsti uz šādu SAM mērķu sasniegšanu:

1) nodrošināt lietotājiem draudzīgus publiskos pakalpojumus;

2) nodrošināt publiskā sektora darbības efektivitāti;

3) nodrošināt valsts informācijas sistēmās esošo datu izmantošanu citās valsts un pašvaldību iestādēs, nepieprasot datu subjektiem iesniegt tos atkārtoti;

4) nodrošināt pasākuma ietvaros izveidojamo vai attīstāmo sistēmu automatizētu mijiedarbības procesu izveidi ar pašvaldību informācijas sistēmām;

5) radīt priekšnosacījumus publiskās pārvaldes rīcībā esošās informācijas izmantošanai ārpus publiskā sektora, tai skaitā lai nodrošinātu tās izmantošanu uzņēmējdarbībai, analīzei un citiem mērķiem.

Projekta ietvaros attīstāmie IKT risinājumi ir vērsti uz plašu sabiedrību un līdz ar to sniedz būtisku ieguldījumu SAM rezultāta rādītājos.

Īstenojot projekta darbības, tiks sniegts ieguldījums arī SAM rādītājos, pilnveidojot vienu un izveidojot 13 procesus (kopā 14 procesi), kā arī ieviešot VIRSIS 2 Pieteikumu vadības sistēmu, projektu pārvaldības ietvaru, AVIS un ar to saistītos e-pakalpojumus, kā arī funkcionāli uzlabojot centralizētās koplietošanas platformas un informācijas sistēmu un aprīkojot VPVKAC "attālinātā ierēdņa" klienta darba vietas.

Ieguldījums SAM rezultāta rādītāju sasniegšanā

Nr.

p. k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Izveidoti un pilnveidoti darbības procesiskaits14

2.

Izveidota un ieviesta AVIS platformaskaits1

3.

Izveidoti un ieviesti e-pakalpojumi pieejamo un izmantoto atvieglojumu attēlošanai atvieglojuma saņēmējamskaits2

4.

Funkcionāli uzlabotas koplietošanas platformas un informācijas sistēmasskaits2

5.

Izveidota un ieviesta VIRSIS 2 Pieteikumu vadības sistēmaskaits1

6.

Pilnveidoti pakalpojuma saņemšanas punkti ar iespēju nodrošināt klientiem iestādes speciālista attālinātas, individuālas konsultācijas pakalpojuma saņemšanu VPVKAC paplašinātajā tīklāskaits4

Projekta sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums 10 gadu periodā ir apmēram 23,6 milj. euro.

Projekta indikatīvie ieguvumi

Sociālekonomiskais ieguvums

Ekvivalents naudas izteiksmē (euro)

Aprēķins

AVIS, ietaupījumi no ēdināšanas pabalstu centralizētas pārvaldības4 580 52015 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kodu 6253 un 6322 summa) 10 gados

3 053 682 x 15 % = 458 052 euro/gadā

458 052 x 10 gadi = 4 580 520 euro

AVIS, ietaupījumi no transporta pakalpojumu kompensāciju centralizētas pārvaldības1 894 95015 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6292) 10 gados

1 263 301 x 15 % = 189 495 euro/gadā

189 495 x 10 gadi = 1 894 950 euro

AVIS, ietaupījumi no veselības aprūpes pabalstu un sociālās aprūpes centralizētas pārvaldības580 2505 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6252 + 6321)

Ietaupījumi plānoti, sākot ar sesto gadu pēc projekta beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, nākamajos 5 gados:

2 321 009 x 5 % = 116 050 euro/gadā (vidēji)

116 050 x 5 gadi = 580 250 euro

Kopā 10 gadu laikā 580 250 euro

AVIS, ietaupījumi no samaksas par aprūpi mājās centralizētas pārvaldības2 541 8505 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6411)

Ietaupījumi plānoti, sākot ar sesto gadu pēc projekta beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, nākamajos 5 gados:

10 167 401 x 5 % = 508 370 euro/gadā (vidēji)

508 370 x 5 gadi = 2 541 850 euro

Kopā 10 gadu laikā 2 541 850 euro

AVIS, ietaupījumi no samaksas par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju sniegto pakalpojumu centralizētas pārvaldības1 225 7505 % ietaupījums gadā no pašvaldību budžeta izpildes 2016. gadā (klasifikācijas kods 6412)

Ietaupījumi plānoti, sākot ar sesto gadu pēc projekta beigām. Pirmos 5 gadus ietaupījums ir 0 euro, nākamajos 5 gados:

4 903 007 x 5 % = 245 150 euro/gadā (vidēji)

245 150 x 5 gadi = 1 225 750 euro

Kopā 10 gadu laikā 1 225 750 euro

Atvieglojumu administrācijas resursu ietaupījumi pašvaldībās3 096 720Vidējās slodzes izmaksas gadā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09 %)

1122 euro/mēnesī x 12 = 13 464 euro/gadā

10 gados tiek iegūti 230 slodžu gadi, rēķinot, ka slodžu sadalījums pa gadiem ir šāds:

2 + 23 + 24 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 36 = 230

230 x 13 464 = 3 096 720 euro

Iestādes patērēto resursu (tai skaitā klientu apkalpošanai) samazinājums, pieaugot elektroniski saņemto pakalpojumu īpatsvaram, modernizējot e-pakalpojumus un ieviešot attālinātās konsultācijas pakalpojumu1 713 800Uzsākto pakalpojumu skaits gadā – 1 000 000

Laika patēriņš klienta apkalpošanai klātienē un pa pastu – 0,5 stundas

Valdības sektorā strādājošā vidējās darbinieka stundas izmaksas – 7 euro/stundā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09 %)

Papīra dokumenta aprites izmaksas – 14,22 euro

Elektroniska dokumenta aprites izmaksas – 2,14 euro

Ietaupījums attiecībā uz laiku un dokumentiem vienam e-pakalpojumam

0,5 x 7 + 14,22 – 2,14 = 15,58 euro

E-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 11 %

1 000 000 x 0,2 % x 15,58 = 31 160 euro/gadā

1 000 000 x 11 % x 15,58 = 1 713 800 euro

Sabiedrības laika un citu resursu patēriņa samazinājums, saņemot elektronizētus pakalpojumus un attālinātus pakalpojumus1 793 000Uzsākto pakalpojumu skaits gadā – 1 000 000

Ietaupītais laiks klātienes pakalpojuma saņemšanai (salīdzinot ar e-pakalpojuma izmantošanas laiku) ceļā uz klientu apkalpošanas centru – 2 stundas

Vidējās darbinieka stundas izmaksas valstī – 7 euro/stundā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09 %)

Ceļa izmaksas – 2,30 euro

Viena klātienes apmeklējuma izmaksas

2 x 7 + 2,30 = 16,30 euro

E-pakalpojumu izmantošanas gadījumu skaita lineārs pieaugums 10 gados no 0,2 % līdz 2 % gadā, kopā 11 %

1 000 000 x 0,2 % x 16,30 = 32 600 euro/gadā

1 000 000 x 11 % x 16,30 = 1 793 000 euro

Iestādes patērēto resursu samazinājums, ieviešot centralizētu dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu elektronisku pieņemšanu un apstrādi6 135 365Vidēji gadā tiek slēgti 438 datu apmaiņas līgumi

Laika patēriņš vienas starpresoru vienošanās noslēgšanai – līdz 12 mēnešiem

Darba apjoms visām iesaistītajām iestādēm – vidēji 480 cilvēkstundu

Ietaupītais laiks viena līguma izveidei un noslēgšanai – 300 stundas

Vidējās darbinieka stundas izmaksas valstī – 7 euro/stundā (ieskaitot darba devēja sociālo nodokli 24,09 %)

Ņemot vērā laika ietaupījumu, vidējo valsts iestāžu darbinieka stundu likmi un datu apmaiņas līgumu skaitu, gadā tiks radīti ieguvumi 919 800 euro apmērā:

300 x 7 x 438 = 919 800 euro/gadā

Kopumā projekta pārskata periodā sniedz 6,1 milj. euro ieguvumu (diskontētā vērtība)

Kopā23 562 205

Indikatīvie ieguvumi 10 gadu laikā (sociālekonomiskais indikatīvais lietderīgums – investīciju izmaksas – uzturēšanas izmaksas) ir 23 562 205 – 4 999 376 – 3 921 580 = 14 641 249 euro.


1 Sabiedriskā aptaujā iekļauts jautājums.

2 Pēc Valsts reģionālās attīstības aģentūras statistikas, "Latvija.lv unikālo lietotāju skaits (tūkst.), kas uzsākuši e-pakalpojumu" rādītājs "Lietotāju skaits, kas autentificējušies konkrētā gada ietvaros, tūkstošos".

3 Iedzīvotāju reģistra statistika http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/iedzivotaju-registrs.

4 Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumu Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 567Pieņemts: 31.10.2018.Stājas spēkā: 31.10.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.21
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302719
{"selected":{"value":"11.01.2021","content":"<font class='s-1'>11.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.01.2021","iso_value":"2021\/01\/11","content":"<font class='s-1'>11.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2019","iso_value":"2019\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2019.-10.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.10.2018","iso_value":"2018\/10\/31","content":"<font class='s-1'>31.10.2018.-05.11.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.01.2021
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)