Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 662

Rīgā 2018. gada 30. oktobrī (prot. Nr. 50 12. §)
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
18. panta desmito daļu, 19. panta 5.5 daļu
un 38. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikumu (turpmāk – deklarācija) veidlapu formu (1. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;

1.2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu (2. pielikums) un tās aizpildīšanas kārtību;

1.3. deklarācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma veidlapu formu (3. pielikums) un to aizpildīšanas kārtību;

1.4. kārtību, kādā nodokļa maksātājs saņem no Valsts ieņēmumu dienesta deklarācijas aizpildīšanai nepieciešamo valsts informācijas sistēmās esošo informāciju.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

2. Deklarācijā ietilpst:

2.1. gada ienākumu deklarācija D (turpmāk – deklarācija D);

2.2. deklarācijas D pielikumi:

2.2.1. taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1 (turpmāk – D1 pielikums);

2.2.2. taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu (turpmāk – neapliekamais minimums) un atvieglojumus, D11 (turpmāk – D11 pielikums);

2.2.3. fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi D2 (turpmāk – D2 pielikums);

2.2.4. fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi D21 (turpmāk – D21 pielikums);

2.2.5. ienākumi no saimnieciskās darbības D3 (turpmāk – D3 pielikums);

2.2.6. ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā, D31 (turpmāk – D31 pielikums);

2.2.7. attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem D4 (turpmāk – D4 pielikums).

3. Deklarācijā par ienākumu no kapitāla pieauguma ietilpst:

3.1. pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma (turpmāk – deklarācija DK);

3.2. deklarācijas DK pielikums "Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā" (turpmāk – deklarācijas DK pielikums);

3.3. gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija (turpmāk – ienākuma precizēšanas deklarācija GD).

4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs (turpmāk – nodokļa maksātājs), kurš ir Latvijas Republikas rezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā un ārvalstīs gūtos ienākumus (arī ar nodokli neapliekamos ienākumus). Nodokļa maksātājs, kurš ir Latvijas Republikas nerezidents, deklarācijā D un deklarācijā DK norāda taksācijas periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus.

5. Deklarācijā nodokļa aprēķinam summas norāda euro un centos. Ārvalstīs gūtos ienākumus un samaksāto nodokli ārvalstu valūtā pārrēķina euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu, kas ir spēkā ienākuma gūšanas dienas sākumā un nodokļa samaksāšanas dienas sākumā.

6. Nodokļu maksātājs deklarāciju D aizpilda šādā kārtībā:

6.1. aizpilda deklarācijas D pielikumus (izņemot D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 22. un 23. rindu, D31 pielikuma 16. un 17. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili);

6.2. aizpilda deklarācijas D 1., 2. un 3. rindu;

6.3. D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. aili, D21 pielikuma 6. aili, D3 pielikuma 29. rindu un D31 pielikuma 16. rindu aizpilda šādi: no taksācijas gada bruto ienākumiem (deklarācijas D 3. rinda) un ienākumam pielīdzināto aizdevumu kopsummas aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, aprēķināto nodokli dala ar deklarācijas D 3. rindā norādīto ienākumu kopsummu un reizina ar 100. Nodokļa likmi noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata;

6.4. aizpilda D11 pielikuma 7. aili (ja deklarē ienākumam pielīdzināto aizdevumu), D2 pielikuma 11. un 12. aili, D21 pielikuma 6. un 7. aili, D3 pielikuma 29. un 30. rindu, D31 pielikuma 16. un 17. rindu un D4 pielikuma 10., 11. un 12. aili;

6.5. aizpilda deklarāciju D no 4. līdz 23. rindai.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

7. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka elektroniskās deklarēšanas sistēmā nodokļa maksātājam ir pieejama šāda deklarācijas aizpildīšanai nepieciešama informatīva rakstura informācija, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no ienākuma izmaksātāju iesniegtajiem paziņojumiem par fiziskajai personai izmaksātajām summām (turpmāk – paziņojums), privātajiem pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtā informācija par fiziskās personas attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem:

7.1. dati par ienākuma izmaksātāju un ienākuma saņēmēju;

7.2. ienākuma veids;

7.3. ienākuma gūšanas periods un izmaksas datums;

7.4. bruto ieņēmumi;

7.5. neapliekamie ienākumi;

7.6. darba devēja piemērotais neapliekamais minimums, atvieglojumi un attaisnotie izdevumi;

7.7. ienākums, no kura aprēķināts nodoklis;

7.8. ieturētais nodoklis;

7.9. privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas (atbilstoši informācijai, ko snieguši privātie pensiju fondi, ar kuriem Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.10. veiktie apdrošināšanas prēmiju maksājumi (atbilstoši informācijai, ko sniegušas apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgts līgums par informācijas sniegšanu);

7.11. neapliekamais minimums;

7.12. solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā (atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);

7.13. veiktie attaisnotie izdevumi par izglītības iegūšanu (atbilstoši informācijai, ko sniegušas vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādes);

7.14. veiktie attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, izglītības iegūšanu un bērnu interešu izglītību (atbilstoši informācijai, ko nodokļu maksātājs elektroniski iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā).

8. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina, ka mēneša laikā pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas, bet ne agrāk kā pieprasījuma saņemšanas gada 1. martā nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju aizpilda papīra formā, var saņemt šo noteikumu 7. punktā minēto informāciju (izņemot informāciju par solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, – to var saņemt ne agrāk kā pieprasījuma saņemšanas gada 1. aprīlī).

II. Deklarācijas D1 pielikuma aizpildīšanas kārtība

9. D1 pielikumu aizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus (izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības un ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus) Latvijas Republikā. D1 pielikumu aizpilda, pamatojoties uz darba devēja vai cita ienākumu izmaksātāja izsniegto paziņojumu, ienākumu izmaksas dokumentiem, kā arī citiem dokumentiem, kuri apliecina ienākumu saņemšanu.

10. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai šādiem atbalsta veidiem:

10.1. valsts atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai;

10.2. valsts atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai;

10.3. valsts atbalsts lopkopībai.

11. Ja nodokļa maksātājs nav saimnieciskās darbības veicējs, D1 pielikumā nav jānorāda summas, kuras par taksācijas gadu ir saņemtas kā valsts atbalsts un Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem no Eiropas Lauksaimniecības fonda šādiem atbalsta veidiem:

11.1. mežu ekonomiskās vērtības uzlabošanai;

11.2. infrastruktūrai, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu;

11.3. lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējai apmežošanai;

11.4. mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai un preventīvo pasākumu ieviešanai.

12. D1 pielikumu aizpilda šādi:

12.1. 1. ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda visu taksācijas gadā gūto ienākumu (arī konkursos un sacensībās saņemtās balvas, autoratlīdzību (honorāru), pensijas, slimības pabalstus, kā arī neapliekamos ienākumus) gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu;

12.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda, novērtējot naudas izteiksmē, visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, kas gūti naudā, natūrā un pakalpojumu veidā. Ja deklarācijas aizpildīšanai izmanto paziņojumu, šajā ailē ieraksta paziņojuma 5. rindā norādīto summu;

12.3. 3. ailē "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus (apdrošināšanas atlīdzības, ienākumus no valsts un pašvaldību parādzīmēm, normatīvajos aktos noteiktos pabalstus, kas izmaksāti no budžeta, no mantojuma gūto ienākumu, no budžeta līdzekļiem piešķirtās mācību iestāžu stipendijas, uzturlīdzekļus, no darba devēja saņemto bēru pabalstu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros un citus šā likuma 9. pantā noteiktos neapliekamo ienākumu veidus). Šajā ailē ieraksta paziņojuma 6. rindā norādīto summu, kā arī paziņojuma 13. rindā norādīto dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summu;

12.4. 4. ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 10. rindā norādīto summu;

12.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norāda darba devēja no darbinieka līdzekļiem veiktās iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto normu ietvaros. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 11. un 12. rindā norādīto summu;

12.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi – autoru izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 14. rindā norādīto summu;

12.7. 7. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar maksājumu dokumentiem apliecinātos izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, nepārsniedzot D1 pielikuma 2. ailē norādīto summu;

12.8. 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norāda apliekamos ienākumus, kas aprēķināti, no bruto ieņēmumiem (2. aile) atņemot izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (3., 6. un 7. aile);

12.9. 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par konkrēto ienākuma veidu. Šajā ailē ieraksta paziņojuma 16. rindā norādīto summu.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

13. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt D1 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

14. D1 pielikuma rindā "Kopā" norāda visu ienākumu kopsummu.

15. Konkursos un sacensībās saņemto balvu kopsummu norāda D1 pielikuma 2. ailē "Bruto ieņēmumi", bet šo balvu neapliekamo daļu norāda D1 pielikuma 3. ailē "Neapliekamie ienākumi". Apliekamo ienākumu no gūtajām balvām norāda D1 pielikuma 6. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

15.1 Nodokļa maksātājs, kam saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 28. panta 18. punktu ir noteikts pienākums palielināt taksācijas gada ar nodokli apliekamo ienākumu, attiecīgo ienākuma palielinājumu norāda D1 pielikuma 2. ailē "Bruto ieņēmumi" un 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas".

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

III. Deklarācijas D11 pielikuma aizpildīšanas kārtība

16. D11 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā ir guvis ar nodokli apliekamus ienākumus Latvijas Republikā un ārvalstī, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus (piemēram, ienākumus no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas, ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, ja persona izmanto likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēt saimniecisko darbību, ienākumam pielīdzināmos aizdevumus, kā arī ienākumus no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums). Nodokļa maksātājs D11 pielikumā nenorāda Latvijas Republikā gūtos ienākumus, no kuriem nodoklis ir ieturēts ienākuma izmaksas vietā.

17. D11 pielikumu aizpilda šādi:

17.1. 1. ailē "Ienākumu gūšanas vieta un veids" norāda taksācijas gadā gūto ar nodokli apliekamo ienākumu gūšanas vietu (ierakstot arī informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu, ja tāds ir piešķirts) un veidu;

17.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē taksācijas gadā gūtos ar nodokli apliekamos ienākumus, kuriem nepiemēro neapliekamo minimumu un atvieglojumus;

17.3. 3. aili "Izdevumu norma – 25 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kurš guvis ienākumus no augoša meža pārdošanas. Ailē norāda izdevumu apmēra summu, kura saistīta ar meža atjaunošanu, piemērojot izdevumu normu 25 procentu apmērā no bruto ieņēmumiem (2. aile);

17.4. 4. aili "Izdevumu norma – 50 %" aizpilda tikai nodokļa maksātājs, kurš guvis ienākumus no kokmateriālu pārdošanas. Ailē norāda izdevumu apmēra summu, kura saistīta ar kokmateriālu sagatavošanu un pārdošanu, piemērojot izdevumu normu 50 procentu apmērā no bruto ieņēmumiem (2. aile);

17.5. 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanu" norāda ar dokumentiem apliecinātus izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu, ja nav aizpildīta 3. vai 4. aile;

17.6. 6. ailē "Apliekamie ienākumi" norāda apliekamos ienākumus, kas aprēķināti, no bruto ieņēmumiem (2. aile) atņemot izdevumus, kas saistīti ar ienākumu gūšanu (3., 4. vai 5. aile);

17.7. 7. ailē "Nodokļa likme" norāda attiecīgajam ienākumam piemērojamo nodokļa likmi taksācijas gadā. Nodokļa maksātājs, kurš aizdevuma izsniegšanas dienā ir aizdevēja darbinieks, valdes vai padomes loceklis, norādot nodokļa likmi ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem, to aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam un iegūtajai likmei pieskaita likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta vienpadsmitajā daļā noteikto papildlikmi;

17.8. 8. ailē "Aprēķinātais nodoklis" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (6. aile) reizinot ar nodokļa likmi (7. aile);

17.9. 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norāda avansā samaksātās vai ieturētās iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas par attiecīgajā pielikuma rindā norādītajiem ienākumiem. Šajā ailē ieraksta arī ārvalstīs samaksāto nodokli, kurš nepārsniedz 8. ailē norādīto aprēķināto nodokli;

17.10. 10. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko nosaka, no aprēķinātā nodokļa (8. aile) atņemot avansā samaksāto (ieturēto) nodokli (9. aile). Pārmaksāto nodokli ieraksta, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

IV. Deklarācijas D2 pielikuma aizpildīšanas kārtība

18. D2 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā guvis ienākumus ārvalstīs, kuriem piemērojama likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kā arī guvis ienākumus ārvalstīs, kuri Latvijas Republikā nav apliekami ar nodokli. Nodokļa maksātājs, kurš ienākumus guvis vienā vai vairākās ārvalstīs, par katru citā valstī gūto ienākuma veidu aizpilda atsevišķu D2 pielikuma rindu.

19. D2 pielikumu aizpilda šādi:

19.1. 1. ailē "Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs" norāda ārvalsti, kurā gūti ienākumi, un informāciju par ienākuma izmaksātāju – juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un ienākuma izmaksātāja adresi;

19.2. 2. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – ienākumu veids" norāda taksācijas gadā ārvalstīs gūto ienākumu veidu;

19.3. 3. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – ienākumu saņemšanas datums" norāda datumu, kurā gūts ienākums. Ja no viena izmaksātāja taksācijas gada laikā vairākkārt gūts viena veida ienākums vai gūts algota darba ienākums, ieraksta pēdējo datumu, kurā ienākums gūts;

19.4. 4. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)" norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, kas izteikti ārvalstu valūtā;

19.5. 5. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro" norāda ārvalstīs gūtos ienākumus, kas izteikti euro;

19.6. 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norāda algota darba ienākumus par darba pienākumu veikšanu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītajai daļai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, vai valstī, ar kuru Latvijas Republikai ir noslēgta un stājusies spēkā Konvencija par dubultās aplikšanas ar nodokļiem un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – nodokļu konvencija), vai ja gūtais ienākums saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvots no nodokļa samaksas Latvijas Republikā vai saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. pantu ir neapliekams ienākums. Ja tiek aizpildīta 6. aile, tad 7.–12. aili neaizpilda;

19.7. 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norāda veiktos valsts sociālās apdrošināšanas maksājumus vai līdzīgus citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu normatīvajos aktos noteiktos maksājumus;

19.8. 8. ailē "Autoru izdevumi un citi izdevumi" norāda autoru izdevumus atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanu noteiktajam apmēram un citus izdevumus, kas saistīti ar šā ienākuma gūšanu;

19.9. 9. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa ārvalstu valūtā" norāda ārvalstīs samaksāto nodokli un valūtu;

19.10. 10. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa euro" norāda ārvalstīs samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli vai tam analogu nodokli, izteiktu euro;

19.11. 11. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – nodokļa likme" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam;

19.12. 12. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (5.–8. aile) reizinot ar nodokļa likmi (11. aile).

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

V. Deklarācijas D21 pielikuma aizpildīšanas kārtība

20. D21 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš ir bijis nodarbināts (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa un guvis ienākumus ārvalstīs. D21 pielikumu aizpilda šādi:

20.1. 1. ailē "Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta" norāda valsti, kurā gūti ienākumi (tas ir, valsti, ar kuras karogu kuģis kuģo), kā arī informāciju par ienākuma izmaksātāju (darba devēja – juridiskās personas nosaukumu un adresi);

20.2. 2. ailē "Bruto ieņēmumi" norāda naudas izteiksmē visus taksācijas gadā gūtos ienākumus, ko guvis nodokļa maksātājs, strādājot uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa;

20.3. 3. ailē "Ienākumu gūšanas periods" norāda ienākumu gūšanas perioda sākuma datumu un beigu datumu. Ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir bijis nodarbināts vairākus periodus (ar pārtraukumiem), par katru nodarbinātības periodu aizpilda atsevišķu rindu;

20.4. 4. ailē "Mēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients" norāda mēneša minimālajai darba algai piemērojamo koeficientu, kas atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. panta ceturtajā daļā noteiktajām normām: virsniekiem – 2,5, pārējam personālam – 1,5;

20.5. 5. ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norāda nodokļa maksātāja nodarbinātības periodā gūto ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamo ienākumu, ko aprēķina, minimālo mēneša darba algu reizinot ar 4. ailē norādīto koeficientu un reizinot ar nodarbinātības periodu, kas izteikts mēnešos un dienās. Ja nostrādāts nepilns mēnesis, vienas dienas normu aprēķina, mēneša normu dalot ar kalendāra dienu skaitu mēnesī;

20.6. 6. ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – nodokļa likme" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam;

20.7. 7 ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" norāda nodokļa summu, kas aprēķināta, apliekamos ienākumus (5. aile) reizinot ar nodokļa likmi (6. aile);

20.8. 8. aili "Ārvalstī samaksātais nodoklis" aizpilda, ja no darbinieka ienākuma ir ieturēts (samaksāts) nodoklis ārvalstī. Norāda ārvalstī samaksātā nodokļa daļu atbilstoši ienākumam, no kura aprēķina nodokli Latvijas Republikā. Ja nodoklis ārvalstī nav ieturēts (samaksāts), 8. aili neaizpilda.

VI. Deklarācijas D3 pielikuma aizpildīšanas kārtība

21. D3 pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, pamatojoties uz saimnieciskās darbības uzskaites datiem.

21.1 Ja nodokļa maksātājs papildus lauksaimnieciskajai ražošanai veic arī citu saimniecisko darbību un vēlas lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus segt no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem, tad D3 pielikuma 3., 4., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 17. un 18. rindu neaizpilda un attiecīgajā laukā izdara atzīmi, apstiprinot, ka šādas tiesības tiek izmantotas atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

22. D3 pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. rindā norāda datus, kas attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu:

22.1. 1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda taksācijas gada lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumus, tai skaitā:

22.1.1. 1.1. rindā "Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas" norāda taksācijas gada ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.1 daļu (izņemot ieņēmumus no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības);

22.1.2. 1.2. rindā "Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības" norāda taksācijas gada ieņēmumus no zivju audzēšanas privātajās ūdenstilpēs vai nodokļa maksātāja lietošanā nodotās ūdenstilpēs (akvakultūra);

22.1.3. 1.3. rindā "Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda ieņēmumus no lauku tūrisma saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 3.2 daļu;

22.1.4. 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām, kā arī ieņēmumos pakāpeniski atzītajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

22.2. 2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu" norāda izdevumus, kas pilnībā attiecināmi uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Ja nodokļa maksātājs veic arī citu saimniecisko darbību un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, to nosaka proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem, tai skaitā:

22.2.1. 2.1. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro pilnā apmērā" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.2 daļā minēto izdevumu summu. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

22.2.2. 2.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru;

22.3. 3. rindā "Izdevumu ierobežojums" norāda izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 1. rindā ierakstīto summu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 3. rindu neaizpilda;

22.4. 4. rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu" ieraksta:

22.4.1. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 3. rindā norādīto skaitli;

22.4.2. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2.1. rindā ierakstītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 3. rindā norādīto skaitli;

22.4.3. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 3. rindā ierakstītā izdevumu ierobežojuma summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 3. rindā norādīto skaitli un 2.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 3. rindā norādīto skaitli;

22.4.4. 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, no kuras atskaitīta 2. rindā norādītā izdevumu summa un pieskaitītas uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli11. panta 3.3 daļu;

22.4.5. "0", ja 4. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;

22.5. 5. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda neapliekamos ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Neapliekamie ienākumi ir vienādi ar 4. rindā norādīto vērtību, nepārsniedzot 3000 euro. Tos ieraksta tikai tad, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir guvis ienākumus no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;

22.6. 6. rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 4. un 5. rindā norādīto skaitļu starpību;

22.7. 7. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 1. rindas atskaitot 1.4., 2. un 4. rindā norādīto skaitļu summu, aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "–1";

22.8. 8. rindu "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" aizpilda, ja 2. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 3. rindā norādīto skaitli un ir aizpildīta 6. rinda. 2. un 8. rindā norādītā summa nevar būt lielāka par 3. rindā norādīto skaitli. 8. rindā ieraksta D3 pielikuma sadaļas "Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu" (turpmāk – zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskats) I daļas "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" 3. ailē norādīto summu. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 6. rindā norādīto summu, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu (3. rinda);

22.9. 9. rindā "Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" ieraksta 6. un 8. rindā norādīto skaitļu starpību, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu (3. rinda);

22.10. 10. rindā "Neapliekamie ienākumi" norāda neapliekamos ienākumus no saimnieciskās darbības (piemēram, valsts un pašvaldību izmaksātās kompensācijas).

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

23. D3 pielikuma 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17. rindā norāda datus par saimniecisko darbību (izņemot lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu):

23.1. 11. rindā "Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no pārējās saimnieciskās darbības;

23.2. 12. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta izdevumus, kas saistīti ar 11. rindā norādīto ieņēmumu gūšanu. Ja nodokļa maksātājs nodarbojas arī ar lauksaimniecisko ražošanu vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu un nav precīzi zināms, kāda kopējo izdevumu daļa attiecas uz citiem saimnieciskās darbības veidiem, to nosaka proporcionāli šiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, tai skaitā:

23.2.1. 12.1. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.2 daļā minēto izdevumu summu. Izdevumos iekļauj arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona maksājusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu;

23.2.2. 12.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;

23.3. 13. rindā "Izdevumu ierobežojums" ieraksta izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 11. rindā norādīto summu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 13. rindu neaizpilda;

23.4. 14. rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu" ieraksta:

23.4.1. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 13. rindā norādīto skaitli;

23.4.2. 11. un 12.1. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 13. rindā norādīto skaitli;

23.4.3. 11. un 13. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 13. rindā norādīto skaitli un 12.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 13. rindā norādīto skaitli;

23.4.4. 11. un 12. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitītas uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli11. panta 3.3 daļu;

23.4.5. "0", ja 14. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;

23.5. 15. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 11. rindas atskaitot 12. un 14. rindā norādīto skaitļu summu, aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "–1";

23.6. 16. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata II daļas "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem" 3. ailē norādīto summu, ja 12. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 13. rindā norādīto skaitli. Minētā summa nedrīkst būt lielāka par 14. rindā norādīto skaitli, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu (13. rinda);

23.7. 17. rindā "Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citiem saimnieciskās darbības veidiem" ieraksta 14. un 16. rindā norādīto skaitļu starpību.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

23.1 D3 pielikuma 19., 20., 20.1., 20.2., 21., 22., 23., 24. un 25. rindā datus par saimniecisko darbību norāda tikai tad, ja nodokļa maksātājs vēlas aprēķināt kopējos ienākumus no saimnieciskās darbības un segt lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumus no citiem ienākumiem:

23.1 1. 19. rindā "Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 1. un 1.4. rindā norādīto skaitļu starpību, kurai pieskaitīta 11. rindā norādītā ieņēmumu summa;

23.1 2. 20. rindā "Kopā saimnieciskās darbības izdevumi" ieraksta 2. un 12. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 3. 20.1. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā" ieraksta 2.1. un 12.1. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 4. 20.2. rindā "Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu" ieraksta 2.2. un 12.2. rindā norādīto skaitļu summu;

23.1 5. 21. rindā "Izdevumu ierobežojums" ieraksta izdevumu ierobežojuma summu, kuru aprēķina, 1. un 11. rindas kopsummu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā minēto izdevumu ierobežojuma apmēru. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 21. rindu neaizpilda;

23.1 6. 22. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu" ieraksta:

23.16.1. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par vai vienāds ar 21. rindā norādīto skaitli;

23.16.2. 19. un 20.1. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20.1. rindā norādītais skaitlis ir vienāds ar vai lielāks par 21. rindā norādīto skaitli;

23.16.3. 19. un 21. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 21. rindā norādīto skaitli un 20.1. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli;

23.16.4. 19. un 20. rindā norādīto skaitļu starpību, tai pieskaitot 27. rindā norādīto vērtību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli11. panta 3.3 daļu;

23.16.5. "0", ja 22. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;

23.1 7. 23. rindu "Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem" aizpilda, ja, no 19. rindas atskaitot 22. rindu vai no 19. rindas atskaitot 20. rindu (ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu), aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. Aprēķināto negatīvo vērtību ieraksta kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "–1";

23.18. 24. rindā "Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem" norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļas "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu" 3. ailē norādīto vērtību, ja 20. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 21. rindā norādīto skaitli. Minētā vērtība nedrīkst būt lielāka par 22. rindā norādīto skaitli;

23.1 9. 25. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta D3 pielikuma 22. un 24. rindā norādīto skaitļu starpību.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā, kas grozīta ar MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

24. (Svītrots ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

25. D3 pielikuma 18., 26., 27., 28., 29. un 30. rindu aizpilda visi nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā:

25.1. 18. rindā "Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības" ieraksta D3 pielikuma 9. un 17. rindā norādīto skaitļu summu;

25.2. 26. rindā "Nodokļa avanss" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības aprēķināto avansa apmēru. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad šajā rindā norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēra un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam) kopsummu;

25.3. 27. rindā "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ko fiziskā persona veikusi par sevi kā par pašnodarbinātu personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), atbilstoši ceturkšņa ziņojumam par pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. D3 pielikuma 4. un 14. rindā pie apliekamā ienākuma pieskaitītā valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu summa kopā nedrīkst pārsniegt šajā rindā norādīto summu;

25.4. 28. rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 2.1 daļā noteikto minimālo nodokli no saimnieciskās darbības. 28. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

25.5. 29. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" ieraksta minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot 28. rindā norādīto summu ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 29. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

25.6. 30. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 18. un 29. rindā norādīto skaitļu starpību vai, ja ir aizpildīta 25. rinda, 25. un 29. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0". Ja 28. un 29. rindu neaizpilda, tad 30. rindā ieraksta 18. vai 25. rindā norādīto skaitli.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

26. Nodokļa maksātāja taksācijas gada saimnieciskās darbības izdevumu daļu, kas pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā norādīto izdevumu ierobežojuma apmēru, un zaudējumus no saimnieciskās darbības norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskatā atsevišķi pa pirmstaksācijas gadiem (ne vairāk par trim pirmstaksācijas gadiem vai, ja nodokļa maksātājs ir reģistrēts un veic saimniecisko darbību saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu noteiktā īpaši atbalstāmajā teritorijā laikposmā, kad attiecīgajai teritorijai ir īpaši atbalstāmās teritorijas statuss, ne vairāk par sešiem gadiem):

26.1. saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas – zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I daļā "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas";

26.2. saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citas saimnieciskās darbības – zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata II daļā "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem".

27. Nodokļa maksātājs, kurš taksācijas gadā saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas izvēlas segt no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, kopējos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu (arī no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas) norāda zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļā "Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu". Šajā gadījumā nodokļa maksātājs nepiemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums taksācijas gadā netiek segts pilnā apmērā, tos sedz taksācijas gadam sekojošos gados, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

28. Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata I un II daļu aizpilda šādi:

28.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums;

28.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu;

28.3. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu. Ja saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas sedz no pārējās saimnieciskās darbības ienākumiem, sedzamo apmēru norāda, ievērojot uz katru ienākuma veidu attiecināmo  proporcionālo sadalījumu un hronoloģiju. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;

28.4. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

28.1 Zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata III daļu aizpilda šādi:

28.11. 1. aili "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" neaizpilda;

28.12. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā;

28.13. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no visiem saimnieciskās darbības veidiem kopā. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru;

28.14. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā pārskata III daļas 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

(MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Deklarācijas D31 pielikuma aizpildīšanas kārtība

29. D31 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuri veic saimniecisko darbību un kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā.

30. D31 pielikumu aizpilda šādi:

30.1. 1. rindā "Taksācijas gada ieņēmumi" ieraksta taksācijas gadā gūtos ieņēmumus no saimnieciskās darbības, izņemot 1.1. rindā norādītos ieņēmumus. 1.1. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" norāda taksācijas gada ieņēmumus no saņemtajām valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta summām lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.2. 2. rindā "Taksācijas gada izdevumi" ieraksta taksācijas gada izdevumus, kas saistīti ar saimnieciskās darbības ieņēmumu gūšanu, tai skaitā:

30.2.1. 2.1. rindā "Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.2 daļā noteikto izdevumu summu (tai skaitā nodokļa maksātāja veiktās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu), izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu summu;

30.2.2. 2.2. rindā "Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot izdevumu ierobežojumu" norāda izdevumus, kuriem piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.1 daļā noteikto izdevumu ierobežojuma apmēru, tai skaitā ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu summu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.5 daļā minētos zinātnes, literatūras un mākslas darbu autoru un izpildītāju izdevumus, kuri saistīti ar šo darbu radīšanu, izdošanu, izpildīšanu vai citādu izmantošanu;

30.3. 3. rindā "Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības" ieraksta 1. un 2. rindā norādīto skaitļu starpību. Zaudējumus norāda, pirms skaitļa liekot mīnusa zīmi;

30.4. 4. rindā "Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi" norāda izdevumus, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. pantam;

30.5. 5. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) palielinošas (samazinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā:

30.5.1. 5.1. rindā "Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norāda par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās un veiktās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā par pašnodarbināto personu (tai skaitā pašnodarbinātā iemaksas pensiju apdrošināšanai), ja grāmatvedības uzskaitē šī summa ir iekļauta izdevumos;

30.5.2. 5.2. rindā "Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa" norāda pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu;

30.5.3. 5.3. rindā "Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem" norāda pārējās apliekamo ienākumu palielinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam, kas nav iekļautas 4. rindā;

30.6. 6. rindā "Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa" ieraksta apliekamo ienākumu (zaudējumu) samazinošas (palielinošas) summas saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantu, tai skaitā:

30.6.1. 6.1. rindā "Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summa" norāda pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piekto daļu un 11.5 pantu;

30.6.2. 6.2. rindā "Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem" norāda pārējās apliekamo ienākumu samazinošās korekcijas atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 pantam;

30.7. 7. rindā "Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts" ieraksta 3., 4. un 5. rindā norādīto skaitļu summu, no kuras atskaitīta 6. rindā norādītā summa;

30.8. 8. rindā "Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums" ieraksta apliekamā ienākuma ierobežojuma summu, kuru aprēķina, no 1. rindā norādītās summas, kuru reizina ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta 6.1 daļā norādīto ienākuma ierobežojumu, atņemot 1.1. rindā norādīto summu, kuru reizina ar 80 %. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 8. rindu neaizpilda. Ja 8. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0";

30.9. 9. rindu "Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus" aizpilda, ja koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā izdevumus, kas atskaitāmi pilnā apmērā, ir mazāks par 8. rindā norādīto summu. 9. rindā ieraksta 1. un 5.1. rindā norādīto skaitļu summu, no kuras atskaitīta 2.1. un 6.1. rindā norādīto skaitļu summa. Ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu, tad 9. rindu neaizpilda;

30.10. 10. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmās daļas 1. punktā minēto neapliekamo ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja nodokļa maksātājs gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas un citiem saimnieciskās darbības veidiem, tas norāda likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktā minēto neapliekamo ienākumu, samazinot to proporcionāli lauksaimnieciskās ražošanas vai lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas ieņēmumiem kopējos saimnieciskās darbības ieņēmumos, bet neņemot vērā summas, kas saņemtas kā valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai;

30.11. 11. rindu "Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" aizpilda, ja aprēķina rezultāts ir negatīvs skaitlis. 11. rindā ieraksta:

30.11.1. 9. un 7. rindā norādīto skaitļu starpību, ja ir aizpildīta 9. rinda;

30.11.2. 7. un 8. rindā norādīto skaitļu starpību, ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rindā norādītais skaitlis ir mazāks par 8. rindā norādīto skaitli;

30.11.3. 7. rindā aprēķināto negatīvo vērtību, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

30.11.4. "0", ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu un 7. rindā ir pozitīvs skaitlis;

30.11.5. aprēķināto negatīvo vērtību kā pozitīvu skaitli, reizinot aprēķina rezultātu ar "–1";

30.12. 12. rindu "Iepriekšējo gadu zaudējumi, izdevumu ierobežojuma pārsniegums un koriģētais ienākums, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības" aizpilda, ja vienlaikus izpildīti šādi nosacījumi:

30.12.1. nav aizpildīta 9. rinda;

30.12.2. 7. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 8. rindā norādīto skaitli;

30.12.3. 7. un 10. rindā norādīto skaitļu starpība ir pozitīvs skaitlis;

30.13. 12. rindā ieraksta D31 pielikuma zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskata 3. ailē norādīto summu, kas nevar būt lielāka par 7. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību un 7. un 8. rindā norādīto skaitļu starpību;

30.14. 13. rindā "Apliekamais ienākums" ieraksta:

30.14.1. 8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību, ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rindā norādītais skaitlis ir mazāks vai vienāds par 8. rindā norādīto skaitli;

30.14.2. 9. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību, ja ir aizpildīta 9. rinda;

30.14.3. 7. rindā norādīto skaitli, no kura atskaitīta 10. un 12. rindā norādīto skaitļu summa, ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rindā norādītais skaitlis ir lielāks par 8. rindā norādīto skaitli;

30.14.4. 7. rindā norādīto skaitli, no kura atskaitīta 10. un 12. rindā norādīto skaitļu summa, ja piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta 3.3 daļu;

30.14.5. "0", ja 13. rindā aprēķināts negatīvs skaitlis;

30.15. 14. rindā "Nodokļa avanss" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības aprēķināto avansa apmēru. Ja saimnieciskā darbība reģistrēta Latvijas Republikā un atsevišķus saimnieciskās darbības ienākumus gūst ārvalstī, kur no saimnieciskās darbības ienākumiem ir ieturēts nodoklis, tad šajā rindā norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa no saimnieciskās darbības avansa apmēra un ārvalstīs samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (vai tam atbilstoša nodokļa) summas (bet ne vairāk par summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli par ārvalstīs gūto ienākumu, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam) kopsummu;

30.16. 15. rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta 2.1 daļā noteikto minimālo nodokli no saimnieciskās darbības. 15. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

30.17. 16. rindā "Minimālais apliekamais ienākums" norāda minimālo apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, dalot 15. rindā norādīto summu ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru aprēķina atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam. 16. rindu neaizpilda, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā ir veicis iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darbiniekiem vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par sevi kā par pašnodarbinātu personu, taksācijas gadā vai pirmstaksācijas gadā ir reģistrējis saimniecisko darbību, taksācijas gadā ir izbeidzis saimniecisko darbību vai pabeidzis likvidācijas procesu;

30.18. 17. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" ieraksta 13. un 16. rindā norādīto skaitļu starpību. Ja aprēķinātā starpība ir negatīvs skaitlis, minētajā rindā norāda "0". Ja 15. un 16. rindu neaizpilda, tad 17. rindā ieraksta 13. rindā norādīto skaitli.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

31. D31 pielikuma zaudējumu un izdevumu pārsnieguma pārskatu aizpilda šādi:

31.1. 1. ailē "Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radies" norāda gadu, kurā nodokļa maksātājam ir radušies saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums;

31.2. 2. ailē "Līdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums" norāda pirmstaksācijas gadā (kurā ir radušies zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums) aprēķinātos saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu;

31.3. 3. ailē "Zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadā" taksācijas gadā, par kuru aizpilda deklarāciju, norāda segtos iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu. Norādāmā summa nedrīkst pārsniegt apliekamos ienākumus, ņemot vērā izdevumu ierobežojuma apmēru (8. rinda);

31.4. 4. ailē "Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem" norāda uz nākamajiem taksācijas gadiem pārskaitāmo zaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma apmēru, ko aprēķina kā attiecīgā taksācijas gada pārskata 2. un 3. ailē norādīto skaitļu starpību.

VIII. Deklarācijas D4 pielikuma aizpildīšanas kārtība

32. D4 pielikumu aizpilda nodokļa maksātāji, kuriem taksācijas gadā ir bijuši izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai un kuri vēlas iekļaut šos izdevumus iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķinā. Šā pielikuma aizpildīšanai izmanto attaisnojuma dokumentus, kuri apliecina izglītības, ārstniecisko izdevumu, ziedojumu un dāvinājumu, ziedojumu un dāvinājumu politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai samaksu (piemēram, kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, kredītiestādes rēķinu izraksti). Par saviem un katra ģimenes locekļa attaisnotajiem izdevumiem aizpilda atsevišķu D4 pielikumu. Nodokļa maksātājs par ģimenes locekli iekļauj attaisnotos izdevumus tikai par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

33. D4 pielikumu par taksācijas gadu aizpilda šādi:

33.1. 1. ailē "Attaisnojuma dokumenta datums" norāda attaisnojuma (maksājuma) dokumenta par taksācijas gadā saņemtajiem attaisnotajiem izdevumiem izdošanas datumu – dienu, mēnesi, gadu;

33.2. 2. ailē "Attaisnojuma dokumenta numurs" norāda maksājuma dokumenta numuru;

33.3. 3. ailē "Pakalpojuma sniedzēja/ienākuma saņēmēja reģistrācijas numurs vai personas kods" norāda pakalpojuma sniedzēja vai ienākuma saņēmēja identifikācijas datus – juridiskajai personai nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru vai fiziskajai personai personas kodu vai ārstniecības personas identifikatoru;

33.4. 4. ailē "Pakalpojuma sniedzēja/ienākuma saņēmēja nosaukums vai vārds, uzvārds" norāda juridiskās personas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu;

33.5. 5. ailē "Attaisnotie izdevumi par izglītību" norāda taksācijas gada maksājuma dokumentā norādītos izdevumus par izglītību;

33.6. 6. ailē "Attaisnotie izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norāda attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ārstniecisko pakalpojumu. Ja nodokļa maksātājam, iesniedzot attaisnojuma dokumentu, daļu no ārstnieciskajiem pakalpojumiem ir atmaksājis apdrošinātājs, tad šajā ailē norāda apdrošinātāja neatmaksāto daļu;

33.7. 8. ailē "Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem" ieraksta attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ziedojumiem un dāvinājumiem (izņemot ziedojumus un dāvinājumus politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai);

33.8. 9. ailē "Attaisnotie izdevumi par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai" ieraksta attaisnojuma dokumentā norādīto summu par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;

33.9. rindu "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" aizpilda šādi:

33.9.1. 5. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par izglītību;

33.9.2. 6. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;

33.9.3. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 5. un 6. ailē norādīto skaitļu summu;

33.9.4. 8. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ziedojumiem un dāvinājumiem;

33.9.5. 9. ailē norāda taksācijas gada izdevumu kopsummu par ziedojumiem un dāvinājumiem politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;

33.9.6. 10. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai" norāda rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 8. un 9. ailē norādīto skaitļu summu atbilstoši šo noteikumu 34. punktam;

33.9.7. 11. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" ieraksta rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 7. ailē norādīto summu atbilstoši šo noteikumu 34. punktam;

33.9.8. 12. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" rindā "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" ieraksta 7. un 11. ailē norādīto skaitļu starpību.

34. 10. un 11. ailē norādīto skaitļu kopsumma nedrīkst pārsniegt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto ierobežojumu, un tās aizpilda šādā kārtībā:

34.1. primāri atskaita nodokļa maksātāja attaisnotos izdevumus par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai. Ja attaisnotie izdevumi par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem pārsniedz 600 euro ierobežojumu, tad attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem. Ja attaisnotie izdevumi par taksācijas gadā veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem nepārsniedz 600 euro ierobežojumu, tad attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem piemēro taksācijas gadā apmērā, kas kopā nepārsniedz noteikto ierobežojumu, bet pārsnieguma daļu attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem;

34.2. pēc nodokļa maksātāja taksācijas gada attaisnoto izdevumu atskaitīšanas tiek atskaitīti attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem par nodokļa maksātāja ģimenes locekļiem, nepārsniedzot 600 euro ierobežojumu par katru ģimenes locekli. Pārsnieguma daļu attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem;

34.3. ja nodokļa maksātāja taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā ar attaisnotajiem izdevumiem par ģimenes locekļiem pārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto 50 procentu ierobežojumu no nodokļu maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma (puse no deklarācijas D 3. ailē "Apliekamie ienākumi – kopā" norādītās summas), attaisnotos izdevumus taksācijas gadā piemēro, nepārsniedzot šo apmēru. Ja minētais ierobežojums ir pārsniegts, tad izdevumus neņem vērā vai ņem vērā daļējā apmērā atbilstoši noteiktajam ierobežojuma apmēram par to nodokļa maksātāja ģimenes locekli, kura dati deklarācijā pievienoti kā pēdējie. Ierobežojuma pārsnieguma daļu no nodokļa maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma attiecina uz nākamajiem taksācijas gadiem.

35. Rindā "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" norāda pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecinātos izdevumus, un to aizpilda šādi:

35.1. 1. ailē norāda pirmstaksācijas gadu, kurā izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār normu, kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem vai likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā;

35.2. 7. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu 5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)", aizpildot konkrētā taksācijas gada deklarāciju, ieraksta iepriekšējā gada deklarācijas D4 pielikuma ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" norādīto summu;

35.3. ja taksācijas gada attaisnoto izdevumu par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai, apmērs nepārsniedz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.3 daļā noteikto normu, aizpilda arī 11. aili "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem". 11. ailē ieraksta rindas "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" 7. ailē norādīto summu, kas kopā ar taksācijas gada attaisnotajiem izdevumiem nepārsniedz noteikto normu;

35.4. 12. ailē "Uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi" ieraksta 7. un 11. ailē norādīto skaitļu starpību.

36. Rindā "Kopā" ieraksta rindas "Taksācijas gada attaisnotie izdevumi kopā" 10. un 11. ailē un rindas "Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normu" 11. ailē norādīto skaitļu kopsummu.

37. D4 pielikuma sadaļu "Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati" aizpilda, ja nodokļa maksātājs apliekamā ienākuma samazināšanai deklarē ģimenes locekļa attaisnotos izdevumus par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem.

IX. Deklarācijas D aizpildīšanas kārtība

38. Deklarāciju D aizpilda, pamatojoties uz attiecīgajiem tās pielikumiem.

39. Deklarāciju D aizpilda šādi:

39.1. 1. rindā "Apliekamie ienākumi – Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi" ieraksta šādu deklarācijas pielikumos norādīto skaitļu kopsummu:

39.1.1. D1 pielikuma 8. ailē "Apliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas" norādīto kopsummu;

39.1.2. D3 pielikuma 30. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;

39.1.3. D31 pielikuma 17. rindā "Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu" norādīto summu;

39.2. 2. rindā "Apliekamie ienākumi – ārvalstīs gūtie ienākumi" ieraksta D2 pielikuma 5. ailē "Ārvalstī gūtie ienākumi – summa euro" norādītās summas, atskaitot minētā pielikuma 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" un 8. ailē "Autoru izdevumi un citi izdevumi" norādītās summas. Šajā rindā ieraksta arī deklarācijas D21 pielikuma 5. ailē "Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākums" norādītās summas;

39.2.1 2.1 rindā "Apliekamā ienākuma palielinājums" ieraksta apliekamā ienākuma kopsummu, kas aprēķināta saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.6 daļā noteikto kārtību;

39.3. 3. rindā "Apliekamie ienākumi – kopā" ieraksta deklarācijas D 1., 2. un 2.1 rindā norādīto skaitļu kopsummu;

39.4. 4. rindā "Neapliekamie ienākumi" ieraksta šādu deklarācijas D pielikumos norādīto skaitļu kopsummu:

39.4.1. D1 pielikuma 3. ailē "Neapliekamie ienākumi" norādīto skaitļu kopsummu;

39.4.2. D2 pielikuma 6. ailē "Ienākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokli" norādītās summas, kuras saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septīto daļu vai saskaņā ar nodokļu konvenciju, piemērojot atbrīvojuma metodi, ir atbrīvotas no iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas Latvijas Republikā;

39.4.3. D3 pielikuma 1.4. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai", 5. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" un 10. rindā "Neapliekamie ienākumi" norādīto skaitļu summu;

39.4.4. D31 pielikuma 1.1. rindā "Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai" un 10. rindā "Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas" norādīto skaitļu summu;

39.5. 5. rindā "Attaisnotie izdevumi – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" ieraksta summu, kas aprēķināta, summējot D1 pielikuma 4. ailē "Attaisnotie izdevumi – darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas" norādīto kopsummu, D2 pielikuma 7. ailē "Valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi" norādīto kopsummu un D3 pielikuma 27. rindā vai D31 pielikuma 5.1. rindā norādīto summu (par pašu nodokļa maksātāju aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no saimnieciskās darbības ienākuma), no kuras atskaitīta solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek atskaitīta;

39.6. 6. rindā "Attaisnotie izdevumi – par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem" ieraksta D4 pielikuma rindas "Kopā" 10. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par ziedojumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijai" un 11. ailē "Attaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem" norādīto skaitļu kopsummu, bet, ja maksātājs samazina apliekamo ienākumu arī par ģimenes locekļu attaisnotajiem izdevumiem, – visu aizpildīto deklarācijas D4 pielikumu 11. ailē norādīto skaitļu kopsummu;

39.7. 7. rindā "Attaisnotie izdevumi – privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)" ieraksta D1 pielikuma 5. ailē "Attaisnotie izdevumi – iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijas" norādīto summu un ar dokumentiem apliecinātas nodokļa maksātāja iemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas, nepārsniedzot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. panta 1.9 daļā noteiktos ierobežojumus;

39.8. 9. rindā "Gada diferencētais neapliekamais minimums" norāda piemērojamo neapliekamo minimumu, kurš aprēķināts atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai noteiktajai formulai;

39.9. 10. rindā "Gada neapliekamais minimums pensionāram" nodokļa maksātājam, kuram piešķirta pensija, norāda neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli12. panta piekto daļu vai minētā likuma 12. panta četrpadsmito daļu un vienlaikus izdara atzīmi, apstiprinot, ka ir tiesīgs piemērot ārvalsts pensijas neapliekamo apmēru taksācijas gadā. Ja pensija ir piešķirta taksācijas gadā, pensijas neapliekamo minimumu saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piekto daļu piemēro tikai par to taksācijas gada daļu, kad persona ir saņēmusi pensiju. Par pārējo taksācijas gada daļu piemēro neapliekamo minimumu saskaņā ar minētā likuma 12. pantu;

39.10. 11. rindā "Atvieglojumi – par apgādājamiem" norāda nodokļa atvieglojumu summu par apgādājamiem taksācijas gadā. Nodokļa atvieglojumu par apgādājamo personu piemēro ar dienu, kurā nodokļa maksātājam ir radušās tiesības uz nodokļa atvieglojumu, un pārtrauc piemērot ar nākamo dienu pēc dienas, kurā šīs tiesības ir zudušas;

39.11. 12. rindā "Atvieglojumi – personām ar invaliditāti" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem personām ar invaliditāti noteikto papildu atvieglojuma apmēru;

39.12. 13. rindā "Atvieglojumi – politiski represētajām personām" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām;

39.13. 14. rindā "Atvieglojumi – nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem" norāda saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13. panta pirmās daļas 4. punktu normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokļa papildu atvieglojumiem politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem noteikto papildu atvieglojuma apmēru politiski represētajām personām (arī nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem);

39.14. 16. rindā "Ienākumi, no kuriem aprēķināms nodoklis, kopā" ieraksta deklarācijas D 3. rindas summu, no kuras atskaitītas 8., 9., 10. un 15. rindā norādītās summas;

39.15. 17. rindā "Nodoklis kopā" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli, tai skaitā:

39.15.1. 17.1. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 1. punktu;

39.15.2. 17.2. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 2. punktu;

39.15.3. 17.3. rindā – aprēķināto nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrās daļas 3. punktu;

39.16. 18. rindā "Nodoklis no citiem ienākumiem un minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" ieraksta deklarācijas D11 pielikuma 10. ailē "Maksājamais vai pārmaksātais nodoklis" norādīto skaitļu kopsummas un deklarācijas D3 pielikuma 28. rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" vai deklarācijas D31 pielikuma 15. rindā "Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības" norādītās summas kopsummu;

39.16.1 18.1 rindā "Nodoklis no profesionāla sportista algotā darba ienākuma" norāda aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta 19.1 daļu. Ja profesionāls sportists gada laikā bez algotā darba ienākuma no profesionālā sporta ir saņēmis vēl kādus citus ienākumus, aprēķinot iedzīvotāju ienākuma nodokli, attaisnotie izdevumi, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi un diferencētais neapliekamais minimums piemērojams proporcionāli saņemtā ienākuma apmēram;

39.17. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" summē šādus deklarācijas pielikumos norādītos skaitļus:

39.17.1. D1 pielikuma 9. ailē "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" norādīto avansā samaksāto (ieturēto) nodokli;

39.17.2. mazāko no D2 pielikuma 10. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis – summa euro" vai 12. ailē "Nodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem – summa euro" norādītajām summām (par katrā ārvalstī gūto ienākumu), ja Latvijas Republikai ar attiecīgo valsti nav noslēgta nodokļu konvencija vai nodokļu konvencijas noteikumi nav piemēroti, vai noslēgtā nodokļu konvencija paredz kredīta metodes piemērošanu attiecībā uz ārvalstī gūto ienākumu un likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 24. panta septītā daļa neparedz ārvalstīs gūto ienākumu ar nodokli neaplikt;

39.17.3. mazāko no D21 pielikuma 7. ailē "Aprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes) – summa euro" vai 8. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādītajām summām;

39.17.4. D3 pielikuma 26. rindā "Nodokļa avanss" norādīto summu;

39.17.5. D31 pielikuma 14. rindā "Nodokļa avanss" norādīto summu;

39.17.6. 19. rindā "Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis" pieskaita solidaritātes nodokļa daļu, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, atbilstoši informācijai, ko sniegusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja solidaritātes nodokļa objekts nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa objekts, tad solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā, netiek pieskaitīta;

39.18. 20. rindā "Piemaksa" norāda rezumējošā kārtībā budžetā iemaksājamo summu, kuru aprēķina kā starpību starp avansā samaksāto (ieturēto) iedzīvotāju ienākuma nodokli (19. rinda) un rezumējošā kārtībā aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (17., 18. un 18.1 rindā norādīto skaitļu kopsumma);

39.19. 21. rindā "Pārmaksa" norāda atmaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas radusies kā avansā samaksātā (ieturētā) un rezumējošā kārtībā aprēķinātā nodokļa starpība. Aizpildot 21. rindu "Pārmaksa", ņem vērā D11 pielikuma 10. ailē norādīto pārmaksāto nodokli, kā arī to, ka nav atmaksājama tā pārmaksātā nodokļa daļa, kas samaksāta ārvalstīs;

39.20. 22. rindā "Nodokļa samaksas termiņš" norāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksas datumu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta trešajai daļai;

39.21. 23. rindā "Nodokļa summa" norāda iemaksājamo iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta trešajai daļai.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; MK 11.01.2022. noteikumiem Nr. 7; sk. grozījumu 2. punktu)

40. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, jo ir guvis likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta pirmajā daļā minētos ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru kopējā summa pārsniedz 10 000 euro, drīkst aizpildīt tikai deklarācijas D 4. rindu "Neapliekamie ienākumi", kā arī D1 un D2 pielikumu tikai attiecībā uz neapliekamajiem ienākumiem, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

(MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 434 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

41. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem, drīkst aizpildīt tikai deklarāciju D un D4 pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. un 9. aili, ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

42. Nodokļa maksātājs, kurš deklarāciju iesniedz, lai deklarētu taksācijas gada attaisnotos izdevumus par privātajos pensiju fondos izdarītajām iemaksām un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, kas izdarīti atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu), drīkst aizpildīt attiecīgi tikai deklarācijas D 7. rindu "Privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)", ja nodokļa maksātājs taksācijas gadā Latvijas Republikā ir guvis tikai tādus ienākumus, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturams izmaksas vietā pilnā apmērā.

X. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma

43. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķinu no saimnieciskās darbības ienākuma (turpmāk – avansa maksājumu aprēķins) ģenerē automātiski Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā pēc deklarācijas iesniegšanas (neattiecas uz nodokļu maksātāju, kurš uzsāk saimniecisko darbību).

44. Avansa maksājumu aprēķina veidlapas paraugs ir noteikts šo noteikumu 2. pielikumā.

45. Ja saskaņā ar nodokļa maksātāja prognozi taksācijas gadā sagaidāmais apliekamais ienākums būtiski samazināsies vai palielināsies, nodokļa maksātājs iesniedz precizētu taksācijas gada avansa maksājumu aprēķinu kopā ar pamatotu skaidrojumu par avansa maksājumu apmēra samazinājumu vai palielinājumu.

46. Aprēķinot avansa maksājumus, nodokļa maksātājs neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus norāda tikai tad, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā. Neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamām personām un papildu atvieglojumus nodokļa maksātājs norāda tikai par tiem kalendāra gada ceturkšņiem, par kuriem tiks veikti avansa maksājumi.

47. Ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieka saimniecības īpašnieks gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un tā ceturkšņa ienākuma apjoms ir uz pusi mazāks par ceturksnim noteiktā nodokļa avansa maksājuma apmēru, avansa maksājumu var pārcelt uz nākamo paredzēto avansa maksāšanas termiņu, pirms noteiktā avansa maksāšanas termiņa Valsts ieņēmumu dienestam iesniedzot precizētu avansa maksājumu aprēķinu.

48. Avansa maksājumu aprēķinu aizpilda šādi:

48.1. 1.1. rindā "Apliekamais ienākums – pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums" ieraksta:

48.1.1. deklarācijas D3 pielikuma 18. rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības vai deklarācijas D3 pielikuma 25. rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības, ja ir aizpildīta 25. rinda;

48.1.2. deklarācijas D31 pielikuma 13. rindā norādīto ienākumu no saimnieciskās darbības;

48.1.3. pusi no deklarācijas D3 pielikuma 9. rindā norādītā ienākuma, tam pieskaitot 17. rindā norādīto ienākumu, ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieka saimniecības īpašnieks ienākumus gūst no lauksaimnieciskās ražošanas;

48.1.4. pusi no deklarācijas D31 pielikuma 13. rindā norādītā ienākuma no saimnieciskās darbības, ja personiskās palīgsaimniecības, piemājas saimniecības vai zemnieka saimniecības īpašnieks ienākumus gūst tikai no lauksaimnieciskās ražošanas;

48.2. 1.2. rindu "Apliekamais ienākums – taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" aizpilda, ja nodokļa maksātājs sāk maksāt nodokli no saimnieciskās darbības saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" vai veic avansa maksājumu pārrēķinu;

48.3. 2. rindā "Neapliekamais minimums" norāda likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta pirmajā daļā noteikto Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, reizinot to ar mēnešu skaitu taksācijas gadā, par kuriem tiek aprēķināts avansa maksājums;

48.4. 3. rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

48.5. 4. rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks vai persona ar invaliditāti. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek aprēķināts avansa maksājums;

48.6. 5. rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no pirmstaksācijas gada ar nodokli apliekamā ienākuma vai par turpmākajiem taksācijas periodiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā;

48.7. 6.1. rindā norāda taksācijas gadam noteikto nodokļa summu, kura aprēķināta, 5. rindā noteikto ienākumu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi;

48.8. ja nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības ir guvis ienākumus nepilnu pirmstaksācijas gadu, aizpilda 6.2. rindu. Tajā norāda nodokļa summu, kāda tā būtu, ja nodokļa maksātājs saimniecisko darbību veiktu pilnu kalendāra gadu, un kas aprēķināta, no pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamā ienākuma atņemot attiecīgos atvieglojumus, iegūto rezultātu dalot ar mēnešu skaitu, kuros veikta saimnieciskā darbība, reizinot ar 12 un reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi;

48.9. 7. rindā "Avansa maksājums līdz 15. martam" norāda līdz 15. martam maksājamo avansa maksājumu, kas noteikts pirmstaksācijas perioda avansa maksājumu aprēķina 10. rindā;

48.10. 8. rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, no aprēķinātās nodokļa summas atņemot taksācijas gadā samaksāto avansa maksājumu summu un iegūto rezultātu dalot ar 3;

48.11. 9.1., 9.2. un 9.3. rindā norāda 8. rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

48.12. 10. rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas aprēķināta, taksācijas gadam aprēķināto nodokļa summu (6.1. vai 6.2. rinda) dalot ar 4.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

49. Ja avansa maksāšanas periodā nodokļa maksātāja faktiskais ienākuma lielums mainās un nodokļa maksātājs iesniedz precizēto aprēķinu, avansa maksājumu aprēķinā norādītajā attiecīgajā lauciņā ieraksta "X", kā arī:

49.1. 1.1. rindu "Pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums" neaizpilda;

49.2. 1.2. rindā "Taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums" norāda prognozējamo ar nodokli apliekamo ienākumu par taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem;

49.3. 2. rindā "Neapliekamais minimums" norāda Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto mēneša neapliekamo minimumu vai nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

49.4. 3. rindā "Atvieglojumi par apgādājamiem" norāda atvieglojumus par apgādājamiem tikai par to periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

49.5. 4. rindu "Papildu atvieglojumi" aizpilda tās personas, kurām algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts, ka persona ir politiski represētā persona, nacionālās pretošanās kustības dalībnieks vai persona ar invaliditāti. Papildu atvieglojumus norāda par periodu, par kuru tiek precizēts avansa maksājums;

49.6. 5. rindā "Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis" norāda ar nodokli apliekamo ienākumu, kas aprēķināts, atņemot no taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozētā ar nodokli apliekamā ienākuma piemērojamo Valsts ieņēmumu dienesta prognozēto neapliekamo minimumu vai nodokļa maksātāja prognozēto mēneša neapliekamo minimumu, atvieglojumus par apgādājamiem un papildu atvieglojumus, ja algas nodokļa grāmatiņa nav iesniegta citā ienākumu gūšanas vietā;

49.7. 6.1. rindā norāda taksācijas perioda atlikušajiem ceturkšņiem prognozējamo nodokļa summu, kura aprēķināta, 5. rindā noteikto ienākumu reizinot ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta otrajā daļā noteikto nodokļa likmi, atbilstoši progresijas sliekšņiem;

49.8. 6.2. rindu neaizpilda;

49.9. 7. rindu "Avansa maksājums līdz 15. martam" neaizpilda;

49.10. 8. rindā "Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa" norāda par ceturksni maksājamo avansa summu, kas noteikta, aprēķināto nodokļa summu dalot ar atlikušo ceturkšņu skaitu;

49.11. 9.1., 9.2. un 9.3. rindā norāda 8. rindā noteikto ceturksnī maksājamo avansa summu;

49.12. 10. rindā norāda pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim noteikto avansa maksājumu summu, kas ir vienāda ar 8. rindā noteikto ceturkšņa avansa maksājumu summu. Ja avansa maksājumu precizē pēc 15. novembra, tad nodokļa maksātājs 10. rindā ieraksta prognozēto avansa maksājuma summu pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim.

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

XI. Deklarācijas DK aizpildīšanas kārtība

50. Nodokļa maksātājs deklarācijā DK norāda visus pārskata periodā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja šo noteikumu 51. punktā nav noteikts citādi vai ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijā DK norāda pārskata periodā Latvijas Republikā gūtos ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šiem ienākumiem nav ieturēts izmaksas vietā.

51. Ja nodokļa maksātājam pārskata periodā ir bijuši tikai darījumi, kuri neveido ar nodokli apliekamu ienākumu no kapitāla pieauguma (ciesti zaudējumi), maksātājs deklarāciju DK par pārskata periodu neiesniedz.

52. Nodokļa maksātājs pārskata perioda deklarācijā DK nenorāda ienākumus no kapitāla pieauguma vai zaudējumus, kuri jau ierakstīti cita pārskata perioda deklarācijā DK. Šādu kārtību piemēro arī tad, ja pārskata periods ietver citu – īsāku – pārskata periodu, par kuru nodokļa maksātājs iesniedz deklarāciju DK.

53. Ja nodokļa maksātājs gūst ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" deklarējami reizi gadā, un tā paša gada ietvaros – ienākumus no kapitāla pieauguma, kas saskaņā ar minēto likumu deklarējami reizi ceturksnī, un šo ienākumu gūšanas ceturkšņi atšķiras, nodokļa maksātājs ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākuma gūšanas ceturksni, iekļauj ceturkšņa pārskata perioda deklarācijā DK, bet ienākumus no kapitāla pieauguma, kuri deklarējami par ienākumu gūšanas gadu, – gada pārskata perioda deklarācijā DK.

54. Deklarāciju DK aizpilda šādi:

54.1. aizpilda 3. rindu par ienākuma gūšanas periodu. Ja deklarācija DK aizpildīta par taksācijas gadu, norāda tikai taksācijas gadu. Ja deklarācija DK aizpildīta par ceturkšņa ienākumu, attiecīgā ceturkšņa laukā norāda simbolu "X". Nerezidents deklarācijā DK izvēles laukā "Nerezidents" izdara atzīmi un norāda taksācijas gadu un mēnesi, kurā gūts ienākums;

54.2. 1. ailē "Ienākuma gūšanas diena" norāda datumu, kurā ir atsavināts kapitāla aktīvs;

54.3. 2. ailē "Ienākuma veids" ieraksta deklarācijas DK sadaļā "Paskaidrojumi" norādīto ienākuma veida kodu;

54.4. 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" ieraksta līgumā noteikto kopējo darījuma summu. Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, 3. ailē norāda ar nodokli apliekamā ienākuma daļu;

54.5. 4. ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa" ieraksta kopējo līgumā noteiktās darījuma summas daļu, kuru saņem 1. ailē norādītajā ienākuma gūšanas dienā;

54.6. 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" norāda tikai tādus izdevumus, kas saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi un tajā veiktajiem ieguldījumiem kapitāla aktīva turēšanas laikā vai, ja tiek atsavināti vērtspapīri, ar vērtspapīru konta uzturēšanu un kurus var dokumentāri pierādīt (persona nodrošina dokumentu saglabāšanu vismaz piecus gadus no deklarācijas DK iesniegšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām). Ja uz darījumu attiecas likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, 5. ailē ieraksta tikai tos ar iegādi saistītos izdevumus, kas attiecas uz 3. ailē norādīto ienākuma daļu;

54.7. 6. aili "Attiecināmā izdevumu daļa" aizpilda, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vairākos taksācijas periodos pa daļām, norādot izdevumu daļu, kas aprēķināta kā saņemtās atlīdzības daļas dalījums ar kopējo līgumā noteikto atlīdzību, kurš reizināts ar konkrētā kapitāla aktīva izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi. Ja ieņēmumus no kapitāla pieauguma saņem vairākos taksācijas gada periodos, izdevumu daļas pārsniegumu attiecībā pret saņemto atlīdzības daļu no kapitāla aktīva pieskaita pie izdevumu daļas turpmāk saņemtajiem ieņēmumiem no kapitāla aktīva. Uz saņemto rokasnaudu neattiecina izdevumu daļu, bet attiecīgo izdevumu daļu pieskaita pie izdevumu daļas nākamajam saņemtajam ieņēmumam no kapitāla aktīva, kas saņemts pēc rokasnaudas;

54.8. 7. ailē "Ārvalstī samaksātais nodoklis" norādāmā nodokļa summa par ārvalstī gūto ienākumu nedrīkst pārsniegt summu, kas būtu vienāda ar Latvijas Republikā aprēķināto nodokli, piemērojot likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 15. panta piektajā daļā vai pārejas noteikumu 137. punktā noteikto nodokļa likmi;

54.9. 8. ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas" norāda:

54.9.1. starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vienā pārskata periodā;

54.9.2. starpību starp saņemto ieņēmumu daļu un attiecināmo izdevumu daļu, ja ieņēmumus no kapitāla aktīva saņem vairākos pārskata periodos;

54.10. 9. ailē "Aprēķinātais (vai ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda aprēķināto nodokļa summu, kuru iegūst, 8. ailē aprēķināto apliekamo ienākumu reizinot ar likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" noteikto nodokļa likmi ienākumam no kapitāla pieauguma, vai norāda ieturēto nodokļa summu, neizmantojot aprēķina formulu. Ja apliekamais ienākums 8. ailē ir ar negatīvu vērtību, tad aprēķināto nodokļa summu norāda ar negatīvu vērtību;

54.11. rindas "Kopā" 3. ailē ieraksta tikai tos ieņēmumus no kapitāla aktīva atsavināšanas, kuru daļa nav norādīta 4. ailē;

54.12. rindas "Kopā" 5. ailē ieraksta tikai tos izdevumus, kuru daļa nav norādīta 6. ailē;

54.13. rindas "Kopā" 9. ailē ieraksta visu rindu pozitīvo un negatīvo vērtību kopsummu. Ja kopsumma ir negatīvs skaitlis, minētajā rindas ailē norāda "0".

(Grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

55. Deklarāciju DK neaizpilda, ja gūts ienākums no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums (arī ienākums no parāda instrumentu atsavināšanas vai ieguldījumu konta).

56. Ja par plānoto darījumu nodokļa maksātājs ir saņēmis avansa maksājumu, kas ir norādīts deklarācijā DK, un iedzīvotāju ienākuma nodoklis no tā ir ieskaitīts budžetā, bet darījums nenotiek un nodokļa maksātājs atmaksā avansa maksājumu pircējam, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".

57. Ja nodokli no ārvalstī gūtā ienākuma no kapitāla pieauguma ārvalstī maksā pēc attiecīgā pārskata perioda deklarācijas DK iesniegšanas, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz precizētu deklarāciju DK par attiecīgo pārskata periodu.

XII. Deklarācijas DK pielikuma aizpildīšanas kārtība

58. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda nodokļa maksātājs, kuram taksācijas gadā ir uzsākti, bet nav pabeigti darījumi ar kapitāla aktīviem.

59. Nodokļa maksātājs rezidents deklarācijas DK pielikumā norāda visus taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus ar kapitāla aktīviem Latvijas Republikā vai ārvalstīs. Nodokļa maksātājs nerezidents deklarācijas DK pielikumā norāda taksācijas periodā uzsāktos, bet nepabeigtos darījumus no Latvijas Republikā esošu kapitāla aktīvu atsavināšanas. Deklarācijas DK pielikumu par taksācijas gadu iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā reizi gadā līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1. jūnijam.

60. Deklarācijas DK pielikumu aizpilda šādi:

60.1. 1. ailē "Darījuma uzsākšanas diena" norāda hronoloģiskā secībā pirmā darījuma elementa dienu, kas apliecina, ka darījums ir uzsākts taksācijas gadā. Darījuma elements, kas var liecināt, ka darījums ir uzsākts, var būt saņemtā rokasnauda, līguma noslēgšana par nodomu atsavināt kapitāla aktīvu, avansam pielīdzināms maksājums un risku pāreja;

60.2. 3. ailē "Darījuma partnera reģistrācijas numurs (fiziskajai personai – personas kods)" norāda informāciju par darījuma partneri. Ja darījuma partneris ir fiziskā persona – Latvijas Republikas rezidents, 3. ailē norāda darījuma partnera personas kodu. Ja darījuma partneris ir fiziskā persona – Latvijas Republikas nerezidents, 3. ailē norāda darījuma partnera personas kodu, ja tāds ir personai tās rezidences valstī, vai personas dzimšanas gadu, mēnesi un datumu. Ja darījuma partneris ir juridiskā persona, 3. ailē norāda darījuma partnera reģistrācijas numuru;

60.3. 4. ailē "Darījuma partnera nosaukums (fiziskajai personai – vārds, uzvārds)" norāda darījuma partnera nosaukumu (juridiskai personai) vai vārdu, uzvārdu (fiziskajai personai);

60.4. 5. ailē "Informācija par darījuma partneri – Latvijas Republikas nerezidentu" norāda darījuma partnera rezidences valsti;

60.5. 6. ailē "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis" norāda gadu un mēnesi, kad nodokļa maksātājs sagaida ienākumu saistībā ar uzsākto darījumu, ja samaksa ir paredzēta nākamajos taksācijas gados pēc darījuma uzsākšanas.

61. Ja nodokļa maksātājs veicis darījumu ar kapitāla aktīviem (tai skaitā kapitāla daļu un akciju apmaiņu, kā rezultātā ir iegūtas citas kapitāla daļas vai akcijas, nesaņemot cita veida atlīdzību), taču ienākuma gūšanas diena no kapitāla pieauguma atbilstoši kārtībai, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām nosakāma ienākuma gūšanas diena, ir atlikta uz citu – vēl nezināmu – taksācijas periodu, maksātājs neaizpilda 6. aili "Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis", bet sadaļā "Papildu informācija" norāda kapitāla aktīvu veidu, ar kuriem veikts darījums, to iegādes vērtību, veiktā darījuma veidu un vērtību.

XIII. Ienākuma precizēšanas deklarācijas GD aizpildīšanas kārtība

62. Nodokļa maksātājs aizpilda ienākuma precizēšanas deklarāciju GD vienā no šādiem gadījumiem:

62.1. kādā no taksācijas gada ceturkšņiem ir ciesti zaudējumi, kurus var segt no ienākuma no kapitāla pieauguma, bet zaudējumi nav segti pilnībā;

62.2. zaudējumi saskaņā ar šo noteikumu 51. punktu iepriekš nav deklarēti, bet taksācijas gadā ir gūti ienākumi no kapitāla pieauguma;

62.3. ienākuma izmaksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla aktīvu atsavināšanas ir ieturējis ienākuma izmaksas vietā. Šajā gadījumā pazīmes laukā "Nerezidents" izdara atzīmi.

63. Ienākuma precizēšanas deklarāciju GD aizpilda šādi:

63.1. 1. ailē "Ienākuma gūšanas diena" norāda periodu (datumu), kurā darījums ir noticis, ja darījums nav deklarēts;

63.2. 2. ailē "Ienākuma veids" ieraksta ienākuma precizēšanas deklarācijas GD sadaļā "Paskaidrojums" norādīto ienākuma veida kodu;

63.3. 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" ieraksta deklarācijas DK 3. ailē "Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas" norādīto summu, ja šajā rindā nav aizpildīta 4. aile, vai deklarācijas DK 4. ailē "Saņemtā ieņēmumu daļa" norādīto summu, ja šajā rindā ir aizpildīta 4. aile, vai līgumā noteikto darījuma summu, kas attiecas uz taksācijas gadu, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

63.4. 4. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (ar veiktajiem ieguldījumiem)" ieraksta deklarācijas DK 5. ailē "Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi" norādīto summu, ja šajā rindā nav aizpildīta 6. aile, vai deklarācijas DK 6. ailē "Attiecināmā izdevumu daļa" norādīto summu, ja šajā rindā ir aizpildīta 6. aile, vai tikai tos izdevumus, kas saistīti ar konkrētā kapitāla aktīva iegādi, vai – attiecībā uz vērtspapīriem – vērstpapīru konta uzturēšanas izdevumus, kurus var dokumentāri pierādīt, ja darījums iepriekš nav deklarēts;

63.5. 5. ailē "Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas" norāda starpību starp ieņēmumiem no kapitāla aktīva atsavināšanas un izdevumiem, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi (3.–4. aile);

63.6. 6. ailē "Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK" ieraksta deklarācijas DK rindas "Kopā" 9. ailē norādīto skaitļu kopsummu. Ja deklarāciju iesniedz atbilstoši šo noteikumu 62.3. apakšpunktam, 6. ailē norāda nodokļa summu, kuru ienākuma izmaksātājs ieturējis ienākuma izmaksas vietā;

63.7. 7. ailē "Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" norāda nodokli, kuru aprēķina, apliekamo ienākumu (5. aile) reizinot ar nodokļa likmi kapitāla pieaugumam. Rindas "Kopā" 7. ailē ieraksta aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kopsummu. Ja aprēķinātā kopsumma ir negatīvs skaitlis, norāda "0";

63.8. 8. ailē "Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis" ieraksta 6. un 7. ailes rindā "Kopā" norādīto skaitļu starpību.

64. Ja deklarācija DK par attiecīgo pārskata periodu ir precizēta, atbilstošus precizējumus veic arī ienākuma precizēšanas deklarācijā GD.

65. Nodokļa maksātājs nodrošina dokumentu uzglabāšanu vismaz piecus gadus no ienākuma precizēšanas deklarācijas GD iesniegšanas dienas un pēc pieprasījuma uzrāda tos Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām.

XIV. Noslēguma jautājumi

66. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 21. augusta noteikumus Nr. 568 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 133. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 185. nr.; 2016, 123. nr.).

67. Noteikumus piemēro, aizpildot deklarāciju par 2018. taksācijas gadu un turpmākajiem taksācijas gadiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums MK 11.01.2022. noteikumu Nr. 7 redakcijā; sk. grozījumu 2. punktu)

GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA

D

 Taksācijas gads    
  
Vārds, uzvārds 
Personas kods
Tālruņa numurs
   
  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
APLIEKAMIE IENĀKUMI:  
Latvijas Republikā gūtie apliekamie ienākumi
(D1 8. ailes summa + D3 30. rinda + D31 17. rinda)
1. 
ārvalstīs gūtie ienākumi ((D2 5. aile – D2 6. aile – D2 8.aile) + D21 5. aile)2. 
apliekamā ienākuma palielinājums2.1 
KOPĀ (1. rinda + 2. rinda + 2.1 rinda)3. 
NEAPLIEKAMIE IENĀKUMI  
(D1 3. ailes kopsumma + D2 6. aile + D3 1.4., 5. un 10. rindas summa
vai D31 1.1. un 10. rindas summa)
4. 
ATTAISNOTIE IZDEVUMI:  

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(D1 4. ailes summa + D2 7. ailes summa + D3 27. rinda vai D31 5.1. rinda) – solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā

5. 
par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem
(D4 rindas "Kopā" 10. un 11. ailes kopsumma)
6. 
privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas, apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu)
(D1 5. ailes summa + paša nodokļa maksātāja iemaksas un dzīvības apdrošināšanas prēmiju maksājumi)
7. 
KOPĀ (5. rinda + 6. rinda + 7. rinda)8. 
GADA DIFERENCĒTAIS NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS9. 

GADA NEAPLIEKAMAIS MINIMUMS PENSIONĀRAM

 Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli12. panta četrpadsmitā daļa

10. 
ATVIEGLOJUMI:  
par apgādājamiem11. 
personām ar invaliditāti12. 
politiski represētajām personām13. 
nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem14. 
KOPĀ (11. rinda + 12. rinda + 13. rinda + 14. rinda)15. 
IENĀKUMI, NO KURIEM APRĒĶINĀMS NODOKLIS, KOPĀ  
(3. rinda – 8. rinda – 9. rinda – 10. rinda – 15. rinda)16. 
NODOKLIS KOPĀ, tai skaitā:17. 
ienākuma daļai, kas nepārsniedz pirmo progresijas slieksni17.1. 
ienākuma daļai, kas pārsniedz pirmo progresijas slieksni, bet nepārsniedz otro progresijas slieksni17.2. 
ienākuma daļai, kas pārsniedz otro progresijas slieksni17.3. 
NODOKLIS NO CITIEM IENĀKUMIEM UN MINIMĀLAIS NODOKLIS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS  
(D11 10. ailes kopsumma + D3 28. rinda vai D3.1 15. rinda)18. 
NODOKLIS NO PROFESIONĀLA SPORTISTA ALGOTĀ DARBA IENĀKUMA18.1 
AVANSĀ SAMAKSĀTAIS (IETURĒTAIS) NODOKLIS  
(D1 9. aile + D2 10. vai 12. aile + D21 7. vai 8. aile + D3 26. rinda vai D31 14. rinda) + solidaritātes nodokļa daļa, kas pārskaitīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadales kontā19. 
PĀRRĒĶINA REZULTĀTS (17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda – 19. rinda)  
Piemaksa (ja 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda ir lielāka nekā 19. rinda)20. 
Pārmaksa (ja 19. rinda ir lielāka nekā 17. rinda + 18. rinda + 18.1 rinda)21. 
NODOKĻA SAMAKSAS TERMIŅŠ22.   
NODOKĻA SUMMA23.   
   
Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz kontuPārskaitāmā summa 
                      
Konta Nr. (IBAN 21 simbols)                     
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)
Apliecinu, ka deklarācijā norādītās ziņas ir pilnīgas un patiesas.

Deklarācijai pievienoju dokumentus uz _____________ lapām.

Deklarācijā ir aizpildīti pielikumi 
 (pielikuma numurs)

Pievienotie (uzrādītie) dokumenti vai to kopijas par attaisnotajiem izdevumiem:

 
 
 
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

Deklarācijas pielikumi:

D1 – Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi

D11 – Taksācijas gadā gūtie ienākumi, kuriem nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu un atvieglojumus

D2 – Fiziskās personas (rezidenta) ārvalstīs gūtie ienākumi

D21 – Fiziskās personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ārvalstīs gūtie ienākumi

D3 – Ienākumi no saimnieciskās darbības

D31 – Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā

D4 – Attaisnotie izdevumi par izglītību, ārstnieciskajiem pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem

 

Taksācijas gads    D1
             
Personas kods           

TAKSĀCIJAS GADĀ LATVIJAS REPUBLIKĀ GŪTIE IENĀKUMI
(izņemot ienākumus no saimnieciskās darbības)

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veidsBruto ieņēmumiNeapliekamie ienākumiAttaisnotie izdevumiIzdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanuApliekamie ienākumi, neatskaitot darba devēja veiktās iemaksas
(2. – 3. – 6. – 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklis
darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksasiemaksas privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanas prēmijasautoru izdevumi
123456789
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Kopā        
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D11
             
Personas kods           

TAKSĀCIJAS GADĀ GŪTIE IENĀKUMI, KURIEM NEPIEMĒRO GADA
DIFERENCĒTO NEAPLIEKAMO MINIMUMU UN ATVIEGLOJUMUS

Ienākumu gūšanas vieta (arī ienākumu izmaksātāja nosaukums un reģistrācijas kods vai vārds, uzvārds un personas kods, ja tāds ir piešķirts) un veidsBruto ieņēmumiIzdevumu normaIzdevumi, kas saistīti ar ienākumu gūšanuApliekamie ienākumi
(2. – 3. vai 4., vai 5. aile)
Nodokļa likmeAprēķinātais nodoklis
(6. x 7. aile)
Avansā samaksātais (ieturētais) nodoklisMaksājamais vai pārmaksātais nodoklis
(8. – 9. aile)
25 %50 %
12345678910
          
          
          
          
          
          
          
Kopā XX  X   
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D2
             
Personas kods           

FIZISKĀS PERSONAS (REZIDENTA) ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Valsts, kurā gūti ienākumi, un ienākumu izmaksātājs (nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese)Ārvalstī gūtie ienākumiIenākums, kas atbrīvots no aplikšanas ar nodokliValsts sociālās apdrošināšanas maksājumiAutoru izdevumi un citi izdevumiĀrvalstī samaksātais nodoklisNodoklis no ārvalstī gūtajiem ienākumiem (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)
ienākumu veidsienākumu saņemšanas datumssumma ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)summa eurosumma ārvalstu valūtā (norādīt valūtu)summa euronodokļa likmesumma euro
((5. – 8.) x 11. aile)
123456789101112
            
            
            
            
            
            
Kopā         
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D21
             
Personas kods           

FIZISKĀS PERSONAS (JŪRNIEKA), KAS IR NODARBINĀTA (DARBA ATTIECĪBĀS)
UZ STARPTAUTISKOS PĀRVADĀJUMOS IZMANTOJAMA KUĢA,
ĀRVALSTĪS GŪTIE IENĀKUMI

Personas (jūrnieka), kas ir nodarbināta (darba attiecībās) uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumu gūšanas vieta (valsts, izmaksātāja nosaukums, adrese)Bruto ieņēmumiIenākumu gūšanas periodsMēneša minimālajai darba algai piemērojamais koeficients
(norādīt 1,5 vai 2,5)
Nodarbinātības periodā ar nodokli apliekamais ienākumsAprēķinātais nodoklis (pēc Latvijas Republikā noteiktās likmes)Ārvalstī samaksātais nodoklis
nolīdznodokļa likmesumma euro
(5. x 6. aile)
12345678
           
           
           
           
Kopā XXXXX   X
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D3
             
Personas kods           

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS

  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, tai skaitā:1. 
Ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas1.1. 
Ieņēmumi no iekšējo ūdeņu zivsaimniecības1.2. 
Ieņēmumi no lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas1.3. 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai1.4. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā:2. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro pilnā apmērā2.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanu, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu2.2. 
Tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa
Izdevumu ierobežojums (1. rinda x 80 %)3. 

Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 2. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 2.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 2.1. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 2. rinda ir lielāka par 3. rindu un 2.1. rinda ir mazāka par 3. rindu, tad 4. rinda = 1. rinda – 1.4. rinda – 3. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda + uz šo ienākumu veidu attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

4. 
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas5. 
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (4. rinda – 5. rinda)6. 

Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem(1. rinda – 1.4. rinda – 2. rinda – 4. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

7. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas8. 
Apliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas (6. rinda – 8. rinda)9. 
Neapliekamie ienākumi10. 
Ieņēmumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem11. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, tai skaitā:12. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro pilnā apmērā12.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar citiem saimnieciskās darbības veidiem, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu12.2. 
Izdevumu ierobežojums (11. rinda x 80 %)13. 

Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 12. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

2) ja 12.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 12.1. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā;

3) ja 12. rinda ir lielāka par 13. rindu un 12.1. rinda ir mazāka par 13. rindu, tad 14. rinda = 11. rinda – 13. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (11. rinda – 12. rinda + uz šiem ienākumiem attiecināmās pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas norādītas 27. rindā).

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

14. 

Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (11. rinda – 12. rinda – 14. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

15. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem16. 
Apliekamie ienākumi no citiem saimnieciskās darbības veidiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumus un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu no citiem saimnieciskās darbības veidiem (14. rinda – 16. rinda)17. 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (9. rinda + 17. rinda)18. 
Kopā ieņēmumi no saimnieciskās darbības (1. rinda – 1.4. rinda + 11. rinda)19. 
Kopā saimnieciskās darbības izdevumi (2. rinda + 12. rinda)20. 
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro pilnā apmērā
(2.1. rinda + 12.1. rinda)
20.1. 
Izdevumi, kas saistīti ar saimniecisko darbību, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu (2.2. rinda + 12.2. rinda)20.2. 
Izdevumu ierobežojums ((1. rinda + 11. rinda) x 80 %)21. 

Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, ņemot vērā izdevumu ierobežojumu:

1) ja 20. rinda ir mazāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 20. rinda + 27. rinda;

2) ja 20.1. rinda ir lielāka par vai vienāda ar 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 20.1. rinda + 27. rinda;

3) ja 20. rinda ir lielāka par 21. rindu un 20.1. rinda ir mazāka par 21. rindu, tad 22. rinda = 19. rinda – 21. rinda + 27. rinda

vai

apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības, nepiemērojot izdevumu ierobežojumu (19. rinda – 20. rinda) + 27. rinda.

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0.

22. 

Taksācijas gada izdevumi, kas pārnesami uz nākamajiem gadiem (19. rinda – 22. rinda)

Ja nepiemēro izdevumu ierobežojumu, tad 23. rinda = 19. rinda – 20. rinda

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

23. 
Iepriekšējo gadu saimnieciskās darbības zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no saimnieciskās darbības, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no citiem saimnieciskās darbības veidiem24. 
Apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības (22. rinda – 24. rinda)25. 
Nodokļa avanss26. 
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas27. 
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības28. 
Minimālais apliekamais ienākums (28. rinda : nodokļa likme)29. 

Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (18. rinda – 29. rinda)

vai

(25. rinda – 29. rinda), ja tiek piemērota likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 19. panta astotā daļa

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

30. 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radiesLīdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegumsZaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadāZaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1234
I. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas
    
    
    
    
Kopā   
II. Zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums no citiem saimnieciskās darbības veidiem
    
    
    
    
Kopā   
III. Kopā pārskatā par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu
X   
   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D31
             
Personas kods           

IENĀKUMI NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS,
JA NODOKĻA MAKSĀTĀJS KĀRTO GRĀMATVEDĪBU DIVKĀRŠĀ IERAKSTA SISTĒMĀ

  Nodokļa maksātāja deklarētie dati
Taksācijas gada ieņēmumi1. 
Ieņēmumi no atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai1.1. 
Taksācijas gada izdevumi, tai skaitā:2. 
Izdevumi, kurus piemēro pilnā apmērā, izņemot ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādīto pamatlīdzekļu nolietojumu2.1. 
Izdevumi, kurus piemēro, nepārsniedzot ierobežojumu2.2. 
Ienākumi vai zaudējumi no saimnieciskās darbības (1. rinda – 2. rinda)3. 
Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi4. 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā palielināšanas (samazināšanas) summa, tai skaitā:5. 
Pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas5.1. 
Ieņēmumu un izdevumu pārskatā norādītā pamatlīdzekļu nolietojuma un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtību summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa)5.2. 
Citas apliekamo ienākumu palielinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem5.3. 
Apliekamā ienākuma (zaudējumu) kopējā samazināšanas (palielināšanas) summa, tai skaitā:6. 
Pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma summa (likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.1 panta piektā daļa
un 11.5 pants)
6.1. 
Citas apliekamo ienākumu samazinošas summas saskaņā ar normatīvajiem aktiem6.2. 
Apliekamā ienākuma korekcijas rezultāts (3. rinda + 4. rinda + 5. rinda – 6. rinda)7. 

Koriģētā apliekamā ienākuma ierobežojums
(1. rinda x 20 %) – (1.1.rinda x 80 %)

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 8. rindu neaizpilda

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

8. 

Koriģētais apliekamais ienākums, ņemot vērā pilnā apmērā atskaitāmos izdevumus (1. rinda + 5.1. rinda – 2.1. rinda – 6.1. rinda)

Aizpilda, ja rezultāts ir mazāks par 8. rindu

Ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad 9. rindu neaizpilda

9. 
Neapliekamie ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas10. 

Uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja aizpildīta 9. rinda, tad 9. un 7. rindas starpība

2) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad 7. un 8. rindas starpība

vai

ja nepiemēro apliekamā ienākuma ierobežojumu, tad uz nākamajiem taksācijas periodiem attiecināmie taksācijas gada zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums:

1) ja 7. rindā ir negatīvs skaitlis, tad 11. rinda = 7. rinda

2) ja 7. rindā ir pozitīvs skaitlis, tad 11. rindā raksta 0

Ja rezultāts ir negatīvs, aizpilda, rezultātu reizinot ar "–1"

11. 

Iepriekšējo gadu zaudējumi, izdevumu ierobežojuma pārsniegums un koriģētais apliekamais ienākums, ko sedz ar taksācijas gada apliekamajiem ienākumiem no saimnieciskās darbības (aizpilda, ja izpildīti visi šādi nosacījumi):

1) nav aizpildīta 9. rinda

2) 7. rinda ir lielāka par 8. rindu

3) 7. un 10. rindas starpība ir pozitīvs skaitlis

12. rinda nevar būt lielāka par 7. un 10. rindas starpību un lielāka
par 7. un 8. rindas starpību

12. 

Apliekamais ienākums:

1) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir mazāka par 8. rindu, tad raksta
8. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

2) ja ir aizpildīta 9. rinda, tad raksta 9. un 10. rindā norādīto skaitļu starpību

3) ja nav aizpildīta 9. rinda un 7. rinda ir lielāka par 8. rindu, tad raksta 7., 10.
un 12. rindā norādīto skaitļu starpību

vai

apliekamie ienākumi, nepiemērojot apliekamā ienākuma ierobežojumu (7. rinda – 10. rinda – 12. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

13. 
Nodokļa avanss14. 
Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības15. 
Minimālais apliekamais ienākums (15. rinda : nodokļa likme)16. 

Apliekamais ienākums, atskaitot minimālo apliekamo ienākumu (13. rinda –16. rinda)

Ja rezultāts ir negatīvs, tad raksta 0

17. 

Pārskats par iepriekšējo taksācijas gadu saimnieciskās darbības zaudējumiem
un izdevumu ierobežojuma pārsniegumu

Pirmstaksācijas gads, kurā zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums radiesLīdz taksācijas gadam nesegtie zaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegumsZaudējumu un izdevumu ierobežojuma pārsnieguma summa, par ko samazina apliekamo ienākumu taksācijas gadāZaudējumi un izdevumu ierobežojuma pārsniegums, ko pārnes uz nākamajiem taksācijas gadiem
1234
    
    
    
    
Kopā   

Papildus pievienota informācija uz ____ lp.

   
(datums) (nodokļa maksātāja paraksts)

 

Taksācijas gads    D4
             
Personas kods           

ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU, ĀRSTNIECISKAJIEM PAKALPOJUMIEM,
ZIEDOJUMIEM UN DĀVINĀJUMIEM

Attaisnojuma dokumentaPakalpojuma sniedzēja/
ienākuma saņēmēja
Attaisnotie izdevumiAttaisnotie izdevumi kopā, bet ne vairāk par noteiktajiem ierobežojumiemUz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie attaisnotie izdevumi
(7. – 11.)
datumsnumursreģistrācijas numurs vai personas kodsnosaukums vai vārds, uzvārdspar izglītībupar ārstnie-ciskajiem pakalpojumiemkopā (taksācijas gadā attaisnoto izdevumu
5. + 6. ailes kopsumma; pirmstaksācijas gadā uz nākamajiem taksācijas gadiem attiecināmie izdevumi)
par ziedo-jumiem un dāvinājumiempar ziedo-jumiem un dāvinājumiem politiskajai partijaipar ziedo-jumiem un dāvinājumiem, tai skaitā politiskajai partijaipar izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem 
123456789101112
      X  XXx
      X  XXx
Taksācijas
gada
attaisnotie
izdevumi Kopā
XX        
Pirmstaksācijas gados izveidojies attaisnoto izdevumu pārsniegums pār noteikto normuXXXXXXXXXX
1.XXXX XXX  
2.XXXX XXX  
3.XXXX XXX  
4.XXXX XXX  
5.XXXX XXX  
KopāXXXXXXXX X
Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa dati1:
Vārds, uzvārds 
Personas kods            
Radniecības pakāpe 
   
(datums2) (nodokļa maksātāja paraksts2)

Piezīmes.

1 Nodokļa maksātāja ģimenes locekļa datus norāda, aizpildot D4 veidlapu par ģimenes locekli. Par nodokļa maksātāju un katru viņa ģimenes locekli aizpilda atsevišķu D4 veidlapu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

Taksācijas gads

     
 
Vārds, uzvārds 
Personas kods      

     

IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMA NODOKĻA AVANSA MAKSĀJUMU APRĒĶINS NO SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS IENĀKUMA

  – atzīmē ar "X", ja avansa aprēķins tiek precizēts
 
1.Apliekamais ienākums: 
1.1.pirmstaksācijas perioda ar nodokli apliekamais ienākums (D3 18. rinda vai 25. rinda, vai D31 13. rinda, vai D3 (9. rinda x 0,5 + 17. rinda), vai D31 13. rinda x 0,5) 
1.2.taksācijas periodam prognozētais apliekamais ienākums 
2.Neapliekamais minimums 
3.Atvieglojumi par apgādājamiem 
4.Papildu atvieglojumi 
5.Ienākums, no kura aprēķināms nodoklis
(1.1. vai 1.2. rinda – 2. rinda – 3. rinda – 4. rinda)
 
6.Nodokļa summa (aizpilda 6.1. vai 6.2. rindu): 
6.1.5. rinda x nodokļa likme 
6.2.(5. rinda : pirmstaksācijas perioda mēnešu skaits, kuros gūts ienākums) x 12 x nodokļa likme 
7.Avansa maksājums līdz 15. martam 
8.Par turpmākajiem taksācijas gada ceturkšņiem maksājamā avansa summa
(6.1. vai 6.2. rinda – 7. rinda) : 3
 
9.Ceturkšņa avansa maksājums: 
9.1.līdz 15. jūnijam 
9.2.līdz 15. augustam 
9.3.līdz 15. novembrim 
10._________. pēctaksācijas gadā līdz 15. martam maksājamā avansa maksājumu summa
(6.1. vai 6.2. rinda : 4)
 
 
   

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

   

(tālrunis)

  

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 30. oktobra
noteikumiem Nr. 662

(Pielikums grozīts ar MK 14.07.2020. noteikumiem Nr. 434; sk. grozījumu 2. punktu)

Deklarācija DK

PĀRSKATA PERIODA DEKLARĀCIJA PAR IENĀKUMU NO KAPITĀLA PIEAUGUMA

1. Vārds, uzvārds  
 
2. Personas kods      

      
 
3. Ienākuma gūšanas periods 

. gads/gada

  
   

(mēnesis)

 
 
  1. ceturksnis 2. ceturksnis 3. ceturksnis 4. ceturksnis
Nerezidents     
 

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids1

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Saņemtā ieņēmumu daļa2

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Attiecināmā izdevumu daļa2
(4. : 3. x 5.)

Ārvalstī samaksātais nodoklis

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīva atsavināšanas
(3. – 5. vai 4. – 6.)

Aprēķinātais (vai ieturētais3) iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(8. x nodokļa likme – 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

         
         

Kopā

X

       

Paskaidrojumi.
1 Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas, V – ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.
2 Aizpilda, ja ieņēmumi no kapitāla aktīva tiek saņemti vairākos taksācijas periodos.
3 Norāda ieturēto summu, neizmantojot aprēķina formulu.

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Deklarācijas DK pielikums

INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMIEM, KAS UZSĀKTI, BET NAV PABEIGTI VIENĀ TAKSĀCIJAS GADĀ

1. Vārds, uzvārds  
 
2. Personas kods      

      
 

Darījuma uzsākšanas diena

Darījuma veids*

Darījuma partnera reģistrācijas numurs
(fiziskajai personai – personas kods)

Darījuma partnera nosaukums
(fiziskajai personai – vārds, uzvārds)

Informācija par darījuma partneri – Latvijas Republikas nerezidentu

Sagaidāmā ienākuma gūšanas gads, mēnesis

1

2

3

4

5

6

      
      
      

Paskaidrojums. * Norāda darījuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām, C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, darījuma kodam pievieno kodu R.

Papildu informācija:

 
 
 
 

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Ienākuma precizēšanas deklarācija GD

GADA KAPITĀLA PIEAUGUMA IENĀKUMA PRECIZĒŠANAS DEKLARĀCIJA

1. Vārds, uzvārds  
 
2. Personas kods      

      

3. Ienākuma gūšanas periods _________. gads

Nerezidents

Ienākuma gūšanas diena

Ienākuma veids*

Ieņēmumi no kapitāla aktīva atsavināšanas

Izdevumi, kas saistīti ar kapitāla aktīva iegādi
(ar veiktajiem ieguldījumiem)

Apliekamais ienākums no kapitāla aktīvu atsavināšanas
(3. – 4.)

Aprēķinātais (ieturētais) iedzīvotāju ienākuma nodoklis atbilstoši taksācijas gada laikā iesniegtajai deklarācijai DK

Aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(5. x nodokļa likme)

Pārmaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis
(6. – 7.)

1

2

3

4

5

6

7

8

     

X

 

X

     

X

 

X

Kopā

X

X

X

X

   

Paskaidrojums. * Norāda ienākuma veidu, lietojot šādus kodus: N – ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas, A – ienākums no darījuma ar akcijām vai kapitāla daļām,
C – ienākums no darījuma ar cita veida kapitāla aktīviem, J – ienākums no jaukta veida darījumiem ar kapitāla aktīviem, M – ienākums no akciju vai kapitāla daļu maiņas, V – ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu. Ja tiek maksāta rokasnauda vai avanss, ienākuma kodam pievieno kodu R. Ja deklarācijā DK vismaz vienam darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 50. punkts, ieraksta kodu F. Ja deklarācijā DK darījumam piemērots likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" pārejas noteikumu 137. punkts, ienākuma kodam pievieno kodu L.

Lūdzu pārskaitīt pārmaksas summu uz šādu kontu:Konta Nr.                     
 
Kredītiestāde  

Apstiprinu, ka pielikumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

     

(datums)

 

(nodokļa maksātāja paraksts)

 

(tālrunis)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 662Pieņemts: 30.10.2018.Stājas spēkā: 03.11.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 217, 02.11.2018. OP numurs: 2018/217.13
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
302688
{"selected":{"value":"14.01.2022","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.01.2022","iso_value":"2022\/01\/14","content":"<font class='s-1'>14.01.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"18.07.2020","iso_value":"2020\/07\/18","content":"<font class='s-1'>18.07.2020.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.11.2018","iso_value":"2018\/11\/03","content":"<font class='s-1'>03.11.2018.-17.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.01.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)