Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kriminālprocesa likumā

Izdarīt Kriminālprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 11., 20. nr.; 2006, 4. nr.; 2007, 3., 13. nr.; 2008, 1., 15. nr.; 2009, 9., 14., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 19., 178. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 92., 189. nr.; 2013, 6., 21., 61., 112., 183., 187., 252. nr.; 2014, 113., 214. nr.; 2015, 11., 29., 140., 235. nr.; 2016, 48., 241. nr.; 2017, 75., 132., 203. nr.; 2018, 132. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Kriminālprocesu, kurā iesaistīts nepilngadīgais, veic, ievērojot nepilngadīgā vecumu, briedumu un jebkādas īpašās vajadzības."

2.  Papildināt 19. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja valsts amatpersona, kas nav kriminālprocesā iesaistītā persona, ar publisku paziņojumu ir izteikusies par personas vainīgumu, pārkāpjot nevainīguma prezumpciju, procesa virzītājs, pamatojoties uz personas motivētu iesniegumu, publiski informē par nevainīguma prezumpcijas principa pārkāpumu, bet iesnieguma kopiju nosūta izvērtēšanai institūcijai, kura var lemt par amatpersonas atbildību."

3. Izteikt 20. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav noslēgusi vienošanos par aizstāvību, bet vēlas aizstāvja piedalīšanos, valsts nodrošina tai aizstāvību un lemj par aizstāvja darba samaksu no valsts līdzekļiem, pilnīgi vai daļēji atbrīvojot personu no tās."

4. Papildināt 29. panta pirmo daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) pieprasīt no kompetentās institūcijas riska un aizsardzības faktoru novērtējumu nepilngadīgajam, kuram ir tiesības uz aizstāvību;".

5. Papildināt 39. panta pirmo daļu ar 6.2 punktu šādā redakcijā:

"62) pieprasīt no Valsts probācijas dienesta izvērtēšanas ziņojumu par nepilngadīgo, kurš apsūdzēts noziedzīga nodarījuma izdarīšanā;".

6. Izteikt 52. panta ceturtās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) piedalījies pirmstiesas kriminālprocesā vai pirmās instances vai apelācijas instances tiesā jebkādā statusā;".

7. Papildināt 60. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesības uz aizstāvību ir arī personai, kura izdarījusi darbību, kas atbilst Krimināllikumā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm, bet savas mazgadības dēļ nav saucama pie kriminālatbildības. Šādai personai ir tādas pašas tiesības uz aizstāvību kā personai, pret kuru uzsākts kriminālprocess."

8.  60.2 pantā:

aizstāt pirmās daļas 8. punktā vārdus "sniegt liecību" ar vārdiem "klusēt, sniegt liecību";

papildināt pirmo daļu ar 11. punktu šādā redakcijā:

"11) lūgt, lai nomaina aizstāvi, ja pastāv likumā noteiktie šķēršļi viņa līdzdalībai.";

papildināt trešās daļas 3. punktu ar vārdiem "un veselības aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Papildus tiesībām, kas noteiktas šā panta pirmajā un trešajā daļā, nepilngadīgajam, kuram ir tiesības uz aizstāvību, ir šādas tiesības:

1) piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar pārstāvi;

2) piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu;

3) tiesības uz īpašiem pasākumiem privātās dzīves aizsardzībai;

4) saņemt individuālu novērtējumu;

5) tiesības uz brīvības atņemšanai alternatīvu procesuālo piespiedu līdzekļu primāru piemērošanu;

6) tiesības uz īpašu apiešanos ar brīvības atņemšanu saistīta piespiedu līdzekļa piemērošanas laikā.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "pirmajā un trešajā daļā" ar vārdiem un skaitli "pirmajā, trešajā un 3.1 daļā".

9. Papildināt 63. panta otro daļu ar vārdiem "vai novēršanai".

10. Aizstāt 64. panta otrajā daļā vārdus "un izsniegt paraugus salīdzinošajai izpētei vai ļaut, lai tie tiek iegūti" ar vārdiem "un izsniegt salīdzinošajai izpētei paraugus, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas".

11. Papildināt 66. panta otro daļu ar vārdiem "vai novēršanai".

12. Aizstāt 67. panta pirmās daļas 4. punktā vārdus "un izsniegt paraugus salīdzinošajai izpētei vai ļaut, lai tie tiek iegūti" ar vārdiem "un izsniegt salīdzinošajai izpētei paraugus, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas".

13. Izslēgt 71. panta 4. punktu.

14. Papildināt 80. panta trešo daļu pēc vārdiem "persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību" ar vārdiem "vai cita persona tās interesēs".

15. Papildināt 81. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Procesa virzītājs šā panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā uzaicina aizstāvi, ja nepieciešams veikt izmeklēšanas darbību ar nepilngadīgā piedalīšanos un nepilngadīgā aizstāvis, ar kuru noslēgta vienošanās, nevar ierasties tuvāko četru stundu laikā."

16.  89. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"89. pants. Nepilngadīgā pārstāvis un uzticības persona";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Lemjot par personas atzīšanu par pārstāvi, procesa virzītājs ņem vērā šīs personas iespējas un vēlēšanos patiesi aizsargāt nepilngadīgā intereses, kā arī vērtē tās atbilstību kriminālprocesa mērķa sasniegšanai. Par pārstāvi nevar būt persona, pret kuru uzsākts kriminālprocess, aizturētais, aizdomās turētais vai apsūdzētais.";

izslēgt otrās daļas 1. punktā vārdu "aizgādnis";

izslēgt otrās daļas 3. un 4. punktu;

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja šā panta otrajā daļā minētās personas nav, tā nav sasniedzama vai atsakās piedalīties, vai to nav atzinis procesa virzītājs saskaņā ar šā panta 1.1 daļu, par pārstāvi var atzīt citu pilngadīgu personu, kuru norāda nepilngadīgais.

(22) Ja par pārstāvi netiek atzīta šā panta otrajā daļā minētā persona vai cita persona, kuru norādījis nepilngadīgais, par pārstāvi atzīst bērnu tiesību aizsardzības institūcijas vai tādas nevalstiskās organizācijas pārstāvi, kura veic bērnu tiesību aizsardzības funkciju.";

izslēgt trešās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nepilngadīgajam ir tiesības ar procesa virzītāja atļauju piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu, ja vien tā nav persona, kura iesaistīta kriminālprocesā."

17.  90. panta pirmajā daļā:

izslēgt 2. punktā vārdus "un pārstāvamā";

papildināt daļu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) saņemt rakstveida informāciju ar izskaidrojumu par pārstāvamā tiesībām;".

18. Aizstāt 96.1 panta pirmās daļas 4. punktā vārdus "nereģistrētās laulāto" ar vārdiem "pastāvīgās intīmās".

19. Papildināt 97. pantu ar vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Valsts nodrošināts cietušā pārstāvis vai juridiskās palīdzības sniedzējs piedalās lietā no uzdevuma pieņemšanas brīža līdz kriminālprocesa pabeigšanai."

20. Aizstāt 111.1 panta piektajā daļā vārdus "elektroniskā pasta adresi" ar vārdiem "elektronisko adresi".

21. 121. panta piektajā daļā:

izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Pirmstiesas procesā pieprasīt no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm to rīcībā esošās neizpaužamās ziņas vai dokumentus, kuri satur šādas ziņas, vai pārraudzīt darījumus kredītiestāžu vai finanšu iestāžu klientu kontos uz noteiktu laiku drīkst tikai ar procesa virzītāja lēmumu, kuru apstiprinājis izmeklēšanas tiesnesis.";

izslēgt otro teikumu.

22.  152. pantā:

izslēgt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus "cietušā un liecinieka";

izteikt otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

"Nepilngadīgā pārstāvim ir tiesības piedalīties pratināšanā, ja pret to neiebilst nepilngadīgais."

23. Izteikt 208. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Uzsākot salīdzinošajai izpētei nepieciešamo paraugu ņemšanu no personas, izmeklēšanas darbības veicējs uzaicina to labprātīgi izsniegt paraugus salīdzinošajai izpētei vai ļaut, lai tie tiek iegūti, un izskaidro personai, ka paraugi var tikt iegūti arī piespiedu kārtā. Ja salīdzinošajai izpētei nepieciešamos paraugus ņem no personas ar tās piekrišanu, to fiksē, ievērojot šā likuma 142. panta noteikumus."

24.  Izteikt 209. panta tekstu šādā redakcijā:

"(1) Salīdzinošajai izpētei nepieciešamos paraugus piespiedu kārtā drīkst ņemt no personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību.

(2) Salīdzinošajai izpētei nepieciešamos paraugus no liecinieka vai cietušā piespiedu kārtā drīkst ņemt tikai ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu. Neatliekamos gadījumos, kad novilcināšanās dēļ salīdzinošajai izpētei nepieciešamie paraugi var tikt iznīcināti vai sabojāti, procesa virzītājs var tos ņemt piespiedu kārtā ar prokurora piekrišanu. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc izmeklēšanas darbības veikšanas procesa virzītājs par to paziņo izmeklēšanas tiesnesim, uzrādot materiālus, kas pamatoja tās nepieciešamību un neatliekamību, kā arī izmeklēšanas darbības protokolu. Tiesnesis pārbauda izmeklēšanas darbības tiesiskumu un pamatotību."

25. Papildināt 226. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Izmeklēšanas tiesneša lēmums nav nepieciešams, ja salīdzināmie paraugi, kuru izveide nav atkarīga no personas gribas, tiek iegūti speciālā veidā no personas, kurai ir tiesības uz aizstāvību."

26. Papildināt 244. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nepilngadīgajam apcietinājumu piemēro tikai kā galējas nepieciešamības līdzekli, izvērtējot citu drošības līdzekļu piemērošanu. Izvēloties nepilngadīgajam drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu, papildus šā panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem nosacījumiem ņem vērā nepilngadīgā vecumu un iespējamos riskus attiecībā uz nepilngadīgā fizisko, garīgo un sociālo attīstību, kā arī spēju iekļauties sabiedrībā."

27. Aizstāt 293. panta otrajā un trešajā daļā vārdus "tajā pašā dienā" ar vārdiem "ne vēlāk kā nākamajā darba dienā".

28. Aizstāt 321. panta piektajā daļā vārdus "pa elektronisko pastu" ar vārdiem "uz elektronisko adresi".

29.  330. pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "norādīto elektroniskā pasta" ar vārdu "elektronisko";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Tiesa pavēsti nosūta vienkāršā pasta sūtījumā vai gadījumos, kad tas iespējams, izsniedz tiesā personiski pret parakstu. Pavēsti var nosūtīt arī uz personas elektronisko adresi. Aizstāvim, valsts un pašvaldību iestādēm tiesa pavēsti nosūta uz elektronisko adresi."

30. Aizstāt 333. panta ceturtajā daļā vārdus "pa elektronisko pastu" ar vārdiem "uz elektronisko adresi".

31. 356. panta otrajā daļā:

izslēgt 1. punktā vārdus "ja procesa virzītājam ir pietiekami pierādījumi, kas nerada šaubas par mantas noziedzīgo izcelsmi vai mantas saistību ar noziedzīgu nodarījumu";

izslēgt 2. punktā vārdu "saprātīgas";

aizstāt 2. punktā vārdus "atrasta un izņemta" ar vārdiem "atrasta vai izņemta".

32. Papildināt 361. panta otro daļu pēc vārdiem "procesos par piespiedu" ar vārdu "ietekmēšanas".

33. Papildināt 367. panta pirmo daļu ar 7.3 punktu šādā redakcijā:

"73) izdevumi, kas saistīti ar ārvalsts izdotās personas pārņemšanu;".

34.  368. pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "maznodrošināta" ar vārdiem "vai trūcīga";

papildināt 6.1 daļu pēc vārdiem "par procesuālajiem izdevumiem" ar vārdiem "kas saistīti ar ārvalsts izdotās personas pārņemšanu vai";

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Šajā pantā paredzētajā kārtībā procesuālo izdevumu piedziņu nosaka arī izmeklētājs, ja kriminālprocess pret personu izbeigts personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja izmeklētājs lēmumu par procesuālo izdevumu piedziņu pieņem pēc galīgā nolēmuma stāšanās spēkā, lēmuma kopiju nosūta personai, pret kuru kriminālprocess izbeigts. Persona šo lēmumu 10 dienu laikā no tā kopijas saņemšanas dienas var pārsūdzēt prokuroram, un tā lēmums nav pārsūdzams.";

izslēgt astotajā daļā vārdu "prokurors";

aizstāt astotajā daļā vārdu "kopiju" ar vārdu "izrakstu".

35. Aizstāt 375. panta otrajā daļā vārdus "un izmeklēšanas" ar vārdiem "izmeklēšanas un kriminālsodu izpildes".

36. Papildināt likumu ar 375.1 pantu šādā redakcijā:

"375.1 pants. Žurnālistu tiesības iepazīties ar krimināllietas materiāliem

(1) Pēc kriminālprocesa pabeigšanas un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā žurnālisti (likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" izpratnē) var vērsties tajā iestādē, kura pieņēma nolēmumu par kriminālprocesa pabeigšanu, ar motivētu lūgumu iepazīties ar krimināllietas materiāliem, ja tas nepieciešams sabiedrības informēšanai, lai veicinātu nozīmīgu valsts un sabiedrības interešu aizsardzību.

(2) Piekļuvi krimināllietas materiāliem atsaka, ja:

1) lūgumā norādītā mērķa sasniegšana ir iespējama, iepazīstoties ar kriminālprocesā pieņemto gala nolēmumu;

2) kriminālprocess ir pabeigts uz personu reabilitējoša pamata;

3) kriminālprocess ir skatīts slēgtā tiesas sēdē;

4) kriminālprocess uzsākts par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību;

5) nepieciešams aizsargāt valsts vai adopcijas noslēpumu;

6) kriminālprocesā iesaistīts nepilngadīgais vai persona, kura palīdzējusi atklāt citas personas izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai kurai noteikta speciālā procesuālā aizsardzība.

(3) Piekļuvi krimināllietas materiāliem vai to daļai var atteikt arī:

1) lai neizpaustu kriminālprocesā iesaistīto personu īpašu kategoriju personas datus;

2) lai aizsargātu profesionālo noslēpumu vai komercnoslēpumu;

3) lai nodrošinātu kriminālprocesā iesaistīto personu pamattiesību aizsardzību;

4) ja pirmstiesas kriminālprocesu iespējams atjaunot;

5) ja lūguma izpildē ir jāiegulda nesamērīgi lieli iestādes darba resursi.

(4)  Lēmumu par atļauju iepazīties ar krimināllietas materiāliem vai to daļu vai par atteikumu iepazīties ar krimināllietas materiāliem 30 dienu laikā pieņem:

1) izmeklēšanas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona - ja kriminālprocess pabeigts izmeklēšanas iestādē;

2) virsprokurors - ja kriminālprocess pabeigts prokuratūrā;

3) tiesnesis - ja kriminālprocess pabeigts tiesā.

(5) Lēmumu par atļauju iepazīties ar krimināllietas materiāliem vai to daļu var uzrakstīt rezolūcijas veidā. Par atteikumu iepazīties ar krimināllietas materiāliem vai to daļu pieņem motivētu lēmumu.

(6) Šā panta ceturtajā daļā minēto lēmumu var pārsūdzēt 10 dienu laikā. Sūdzību 30 dienu laikā rakstveidā izskata:

1) prokuratūras, kuras prokurors veica izmeklēšanas uzraudzību, virsprokurors - ja lēmums pieņemts izmeklēšanas iestādē;

2) amatā augstāks prokurors - ja lēmums pieņemts prokuratūrā;

3) augstāka līmeņa tiesas tiesnesis - ja lēmums pieņemts tiesā.

(7) Atļaujot iepazīties ar krimināllietas materiāliem, žurnālistu rakstveidā brīdina par aizliegumu izgatavot krimināllietas materiālu kopijas vai norakstus vai pavairot tos citādā veidā, nodot trešo personu rīcībā vai citādi izplatīt no krimināllietas materiāliem izrietošu nepublicējamu informāciju, kā arī par atbildību par šā aizlieguma pārkāpšanu. Žurnālistiem var atļaut nokopēt atsevišķus krimināllietas materiālus, ja tie nesatur īpašu kategoriju personas datus, profesionālo noslēpumu, komercnoslēpumu vai jebkādu citu ar personu pamattiesību aizsardzību saistītu informāciju."

37. 389. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) No brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā tiek iesaistīta persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, pirmstiesas kriminālprocess pret šo personu jāpabeidz vai jāatceļ visi drošības līdzekļi šādā termiņā:";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) No brīža, kad pirmstiesas kriminālprocesā personas mantai ir uzlikts arests, šis arests jāatceļ šā panta pirmajā daļā minētajā termiņā.";

papildināt otrās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem "panta pirmajā" ar vārdu un skaitli "vai 1.1";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "panta pirmajā" ar vārdu un skaitli "vai 1.1".

38. Aizstāt 391. panta 4.1 daļas pirmajā teikumā vārdus "vai ar procesuālu darbību ierobežojis personas tiesības rīkoties ar mantu" ar vārdiem "vai uzlicis arestu mantai".

39. Izteikt 392.1 panta devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja kriminālprocess tiek izbeigts uz personu nereabilitējoša pamata, procesa virzītājs šajā likumā noteiktajos gadījumos lemj par materiālu nosūtīšanu tiesai izlemšanai šā likuma 59. nodaļā noteiktajā kārtībā."

40. Aizstāt 412. panta 6.1 daļā vārdus "cietušo vai liecinieku liecības" ar vārdiem "nepilngadīgā, kuram ir tiesības uz aizstāvību, cietušo vai liecinieku liecības".

41. Aizstāt 413. panta ceturtajā daļā vārdus "procesa virzītājs" ar vārdu "prokurors".

42. Papildināt 421. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Prokurors priekšrakstā par sodu papildus norāda informāciju par soda izpildes iestādi un ierašanās termiņu."

43.  450. pantā:

papildināt otro daļu pēc vārdiem "pret tikumību un dzimumneaizskaramību" ar vārdiem "un par noziedzīgu nodarījumu, ko izdarījis nepilngadīgais vai kas izdarīts pret nepilngadīgo";

izslēgt trešās daļas 1. punktu;

izslēgt trešās daļas 6. punktu;

izslēgt piektajā daļā vārdus "bet pēc tam slēgtā sēdē - motīvu un aprakstošo daļu".

44. 464. pantā:

izslēgt pēdējo teikumu;

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Krimināllietu bez apsūdzētā piedalīšanās var iztiesāt, ja apsūdzētais saslimis ar smagu slimību, kas izslēdz iespēju piedalīties krimināllietas iztiesāšanā.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

45. 465. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Tiesas nolēmums, kas pieņemts, iztiesājot lietu apsūdzētā prombūtnē (in absentia), stājas spēkā vispārējā kārtībā. Tomēr notiesātais var pārsūdzēt nolēmumu apelācijas vai kasācijas kārtībā 30 dienu laikā no dienas, kad saņemta nolēmuma kopija.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto, piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"(3) No brīža, kad tiesā saņemta apelācijas vai kasācijas sūdzība, notiesātais iegūst apsūdzētā statusu un visas apsūdzētā tiesības. Pirmās instances tiesas tiesnesis, bet gadījumā, ja tiek pārsūdzēts apelācijas instances tiesas nolēmums, - apelācijas instances tiesas tiesnesis pieņem lēmumu par sprieduma izpildes apturēšanu un drošības līdzekļa piemērošanu.

(4) Ja lieta apsūdzētā prombūtnē (in absentia) iztiesāta pirmās instances tiesā, notiesātais nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā.

(5) Ja lieta apsūdzētā prombūtnē (in absentia) iztiesāta gan pirmās instances tiesā, gan apelācijas instances tiesā, notiesātais nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Apelācijas instances tiesas tiesnesis pēc apelācijas sūdzības saņemšanas nosūta krimināllietu kasācijas instances tiesai un lūdz atcelt apelācijas instances tiesas pieņemto nolēmumu. Apelācijas instances tiesas tiesneša lūgumu nekavējoties rakstveida procesā, neinformējot procesā iesaistītās personas, izlemj kasācijas instances tiesa un atceļ pieņemto apelācijas instances tiesas nolēmumu.

(6) Ja lieta apsūdzētā prombūtnē (in absentia) iztiesāta tikai apelācijas instances tiesā, notiesātais nolēmumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā.

(7) Ja lietā, kura pirmās instances tiesā un apelācijas instances tiesā izskatīta apsūdzētā prombūtnē (in absentia), pieņemts kasācijas instances tiesas nolēmums vai atteikts pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, notiesātais nolēmumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā. Apelācijas instances tiesas tiesnesis pēc apelācijas sūdzības saņemšanas nosūta krimināllietu kasācijas instances tiesai un lūdz atcelt kasācijas instances tiesas (tiesneša) pieņemto lēmumu. Apelācijas instances tiesas tiesneša lūgumu nekavējoties rakstveida procesā, neinformējot procesā iesaistītās personas, izlemj kasācijas instances tiesa un atceļ pieņemto kasācijas instances tiesas (tiesneša) lēmumu un apelācijas instances tiesas nolēmumu."

46. Papildināt 468. panta ceturto daļu pēc vārda "cietušā" ar vārdiem "kā arī kriminālprocesā aizskartā mantas īpašnieka, kura mantai uzlikts arests".

47. 479. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "kriminālprocesu aptur" ar vārdiem "kriminālprocesu var apturēt";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja saslimšana ar psihiskiem traucējumiem vai citu smagu slimību atzīta par neārstējamu un apsūdzētais nevar piedalīties tiesas sēdē, tiesa atjauno kriminālprocesu un turpina iztiesāšanu, nodrošinot aizstāvja piedalīšanos."

48. Aizstāt 483. panta otrajā daļā vārdus "pievieno krimināllietai un glabā līdz dienai, kad beidzas likumā noteiktais apsūdzētajam inkriminētā smagākā noziedzīga nodarījuma noilguma termiņš" ar vārdiem "uzglabā kopā ar krimināllietu vai ievieto un uzglabā tiesu informatīvajā sistēmā".

49. 529. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sprieduma rezolutīvajā daļā tiesa papildus norāda informāciju par soda izpildes iestādi un ierašanās termiņu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

50. 540.1 pantā:

papildināt ceturto daļu pēc vārda "cietušais" ar vārdiem "vai apsūdzētais atsakās no vienošanās";

izslēgt piektās daļas 4. punktu.

51. Papildināt 541. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja apsūdzētais atsakās no vienošanās, tiesa turpina lietas iztiesāšanu vispārējā kārtībā."

52. Izslēgt 542. panta pirmās daļas 4. punktu.

53. Papildināt 543. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Sprieduma rezolutīvajā daļā tiesa papildus norāda informāciju par soda izpildes iestādi un ierašanās termiņu."

54. Papildināt 572. pantu pēc vārda "Krimināllikuma" ar vārdu "pārkāpumu" un pēc vārdiem "likuma normu" - ar vārdu "būtisku".

55. Izteikt 573. pantu šādā redakcijā:

"573. pants. Kasācijas tiesvedības ierosināšanas kārtība

(1) Nolēmumu tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā vai protestā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.

(2) Jautājumu par nolēmuma pārbaudi kasācijas kārtībā izlemj tiesa triju tiesnešu sastāvā. Personai, kura iesniegusi sūdzību vai protestu, kā arī personai, kuras tiesības un intereses aizskar sūdzība vai protests, paziņo tiesas sastāvu un to, kad tiks lemts par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, izskaidrojot tiesības septiņu dienu laikā pieteikt noraidījumu.

(3) Kasācijas tiesvedību atsaka ierosināt, pieņemot vienbalsīgu lēmumu rezolūcijas veidā, kurā norāda atteikuma motīvus.

(4) Ja tiesnešu viedoklis par kasācijas tiesvedības ierosināšanu atšķiras vai arī visi tiesneši uzskata, ka lieta izskatāma kasācijas kārtībā, pieņem lēmumu rezolūcijas veidā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu.

(5) Šā panta trešajā un ceturtajā daļā minētais lēmums nav pārsūdzams."

56.  Papildināt likumu ar 573.1 pantu šādā redakcijā:

"573.1 pants. Pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību

(1) Tiesa atsakās ierosināt kasācijas tiesvedību, ja kasācijas sūdzība vai protests neatbilst šā likuma 569., 571., 572. pantā un 573. panta pirmajā daļā minētajām prasībām vai ja kasācijas sūdzība vai protests iesniegts par tiesas nolēmumu, kas saskaņā ar likumu nav pārsūdzams.

(2) Tiesa var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību šādos gadījumos:

1) kasācijas sūdzībā vai protestā norādītajos tiesību normu piemērošanas jautājumos ir izveidojusies Augstākās tiesas judikatūra un pārsūdzētais nolēmums tai atbilst;

2) izvērtējot kasācijas sūdzībā vai protestā minētos argumentus, nerodas šaubas par pārsūdzētā nolēmuma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes judikatūras veidošanā."

57. Papildināt 588. panta piektās daļas pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "izņemot šā likuma 465. panta septītajā daļā paredzēto gadījumu".

58.  Izslēgt 626. panta otrajā daļā vārdus "ja pierādījumu kopums dod pamatu uzskatīt, ka manta, kura izņemta vai kurai uzlikts arests, ir noziedzīgi iegūta".

59. Aizstāt 629. panta trešajā daļā vārdus "Tiesas sēdē" ar vārdiem "Slēgtā tiesas sēdē".

60. Papildināt 638. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts izmaksātās kompensācijas samaksu var atlikt vai sadalīt termiņos uz laiku līdz vienam gadam, ja notiesātais 30 dienu laikā nevar to samaksāt un ir iesniedzis motivētu lūgumu par valsts izmaksātās kompensācijas samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos."

61. Papildināt 643. panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Apmierinot iesniegumā minēto lūgumu, tiesnesis nolēmumā papildus norāda informāciju par soda izpildes iestādi un ierašanās termiņu."

62. 644. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli "Krimināllikuma 45. pantā" ar vārdu "Krimināllikumā";

izslēgt pirmajā daļā vārdus "saskaņā ar Krimināllikumā noteikto";

aizstāt otrajā daļā vārdus un skaitli "Krimināllikuma 45. pantu" ar vārdiem "Krimināllikumā noteikto".

63. Papildināt 649. panta trešo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Sūdzības iesniegšana neaptur lēmuma izpildi."

64. Aizstāt 660. panta ceturtās daļas 2. punktā vārdu "atzinumu" ar vārdu "lēmumu".

65. Papildināt 704. pantu ar 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(22) Prokurors, veicot izdošanas lūguma pārbaudi un konstatējot, ka ārvalsts ir iesniegusi lūgumu par Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa izdošanu, nosūta personas pilsonības valstij informāciju par Eiropas apcietinājuma lēmuma iesniegšanas iespēju un nosaka Eiropas apcietinājuma lēmuma iesniegšanas termiņu."

66. Papildināt 715. panta pirmo daļu pēc vārdiem "Izdodamajai personai ir šā likuma" ar skaitli un vārdu "60.2 un".

67. Papildināt 848. pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Lēmumu par ārvalsts tiesiskās palīdzības lūguma izpildes iespējamību var pieņemt arī rezolūcijas veidā."

68. Izteikt 871. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Lēmumā, kas nosaka ar brīvības atņemšanu nesaistīta drošības līdzekļa piemērošanu, norādīto drošības līdzekli izpilda šajā likumā noteiktajā kārtībā. Pirmstiesas procesa laikā drošības līdzekļa piemērošanas termiņš nedrīkst pārsniegt šā likuma 389. pantā noteikto termiņu."

69. Papildināt 873. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja lūgums attiecas uz pirmstiesas procesu, termiņš nedrīkst pārsniegt šā likuma 389. pantā noteikto termiņu."

70. Papildināt pārejas noteikumus ar 68., 69. un 70. punktu šādā redakcijā:

"68. Šā likuma 29. panta pirmās daļas 2.1 punkts stājas spēkā vienlaikus ar normatīvo aktu, kas nosaka kompetento institūciju, kura veic riska un aizsardzības faktoru novērtēšanu nepilngadīgajam, kuram ir tiesības uz aizstāvību. Līdz minētā normatīvā akta spēkā stāšanās dienai procesa virzītājs attiecīgajai pašvaldībai pieprasa sagatavot nepilngadīgā izvērtējumu uzvedības sociālās korekcijas programmas ietvaros, pamatojoties uz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantu, ja informācija, kas nepieciešama nepilngadīgā uzvedības izvērtējumam, nav pieejama Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma".

69. Šā likuma 39. panta pirmās daļas 6.2 punkts stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

70. Šā likuma 375.1 pants stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgiem grozījumiem Krimināllikumā, kuri nosaka atbildību par krimināllietas materiālu satura izplatīšanas aizlieguma nepildīšanu."

71. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 10., 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"10) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta direktīvas (ES) 2016/343 par to, lai nostiprinātu konkrētus nevainīguma prezumpcijas aspektus un tiesības piedalīties klātienē lietas izskatīšanā tiesā kriminālprocesā;

11) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija direktīvas (ES) 2016/800 par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā;

12) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra direktīvas (ES) 2016/1919 par juridisko palīdzību aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem kriminālprocesā un pieprasītajām personām Eiropas apcietināšanas ordera procesā."

Likums Saeimā pieņemts 2018. gada 27. septembrī.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2018. gada 11. oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Kriminālprocesa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 27.09.2018.Stājas spēkā: 25.10.2018.Tēma: Tiesu vara; KriminālprocessPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 11.10.2018. OP numurs: 2018/201.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
  • Ārējās saites
302152
25.10.2018
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"