Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

Rīgā 2018. gada 25. septembrī (prot. Nr. 44 11. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas
2. punktu un otrās daļas 6. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 193. nr.; 2015, 197. nr.; 2017, 103. nr.; 2018, 128. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 5. punktu.

2. Izteikt 13. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pieaicinātie būvspeciālisti paraksta izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju."

3. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvniecības ieceres dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, būvprojektu minimālā sastāvā) izstrādā trijos eksemplāros, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros (izņemot būvprojektu minimālā sastāvā). Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram pie būvniecības ierosinātāja un būvniecības ieceres izstrādātāja, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - arī birojā."

4. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Būvniecības ieceres dokumentācijai nav jāpievieno attiecīgā informācija un dati, kuri ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

5. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Būves tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņo ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"."

6. Izteikt 20.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.1. aizpildītu paskaidrojuma raksta I daļu;".

7. Aizstāt 21. punktā vārdus un skaitli "Paskaidrojuma raksta būves konservācijai I daļu" ar vārdiem un skaitli "Paskaidrojuma raksta I daļu būves konservācijai".

8. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, pieņemot lēmumu par būvniecības ieceres akceptu saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta trešās daļas 1. punktu, izdod būvatļauju, kurā ietver būvniecības iesnieguma 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8.1., 2.8.2. apakšpunktā, 3. un 5. punktā norādīto informāciju par būvniecības ieceri, kā arī būvatļaujas nosacījumus un to izpildes termiņus."

9. Svītrot 24., 25. un 26. punktā vārdus "vai paskaidrojuma rakstā būves konservācijai".

10. Izteikt 27.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2. būvdarbu uzsākšanas nosacījumus, ietverot:

27.2.1. iesniedzamo informāciju par atbildīgajiem būvspeciālistiem (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma, būvuzraudzības un autoruzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro));

27.2.2. prasības būvdarbu procesa fiksēšanai nepieciešamajiem dokumentiem (būvdarbu žurnāls, būvuzraudzības plāns);

27.2.3. prasību iesniegt būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas un atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises;

27.2.4. prasību iesniegt citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti;".

11. Svītrot 44., 45. un 46. punktu.

12. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Būvprojektu izstrādā elektroniski vienā eksemplārā. Ja būvprojektu izstrādā papīra dokumenta formā, tad būvprojektu izstrādā trijos eksemplāros (ar atbildīgā būvprojekta izstrādātāja un būvniecības ierosinātāja parakstiem un saskaņojumiem uz būvobjekta ģenerālplāna rasējuma lapas), bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos - četros eksemplāros. Izstrādāto būvprojektu un, ja nepieciešams, būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes termiņa laikā. Vienu eksemplāru glabā institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, pa vienam eksemplāram - būvniecības ierosinātājs un būvprojekta izstrādātājs vai atbildīgais būvspeciālists attiecīgajā projektēšanas jomā, bet Būvniecības likuma 6.1 panta pirmās daļas 1. punktā minētajos gadījumos vienu eksemplāru glabā birojā."

13. Papildināt 60. punktu aiz vārdiem "viens eksemplārs glabājas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

14. Papildināt 61. punktu aiz vārdiem "viens eksemplārs glabājas institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

15. Svītrot 7.1. apakšnodaļas nosaukumā vārdu "Būvatļaujas".

16. Papildināt 7.1. apakšnodaļu ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu saņemšanas institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, izdara atzīmi paskaidrojuma rakstā par tajā ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai pieņem lēmumu par atteikšanos akceptēt būvniecības ieceri."

17. Svītrot 64.2. apakšpunktu.

18. Svītrot 64.4. apakšpunktā skaitli un vārdu "(7. pielikums)".

19. Izteikt 65. punktu šādā redakcijā:

"65. Būvdarbu laikā var mainīt būvdarbu veicēju un pieaicināto būvspeciālistu, ja par to informē institūciju, kura pilda būvvaldes funkcijas, un iesniedz informāciju par jaunā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš) vai informāciju par jauno būvspeciālistu (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, būvdarbu veicēja nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma datums un numurs, līguma darbības termiņš (datums no-līdz) un līguma summa (euro)) un informāciju par viņa profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (apdrošināšanas polises izdevējs, datums, numurs un darbības termiņš). Jaunais būvdarbu veicējs vai pieaicinātais būvspeciālists ir tiesīgs uzsākt pienākumu izpildi būvlaukumā pēc jauna būvatļaujas pielikuma izsniegšanas."

20. Papildināt noteikumus ar 65.1 punktu šādā redakcijā:

"65.1 Ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējam mainās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņš, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz informāciju par jaunās polises izdevēju, datumu, numuru un polises darbības termiņu."

21. Papildināt 66. punktu aiz vārda "pagarināt" ar vārdu "maksimālo".

22. Svītrot 70. punktā vārdus "attiecībā uz paskaidrojuma rakstu inženierbūves konservācijai".

23. Izteikt 75.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"75.1. izsniedz būvdarbu veicējam paskaidrojuma rakstu, ko akceptējusi institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, vai būvatļaujas kopiju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanai izvirzīto nosacījumu izpildi un nepieciešamo būvniecības ieceres dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā;".

24. Papildināt 77. punktu aiz vārdiem "katram atsevišķu būvdarbu veicējam" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

25. Aizstāt 79. punktā vārdus "saņemot būvprojektu" ar vārdiem "saņemot būvniecības ieceres dokumentāciju".

26. Aizstāt 81. punktā vārdu "būvprojektā" ar vārdu "projektā".

27. Papildināt noteikumus ar 95.1 un 95.2 punktu šādā redakcijā:

"95.1 Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu paraksta būvniecības ierosinātājs vai būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība), atbildīgais būvdarbu vadītājs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums).

95.2 Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktam pievieno būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus."

28. Aizstāt 102. punktā vārdu "būvprojektā" ar vārdiem "būvniecības ieceres dokumentācijā".

29. Aizstāt 124. punktā vārdus un skaitli "izsniedz izziņu par būves neesību (10. pielikums)" ar vārdiem "izdod izziņu par būves neesību, kurā ietver būvniecības ierosinātāja norādīto informāciju, kā arī atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus".

30. Aizstāt 130. punktā vārdus "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas" ar vārdiem "Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes".

31. Papildināt 131. punkta ievaddaļu aiz vārda "dokumentus" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

32. Aizstāt 131.1. apakšpunktā vārdu "būves" ar vārdu "inženierbūves".

33. Svītrot 131.11. un 131.12. apakšpunktu.

34. Papildināt noteikumus ar 131.1 punktu šādā redakcijā:

"131.1 Apliecinājumu par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu paraksta būvniecības ierosinātājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs (ja veikta būvuzraudzība) un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība)."

35. Izteikt 132. punktu šādā redakcijā:

"132. Šo noteikumu 131.1. apakšpunktā minēto dokumentu un šo noteikumu 131.2., 131.3., 131.4., 131.6., 131.13. un 131.14. apakšpunktā minēto dokumentu kopijas būvniecības ierosinātājs nodod glabāšanā tās institūcijas arhīvā, kura pilda būvvaldes funkcijas, izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā."

36. Papildināt 133. punktu aiz vārdiem "meliorācijas sistēmas būves būvniecība" ar vārdiem "izņemot gadījumu, ja nepieciešamā informācija un dati ir pieejami būvniecības informācijas sistēmā".

37. Svītrot 137. punkta otro teikumu.

38. Izteikt 140. punktu šādā redakcijā:

"140. Novietojamas, pārbūvējamas un atjaunojamas būves inženiertīklus, par kuru izbūvi izsniegta ar attiecīgo būvi vienota būvatļauja, atļauts pievienot ekspluatācijā esošajiem inženiertīkliem un uzsākt to ekspluatāciju, pirms izdots akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk - akts), ja par attiecīgo inženiertīklu gatavību pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši būvprojektam un izpilddokumentācijai ir sniegti šo noteikumu 129. punktā minētie atzinumi."

39. Aizstāt 142. punktā vārdu "izsniedz" ar vārdu "izdod".

40. Papildināt noteikumus ar 142.1 un 142.2 punktu šādā redakcijā:

"142.1 Aktā institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ietver apliecinājuma par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2., 1.3. apakšpunktā, 3. un 5. punktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par objektu (adrese, kadastra apzīmējums, būves grupa, lietošanas veids, būvi raksturojošie lielumi un būvizstrādājumi), būvdarbu garantijas termiņu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus un pievienotos dokumentus, izņemot gadījumu, ja attiecīgā informācija un dati pieejami būvniecības informācijas sistēmā.

142.2 Izziņā par būves neesību institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ietver apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu 1.1.1., 1.1.2., 1.2. un 1.3. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī norāda ziņas par nojaukto objektu, atlikto būvdarbu apjomus un to izpildes termiņus."

41. Aizstāt 144. punkta ievaddaļā vārdu "parakstīšanas" ar vārdu "izdošanas".

42. Svītrot 145. punktu.

43. Aizstāt 146. punktā vārdus "akta sesto sadaļu "Būves tehniski ekonomiskie rādītāji" aizpilda katrai būvei atsevišķi" ar vārdiem "to tehniski ekonomiskos rādītājus norāda par katru būvi".

44. Aizstāt 149. un 150. punktā vārdu "parakstīšanu" ar vārdu "izdošanu".

45. Svītrot 153., 154. un  156. punktā vārdus "būves konservācijai".

46. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Paskaidrojuma raksts

I. Ziņas par būvniecības ieceri

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības(-u) kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona;

1.7. lēmums par inženierbūves konservāciju (izdevējs, datums, numurs).

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, pārbūve, atjaunošana, nojaukšana vai konservācija);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves meliorācijas kadastra numurs (esošām inženierbūvēm);

2.5. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.6. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.8. papildinformācija:

2.8.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvēm) (m2);

2.8.2. inženierbūves garums (m);

2.8.3. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.8.4. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.8.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.8.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.8.7. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvniecības ieceres izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs.

7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

7.1. dokumenta veids;

7.2. dokumenta nosaukums.

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšanu

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

2. Būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums.

3. Būvdarbu garantijas termiņš.

4. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

4.1. dokumenta veids;

4.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Paskaidrojuma rakstā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus, katru paskaidrojuma raksta daļu aizpilda atsevišķi.

3. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja inženierbūves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

4. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

5. Paskaidrojuma raksta I daļas 1.7. apakšpunktā minētās ziņas norāda inženierbūves konservācijas gadījumā.

6. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

7. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.7. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

8. Paskaidrojuma raksta I daļas 2.8.4., 2.8.5. un 2.8.6. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

9. Inženierbūves konservācijas gadījumā paskaidrojuma raksta I daļas 2.7., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.5., 2.8.6. un 2.8.7. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

10. Ja inženierbūve ir nojaukta, paskaidrojuma raksta I daļas 2.7., 2.8.1. un 2.8.2. apakšpunktā minētās ziņas par objektu nenorāda.

11. Paskaidrojuma raksta I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

12. Paskaidrojuma raksta I daļas 5. un 6. punktā minētās ziņas nenorāda, ja būvniecības ierosinātājs pats izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju.

13. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, paskaidrojuma rakstu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Būvniecības iesniegums

Būvniecības iesniegumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. nekustamā īpašuma kadastra numurs;

1.3. būvniecības ieceres nosaukums;

1.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

1.5. meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs un atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem;

1.6. īpaši aizsargājamās dabas teritorijas nosaukums un funkcionālā zona.

2. Ziņas par objektu:

2.1. būvniecības veids (jauna būvniecība, novietošana, atjaunošana, pārbūve vai nojaukšana);

2.2. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.3. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.4. inženierbūves meliorācijas kadastra numurs (esošām inženierbūvēm);

2.5. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.6. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.8. papildinformācija:

2.8.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.8.2. inženierbūves garums (m);

2.8.3. inženierbūves būvizstrādājumi;

2.8.4. inženierbūves nojaukšanas metode;

2.8.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošana;

2.8.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms;

2.8.7. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta;

2.8.8. teritorijas sakārtošanas veids.

3. Būvniecības finansējuma avots.

4. Pilnvarotā persona:

4.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

4.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

4.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

4.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

4.5. juridiskās personas norādītās kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

5. Būvprojekta izstrādātājs:

5.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

5.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

5.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs.

6. Būvprojekta izstrādātāja sniegtās ziņas par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu un sadaļu izstrādi.

7. Ziņas par konkrētas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvā regulējuma piemērošanu, ja paredzēta būvprojekta izstrāde, piemērojot Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālo standartu un būvnormatīvu tehniskās prasības.

8. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

8.1. dokumenta veids;

8.2. dokumenta nosaukums.

Piezīmes.

1. Būvniecības iesniegumā ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Būvniecības iesnieguma 1.5. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būves būvniecība paredzēta meža zemē, kura par tādu norādīta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

3. Būvniecības iesnieguma 1.6. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja būvniecība paredzēta īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

4. Būvniecības iesnieguma 2.3. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu norāda esošai inženierbūvei, izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

5. Būvniecības iesnieguma 2.7. apakšpunktā norādīto būves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja būvei tāds ir nosakāms.

6. Ja būve ir nojaukta, būvniecības iesnieguma 2.6., 2.7., 2.8.1., 2.8.2. un 2.8.3. apakšpunktā minētās ziņas par būvi nenorāda.

7. Būvniecības iesnieguma 2.8.5., 2.8.6. un 2.8.7. apakšpunktā minētās ziņas nenorāda, ja būvdarbu laikā netiks radīti būvniecības atkritumi.

8. Būvniecības iesnieguma 3. punktā norāda, vai būvniecības iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

9. Ja vienlaikus ar būves būvniecību vai nojaukšanu īsteno citas būves būvniecību vai nojaukšanu, būvniecības iesniegumu papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

3. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Būves tehniskās apsekošanas atzinums

Būves tehniskās apsekošanas atzinumā norāda šādas ziņas:

1. Inženierbūves nosaukums un adrese.

2. Inženierbūves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs:

2.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

2.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

2.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

2.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

3. Ziņas par inženierbūvi:

3.1. meliorācijas sistēmas piederība (viena īpašuma, koplietošanas, pašvaldības vai valsts);

3.2. būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums, uz kuras pamata inženierbūve pieņemta ekspluatācijā;

3.3. gads, kurā inženierbūve pieņemta ekspluatācijā;

3.4. zemes vienības kadastra apzīmējums;

3.5. būves meliorācijas kadastra numurs;

3.6. būvniecības ieceres dokumentācijas izpilddokumentācijas nosaukums un glabāšanas vieta.

4. Inženierbūves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, inženierbūves garums u. tml.).

5. Atsevišķu inženierbūvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts.

6. Ieteikumi (piemēram, veikt turpmāku detalizētu (instrumentālu) izpēti).

7. Paredzamie būvdarbi.

8. Inženierbūves atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu izmaksas.

9. Inženierbūves tehniskās apsekošanas veicēja rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

10. Tehniskās apsekošanas datums.

11. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:

11.1. dokumenta veids;

11.2. dokumenta nosaukums."

47. Svītrot 4., 5., 6. un 7. pielikumu.

48. Izteikt 8. un 9. pielikumu šādā redakcijā:

"8. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akts

Nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Konstrukcijas nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto nozīmīgo konstrukciju uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti nozīmīgo konstrukciju darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Nozīmīgo konstrukciju pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs).

9. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Segto darbu pieņemšanas akts

Segto darbu pieņemšanas aktā norāda šādas ziņas:

1. Objekta nosaukums un adrese.

2. Darba nosaukums.

3. Būvniecības ierosinātājs:

3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

3.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

3.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

3.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese.

4. Pieņemšanai uzrādīto darbu uzskaitījums un īss raksturojums.

5. Būvniecības ieceres dokumentācija, uz kuras pamata veikti segtie darbi (piemēram, rasējuma numurs).

6. Segtajos darbos lietotās konstrukcijas un būvizstrādājumi (sertifikāti vai citi kvalitāti apliecinoši dokumenti).

7. Ziņas par darba gaitā pieļautajām atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas:

7.1. institūcija vai persona, kas saskaņojusi atkāpes;

7.2. rasējuma numurs;

7.3. saskaņošanas datums.

8. Segto darbu pieņēmēju rekvizīti (vārds, uzvārds, amats un sertifikāta numurs)."

49. Svītrot 10. pielikumu.

50. Izteikt 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. septembra
noteikumiem Nr. 550

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu

Apliecinājumā norāda šādas ziņas:

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. būvniecības ierosinātājs:

1.1.1. fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums;

1.1.2. fiziskās personas personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs;

1.1.3. fiziskās personas dzīvesvieta vai juridiskās personas juridiskā adrese;

1.1.4. kontaktinformācija - tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;

1.2. būvniecības lietas numurs.

1.3. būvniecības ieceres nosaukums.

2. Ziņas par objektu:

2.1. inženierbūves nosaukums un adrese vai, ja tādas nav, atrašanās vieta;

2.2. inženierbūves kadastra apzīmējums;

2.3. inženierbūves meliorācijas kadastra numurs;

2.4. inženierbūves grupa (atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem);

2.5. inženierbūves pašreizējais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.6. inženierbūves paredzētais lietošanas veids (atbilstoši būvju klasifikācijai);

2.7. papildinformācija:

2.7.1. inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz līnijveida inženierbūvi) (m2);

2.7.2. inženierbūves garums (m);

2.7.3. inženierbūves būvizstrādājumi.

3. Ziņas par būvniecību:

3.1. būvdarbu sākšanas un pabeigšanas datums;

3.2. būvprojekta izstrādātājs:

3.2.1. juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta nosaukums vai būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds;

3.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs vai būvspeciālista(-u) sertifikāta numurs;

3.2.3. juridiskās personas, būvkomersanta juridiskā adrese un tālruņa numurs;

3.3. pieļautās izmaiņas (norādot, ir vai nav veiktas) un atkāpes no būvprojekta, kas saskaņotas noteiktā kārtībā un atzīmētas tehniskajā dokumentācijā;

3.4. būvniecības dalībnieki, kuri piedalījušies būvprojekta īstenošanā:

3.4.1. būvdarbu veicējs (būvkomersanta nosaukums, juridiskās personas reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs);

3.4.2. atbildīgais būvdarbu vadītājs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.3. būvuzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.4.4. autoruzraugs (fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs);

3.5. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāja nosaukums;

3.6. būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apjoms (tonnas).

4. Būvdarbu garantijas termiņš.

5. Būvniecības kopējās izmaksas (euro), tai skaitā publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

6. Ziņas par atliktajiem būvdarbiem:

6.1. darba nosaukums;

6.2. mērvienība un daudzums;

6.3. pabeigšanas termiņš.

Piezīmes.

1. Apliecinājumā par inženierbūves gatavību ekspluatācijai vai inženierbūves nojaukšanu ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši īstenotajai būvniecības iecerei un būvniecības veidam.

2. Ja ekspluatācijā paredzēts nodot vienlaikus vairākas inženierbūves, apliecinājuma 2. punktā minētās ziņas par objektu norāda katrai inženierbūvei atsevišķi.

3. Apliecinājuma 2.2. apakšpunktā minēto inženierbūves kadastra apzīmējumu nenorāda, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem kadastra apzīmējums nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai.

4. Apliecinājuma 2.6. apakšpunktā norādīto inženierbūves paredzēto lietošanas veidu norāda, ja inženierbūvei tāds ir nosakāms.

5. Ja inženierbūve ir nojaukta, apliecinājuma 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētās ziņas par inženierbūvi nenorāda.

6. Apliecinājuma 3.4.3. un 3.4.4. apakšpunktā minētās ziņas norāda, ja tika veikta būvuzraudzība vai autoruzraudzība.

7. Ja vienlaikus ar inženierbūves būvniecību īstenota arī citas būves būvniecība, apliecinājumā ietver ziņas par attiecīgo būvi atbilstoši speciālos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai."

51. Svītrot 12. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 "Hidrotehnisko un meliorācijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 605Pieņemts: 25.09.2018.Stājas spēkā: 28.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 27.09.2018. OP numurs: 2018/191.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
301859
28.09.2018
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)